Tôi có thể thêm bao nhiêu thành viên vào một nhóm liên lạc hay danh sách phân phối trên điện thoại Nokia của mình?

Có thể thêm tối đa 10 thành viên.