Tôi có thể thêm bao nhiêu thành viên vào một nhóm liên hệ hoặc danh sách gửi tin trong điện thoại Nokia S40 hoặc S30?

Có thể thêm tối đa 10 thành viên.