Không. Điện thoại này chỉ có kết nối USB Tốc độ Đầy đủ.