Điện thoại này có hỗ trợ kết nối USB tốc độ cao không?

Không. Điện thoại này chỉ có kết nối USB Tốc độ Đầy đủ.