Có. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình bằng cách chọn Menu > Ứng dụng > Bộ sưu tập > Facebook.