Làm thế nào để gỡ bỏ một ứng dụng từ điện thoại Nokia Series 40?

Để gỡ bỏ một hoặc nhiều ứng dụng từ điện thoại Series 40:

  • Chuyển đến Menu > Ứ.dụng > Mở rộng (hoặc Menu > Ứ.dụng> Ứ.dụng & trò chơi)
  • Xác định vị trí những ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ và chọn Tùy chọn > Đánh dấu
    • Trên các điện thoại cảm ứng, bạn có tùy chọn để chọn Tùy chọn > Xóa, tùy chọn này sẽ gỡ bỏ các ứng dụng ngay lập tức.
    • Nếu tùy chọn Đánh dấu (hoặc Xóa) được tô xám, có nghĩa là bạn đang tìm cách gỡ bỏ một ứng dụng hệ thống không được phép.
  • Đánh dấu (những) ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ
  • Chọn Tùy chọn > Xóađược đánh dấu
  • Chọn để xác nhận việc xóa hoặc Không để hủy