1. Trong giao diện chính, hãy chọn Tìm kiếm.
  2. Nhập tên địa điểm vào hộp tìm kiếm.
  3. Chọn OK, sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm.
  4. Chọn địa điểm từ danh sách địa điểm được gợi ý.