Tôi quên mã PIN hoặc mã PUK của mình

Nếu bạn quên các mã này hoặc không biết chúng, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn.