Nếu bạn quên các mã này hoặc không biết chúng, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn.