Các điều khoản bảo hành phụ thuộc vào điện thoại bạn sở hữu và quốc gia nơi mà điện thoại được mua. Điều kiện bảo hành có trong Hướng dẫn Sử dụng là một phần của gói sản phẩm. Cách khác, chuyển đến trang web Nokia tại địa phương của bạn và kiểm tra trang hỗ trợ của điện thoại của bạn.