Tại sao Mail for Exchange dừng đồng bộ sau khi tôi nâng cấp lên Symbian Anna trên điện thoại Nokia của tôi?

Trong Symbian Anna, khi có một chính sách không được hỗ trợ, máy chủ Exchange không thể cho phép đồng bộ dựa trên một hoặc nhiều cài đặt máy chủ. Ví dụ, chính sách chuyển vùng có thể là nguyên nhân gây ra lỗi, Policy SyncWhileRoaming =1 trên nhật ký quản trị.

Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra do bất kỳ chính sách nào không được hỗ trợ.

Bạn có thể xác định các vấn đề về chính sách, sau đó người quản trị có thể chuyển đổi nó, nếu cần, hoặc cài hộp chọn Cho phép các thiết bị không cung cấp trên máy chủ Exchange (từ ngữ của cài đặt này có thể khác nhau, tùy theo địa phương và phiên bản máy chủ Exchange). Nếu không, thiết bị này không thể đồng bộ.

Để xác nhận đây là nguyên nhân gây ra vấn đề, bạn có thể mở nhật ký quản trị và so sánh chúng với bảng sau:

10/07/2011 17:17:32 Policy AllowTextMessaging = 110/07/2011 17:17:32 Policy SyncWhileRoaming = 010/07/2011 17:17:32 Policy AllowHtmlEmail = 110/07/2011 17:17:32 Policy RequireSignedSMIMEMessages = 010/07/2011 17:17:32 Policy RequireEncryptedSMIMEMessages = 010/07/2011 17:17:32 Policy RequireSignedSMIMEAlgorithm = 010/07/2011 17:17:32 Policy RequireEncryptionSMIMEAlgorithm = 010/07/2011 17:17:32 Policy AllowUnsignedApplications = 110/07/2011 17:17:32 Policy AllowUnsignedInstallationPackages = 110/07/2011 17:17:32 Policy AllowInternetSharing = 110/07/2011 17:17:32 Policy AllowPOPIMAPEmail = 110/07/2011 17:17:32 Policy AllowConsumerEmail = 110/07/2011 17:17:32 Policy AllowBrowser = 1

Nếu có bất kỳ giá trị 0 hoặc 1 nào trong số này khác với ở trên, bạn không thể đồng bộ. 

Ứng dụng MFE sẽ ghi dòng sau đây vào admin.log khi có một chính sách không thể được thi hành:

Cảnh báo:  Đã tìm thấy một số chính sách máy chủ không được hỗ trợ -- đồng bộ có thể bị lỗi.

Quá trình đồng bộ có thể không bị lỗi nếu hộp chọn đề cập ở trên được cài (“Cho phép các thiết bị không cung cấp” trên máy chủ Exchange). Điều này tùy thuộc vào người quản trị MS Exchange.

Trong các trường hợp được xác định ở trên, không được phép để đồng bộ là hành vi được dự kiến.

Thông tin chung về chính sách: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123484.aspx .