Tôi có thể sử dụng thẻ nano-SIM trên điện thoại của tôi không?

Không, điện thoại của bạn không tương thích với thẻ nano-SIM. Sử dụng thẻ SIM không tương thích hoặc bộ chuyển đổi thẻ SIM có thể làm hỏng thẻ hoặc hỏng dữ liệu của thẻ.