Ứng dụng Lumia Selfie lưu ảnh ở đâu trên điện thoại của tôi?

Ứng dụng Lumia Selfie lưu ảnh vào Photos (Ảnh) > Camera roll (Thư viện ảnh).