Ứng dụng Lumia Selfie lưu ảnh vào Photos (Ảnh) > Camera roll (Thư viện ảnh).