Nokia Lumia 900 - Làm thế nào để giảm mức sử dụng dữ liệu trên điện thoại Lumia?

Các tính năng Lumia có sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào, ví dụ: ngôn ngữ, vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc kiểu điện thoại của bạn.

Để tắt hoàn toàn các kết nối dữ liệu di động, hãy nhấn Settings (Cài đặt)mobile+SIM (mạng di động+SIM) (cellular+SIM) và chuyển Data connection (Kết nối dữ liệu) thành Off (Tắt).

Để giữ kết nối dữ liệu di động nhưng giảm mức sử dụng dữ liệu, hãy xem xét các tùy chọn sau:

1. Giới hạn mức sử dụng dữ liệu:

  • Nhấn Settings (Cài đặt)mobile+SIM (mạng di động+SIM) (cellular+SIM) và chuyển Data roaming options (Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu) thành Don’t roam (Không chuyển vùng).
  • Nhấn Settings (Cài đặt)data sense (nhận biết dữ liệu) và nhấn set limit (đặt giới hạn) hoặc chuyển Restrict background data usage (Hạn chế dữ liệu nền) và/hoặc Restrict background data usage when roaming (Hạn chế dữ liệu nền khi chuyển vùng) thành On (Bật).

2. Tắt dịch vụ vị trí

  • Nhấn Settings (Cài đặt)location (vị trí) và chuyển Location services (Dịch vụ vị trí) thành Off (Tắt).
  • Nhấn Settings (Cài đặt)find my phone (tìm điện thoại của tôi) và bỏ chọn các tùy chọn.
  • Khởi động ứng dụng Maps (Bản đồ) và nhấn ... > settings (cài đặt) và chuyển Synchronize my places (Đồng bộ địa điểm của tôi) thành Off (Tắt).

3. Tắt sao lưu

  • Nhấn Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > apps+settings (ứng dụng+cài đặt) và chuyển Settings backup (Sao lưu cài đặt) thành Off (Tắt).
  • Nhấn Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > text messages (tin nhắn văn bản) và chuyển Text message backup (Sao lưu tin nhắn văn bản) thành Off (Tắt).
  • Nhấn Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > photos+videos (ảnh+video) và chọn Don't upload (Không tải lên).

4. Thay đổi cài đặt email để giảm tần suất tải email: mở tài khoản email bạn muốn sửa đổi, nhấn ... > settings (cài đặt) > sync settings (cài đặt đồng bộ) và thay đổi cài đặt cho Download new content (Tải nội dung mới xuống) hoặc đặt nó thành điều khiển manual (thủ công)

5. Ngăn không cho điện thoại kết nối với bộ sưu tập âm nhạc trong đám mây: khởi động ứng dụng Music (Nhạc), sau đó nhấn ... > settings (cài đặt) và chuyển cài đặt thành tắt.

6. Ngừng không cho điện thoại kết nối với các trò chơi: khởi động ứng dụng Games (Trò chơi), sau đó nhấn ... > settings (cài đặt) và chuyển tất cả cài đặt liên quan thành tắt.