Làm thế nào để giảm mức sử dụng dữ liệu trên điện thoại Lumia?

Các tính năng Lumia có sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào, ví dụ: ngôn ngữ, vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc kiểu điện thoại của bạn.

1. Tắt dữ liệu mạng di động:

  • Settings (Cài đặt) > system (hệ thống)> mobile+SIM (cellular+SIM) (mạng di động+SIM) và chuyển Data roaming options (Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu) sang Don’t roam (Không chuyển vùng).
  • Settings (Cài đặt) > system (hệ thống) > mobile+SIM (cellular+SIM) (mạng di động+SIM) và chuyển Data connection (Kết nối dữ liệu) sang Off (Tắt).
  • Settings (Cài đặt) > system (hệ thống) > data sense (nhận biết dữ liệu) và nhấn set limit (đặt giới hạn) hoặc chuyển Restrict background data usage (Hạn chế sử dụng dữ liệu nền) và/hoặc Restrict background data usage when roaming (Hạn chế mức sử dụng dữ liệu nền khi chuyển vùng) sang Off (Tắt).

2. Tắt dịch vụ vị trí.

  • Settings (Cài đặt) > system (hệ thống) > location (vị trí) và chuyển Location services (Dịch vụ vị trí) sang Off (Tắt).
  • Settings (Cài đặt) > system (hệ thống) > find my phone (tìm điện thoại của tôi) và bỏ chọn các tùy chọn.
  • Settings (Cài đặt) > application (ứng dụng)> maps (bản đồ) và chuyển Synchronize my places (Đồng bộ địa điểm của tôi) sang Off (Tắt).

3. Tắt sao lưu.

  • Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > apps+settings (ứng dụng+cài đặt) và chuyển Settings backup (Sao lưu cài đặt) sang Off (Tắt).
  • Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > text messages (tin nhắn văn bản) và chuyển Text message backup (Sao lưu tin nhắn văn bản) sang Off (Tắt).
  • Settings (Cài đặt) > backup (sao lưu) > photos+videos (ảnh+video) và chọn Don't upload (Không tải lên) hoặc needs Wi-Fi (cần Wi-Fi) theo nhu cầu cá nhân.

4. Ngừng không cho điện thoại kết nối với các trò chơi: Khởi động ứng dụng Games (Trò chơi), sau đó nhấn ... > Settings (Cài đặt) và tắt tất cả những cài đặt liên quan.

5. Ngăn không cho điện thoại kết nối với bộ sưu tập âm nhạc trong đám mây: Khởi chạy ứng dụng Music (Nhạc), sau đó nhấn ... > Settings (Cài đặt) và chuyển cài đặt sang tắt.

6. Thay đổi cài đặt e-mail để tải e-mail ít thường xuyên hơn. Bắt đầu tài khoản email bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào ... > Settings (Cài đặt) > sync settings (đồng bộ cài đặt) và thay đổi cài đặt cho Download new content (Tải nội dung mới xuống) hoặc cài để điều khiển manual (thủ công).