Mở Marketplace và chọn Nokia Collection (Bộ sưu tập Nokia), ứng dụng sẽ được hiển thị trong danh sách. Nếu không, hãy tìm kiếm ứng dụng Nokia Âm nhạc bằng cách chọn biểu tượng Tìm kiếm và nhập tên ứng dụng bạn đang tìm kiếm.