Tùy chọn 1 - Máy chủ Microsoft Exchange được sử dụng với một tài khoản Outlook

Trên điện thoại, hãy thiết lập tài khoản e-mail qua Settings (Cài đặt) > email+accounts (e-mail+tài khoản) > add an account (thêm tài khoản) > Outlook.

Các cài đặt sau đây là bắt buộc. Thông thường, những cài đặt này có thể có được từ người quản trị hệ thống cho máy chủ Exchange:

  • Địa chỉ e-mail.
  • Tên người dùng (thường giống tên đăng nhập cho máy tính PC cơ quan).
  • Mật khẩu (thường giống mật khẩu cho máy tính PC cơ quan).
  • Tên miền máy chủ Microsoft Exchange.
  • Địa chỉ máy chủ Microsoft Exchange.

 

Tùy chọn 2 - Microsoft Outlook được sử dụng cho (các) tài khoản email riêng

Trên điện thoại, hãy thiết lập tài khoản e-mail làm một tài khoản e-mail riêng qua Settings (Cài đặt) > email+accounts (email+tài khoản) > add an account (thêm tài khoản) > Microsoft account (Tài khoản Microsoft).

Trên máy tính PC, Outlook Hotmail Connector cần được cài đặt để đồng bộ với Tài khoản Microsoft chính và với Lumia (nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office Outlook 2013, bạn có thể bỏ qua các phần về cài đặt Hotmail Connector vì nó hỗ trợ trực tiếp tùy chọn Exchange ActiveSync).

Bạn cần có:

  • ID Tài khoản Microsoft (Windows Live). 
  • Microsoft Outlook trên máy tính.
  • Microsoft Outlook Hotmail Connector được tải về và cài đặt trên máy tính của bạn (Microsoft Outlook 2002, 2003, 2007, 2010).
  • Tài khoản Microsoft được thiết lập trên điện thoại của bạn.

Để tải về và cài đặt Microsoft Office Hotmail Connector, hãy tìm ứng dụng này tại office.microsoft.com và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể cần khởi động lại máy tính và cài đặt phần mềm bổ sung.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thiết lập tài khoản e-mail tại đây.

Nếu không thể tìm thấy giải pháp nào cho vấn đề của bạn trong những thông tin nêu trên, bạn cũng có thể sử dụng trường tìm kiếm trên trang này hoặc các trang hỗ trợ của Windows Phone.