Không. Bạn cần sử dụng ứng dụng Play To để chọn ảnh muốn chia sẻ.