Trước khi sử dụng Play To lần đầu tiên, bạn phải khởi chạy hub Pictures (Ảnh) trước. Sau đó, bạn có thể truy cập Play To và xem ảnh cũng như album của bạn ở đó.