DLNA là viết tắt của Digital Living Network Alliance, có nghĩa là Liên minh Mạng Sinh hoạt Kỹ thuật số. Nó cho phép dễ dàng chia sẻ media trên mạng.

Thuật ngữ DLNA:

DLNA - Digital Living Network Appliance (Thiết bị Mạng Sinh hoạt Kỹ thuật số). Thiết bị chia sẻ media sử dụng các giao thức mạng máy tính tiêu chuẩn.

DMS - Digital Media Server (Máy chủ Media Kỹ thuật số). Phần mềm hoặc thiết bị có thể cung cấp các tập tin media cho các thiết bị khác trên mạng. Lumia Play to không hỗ trợ chức năng này. Hỗ trợ PS3 sẽ yêu cầu điều này.

DMP - Digital Media Player (Thiết bị phát Media Kỹ thuật số). Phần mềm hoặc thiết bị có thể phát các tập tin media từ một máy chủ DLNA (DLNA-DMS). Lumia Play to không hỗ trợ chức năng này.

DMC - Digital Media Controller (Thiết bị điều khiển Media Kỹ thuật số). Đây là một Digital Media Server cũng có thể "phát rộng" các tập tin đến các thiết bị tương thích. Phần mềm máy chủ có thể hướng dẫn một thiết bị tương thích phát những tập tin media nào. Lumia Play to có hỗ trợ chức năng này.

DMR - Digital Media Renderer (Thiết bị Kết xuất Media Kỹ thuật số). Đây là một thiết bị có thể nhận lệnh từ Digital Media Controller. Phần mềm máy chủ tương thích với DMC có thể hướng dẫn DMR phát những tập tin media nào. DMR còn có chức năng của Digital Media Player. Lumia Play to không hỗ trợ chức năng này.