• Trình duyệt Nokia Xpress không còn có sẵn để tải xuống từ Cửa hàng Nokia cho Series 30+, Series 40 và điện thoại Asha kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2015. Nếu đã tải Trình duyệt Xpress xuống điện thoại, bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng này, nhưng bạn sẽ không được yêu cầu nâng cấp lên trình duyệt Opera trong tương lai.

Hướng dẫn cho video

Nokia Asha: Duyệt Web

Cộng đồng