Làm thế nào để sử dụng tính năng bảo vệ phím trên điện thoại Nokia của tôi?

Tính năng bảo vệ phím cho phép bạn khóa bàn phím điện thoại bằng mã bảo vệ. Điện thoại sẽ yêu cầu mã bảo vệ khi bạn mở khóa bàn phím.

Để kích hoạt hoặc tắt tính năng bảo vệ phím:

  1. Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Bảo vệ phím.
  2. Để kích hoạt hoặc tắt, hãy nhập mã bảo vệ hiện tại (Mã được cài sẵn là 12345).

Lưu ý: Bạn có thể trả lời một cuộc gọi hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong khi tính năng bảo vệ phím được kích hoạt.