Làm thế nào để thay đổi cỡ chữ trên điện thoại Nokia (điện thoại S40) của tôi?

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị (hoặc Màn hình chính) > Cỡ chữ.