Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị (hoặc Màn hình chính) > Cỡ chữ.