Thay đổi cỡ chữ có ảnh hưởng đến tin nhắn trong Hộp thư đến không?

Có, việc thay đổi cỡ chữ ảnh hưởng đến tất cả thư mục nhắn tin, bao gồm cả tin nhắn trong hộp thư đến.