Có, việc thay đổi cỡ chữ ảnh hưởng đến tất cả thư mục nhắn tin, bao gồm cả tin nhắn trong hộp thư đến.