Tôi muốn người gọi để lại lời nhắn nếu điện thoại của tôi tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng. Làm thế nào để làm điều đó?

Bạn có thể kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại để người gọi có thể để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của bạn khi bạn không khả dụng.

Để kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi, hãy chọn Menu > Cài đặt > Cuộc gọi > Chuyển hướng cuộc gọi, (với điện thoại SIM kép, hãy chọn thẻ SIM để sử dụng) và chọn Nếu không khả dụng hoặc Nếu ngoài vùng phủ sóng > Kích hoạt > Đến hộp thư thoại và nhập số hộp thư thoại bạn nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.