Điện thoại Nokia của tôi có bao gồm hai số IMEI không?

Nếu điện thoại của bạn là điện thoại SIM kép (giống như X1-01 và C2-00), có nghĩa là cả hai thẻ SIM có thể được kết nối vào mạng cùng lúc, điện thoại của bạn có hai số IMEI.

Nếu điện thoại của bạn là điện thoại hai SIM (giống như C1-00), có nghĩa là chỉ có một thẻ SIM có thể được kết nối vào mạng mỗi lần, điện thoại của bạn chỉ có một số IMEI.