Khi SIM1 được sử dụng, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, tôi có thể nhận tin nhắn qua SIM2 không?

Không, bạn không thể nhận tin nhắn qua SIM2 khi SIM1 được sử dụng.