Không, bạn không thể nhận tin nhắn qua SIM2 khi SIM1 được sử dụng.