Tôi cần làm gì để chuẩn bị điện thoại của tôi cho cập nhật phần mềm?

Các bản cập nhật phần mềm từ Nokia an toàn để cài đặt và các cài đặt, ứng dụng, ảnh và tin nhắn văn bản của bạn vẫn an toàn và ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên tạo một bản sao lưu trước khi cập nhật phần mềm. Tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn, bạn có thể làm điều đó từ Cài đặt > Sao lưu > Tạo bản sao lưu hoặc từ Cài đặt > đồng bộ & sao lưu > tạo bản sao lưu. Làm như vậy sẽ tạo bản sao lưu của các cài đặt điện thoại và nội dung cá nhân vào thẻ nhớ.

Kích cỡ của một gói cập nhật có thể là nhiều megabyte, do đó, để giảm chi phí dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về bản cập nhật nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cách này. Các bản cập nhật phần mềm Nokia được cung cấp miễn phí nhưng nếu dữ liệu di động được sử dụng để tải về bản cập nhật, bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thêm thông tin về phí bạn có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy đảm bảo điện thoại của bạn có đủ pin. Nếu mức pin điện thoại quá thấp, điện thoại sẽ nhắc bạn sạc pin trước khi bắt đầu cập nhật.

Kiểm tra xem ngày giờ của điện thoại có được cài chính xác không. Với ngày hoặc giờ sai, điện thoại có thể không truy cập được vào các bản cập nhật.

Trong trường hợp không có đủ bộ nhớ còn trống trên bộ nhớ máy để bắt đầu cập nhật, bạn sẽ được nhắc tạo thêm bộ nhớ. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách gỡ bỏ một số ứng dụng hoặc các mục lớn khác, hoặc di chuyển chúng vào thẻ nhớ.