Điều khoản Dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2015

1. Chấp nhận

Những Điều khoản dịch vụ này của Microsoft Mobile cùng với Chính sách riêng tư cũng như tất cả các thông tin và điều khoản bổ sung khác được cung cấp trong Dịch vụ (gọi chung là "Điều khoản") điều chỉnh việc sử dụng các dịch vụ, trang web, nội dung và phần mềm (gọi chung là "Dịch vụ"). Khi đăng ký hay sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản này.

Các Điều khoản xác lập một thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland kể cả các chi nhánh và nhà cung cấp của Microsoft Mobile Ltd. (gọi chung “Microsoft Mobile”), quy định các quyền và nghĩa vụ của bạn và Microsoft Mobile đối với Dịch vụ.

2. Điều kiện tham gia

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải từ mười ba (13) tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đến mười ba (13) tuổi hoặc từ mười ba (13) tuổi trở lên nhưng vẫn là vẫn là trẻ vị thành niên tại nơi bạn ở, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đại diện chấp nhận đăng ký của bạn và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ ai hoàn thành việc đăng ký đều phải có đầy đủ năng lực pháp lý.

3. Đăng ký và Chấm dứt

Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký và tạo một Tài khoản Microsoft có tên người dùng và mật khẩu, Tài khoản Microsoft có thể phải tuân theo các điều khoản riêng. Bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân và thông tin khác nhất định. Microsoft Mobile có thể xác minh địa chỉ email của bạn trước khi sử dụng Tài khoản Microsoft. Khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên và mỗi khi cập nhật phần mềm điện thoại Nokia, một tin nhắn văn bản sẽ được gửi tới Microsoft Mobile. Việc tạo Tài khoản Microsoft sẽ yêu cầu phải truyền tải dữ liệu. Phí truyền dữ liệu có thể áp dụng.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chân thực khi đăng ký Dịch vụ và luôn cập nhật những thông tin đó. Bạn phải cẩn trọng để bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của mình không bị người khác sử dụng trái phép và nhanh chóng thông báo cho Microsoft khi có vấn đề xảy ra. Bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nếu bạn vẫn là trẻ vị thành niên, chịu trách nhiệm cá nhân bất kỳ khi nào sử dụng Dịch vụ.

Bạn có thể chấm dứt đăng ký nếu không muốn sử dụng Dịch vụ nữa. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không thể truy cập Dịch vụ nữa. Microsoft Mobile có thể chấm dứt đăng ký của bạn hoặc hạn chế truy cập của bạn đối với một số phần nhất định của Dịch vụ nếu Microsoft Mobile có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm Điều khoản hoặc có thông báo trước cho bạn nếu bạn không đăng nhập vào Dịch vụ với tên người dùng của mình trong sáu (6) tháng gần nhất.
Trừ khi được quy định trong Chính sách riêng tư của chúng tôi, Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc xóa bỏ hay mất mát thông tin hoặc nội dung bạn đã gửi cho Dịch vụ. Khi thông tin hoặc nội dung bị Microsoft Mobile hoặc chính bạn xóa khỏi Dịch vụ, dấu vết hoặc các bản sao có thể vẫn còn lưu trữ ở đâu đó.

4. Giấy phép

Microsoft Mobile cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi bất kỳ khi nào theo quyết định của Microsoft Mobile, để truy cập và sử dụng Dịch vụ tuân theo các Điều khoản một cách nghiêm ngặt. Việc sử dụng Dịch vụ không trao cho bạn bất kỳ quyền nào về sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ thông tin hay nội dung nào trong Dịch vụ.

Microsoft Mobile có thể cung cấp cho bạn những nội dung do Microsoft Mobile hoặc bên cấp phép của Microsoft Mobile phát triển (“Nội dung”) như một phần của Dịch vụ. Microsoft Mobile cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền và mãi mãi để sử dụng Nội dung cho mục đích nó được thiết kế để hướng tới, trừ khi được quy định khác đi trong các Điều khoản được áp dụng hoặc trong đơn đặt hàng. Một số Nội dung có thể chỉ được cung cấp cho những người cư trú ở một số khu vực địa lý nhất định. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào áp dụng cho những Nội dung cụ thể bạn nhận được thông qua Dịch vụ. Bất kỳ giấy phép nào nhận được đối với Nội dung của bên thứ ba đều là thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và nhà cung cấp Nội dung của bên thứ ba đó. Bạn chỉ có quyền đối với Nội dung được cung cấp rõ ràng ở đây.

Microsoft Mobile có thể cung cấp cho bạn những phần mềm nhất định do Microsoft Mobile hoặc bên cấp phép của Microsoft Mobile phát triển (“Phần mềm”) như một phần của Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Phần mềm có thể phải tuân theo những điều khoản và điều kiện riêng biệt mà bạn phải chấp nhận trước khi sử dụng Phần mềm. Nếu không có những điều khoản và điều kiện riêng biệt được áp dụng đối với Phần mềm như vậy, các điều khoản sau sẽ áp dụng: Microsoft Mobile trao cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên máy tính và/hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn không được sao chép Phần mềm, trừ khi đó là bản sao duy nhất để sao lưu. Bạn không thể phân phối, chuyển nhượng quyền sử dụng, chỉnh sửa, biên dịch, bán lại, cấp phép lại, cho thuê, thiết kế đối chiếu hoặc có hành động nào khác để tìm hiểu mã nguồn hoặc tạo ra sản phẩm mới từ Phần mềm. Đối với phần mềm được cấp phép mã nguồn mở, các điều khoản cấp phép mã nguồn mở phù hợp có thể được áp dụng. Việc bạn sử dụng Phần mềm biểu thị bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện được áp dụng nào.

Phần mềm có thể phải tuân theo sự kiểm soát xuất khẩu theo Quy định Quản lý Xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quy định về xuất nhập khẩu khác. Bạn đồng ý tuân theo nghiêm ngặt tất cả các quy định về xuất nhập khẩu và chấp nhận xin các giấy phép để xuất khẩu, tái xuất, chuyển nhượng hoặc nhập khẩu Phần mềm như vậy.

Bạn có thể có khả năng gửi thông tin hoặc nội dung (“Tài liệu”) cho Dịch vụ. Microsoft Mobile không đòi quyền sở hữu đối với Tài liệu của bạn. Việc bạn gửi Tài liệu không chuyển nhượng các quyền sở hữu Tài liệu cho Microsoft Mobile. Microsoft Mobile chỉ truyền tải Tài liệu và không chịu trách nhiệm đối với việc kiểm soát, biên tập nó. Khi gửi Tài liệu cho Dịch vụ, bạn sẽ cấp cho Microsoft Mobile một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể gán lại, đã thanh toán đầy đủ, miễn thuế, mãi mãi và không thể thu hồi để sử dụng, sao chép, trình diễn công cộng, hiển thị, phân phối bất kỳ nội dung phương tiện nào và chỉnh sửa Tài liệu để kết hợp Tài liệu với các sản phẩm khác và để cấp các giấy phép phụ tương tự ở mức độ cần thiết để Microsoft Mobile cung cấp Dịch vụ. Bạn có thể điều chỉnh việc cấp phép này trong cài đặt sự riêng tư và các cài đặt khác của Dịch vụ.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sao lưu các dữ liệu bạn lưu trữ trên Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung bạn tải lên. Nếu Dịch vụ bị gián đoạn hoặc hủy, Microsoft Mobile có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn. Microsoft Mobile không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu cho bạn sau khi Dịch vụ bị gián đoạn hoặc hủy.

5. Sử dụng Dịch vụ

Bạn đồng ý:

 • Tuân theo các quy định pháp lý hiện hành, Điều khoản và có cách cư xử phù hợp;
 • Chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
 • Không gửi các Tài liệu phi pháp, xúc phạm, không chính xác, sai lệch, lạm dụng, có nội dung khiêu dâm, quấy rối, phỉ báng hoặc không phù hợp;
 • Nhận được bất kỳ sự đồng ý, cấp phép hoặc giấy phép nào theo quy định của pháp luật để gửi bất kỳ Tài liệu nào;
 • Tôn trọng sự riêng tư của người khác;
 • Không phát tán hoặc đăng thư rác, các tệp kích thước lớn không cần thiết, các chuỗi ký tự liền nhau, sơ đồ đa cấp, virus;
 • Không sử dụng bất kỳ công nghệ nào khác hoặc thực hiện các hoạt động khác có thể gây thiệt hại cho Dịch vụ hoặc lợi ích hoặc tài sản của người dùng Dịch vụ;
 • Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương thức tự động nào để truy cập, nhận được, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Dịch vụ; và
 • Chịu trách nhiệm đối với các hậu quả liên quan tới Tài liệu bạn đăng lên.

Microsoft Mobile có thể nhưng không có nghĩa vụ:

 • Giám sát hoặc điều phối bất kỳ Nội dung hoặc Tài liệu nào;
 • Gỡ bỏ bất kỳ Tài liệu nào khỏi Dịch vụ; và
 • Hạn chế truy cập đối với bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào theo quyết định của Microsoft Mobile.

6. Nội dung

Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào, vui lòng kiểm tra xem Nội dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế về độ tuổi hoặc được đánh dấu là có thể "mang tính xúc phạm" hoặc "không phù hợp". Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm đối với kỳ yêu cầu hoặc sự xúc phạm nào do bạn gây ra hoặc phải chịu đựng khi truy cập những Nội dung như vậy.

Bạn đồng ý:

 • Chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
 • Sử dụng Nội dung tuân theo các hạn chế được quy định bởi luật pháp hiện hành, các điều khoản bổ sung, chỉ dẫn và chính sách hoặc trên trang sản phẩm áp dụng cho phần Nội dung cụ thể đó;
 • Không sao chép, cho tặng, bán, bán lại, cho mượn, cho thuê, cung cấp, phát tán rộng rãi, gửi, phân phối, chuyển nhượng, giao tiếp với cộng đồng, tái sản xuất, chỉnh sửa, hiển thị, trình diễn, khai thác thương mại hoặc cung ứng Nội dung, trừ khi được cho phép trong Điều khoản áp dụng và thông báo cho Microsoft Mobile kịp thời về bất kỳ việc sử dụng được cấp phép nào như vậy;
 • Không xóa, phá hỏng, thiết kế đối chiếu, giải mã hoặc hành động khác làm thay đổi hoặc can thiệp vào bất kỳ quy tắc sử dụng được áp dụng nào hoặc cố gắng vi phạm việc quản lý các quyền kỹ thuật số hoặc các tính năng chống sao chép đi kèm với Nội dung hoặc bất kỳ công nghệ nào khác được sử dụng để kiểm soát việc truy cập hoặc sử dụng Nội dung hoặc thông tin nhận dạng của nó;
 • Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương thức tự động nào, trừ khi do chúng tôi cung cấp, để lựa chọn hoặc tải về Nội dung; và
 • Không cung cấp mật khẩu hoặc thông tin khác để cho phép người khác có thể truy cập Nội dung. Hạn chế đối với việc sao chép áp dụng cho nội dung phương tiện cũng có thể được áp dụng cho Nội dung được truy cập thông qua Dịch vụ.

Nội dung thuộc sở hữu và/hoặc kiểm soát bởi Microsoft Mobile và/hoặc bên cấp phép tương ứng và được bảo vệ bởi các điều luật về quyền sở hữu trí tuệ. Nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung nào do họ cung cấp, bất kỳ bảo hành nào mà chưa bị miễn trừ và đối với bất kỳ yêu cầu nào do bạn đưa ra đối với Nội dung hoặc việc sử dụng Nội dung của bạn. Tuy nhiên, Microsoft Mobile có thể thực thi các điều khoản cấp phép Nội dung của bên thứ ba đối với bạn với tư cách bên thụ hưởng thứ ba của những điều khoản đó. Nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba là các bên thụ hưởng thứ ba theo các Điều khoản này và có thể thực thi các điều khoản liên quan trực tiếp đến Nội dung mà họ có quyền lợi. Microsoft Mobile có thể đóng vai trò đại diện cho nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba khi cung cấp Nội dung cho bạn. Microsoft Mobile không phải là một bên trong giao dịch giữa bạn và nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba đối với những Nội dung như vậy.

7. Phát hiện Vi phạm Bản quyền

Microsoft và Microsoft Mobile tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả việc đòi quyền lợi về vi phạm bản quyền, hãy sử dụng các quy trình thông báo về Vi phạm của chúng tôi. TẤT CẢ YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHẢN HỒI.

Microsoft sử dụng các quy trình được quy định trong Quyền số 17, bộ luật của Hoa Kỳ, Phần 512 để phản hồi cho các thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp nhất định, Microsoft cũng có thể vô hiệu hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng dịch vụ Microsoft có thể là đối tượng thường xuyên vi phạm.

8. Thông báo

Microsoft Mobile có thể đăng thông báo ngay trong Dịch vụ. Microsoft Mobile cũng có thể gửi thông báo cho bạn về sản phẩm và dịch vụ đến địa chỉ email hoặc số điện thoại bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ nhận được những thông báo như vậy muộn nhất trong vòng bẩy (7) ngày kể từ khi Microsoft Mobile gửi hoặc đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn đã nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

9. Phí

Việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể hoặc sẽ có thể phải chịu phí.

Bất kỳ phí nào do Microsoft Mobile thu sẽ được công bố riêng cùng với Dịch vụ.

Sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến việc truyền lượng dữ liệu lớn qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Mức giá liệt kê trong Dịch vụ không bao gồm cước phí truyền tải dữ liệu, tin nhắn văn bản, dịch vụ thoại hoặc các dịch vụ khác có thể phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào trả cho nhà cung cấp dịch mạng của bạn.

10. Các điều khoản đặt hàng và thanh toán

"Đặt hàng" sẽ bao gồm việc lựa chọn Nội dung trả phí và/hoặc đăng ký thuê bao Nội dung do Microsoft Mobile cung cấp và hiện có trong Dịch vụ và thực hiện phương thức thanh toán, cũng như gửi đơn đặt hàng bằng cách chọn "mua", "ok", "Tôi chấp nhận" hoặc các loại xác nhận tương tự trong quy trình mua hàng hoặc cung cấp dấu hiệu xác nhận khác có trong quy trình mua hàng của bạn.

Để Đặt hàng trong Dịch vụ, bạn phải đủ độ tuổi có năng lực pháp lý hoặc thành niên theo quy định của pháp luật. Nếu bạn chưa đủ độ tuổi có năng lực pháp lý hoặc thành niên, bạn chỉ có thể Đặt hàng khi có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Bạn đồng ý rằng tất cả Đặt hàng đều hợp lệ và ràng buộc về mặt pháp lý. Tất cả Đặt hàng đều tuân theo sự chấp thuận của Microsoft Mobile.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc các phương thức thanh toán khác nếu có.

Thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn phải có địa chỉ xuất hóa đơn ở quốc gia nơi Dịch vụ cung cấp Nội dung. Microsoft Mobile sẽ thu tiền từ tài khoản ngân hàng của thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn trong khoảng thời gian thích hợp sau khi bạn thực hiện Đặt hàng. Tất cả thanh toán qua thẻ tín dụng phải thực hiện kiểm duyệt và phê chuẩn bởi bên phát hành thẻ.

Nếu bạn chọn thanh toán theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, các khoản cước phí sẽ ghi trên hóa đơn điện thoại của bạn hoặc được trừ vào tài khoản trả trước của bạn nếu bạn dùng tài khoản trả trước. Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể yêu cầu việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, bao gồm cả việc đặt giới hạn đối với số tiền cước phí có thể ghi vào hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Các khoản phí vượt quá giới hạn của nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc số dư tài khoản có thể bị từ chối.

Bạn đồng ý thanh toán các khoản cước phí liên quan đến Đặt hàng của mình, để đảm bảo rằng công cụ thanh toán vẫn hợp lệ tại thời điểm Đặt hàng và bạn là chủ sở hữu hợp pháp của công cụ thanh toán đó và công cụ đó được sử dụng theo đúng giới hạn tín dụng.

Nội dung được cung cấp sẽ được cấp phép cho bạn. Bạn đồng ý sử dụng Nội dung đó cho bản thân mình theo quy định trong các Điều khoản này và trong bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác được trình bày cho bạn trong quá trình đặt hàng.

Dịch vụ có thể cung cấp hình thức thuê bao. Bạn cho phép Dịch vụ thu một khoản phí theo những khoảng thời gian nhất định trong suốt thời gian thuê bao. Dịch vụ cũng có thể cho phép một khoảng thời gian dùng thử. Nếu Đặt hàng của bạn có khoảng thời gian dùng thử (còn gọi là thử và mua), bạn có thể bị tính phí sau khi khoảng thời gian dùng thử kết thúc, trừ khi bạn hủy theo các điều khoản dùng thử/thuê bao.

Đôi khi các mức giá trong Dịch vụ có thể thay đổi. Các mức giá bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao dịch, trừ khi được quy định khác đi. Có những trường hợp bạn phải chịu các khoản phí bổ sung từ ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng dựa trên tỷ giá quy đổi tiền tệ và/hoặc các khoản phí bổ sung được đánh giá. Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí hoặc cước phí dịch vụ ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

11. Hủy và hoàn phí

Bạn đồng ý rằng việc giao hàng điện tử Nội dung được bắt đầu đồng thời với việc Đặt hàng. Bạn sẽ không thể hủy Đặt hàng sau khi nó đã được xử lý. Bản chất của Nội dung là không thể trả lại được.

Trong trường hợp sau khi Đặt hàng, bạn phát hiện ra và kịp thời thông báo cho Microsoft Mobile trong vòng 48 giờ rằng (a) Nội dung bạn đã đặt hàng bị lỗi; (b) Nội dung do Microsoft Mobile cung cấp cho bạn không phù hợp với mô tả về Nội dung bạn đã đặt hàng thông qua Dịch vụ; hoặc (c) các vấn đề kỹ thuật gây trì hoãn hoặc không cho phép cung cấp Nội dung của bạn hoặc vô tình đặt hàng nhiều lần do những vấn đề kỹ thuật như vậy, biện pháp khắc phục dành riêng cho bạn đối với Nội dung như vậy sẽ là thay thế những Nội dung như vậy hoặc hoàn trả lại số tiền theo mức giá đã thanh toán cho Nội dung đó, hoàn toàn do Microsoft Mobile xác định. Ngoài ra, chúng tôi không hoàn phí trong các trường hợp khác. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trên đây, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Microsoft Mobile.

Lưu ý rằng bộ phận Chăm sóc khách hàng của Microsoft Mobile có thể không xử lý được yêu cầu hỗ trợ khách hàng của bạn nếu bạn không cung cấp được ID giao dịch, thông tin này được Microsoft Mobile cung cấp cho bạn sau khi bạn Đặt hàng từ Dịch vụ. Microsoft Mobile chỉ có thể xử lý hoàn phí cho Nội dung có tổng mức giá cao hơn mức giới hạn hoàn tiền được quy định theo luật pháp địa phương.

12. Phản hồi cho Microsoft Mobile

Khi gửi bất kỳ ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề xuất nào ("Phản hồi") cho Microsoft Mobile thông qua Dịch vụ hoặc các phương tiện khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (1) Microsoft Mobile có thể có những ý tưởng phát triển tương tự với Phản hồi; (2) Phản hồi của bạn không chứa thông tin mật hoặc độc quyền của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác; (3) Microsoft Mobile không có nghĩa vụ bảo mật Phản hồi; (4) Microsoft Mobile có thể thoải mái sử dụng, phân phối, khai thác và phát triển thêm và chỉnh sửa Phản hồi vì bất kỳ mục đích nào; và (5) bạn không nhận được bất kỳ hình thức bồi thường nào từ Microsoft Mobile.

13. Hoạt động mạng xã hội và chia sẻ địa điểm

Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Dịch vụ để chia sẻ địa điểm, trạng thái, nội dung, Tài liệu hoặc thông tin cá nhân hoặc để tương tác với người dùng, trang web và dịch vụ khác. Khi sử dụng những tính năng này, bạn đồng ý rằng Microsoft Mobile có thể sử dụng và cung cấp thông tin đó cho các dịch vụ khác và với người bạn lựa chọn tương tác hoặc chia sẻ thông tin này. Người dùng của các dịch vụ này và những người khác, ví dụ như những người trong danh bạ, có thể xem địa điểm, trạng thái và/hoặc thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý không chia sẻ thông tin, Nội dung hoặc Tài liệu hoặc liên kết đến bất kỳ dịch vụ hoặc trang web nào: (a) chứa nội dung hoặc các tài liệu khác bất hợp pháp hoặc không phù hợp; hoặc (b) khai thác quyền sở hữu trí tuệ không được phép hoặc khuyến khích người dùng vi phạm bản quyền. Bất kỳ tương tác nào cũng không liên quan đến Microsoft Mobile và chỉ là giữa bạn và (các) người dùng khác.

14. Tính sẵn có và các yêu cầu kỹ thuật

Tính sẵn có của Nội dung và Dịch vụ có thể thay đổi và phụ thuộc vào quyết định của Microsoft Mobile. Microsoft Mobile miễn trừ bất kỳ việc đại diện hoặc đảm bảo nào rằng bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ sẵn có. Dịch vụ này có thể không có sẵn ở tất cả các số quốc gia và chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Dịch vụ, hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, tính tương thích của thiết bị được sử dụng và định dạng nội dung được hỗ trợ.

Để truy cập Dịch vụ, bạn có thể phải tải xuống một phần mềm cụ thể do Microsoft Mobile hoặc một bên thứ ba khác phát triển.

Microsoft Mobile có thể, tùy theo quyết định của mình, chỉnh sửa hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ. Dịch vụ có thể không sẵn có trong các khoảng thời gian tạm ngừng để bảo trì hoặc các thời gian khác. Để đảm bảo bạn sử dụng phần mềm và các ứng dụng mới nhất của Microsoft Mobile, thiết bị của bạn có thể tự động kiểm tra các bản cập nhật phần mềm từ Microsoft Mobile. Nếu phát hiện có bản cập nhật, thiết bị sẽ nhắc bạn phê duyệt việc cài đặt. Bạn có thể tắt chức năng tự động kiểm tra cập nhật thông qua cài đặt trên thiết bị. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm thông qua các kênh cập nhật phần mềm sẵn có. Nếu Microsoft Mobile thấy rằng bản cập nhật Phần mềm có ý nghĩa quan trọng hoặc thiết yếu, bạn sẽ không sử dụng phiên bản cũ của Phần mềm được nữa. Microsoft Mobile có thể ngăn không cho bạn sử dụng phiên bản cũ của Phần mềm hoặc Dịch vụ cho đến khi bạn cài bản cập nhật.
Microsoft Mobile có thể vô hiệu bất kỳ Nội dung hoặc Phần mềm nào trong tài khoản Dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do nào và gỡ bỏ bất kỳ Nội dung hoặc Phần mềm và/hoặc vô hiệu các bản sao bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị của bạn để bảo vệ Dịch vụ, nhà cung cấp ứng dụng, nhà mạng không dây cung cấp mạng để bạn truy cập dịch vụ hoặc bất kỳ các bên bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng nào khác.

Một dịch vụ cụ thể có thể chỉ là phiên bản thử nghiệm trước khi phát hành, ví dụ như phiên bản beta, và có thể không hoạt động giống như phiên bản cuối cùng. Microsoft Mobile có thể có những thay đổi đáng kể đối với bất kỳ phiên bản Phần mềm hoặc Dịch vụ nào hoặc quyết định không phát hành phiên bản cuối cùng.

15. Liên kết đến trang web và nội dung của bên thứ ba

Microsoft Mobile có thể bao gồm truy cập đến trang web và dịch vụ trên Internet hoặc ứng dụng được cài sẵn cho phép bạn tương tác với các trang web và dịch vụ thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên thứ ba và không nằm trong Dịch vụ. Bạn phải xem và đồng ý với những điều khoản và điều kiện của các trang web hoặc dịch vụ này trước khi sử dụng chúng.

Microsoft Mobile không kiểm soát nội dung, trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không có trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp hoặc tài liệu được soạn thảo và xuất bản trên các trang web và dịch vụ của các bên thứ ba này. Liên kết đến một trang của bên thứ ba không ngụ ý rằng Microsoft Mobile bảo chứng cho trang đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang đó.

Ngoài ra, bạn và những người dùng khác có thể xây dựng nội dung và liên kết đến nội dung trong phạm vi Dịch vụ mà chưa được gửi lên Dịch vụ. Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm đối với loại nội dung hoặc liên kết này.

16. Quảng cáo

Dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo. Quảng cáo có thể được nhắm tới nội dung hoặc thông tin được lưu trữ trên Dịch vụ, truy vấn thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc các thông tin khác.

17. Dữ liệu cá nhân

Chính sách riêng tư và bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự riêng tư đều được cung cấp cho bạn và nó sẽ quy định việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

18. Giới hạn trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "HIỆN CÓ" và "SẴN CÓ". Microsoft Mobile không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc virus. Không có bất kỳ sự đảm bảo nào, dù diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn trong đó đảm bảo về tư cách, việc không xâm phạm, khả năng bán hoặc sự phù hợp đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào, liên quan đến tính sẵn có, tính chính xác, tính ổn định, thông tin hoặc nội dung của Dịch vụ. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ hoàn toàn thuộc rủi ro của bạn và rằng bạn có thể tiếp xúc với các nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.

Trừ trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích gây ra do sự bất cẩn hoặc hành động sai trái có chủ đích, Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, vô ý, do trừng phạt hoặc hậu quả xuất phát từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ.

19. Sự đảm bảo bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ và bảo đảm bồi thường cho Microsoft Mobile khỏi và đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba và tất cả trách nhiệm pháp lý, đánh giá, mất mát, chi phí hay thiệt hại gây ra do hoặc xuất phát từ (i) việc bạn vi phạm các Điều khoản, (ii) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, các quyền lợi khác nào hoặc sự riêng tư của bên thứ ba, hoặc (iii) việc bên thứ ba sử dụng Dịch vụ không đúng, trong đó việc sử dụng không đúng có thể bị gây ra do bạn không có các biện pháp phù hợp để bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của mình không bị sử dụng sai trái.

20. Khác

20.1 Lựa chọn luật áp dụng

Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của Phần Lan bất kể sự xung đột trong các điều khoản của luật pháp.

20.2 Thời hạn hiệu lực

Những Điều khoản này không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền bắt buộc nào của bạn tại quốc gia bạn cư trú không thể chối bỏ theo luật pháp. Nếu một điều khoản trong các Điều khoản này hết hiệu lực, các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản hết hiệu lực sẽ được thay thế bởi một điều khoản còn hiệu lực có kết quả và mục đích gần nhất với các Điều khoản. Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản trong các Điều khoản này không phù hợp với việc sử dụng Dịch vụ của bạn, nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản hoặc toàn bộ Điều khoản. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản dịch vụ của Microsoft Mobile này và Chính sách riêng tư của chúng tôi, thì các Điều khoản dịch vụ của Microsoft Mobile này sẽ được ưu tiên áp dụng. Những điều khoản trong Điều khoản dự kiến tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt việc đăng ký của bạn sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt.

20.3 Các thay đổi trong Điều khoản

Microsoft Mobile có thể sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Nếu các Điều khoản có những thay đổi quan trọng, theo ý nghĩa ngược lại, Microsoft Mobile sẽ gửi một thông báo riêng về thay đổi đó.
Bạn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các Điều khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi và sửa đổi.

21. Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ, Nội dung và Phần mềm được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Microsoft Mobile giữ bản quyền đối với Dịch vụ, Nội dung và Phần mềm ở mức độ cao nhất theo quy định của Pháp luật. Tuân theo các Điều khoản, Microsoft Mobile bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ, Nội dung, Phần mềm và toàn bộ các sản phẩm, phần mềm và tài sản khác của Microsoft Mobile được cung cấp cho bạn hoặc do bạn sử dụng thông qua Dịch vụ.

22. Chuyển quyền

Microsoft Mobile có thể chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản này cho công ty mẹ, chi nhánh hoặc cho bất kỳ công ty nào thuộc quyền kiểm soát của Microsoft Mobile. Ngoài ra, Microsoft Mobile có thể chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản này cho một bên thứ ba thông qua việc sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc các hình thức khác.