Bỏ qua để tới nội dung chính
three students talking. On of the studentss holding a Microsoft Surface.

Cơ hội nghề nghiệp

Khám phá các học bổng, cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Chuẩn bị cho tương lai

Khám phá các học bổng, cơ hội thực tập, chương trình và việc làm cho sinh viên đủ điều kiện.

Two students collaborating together using Office 3 6 5.

Khám phá các chương trình dựa theo đam mê của bạn

YouthSpark là chương trình khởi xướng của Microsoft nhằm giúp bạn tìm cơ hội biến đam mê thành sự nghiệp.