Những giải pháp điện toán đám mây

Tôi có thể vận hành cơ sở dữ liệu không cần máy chủ

Khả năng mở rộng, tự quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ


Tại sao phải quản lý từ việc khởi tạo, vá lỗi, và việc quản lý máy chủ cơ sở dữ liệu trong khi người khác có thể trợ giúp? SQL Azure là dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây của Microsoft với tính sẵn sàng cao, có khả năng mở rộng, đa dịch vụ. Các chuyên gia phần mềm không cần lắp đặt, cài đặt, vá lỗi hay quản lý tất cả phần mềm. Tính sẵn sàng cao và khả năng phát hiện lỗi mà không cần quản lý vật lý. Đó là sức mạnh của điện toán đám mây.

Quản trị linh động

Không yêu cầu quản lý một cách vật lý - bao gồm cả việc cài đặt và vá lỗi phần mềm, bởi đó là nền tảng của dịch vụ (PAAS)

Biểu giá linh hoạt

SQL Azure là cách tiếp cận giá cả hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu, vì được cung cấp các mức giá linh hoạt, định giá dựa trên việc sử dụng thực tế, cho các chi tiêu vận hành nhỏ với mức vốn nhỏ, và dễ dàng thay đổi quy mô để phù hợp những nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

Những công cụ thân thiện

Khách hàng có thể sử dụng kiến thức đã có trong việc phát triển T-SQL và một mô hình dữ liệu quan hệ quen thuộc để tương hợp với những cơ sở dữ liệu đang triển khai tại doanh nghiệp. Hơn thế, khách hàng có được năng suất nhanh chóng trên SQL Azure bằng cách sử dụng những công cụ phát triển và quản lý đã từng sử dụng khi xây dựng cơ sở dữ liệu tại doanh nghiệp.

Dịch vụ trực tuyến Microsoft

Có 40 triệu người hiện đang sử dụng các dịch vụ trực tuyến Microsoft và đang trải nghiệm giá trị lớn lao từ các dịch vụ này. Hãy bắt đầu với các ưu đãi của dịch vụ trực tuyến Microsoft.

tbcloudsolution