System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at tools_resources_casestudy.ParseXMLByID(String Ids, String XMLSource) Những giải pháp điện toán đám mây | Công cụ và tư liệ | Điện toán đám mây Microsoft

Công cụ và tư liệu

Coca-Cola Finds a Way to Better Engage With Employees with Microsoft Online Services

Coca-Cola Finds a Way to Better Engage With Employees with Microsoft Online Services

Using Microsoft Online Services, Coca-Cola was able to provide its 72,000 employees with a much more effective way to collaborate, which increased productivity and created more time for their sales force to engage with customers.
"John Brock, our CEO, challenged us to indentify better ways to connect all our employees... Microsoft helped us launch from a legacy infrastructure to a solution that provided better business value to all our people."
- Kevin Flowers, Director of Enabling Technologies, Coca-Cola Enterprises

Microsoft® Office 365, our next generation of cloud productivity services, is the evolution of Microsoft Online Services. Simple to use and based on the familiar Microsoft platform, they enable you to turn everyday tools like PCs, phones, and browsers into powerful collaboration points, from which

TAGS:Coca-Cola, cloud, Microsoft Online Services, cloud technologies, cloud computing, Exchange Online, SharePoint Online, Office Communications Online, Office Live Online, Lync Online
  • Các thông tin liên quan

Tạo ra chứ không loại bỏ điều gì

Windows Azures đưa ra môi trường thân thiện và linh hoạt để tạo ra những ứng dụng và dịch vụ cho đám mây. Bạn có thể rút ngắn và dành thêm thời gian tìm hiểu cũng như thích nghi với sự phát triển của thị trường.

Khởi điểm với mô hình nhỏ hoặc kết nối toàn cầu với Azure

Microsoft SQL Azure cung cấp khả năng điều chỉnh cao, dữ liệu đa chiều giúp doanh nghiệp không cần phải cài đặt, thiết lập, vá lỗi hay quản lý. Ngày nay Kelley Blue Book, 3M, Siemens và các doanh nghiệp hàng đầu khác đang sử dụng SQL Azure.

tbtoolsnresources