Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Cộng đồng

Hãy tham gia và nhận được sự hỗ trợ cho các sản phẩm bảo mật Forefront thông qua tài nguyên của cộng đồng bao gồm các diễn đàn, blog, các nhóm thảo luận và nhiều hình thức khác nữa.

  • Tìm hiểu về các webcasts (trực tiếp hoặc đã thu) và các sự kiện tham gia trực tiếp có thể giúp bạn hiểu thêm về các sản phẩm bảo mật Forefront.

  • Bắt kịp các tài nguyên mới nhất của cộng đồng sản phẩm bảo mật Forefront thông qua các diễn đàn và blog.