Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
SẢN PHẨM
Tổng quan
Download sản phẩm và demos
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Tìm hiểu các giải pháp Hạ tầng cơ sở
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Các sản phẩm cho Core IO
Các nhà sản xuất đã kết hợp một số sản phẩm và công nghệ của Microsoft để đưa ra các giải pháp hạ tầng tích hợp. Ngay khi những giải pháp này được thực hiện, CNTT sẽ giúp các doanh nghiệp tăng tốc độ, loại bỏ sự phức tạp và tăng lượng truy cập an toàn các tài nguyên thông tin. Kết quả là CNTT có thể giúp doanh nghiệp thực hiện các ý tưởng chiến lược để mở rộng một cách tối đa các cơ hội cho tương lai. Hãy tìm hiểu những sản phẩm mang đến các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng.
Microsoft Windows Server
Microsoft Virtualization
Microsoft Forefront
Microsoft System Center
Windows Vista
Microsoft Office System

Đây là một nền tảng vững chắc cho các ứng dụng, mạng lưới và dịch vụ Web có tính năng mạnh.
Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành Windows Server hiện đại nhất, được thiết kết để phát huy sức mạnh của hệ thống mạng lưới, các ứng dụng và dịch vụ Web mới nhất.
Xem chi tiết