Lưu trữ và Bảo trì máy tính > Các thiết bị lưu trữ
Tiếp

Các thiết bị Lưu Trữ

Lưu trữ trên máy tính là để chỉ dữ liệu được lưu dưới dạng điện tử để bộ xử lý có thể sử dụng. Bạn có thể đo được khối lượng dữ liệu lưu trong máy tính giống như việc bạn đo nước trong bình chứa, nhưng tất nhiên là đơn vị đo khác nhau. Dung lượng lưu trữ quyết định khối lượng dữ liệu có thể được lưu trên thiết bị lưu trữ.

Tiếp

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư