Kênh liên quan:

Tìm hiểu về chương trình cấp phép số lượng lớn cho quy mô của tổ chức và chuyên ngành của bạn

  • Explaining Windows Server 2012 Licensing (3:29)

  • Office 365 Open video(1:18)

  • What Microsoft Online Services has to offer (3:13)