So sánh đặc tính mới
     

KEY: = Không có = Có

Các tính năng mới/Cập nhật

Enterprise

Datacenter

Standard

Web

Itanium

Yêu cầu về giấy phép

MỚI: AD Rights Management Services (RMS)

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ, nhưng vẫn yêu cầu thêm giấy phép RMS CAL, tương tự như Terminal Services.

MỚI: Cryptography Next Generation (CNG)

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Group Policy Preferences

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Hyper-V

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Internet Information Services (IIS) 7.0

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Network Access Protection (NAP)

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Read Only Domain Controllers (RODC)

1

1

1

1

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Server Core

1

1

1

1

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép..

MỚI: Server Manager

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Terminal Services Gateway and RemoteApp

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

MỚI: Windows Deployment Services (WDS)

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.


Tính năng tăng cường

Enterprise

Datacenter

Standard

Web

Itanium

Yêu cầu về giấy phép

Active Directory Domain Services (AD DS)

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Active Directory Federation Services

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của DNS Server

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Failover Clustering

1

1

Not Available

Not Available

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Network Load Balancing

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Windows Server Backup

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Windows Reliability và Performance Monitor

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của TCP/IP Stack

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Windows Firewall với Advanced Security

1

1

1

1

1

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Terminal Services

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ nhưng cần thêm giấy phép TS CAL, tương tự như AD Rights Management Services.

Các tính năng tăng cường của Public Key Infrastructure (PKI)

1

1

1

Not Available

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

Các tính năng tăng cường của Windows Media Services

1

1

1

1

Not Available

Đã bao gồm trong giấy phép phần mềm máy chủ. Không yêu cầu thêm về cấp phép.

 

 
 


Các phiên bản

7 Tổng quan về các phiên bản

6 So sánh các đặc tính mới

6 So sánh các vai trò máy chủ

5 Các đặc tính khác biệt

4 So sánh các tùy chọn cài đặt Server Core

3 So sánh các đặc tính và thông số kỹ thuật

2 Các phiên bản không có Hyper-V

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft