So sánh các đặc tính và thông số kỹ thuật
     

KEY: = Không có | = Có

Thông số kỹ thuật

Web

Standard

Enterprise

Datacenter

Itanium

X86 Sockets(1)


4

avail
4

8
avail
32

X64 Sockets(2)

avail
4
avail
4
avail
8
avail
64
notavail

IA64 Sockets(3)

notavail notavail notavail notavail avail
64

X86 RAM

avail
4
avail
4
avail
8
avail
64
notavail

X64 RAM

avail
4 GB
avail
4 GB
avail
64 GB
avail
64 GB
notavail

IA64 RAM

notavail notavail notavail notavail

avail
64 GB

Bộ nhớ cắm nóng

notavail notavail   avail avail

Bộ nhớ thay thế nóng

notavail notavail notavail avail avail

Bộ sử lý cắm nóng

notavail notavail notavail avail avail

Bộ xử lý thay thế nóng

notavail notavail notavail avail avail

Các nút Failover Cluster

notavail notavail avail
16
avail
16
avail
8

Đồng bộ bộ nhớ có khả năng chịu lỗi

notavail notavail avail avail avail

Khả năng sao chéo giữa các file (DFS-R)

notavail notavail avail avail avail

Kết nối truy cập mạng (RRAS)

notavail avail
250
avail
Không giới hạn
avail
Không giới hạn
avail
2

Kết nối truy cập mạng (IAS)

notavail avail
50
avail
Không giới hạn
avail
Không giới hạn
notavail

Cổng giao tiếp Dịch vụ đầu cuối

notavail avail
250
avail
Không giới hạn
avail
Không giới hạn
notavail

Quyền sử dụng image ảo

notavail avail
1
avail
4
avail
Không giới hạn
avail
Không giới hạn

Kết nối quản trị Remote Desktop

avail
2
avail
2
avail
2
avail
2
avail
2

 

(1) Supports up to 32 cores.*
(2) Supports up to 64 cores.*
(3) Supports up to 64 cores.**
(4) With the Hyper-V Role installed up to 32 GB of RAM is supported by the operating system. The sum of the memory assigned to VMs cannot exceed the system's physical RAM.
(5) With the Hyper-V Role installed up to 1TB of RAM is supported by the operating system. Each virtual machine can address up to 64 GB. The sum of the memory assigned to VMs cannot exceed the system's physical RAM.

* With the Hyper-V role installed up to 16 logical processors are supported by the operating system on the physical server. A logical processor is a unit that executes computing tasks. As an example, a server with 2 dual-core processors that feature hyper-threading technology will appear to the operating system as having 8 logical processors. Deactivating HT in the system BIOS, if supported, would result in the operating system using 4 logical processors—both cores on both physical processors.
** Hyper-V is not available for Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems.

 

 
 

Các phiên bản

7 Tổng quan về các phiên bản

6 So sánh các đặc tính mới

6 So sánh các vai trò máy chủ

5 Các đặc tính khác biệt

4 So sánh các tùy chọn cài đặt Server Core

3 So sánh các đặc tính và
thông số kỹ thuật

2 Các phiên bản không có Hyper-V

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft