Windows Server 2008 phiên bản không có Hyper-V
     

KEY: = Không có | = Có | = Đầy đủ

Server Role

Enterprise without Hyper-V

Datacenter without Hyper-V

Standard without Hyper-V

Active Directory Certificate Services

checked checked

available
2

Active Directory Domain Services

checked checked checked

Active Directory Federation Services

checked checked notavail

Active Directory Lightweight Directory Services

checked checked checked

Active Directory Rights Management Services

checked checked checked

Application Server

checked checked checked

DHCP Server

checked checked checked

DNS Server

checked checked checked

Fax Server

checked checked checked

File Services

checked checked

available
3

Hyper-V1

notavail notavail notavail

Network Policy and Access Services

checked checked available
4

Print Services

checked checked checked

Terminal Services

checked checked available
5

UDDI Services

checked checked checked

Web Services (IIS)

checked checked checked

Windows Deployment Services

checked checked checked

1 Đối với các khách hàng không có nhu cầu ảo hóa, vẫn có các phiên bản Windows Server 2008 Standard, Enterprise, và Datacenter mà không có công nghệ Windows Server Hyper-V.
2 Giới hạn đối với việc tạo các Certificate Authorities—không có tính năng ADCS  (NDES, Online Responder Service) nào khác. Xem tài liệu về ADCS trên TechNet để biết thêm thông tin.
3 Giới hạn ở một gốc DFS riêng biệt.
4 Giới hạn ở 250 kết nối RRAS, 50 kết nối IAS, và 2 IAS Server Group.
5 Giới hạn ở 250 kết nối Terminal Services Gateway.

 

 
 


Các phiên bản

7 Tổng quan về các phiên bản

6 So sánh các đặc tính mới

6 So sánh các vai trò máy chủ

5 Các đặc tính khác biệt

4 So sánh các tùy chọn cài đặt Server Core

3 So sánh các đặc tính và thông số kỹ thuật

2 Các phiên bản không có Hyper-V

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft