Các đặc tính khác biệt
     

KEY: = Không có | = Có

Feature

Enterprise

Datacenter

Standard

Web

Itanium

ADFS Web Agent

1 1 1 Not Available Not Available

BitLocker Drive Encryption

1 1 1 Not Available 1

BITS Server Extensions

1 1 1 Not Available 1

Desktop Experience

1 1 1 1 Not Available

Directory uIDM

1 1 1   Not Available

iSNS Server Service

1 1 1 1 Not Available

LPR Port Monitor

1 1 1 Not Available Not Available

Microsoft Message Queuing (MSMQ)

1 1 1 Not Available 1

Multipath IO

1 1 1 Not Available 1

Peer-to-Peer Name Resolution Protocol

1 1 1 1 1

RDC

1 1 1 Not Available 1

Recovery Disk

1 1 1 1 1

Removable Storage Management

1 1 1 Not Available 1

RPC Over HTTP Proxy

1 1 1 Not Available 1

Server Admin Pack

1 1 1 1 Not Available

Simple SAN Management

1 1 1 Not Available Not Available

Simple TCP/IP Services

1 1 1 Not Available 1

SMTP

1 1 1 1 Not Available

SNMP

1 1 1 1 1

Subsystem for Unix-Based Applications (SUA)

1 1 1 Not Available 1

Telnet Client

1 1 1 1 1

Telnet Server

1 1 1 1 1

TFTP

1 1 1 Not Available 1

Windows Clustering

1 1 Not Available Not Available 1

Windows Foundation Components for WinFX

1 1 1 1 1

Windows Internet Naming Service (WINS)

1 1 1 Not Available Not Available

Windows Network Load Balancing (WNLB)

1 1 1 1 1

Windows PowerShell

1 1 1 1 1

Windows Server Backup

1 1 1 1 1

Windows System Resource Manager (WSRM)

1 1 1 1 1

Wireless Client

1 1 1 Not Available Not Available

 

 
 

Các phiên bản

7 Tổng quan về các phiên bản

6 So sánh các đặc tính mới

6 So sánh các vai trò máy chủ

5 Các đặc tính khác biệt

4 So sánh các tùy chọn cài đặt Server Core

3 So sánh các đặc tính và thông số kỹ thuật

2 Các phiên bản không có Hyper-V

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft