Các nguồn tài nguyên công nghệ
     

tech

Microsoft mang tới vô số các tài nguyên công nghệ cho Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Mô tả sản phẩm
Tìm kiếm tài liệu mô tả sản phẩm về Windows Server 2008..

Nguồn tài liệu học tập
Tìm kiếm các tài nguyên học tập về Windows Server 2008. .

Các lựa chọn hỗ trợ
Tìm hiểu các lựa chọn hỗ trợ về Windows Server 2008 .

Tài nguyên cho chuyên gia phát triển phần mềm
Tìm kiếm các tài nguyên cho chuyên gia phát triển phần mềm Windows Server 2008 R2.

 

 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft