Microsoft Vietnam | Servers and Tools
 
  Trang chủ Tổng quan sản phẩm Chứng chỉ và Đào tạo

Dữ liệu Mọi Lúc, Mọi Nơi

Microsoft SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng dữ liệu thông minh, hiệu suất cao và đáng tin cậy để chạy những ứng dụng quan trọng nhất, giảm thời gian và chi phí của việc phát triển và quản lý các ứng dụng, và chuyển giao sự thấu hiểu để hành động cho toàn tổ chức.

Đáng tin
Chạy các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng trên một nền tảng có khả năng nâng cấp, đáng tin cậy và bảo mật.

Hiệu suất cao
Giảm chi phí quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu đồng thời hợp lý hoá việc phát triển ứng dụng dữ liệu.

Thông minh
Áp dụng Trí khôn Nghiệp vụ (Business Intelligence) cho cả tổ chức.

Các giải pháp của SQL Server 2008

Trí khôn Nghiệp vụ (Business Intelligence)
Nền tảng SQL Server 2008 Business Intelligence cung cấp một cơ sở hạ tầng có khả năng nâng cấp và áp dụng công nghệ thông tin để vận dụng Trí khôn Nghiệp vụ (Business Intelligence) khắp nơi trong tổ chức và đưa giải pháp Trí khôn Nghiệp vụ đến tận nơi người dùng cần nó.

Kho Dữ liệu
Microsoft SQL Server 2008 cung cấp tổng lược xúc tích về nghiệp vụ, bằng cách tăng độ tươi mới của dữ liệu, liên kết chặt chẽ mọi hệ thống và xác thực dữ liệu mà vẫn giảm được gánh nặng cho bộ phận Công nghệ Thông tin.


Xử lý Giao dịch Trực tuyến
SQL Server 2008 cung cấp một bộ máy cơ sở dữ liệu (database engine) hiệu suất cao, có khả năng nâng cấp cho các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng cần tính sẵn sàng và bảo mật cao nhất mà vẫn giảm được tổng chi phí quyền sở hữu nhờ tính quản lý mức toàn tổ chức.

Phát triển ứng dụng
Giải pháp Phát triển Ứng dụng (Application Development) mang lại cho nhà phát triển mô hình lập trình, dịch vụ web và công nghệ kết nối dữ liệu toàn diện để khai thác và quản lý dữ liệu khác nhau hiệu quả.

Hợp nhất Máy phục vụ
SQL Server 2008 giảm chi phí phần cứng và bảo trì nhờ cung cấp giải pháp linh động hợp nhất máy phục vụ có hiệu suất và tính quản lý mức toàn tổ chức.

 

SQL Server Solutions
 
SQL Server Technologies


 


Microsoft TechNetResources for
IT Pros

SQL Server 2008


MSDN - Microsoft Developer NetworkResources for Developers


SQL Server 2008


© 2008 Microsoft