Microsoft Vietnam | Servers and Tools
 
  Trang chủ Tổng quan sản phẩm Chứng chỉ và Đào tạo
 

Tổng quan

Khái quát về sản phẩm SQL Server 2008

Cập nhật ngày 07 tháng 01 năm 2008

Để các tổ chức có thể thành công và phát triển trong thế giới dữ liệu ngày nay, họ cần một định hướng chỉ ra các xu hướng then chốt về dữ liệu. Định hướng về nền tảng dữ liệu của Microsoft giúp tổ chức đáp ứng nhu cầu bùng nổ dữ liệu này và thế hệ kế tiếp của ứng dụng hướng dữ liệu. Microsoft sẽ tiếp tục đầu tư vào và phát triển những lĩnh vực quan trọng sau đây để hỗ trợ việc định hướng nền tảng dữ liệu của họ: nền tảng cho dữ liệu quan trọng của tổ chức, phát triển động, dữ liệu quan hệ và Trí khôn Nghiệp vụ. Hãy đọc tài liệu này để tìm hiểu về Định hướng cho Nền tảng Dữ liệu của Microsoft (Microsoft Data Platform Vision) và thấy được làm sao mà SQL Server 2008 đáp ứng nhu cầu của thế hệ kế tiếp của ứng dụng hướng dữ liệu.

 


Microsoft TechNetResources for
IT Pros

SQL Server 2008


MSDN - Microsoft Developer NetworkResources for Developers


SQL Server 2008


© 2008 Microsoft