Ipapashwe:
Izakusebenza: Canzibe 1, 2018
ISivumelwano seeNkonzo sakwa-Microsoft
UBucala BakhoUBucala Bakho1_YourPrivacy
Isishwankathelo

1. UBucala Bakho. Ubucala bakho bubalulekile kuthi. Nceda ufunde iNgxelo yoBumfihlo yakwa-Microsoft ("iNgxelo yoBumfihlo") njengoko ichaza iintlobo zeengcombolo esiziqokelela kuwe nakwizixhobo zakho ("Iingcombolo"), nendlela esizisebenzisa ngazo iiNgcombolo zakho, kunye nesiseko sezomthetho esisebenza ngaso iiNgcombolo zakho. INgxelo yoBumfihlo ikwachaza indlela abakwa-Microsoft abazisebenzisa ngayo iziqulatho zakho, ezilunxibelelo lwakho nabanye; izinto ozixhomayo ezifakwe nguwe kwa-Microsoft ngeeNkonzo; neefayili, iifoto, amaxwebhu, i-odiyo, imisebenzi yedijithali, ukustrima ngqo neevidiyo ozixhomayo, ozigcinayo, ozisasazayo okanye owabelana ngazo ngeeNkonzo ("IZiqulatho Zakho"). Apho ukusetyenzwa kusekelwe kwimvume nakangangoko kuvumelekile ngokomthetho, ngokuvuma le Mimiselo, unika imvume kuqokelelo lakwa-Microsoft, ukusetyenziswa nokubhengezwa kweZiqulatho Zakho neeNgcombolo njengoko zichaziwe kwiiNgxelo zoBumfihlo. Kweminya imiba, siya kunikezela ngesaziso esohlukeneyo kwaye sicele imvume yakho njengoko kukhankanyiwe kwiNgxelo yoBumfihlo.

Umbhalo opheleleyo
IZiqulatho ZakhoIZiqulatho Zakho2_yourContent
Isishwankathelo

2. IZiqulatho Zakho. Uninzi lweeNkonzo zethu zikuvumela ukuba ugcine okanye wabelane ngeZiqulatho Zakho okanye wamkele imathiriyali evela kwabanye. Asibangi bumnini beZiqulatho Zakho. IZiqulatho Zakho zihlala iziZiqulatho Zakho kwaye unoxanduva lwazo.

 • a. Xa usabelana ngeZiqulatho Zakho nabanye abantu, uyayiqonda into yokuba basenokukwazi, kwihlabathi liphela, ukusebenzisa, bagcine, barekhode, baphinde bavelise, basasaze, bagqithisele, babelane kwaye babonise (kwaye ku-HealthVault bacime) iZiqulatho Zakho ngaphandle kokukubuyekeza. Ukuba awufuni abanye ukuba bakwazi, musa ukusebenzisa iiNkonzo zokwabelana ngeZiqulatho Zakho. Uthi kwaye uyaqinisekisa ukuba ngeli xesha lale miMiselo, unawo (kwaye uya kubanawo) onke amalungelo afunekayo ngeZiqulatho Zakho ezilayishiweyo, ezigciniweyo, okanye ekwabelwane ngazo kwiiNkonzo okanye ngeeNkonzo kwaye nokuba ingqokelela, ukusetyenziswa kunye nokugcinwa kweZiqulatho Zakho akusayi kophula nawuphi umthetho okanye amalungelo abanye. U-Microsoft ayingomnini, akalawuli, akaqinisekisi, akahlawuleli, akangqini okanye ngenye indlela athathe nabuphina ubutyala beZiqulatho Zakho kwaye akanakuthwaliswa uxanduva lweZiqulatho Zakho okanye imathiriyali yabanye, yokulayisha, yogcina okanye yokwabelana usebenzisa iiNkonzo.
 • b. Kangangokuba kuyimfuneko yokubonelela iiNkonzo kuwe nakwabanye, ukhuselwe nezinye iiNkonzo, nokuphucula iimveliso neenkonzo zika-Microsoft, unika u-Microsoft iphepha-mvume lehlabathi elingenamali ezakuhlawulwa kuwe yamalungelo awodwa omnini ukuba asebenzise iZiqulatho Zakho, umzekelo, ukwenza iikopi, agcine, agqithisele, atshintshe imo, abonise aze ahambise ngezixhobo zonxibelelwano iZiqulatho Zakho kwiiNkonzo. Ukuba upapasha iZiqulatho Zakho kwiindawo zeNkonzo apho ifumaneka ngokubanzi kwi-intanethi ngaphandle kweminyino, iZiqulatho Zakho zingabonakala kwimiboniso okanye kwiimathiriyali ezikhuthaza iNkonzo. Ezinye zeeNkonzo zixhaswa yintengiso. Ulawulo lwendlela u-Microsoft alungiselela ngayo umntu iintengiso luyafumaneka kwiphepha loKhuseleko nobumfihlo lewebhusayithi yolawulo lwe-akhawunti ka-Microsoft. Asisebenzisi oko ukuthetha kwi-imeyili, kwincoko, kwiminxeba yevidiyo, kwimeyili yelizwi, okanye kumaxwebhu akho, kwiifoto, okanye kwezinye iifayili zesiqu ukujolisa ukuthengisela wena. Imigaqo-nkqubo yethu inatyisiwe kwiNgxelo yoBumfihlo.
Umbhalo opheleleyo
INdlela yokuZiphathaINdlela yokuZiphatha3_codeOfConduct
Isishwankathelo

3. INdlela yokuZiphatha.

 • a. Ngokuvuma le Mimiselo, uvuma ukuba xa usebenzisa iiNkonzo, uyakulandela le migaqo:
  • i. Musa ukwenza nantoni na engekho semthethweni.
  • ii. Musa ukuzibandakanya nakowuphina umsebenzi uxhaphaza, owenzakalisa, okanye owoyikisa ukuba uzakwenzakalisa abantwana.
  • iii. Musa ukuthumela imiyalezo engafunwayo. Umyalezo ongafunwayo okanye ii-imeyili ezininzi ezingafunwayo, izinto ezixhonywayo, izicelo zoqhagamshelwano, i-SMS (umyalezo obhaliweyo), i=okanye imiyalezo ekhawulezileyo.
  • iv. Musa ukubonisa elubala okanye usebenzise iiNkonzo ukwabelana ngeziqulatho ezingafanelekanga okanye imatheriyeli (ebandakanya, umzekelo, ukuhamba ze, izenzo zenkohlakalo kwizilwanyana, ukuthuka, ubundlobongela obumasikizi, okanye izenzo zolwaphulo-mthetho) okanye iZiqulatho Zakho okanye imatheriyeli engayithobeliyo imithetho yasekhaya okanye imigaqo.
  • v. Musa ukuzibandakanya kwimisetyenzana yobuqhophololo, ebubuvuvu okanye ekhohlisayo (umz. ukucela imali ngokungenanyani, ukuzenza omnye umntu, ukuqhatha iiNkonzo ukuze unyuse ubalo lokudlala kwakho, okanye uchaphazela ukuhlelwa, amanqaku okanye iintetha) okanye ezinyelisayo okanye ezithetha kakubi ngomntu.
  • vi. Musa ukuthintela nayiphina iminyino yokufikelela okanye yokufumaneka kweeNkonzo.
  • vii. Musa ukwenza izinto ezinokukwenzakalisa wena, iiNkonzo okanye abanye (umz. ukugqithisa iivayirasi, ukuba likhwekhwe lexhwili kwabanye, ukupowusta iziqulatho zobunqolobi, ukuthetha izinto zentiyo, okanye ukukhuthaza ubundlobongela kwabanye abantu).
  • viii. Musa ukunyhasha amalungelo abanye (umz., ulwabowo olungagunyaziswanga lomculo onamalungelo awodwa okanye imathiriyali enamalungelo awodwa omnini, uthengise ngokutsha okanye olunye uhambiso lweemaphu ze-Bing, okanye iifoto).
  • ix. Musa ukuzibandakanya kumsebenzi onyhasha ubumfihlelo okanye ukhuseleko lwamalungelo eengcombolo zabanye.
  • x. Musa ukunceda ukwaphula le migaqo.
 • b. Unyanzeliso. IUkuba uyayophula le miMiselo, sisenokuthi, ngokokubona kwethu, siyeke ukunikezela ngeeNkonzo kuwe okaye sisenokuyivala i-akhawunti yakho ka-Microsoft. Sisenokubhuloka ukuhanjiswa kothungelwano (olufana ne-imeyili, ukwabelana ngeefayile okanye imiyalezo eziphumelayo) oluya okanye oluvela kwiiNkonzo ngeenzame zokunyanzelisa le miMiselo, okanye sisenokususa okanye sale ukupapashwa kweZiqulatho Zakho ngaso nasiphi na isizathu. Xa ephanda unyhasho okuthwa lwenzekile lwale Mimiselo, u-Microsoft ugcine ilungelo lokuphonononga iZiqulatho Zakho ukuze asombulele lo mba, kwaye ngoko ke ugunyazisa uphononongo olunjalo. Noko kunjalo, asinakuhlola iiNkonzo zonke kwaye asenzi linge lokwenza oko.
 • c. Isicelo kwiiNkonzo zika-Xbox. Cofa apha ngenkcazelo ethe vetshe malunga nendlela loMgaqo woKuziphatha obhekisa ngayo ku-Xbox Live, kwiMidlalo ka-Windows Live nemidlalo ka-Microsoft Studios, iinkuqbo, iinkonzo kunye neziqulatho ezinikezelwa ngu-Microsoft. Ukwaphulwa koMgaqo woKuziphatha kwii-Xbox Services (ezichazwe kwicandelo 13(a)(i) kungaphelela ngokunqunyanyiswa okanye ukuyekiswa ukuthatha inxaxheba kwi-Xbox Services, kuquka ukuphelelwa ziilayisensi zeziqulatho, ixesha loBulungu ku-Xbox Gold, kunye neebhalansi ze-akhawunti ka-Microsoft eyayanyaniswa nale akhawunti.
Umbhalo opheleleyo
Ukusebenzisa iiNkonzo neNkxasoUkusebenzisa iiNkonzo neNkxaso4_usingTheServicesSupport
Isishwankathelo

4. Ukusebenzisa iiNkonzo neNkxaso.

 • a. I-akhawunti ka-Microsoft. Uzakudinga i-akhawunti ka-Microsoft ukufikelele kwiiNkonzo. I-akhawunti ka-Microsoft ikwenza ungene kwiimveliso, kwiiwebhusayithi ezibonelelwe ngu-Microsoft nabalingane abathile baka-Microsft.
  • i. Ukudala i-Akhawunti. Ungadala i-akhawunti ka-Microsoft ngokusayina kwi-intanethi. Uyavuma ukungasebenzisi nayiphi inkcazelo ebubuvuvu, engachanekanga okanye ekhohlisayo xa uvula i-akhawunti ka-Microsoft. Kwezinye iimeko, omnye umntu, njengomboneleli wakho wenkonzo ka-Intanethi, angabe ukwabele i-akhawunti yakwa-Microsoft. Ukuba ufumene i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft komnye umntu, omnye umntu anganamalungelo awongezelelweyo kwi-akhawunti yakho, njengokwazi ukufikelela okanye acime i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft. Nceda uphoononge nayiphina imimiselo eyongezelelweyo oyinikwe ngomnye umntu, njengoko u-Microsoft engenaxanduva ngokumalunga nale mimiselo yongezelelweyo. Ukuba udala i-akhawunti yakwa-Microsoft egameni lequmrhu, njengeshishini lakho okanye lomqeshi, umela ukuba unegunya elisemthethweni lokubophelela elo qumrhu kule Mimiselo. Awunakho ukugqithisela amagunya e-akhawunti yakho ka-Microsoft komnye umsebenzisi okanye inkampani. Ukuze ukhusele i-akhawunti yakho, gcina iinkcukacha zakho ze-akhawunti yakho nepaswedi ziyimfihlo. Unoxanduva lwayo yonke imisetyenzana eqhubekayo phantsi kwegama le-akhawunti yakho ka-Microsoft.
  • ii. Ukusetyenziswa kwe-Akhawunti. Kumele usebenzise i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft ukuze uyigcine isebenza. Oku kuthetha ukuba kumele ungene kanye ubuncinane kwisithuba seminyaka emihlanu ukuze ugcine i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft, neeNkonzo ezinxulumeneyo, ezisebenzayo, ngaphandle kokuba kubonelelwe ngenye indlela kwisibonelelo sentwana ehlawulweyo yeNkonzo. Ukuba awungeni kwesi sithuba sexesha, siyakucingela ukuba i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft ayisebenzi kwaye sakukuvalela yona. Nceda ujonge icandelo le-4(a)(iv)(2) ngeziphumo ze-akhawunti yakwa-Microsoft evaliweyo. Kumele ungene kwi-inbhoks yakho ka-Outlook.com nakwi-OneDrive (ngokwahlukeneyo) ubuncinane kanye kwisithuba sonyaka omnye, kungenjalo siyakukuvalela i-nbhoks yakho ka-Outlook.com ne-OneDrive yakho. Kumele ungene kwiiNkonzo zika-Xbox ubuncinane kanye kwiminyaka emihlanu ukuze ube nokugcina ithegi yomdlali eyayanyaniswa ne-akhawunti ka-Microsoft. Ukuba sirhana ngokufanelekileyo ukuba i-akhawunti yakho ka-Microsft isetyenziswa ngomnye umntu ngobuqhetseba (umzekelo, ngenxa yokuqhekezwa kwe-akhawunti), u-Microsoft angayinqumamisa i-akhawunti yakho de uyibange ukuba yeyakho. Ngokusekelwe kwisizathu sokubekwa esichengeni, kusenokudingeka ukuba sikuvale ukufikelela kwakho kweinye okanye kuzo zonke iZiqulatho Zakho. Ukuba unengxaki yokufikelela kwi-akhawunti yakho ka-Microsoft, nceda utyelele kule webhusayithi: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Abantwana nee-Akhawunti. Ngokusebenzisa iiNkonzo, umela ukuba ufikile kwiminyaka "yobudala" okanye "uxanduva lasemthethweni" apho uhlala nomzali ngokusemthethweni okanye umgcini ngokusemthethweni ubenemvume ubotshelelwe yile Mimiselo. Ukuba awazi nokuba ufikelele na kubudala obufanelekileyo ngokomthetho apho uhlala khona, okanye awuliqondi eli candelo, nceda ucele uncedo nemvume kumzali wakho okanye kumgcini wakho ngokomthetho ngaphambi kokuba udale i-akhawunti ka-Microsoft. Ukuba ungumzali okanye ungumgcini ngokomthetho womntwana ongaphantsi ngeminyaka odala i-akhawunti ka-Microsoft, wena nomntwana lowo namkela kwaye niyavuma ukubopheleleka ngale miMiselo kwaye ninoxanduva lwako konke ukusetyenziwa kwe-akhawunti okanye kweeNkonzo zika-Microsoft, kuquka nokuthenga nokuba i-akhawunti yomntwana ongaphantsi ngeminyaka ivulwe ngoku okanye idalwe mva.
  • iv. Ukuvala i-Akhawunti Yakho.
   • 1. Ungazirhoxisa iiNkonzo ezithile okanye uvale i-akhawunti yakho ka-Microsoft nanini na nangasiphi na isizathu. Ukuze uvale i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft, nceda tyelela ku https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Xa usicela ukuba sivale i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft, siyafubeka kwimo exhonyiweyo kangangeentsuku ezingama-60, mhlawumbi utshintshe ingqondo yakho. Emva kweso sithuba seentsuku ezingama-60, i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft iyakuvalwa. Nceda ujonge icandelo 4(a)(iv)(2) apha ngezantsi ngenkcazelo yokuba kwenzeka ntoni xa i-akhawunti yakho ka-Microsoft ivaliwe. Ukungena kwakhona kwisithuba sithuba seentsuku ezingama-60, kuyakuvula i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft kwakhona.
   • 2. Ukuba i-akhawunti yakho ka-Microsoft ivaliwe (nokuba nguwe okanye sithi), kwenzeka izinto ezimbalwa. Okokuqala, ilungelo lakho lokusebenzisa i-akhawunti ka-Microsoft ukungena kwiiNkonzo liyaphela ngoko nangoko. Okwesibini, siza kucima iiNgcombolo okanye iZiqulatho Zakho ezayanyaniswa ne-akhawunti ka-Microsoft okanye siza kuyiqhawula kuwe nakwi-akhawunti yakho ka-Microsoft (ngaphandle kokuba umthetho ufuna siyigcine, siyibuyise, okanye siyigqithisele kuwe okanye komnye umntu ochongwe nguwe). Kufanele ubenesicwangciso sokuxhasa sarhoqo njengoko u-Microsoft engazukwazi ukufumana kwakhona iZiqulatho Zakho okanye iiNgcombolo xa ithe yavalwa i-akhawunti yakho. Okwesithathu, ungalahlekana nokufikelela kwiimveliso obuzifumene.
 • b. Ii-Akhawunti zaseMsebenzini okanye zeSikolo. Ungangena kwezinye iinkonzo zika-Microsoft ngedilesi ye-imeyili yasemsebenzini okanye yesikolo. Ukuba wenza oko, uyavuma ukuba umnini wedomeyini eyayanyaniswa nalo dilesi ye-imeyili usenokulawula aze aphathe le akhawunti yakho, aze afikelele kwaye asebenze ngeengcombolo zakho, kuquka neziqulatho zothungelwano lwakho kunye neefayili, kwaye u-Microsoft usenokwazisa umnini wedomeyini ukuba i-akhawunti okanye iiNgcombolo azikhuselekanga. Kwaye uyavuma nokuba ukusebenzisa kwakho ezi nkonzo zika-Microsoft kusenokuxhomekeka kwizivumelwano u-Microsoft anazo nawe okanye nombutho wakho kwaye le mimiselo isenokungasebenzi. Ukuba sele unayo i-akhawunti ka-Microsoft kwaye usebenzisa idilesi ye-imeyili yasemsebenzini okanye yesikolo eyahlukileyo ukufikelela kwiiNkonzo ezichazwe phantsi kwale Mimiselo, ungakhokelwa ukuba uhlaziye idilesi ye-imeyili eyayanyaniswa ne-akhawunti ka-Microsoft ukuze uqhubeke nokufikelela kweza Nkonzo.
 • c. IziXhobo eZongezelelweyo/iziCwangciso zeDatha. Ukuze usebenzise iiNkonzo, uzakudinga uqhagamshelo lwe-intanethi na/okanye iingcombolo/isicwangcingciso seselula. Usengadinga isixhobo esongezelelweyo, esinjenge-handset, ikhamera okanye isandisi-sandi. Luxanduva lwakho ukubonelela ngalo lonke unxibelelwano, izicwangciso kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze usebenzise iiNkonzo nokubhatala zonke iintlawulo ezibizwa ngum(aba)boneleli wonxibelelwano, wezicwangciso kunye nezixhobo. Lo mirhumo yongezwa kuyo nayiphina imirhumo oyihlawulayo yeeNkonzo kwaye asizokubuyekezela ngemirhumo enjalo. Khangela kum(ba)boneleli wakho uve ukuba ikhona na imirhumo enjalo engasebenza kuwe.
 • d. Izaziso zeeNkonzo. Xa kukho into esifuna ukukuxelela yona ngeeNkonzo ozisebenzisayo, siya kukuthumela izaziso zeeNkonzo. Ukuba ubusinike idilesi yakho ye-imeyili okanye inombolo yakho yefowuni enxulumene ne-akhawunti yakho ka-Microsoft, sinokuthi sikuthumele izaziso zeeNkonzo nge-imeyili okanye nge-SMS (umyalezo wemibhalo), kuquka nokungqinisisa isazisi sakho ngaphambi kokubhalisa inomholo yakho yeselfowuni. Sisenakho nokukuthumela izaziso zeeNkonzo ngezinye iindlela (umzekelo ngemiyalezo yangaphakathi kwimveliso). Iingcombolo okanye amaxabiso okuthumela umyalezo angahlawuliswa xa ufumana izaziso nge-SMS.
 • e. Inkxaso. Inkxaso yomthengi yeeNkonzo ezithile iyafumaneka ku-support.microsoft.com. IiNkonzo ezithile zisenokunikezela ngenkxaso yomxhasi eyahlukeneyo okanye eyongezelelweyo, ngokuxhomekeke kwimimiselo efumanekayo www.microsoft.com/support-service-agreement, ngaphandle kokuba kuchazwe ngolunye uhlobo. Inkxaso isenokungafumaneki ukuba ingakrotywa okanye ngeenguqulelo ze-beta zeempawu okanye zeeNkonzo. IiNkonzo zingangahambelani nesoftwe okanye neenkonzo ezibonelelwa ngabanye abantu, kwaye unoxanduva lokuziqhelanisa neemfuneko zokuhambelana.
 • f. Ukuphelisa iiNkonzo zakho. Ukuba iiNkonzo zakho zirhoxisiwe (nokuba nguwe okanye sithi), okokuqala, ilungelo lakho lokufikelelela kwiiNkonzo liyaphela kwangoko kwaye iphepha-mvume lakho lokusebenzisa isoftwe enxulumene neeNkonzo liyaphela. Okwesibini, siza kucima iiDatha okanye iZiqulatho Zakho ezayanyaniswa neeNkonzo zakho okanye siza kuyiqhawula kuwe nakwi-akhawunti yakho ka-Microsoft (ngaphandle kokuba umthetho ufuna siyigcine, siyibuyise, okanye siyigqithisele kuwe okanye komnye umntu ochongwe nguwe). Ngenxa yakho usenokungakwazi ukufikelela kuzo naziphi na iiNkonzo (okanye iZiqulatho Zakho oye wazigcina kwezo Nkonzo). Kufanele ubenesicwangciso sokwenza i-backup rhoqo. Okwesithathu, ungalahlekana nokufikelela kwiimveliso obuzifumene. Ukuba uye wayirhoxisa i-akhawunti yakho ka-Microsoft kwaye awunayo enye i-akhawunti ekwaziyo ukungena kwiiNkonzo, iiNkonzo zakho zingarhoxiswa ngoko nangoko.
Umbhalo opheleleyo
Ukusebenzisa ii-Aplikeshini zoMntu wesiThathu neeNkonzoUkusebenzisa ii-Aplikeshini zoMntu wesiThathu neeNkonzo5_usingThird-PartyAppsAndServices
Isishwankathelo

5. Ukusebenzisa ii-Aplikeshini zoMntu wesiThathu neeNkonzo. IiNkonzo zisenokukuvumela ukuba ufikelele okanye ufumane iimveliso, iinkonzo, iiwebhusayithi, iilinki, iziqulatho, imatheriyeli, imidlalo, izakhono, iintlanganise, ii-bot okanye ii-aplikheshini zezinye iinkampani ezizimeleyo (iinkampani okanye abantu abangenguye u-Microsoft) ("Ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu"). IiNkonzo zethu ezininzi zikwakunceda ufumane, wenze izicelo zokuba, okanye unxibelelane nee-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu okanye zikuvumele ukuba wabelane ngeZiqulatho neDatha Yakho, kwaye uyayiqonda into yokuba uyalela iiNonzo zethu zikubonelele ngee-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu. Ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu zisenakho nokukuvumele ukuba ugcine iZiqulatho neDatha Yakho nomshicileli, umboneleli okanye i-opareyitha yee-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu. Ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu zingakuphathela ipolisi yobumfihlo okanye zifune wamkele imimiselo eyongezelelweyo ngaphambi kokuba ubenakho uku-instola okanye usebenzise ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu. Jonga icandelo le- 13(b) ngemimiselo eyongezelelweyo yee-aplikeshini efunyanwa ngo-Office Store, nge-Xbox Store okanye nge-Windows Store. Kumele uhlole nayiphi na imimiselo eyongezelelweyo kunye neepolisi zobumfihlo ngaphambi kokuba ufumane, usebenzise, ucele okanye unxibelelanise i-Akhawunti yakho ka-Microsoft kuzo naziphi na ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu. Nayiphina imimiselo eyongezelelweyo ayitshintshi le Mimiselo. U-Microsoft akaniki naliphina iphepha-mvume lamagunya amalungelo awodwa njengenxalenye yazo naziphina ii-Aplikeshini zoMnye uMntu neeNkonzo. Uyavuma ukuthatha wonke umngcipheko obangelwa kukusebenzisa kwakho ii-Aplikeshini zaBanye aBantu neeNkonzo kwaye u-Microsoft akanaxanduva lwayo nayiphina imiba ebangelwa kukusetyenzisa kwazo nguwe. U-Microsoft akanaxanduva okanye tyala kuwe okanye kubanye abantu ngenkcazelo okanye ngeenkonzo ezibonelelwa zizo naziphi na ii-Apps kunye neeNkonzo zeZinye iiNkampani.

Umbhalo opheleleyo
UkuFumaneka kweNkonzoUkuFumaneka kweNkonzo6_serviceAvailability
Isishwankathelo

6. UkuFumaneka kweNkonzo.

 • a. IiNkonzo, ii-Aplikeshini zaBanye aBantu neeNkonzo, okanye imathiriyali okanye iimveliso ezibonelelwa ngeNkonzo zisenokungafumaneki amaxesha ngamaxesha, zisenokubonelelwa ngokuqingqiweyo, okanye zahluke kuxhomekeke kwingingqi okanye kwisixhobo sakho. Ukuba utshintsha indawo enxulumene ne-akhawunti yakho yakwa-Microsoft, ungadinga ukufumana kwakhona imathiriyali okanye ii-aplikeshini ebezifumaneka kuwe waze wazihlawulela kwingingqi yakho yangaphambili. Uyavuma ukuba ungafikelele okanye usebenzise imathiriyali okanye iiNkonzo ezingekhomthethweni okanye ongenaphepha-mvume lokuzisebenzisa kwilizwe ofikelela okanye usebenzise imathiriyali enjalo okanye iiNkonzo, okanye ukufuhla okanye ugqwethe indawo yakho okanye ubuwena ukuze ufikelele okanye usebenzise imathiriyali enjalo okanye iiNkonzo.
 • b. Sizama ukugcina iiNkonzo zisebenza; noko kunjalo, zonke iinkonzo ezikwi-intanethi zimana ukuphazanyiswa kumane kusimka umbane, kwaye u-Microsoft akanatyala ngokwasemthethweni kuko nakuphina ukuphazamiseka okanye ngelahleko othe wanayo ngenxa yoku. Xa kuthe kwamka umbane, usenongakwazi ukufumana kwakhona iZiqulatho Zakho okanye iiNgcombolo obuzigcinile. Sicebisa ukuba wenze rhoqo i-backup yeZiqulatho neDatha Yakho oyigcina kwiiNkonzo okanye usebenzisa ii-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu.
Umbhalo opheleleyo
Uhlaziyo kwiiNkonzo okanye kwiSoftwe neeNguqu Kule MimiseloUhlaziyo kwiiNkonzo okanye kwiSoftwe neeNguqu Kule Mimiselo7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Isishwankathelo

7. Uhlaziyo kwiiNkonzo okanye kwiSoftwe neeNguqu Kule Mimiselo.

 • a. Singatshintsha le Mimiselo nangaliphina ixesha, kwaye sizakukuxelela xa sikwenza oko. Ukusebenzisa iiNkonzo emva kokuba iinguqu siqalile kuthetha ukuba uyavumelana nemimiselo emitsha. Ukuba awuyivumi le mimiselo mitsha, kumele uyeke ukusebenzisa ezi Nkonzo, uvale i-akhawunti yakho ka-Microsoft kwaye, ukuba ungumzali okanye umgcini womntwana, nceda umntwana wakho ongaphantsi ngeminyaka avale i-akhawunti yakhe ka-Microsoft.
 • b. Ngamanye amaxesha uzakudinga uhlaziyo lwesoftwe ukuze uqhubeke nokusebenzisa iiNkonzo. Singavela sikhangele inguqulelo yakho yesoftwe ngokuzenzekelayo size sikhuphele uhlaziyo lwesoftwe okanye sakhele iinguqu. Kusengafuneka uhlaziye isoftwe ukuze uqhubeke nokusebenzisa iiNkonzo. Uhlaziyo olunjalo luxhomekeke kwiMimiselo ngaphandle kokuba eminye imimiselo ihamba nohlaziyo, xa kunjalo, loo mimiselo ingeminye iyasebenza. U-Microsoft akabophelelekanga ukuba enze naluphi na uhlaziyo kwaye akaqinisekisi ukuba siya kuyixhasa le nguqulelo yale nkqubo uyithengele okanye ufumene ilayisensi yesoftwe, yee-apps, yeziqulatho okanye ezinye iimveliso ngayo. Uhlaziyo olunjalo lusenokungahambelani nesoftwe okanye neenkonzo ezibonelelwa ngabanye abantu. Ungayirhoxisa imvume yakho kuhlaziyo lwesoftwe lwexesha elizayo nangaliphina ixesha ngokukhupha isoftwe.
 • c. Ukongeza, kungakho amaxesha apho sizakudinga ukususa khona okanye sitshintshe iimpawu okanye ukusebenza kweNkonzo okanye siyeke ukubonelela ngeNkonzo okanye ngofikelelo kwii-Aplikeshini zaBanye aBantu ngokupheleleyo. Ngaphandle kwangoko kulinganiselwe ngumthetho ofanelekileyo, asibophelelekanga ukuba sinikezele ngokuphinda kukhutshwelwe okanye kubuyiswe naziphi na izinto, iiMveliso zeKhompyutha (ezichazwe kwicandelo 13(K)), okanye kwiinkqubo ezithengwe ngaphambili. Singazikhupha iiNkonzo okanye iimpawu zazo kwinguqulelo yokukrobisa okanye ye-beta, esenokungasebenzi kakuhle okanye ngendlela efanayo nendlela inguqulelo yokugqibela enokusebenza ngayo.
 • d. Ukuze ubenakho ukusebenzisa imatheriyeli ekhuselwe ngolawulo lwamalungelo adijithali (digital rights management - DRM), njengomculo othile, imidlalo, iimuvi, iincwadi nokunye, isoftwe ye-DRM isenokuqhagamshelana neseva yamalungelo ekwi-intanethi ize ikhuphele kwaye i-instole uhlaziyo lwe-DRM.
Umbhalo opheleleyo
IPhepha-mvume leSoftweIPhepha-mvume leSoftwe8_softwareLicense
Isishwankathelo

8. IPhepha-mvume leSoftwe. Ngaphandle kokuba ikhatshwa sisivumelwano selayisensi sika-Microsoft esahlukeneyo (umzekelo, ukuba usebenzisa i-aplikheshini ka-Microsoft equkwe ku-Windows okanye eyinxalenye yakhe, ngoko imiMiselo yeLayisensi yeSoftwe ka-Microsoft yeNkqubo eSebenzisa u-Windows iyayilawula lo softwe), nayiphi na isoftwe enikezelwe sithi njengenxalenye yeeNkqubo ixhomekeke kule miMiselo. Ii-aplikeshini ezifunyanwa ngo-Office Store, nge-Windows Store nange-Xbox Store zixhomekeke kwicandelo le- 13(b)(i) apha ngezantsi.

 • a. Ukuba uthobela le Mimiselo, sikunika ilungelo lokufakela nelokusebenzisa ikopi enye yesoftwe kwisixhobo ngasinye ngokwesiseko sehlabathi ukuba isetyenziswe ngumntu omnye ngexesha njengenxalenye yokusebenzisa kwakho iiNkonzo. Ngezixhobo ezithile, loo softwe isenoba seyi-instolwe kwangaphambili ukwenzela uzisebenzise ezi Nkonzo kwezobuqu, ezingezizo ezoshishino. Isoftwe okanye iwebhusayithi eyinxalenye yeeNkonzo ingaquka ikhowudi yomnye umntu. Naziphina izikripthi okanye ikhowudi yomnye umntu, eqhagamshelwe okanye ebhekiselwe kwisoftwe okanye kwiwebhusayithi, zinephepha-mvume lakho kwabanye abantu abanekhowudi enjalo, hayi ngu-Microsoft. Izaziso, ukuba zikhona ezkhowudi yomnye umntu ziqukelwe ulwazi lwakho kuphela.
 • b. Isoftwe inephepha-mvume, ayithengiswa, kwaye u-Microsoft ugcine onke amalungelo angavakaliswanga ngu-Microsoft, nokuba ngokuqukayo, igatya lomthetho elithintela omnye ekukhanyeleni into ethile okanye ngenye indlela. Eli phepha-mvume alikuniki naliphina ilungelo loku, kwaye awunako:
  • i. thintela okanye udlule amanyathelo okhuselo lobugcisa kwi okanye anxulumene nesoftwe okanye neeNkonzo;
  • ii. uqhaqhe, uhlakaze, ususe ikhowudi, uzame ukungena ngokungekho semthethweni kwiinkcukacha zabanye, ukope, ukuxhaphaze okanye ubuyisele umsebenzi webonjineli umva nayiphina isoftwe okanye omnye umba weeNkonzo eziqukwe kwi okanye ekufikelelwa kuzo ngeeNkonzo, ngaphandle kwaye kangangoko umthetho wamalungelo awodwa ombhali asebenzayo avumela ukuba kwenziwe njalo;
  • iii. kwahlula iikhomponenti zesoftwe okanye iiNkonzo ukuze zisebenze kwizixhobo ezahlukileyo;
  • iv. papasha, ukope, urentise, uqeshe, uthengise, uthumele ngaphandle, uhambise okanye ubolekise isoftwe okanye iiNkonzo, ngaphandle kokuba u-Microsoft ugunyazise ngokuvakalayo ukwenza njalo;
  • v. gqithisa isoftwe, nawaphina amaphepha-mvume esoftwe, okanye nawaphina amalungelo okufikelele okanye okusebenzisa iiNkonzo;
  • vi. sebenzisa iiNkonzo nangayiphina indlela engagunyaziswanga enokuphazamisana nokusebenzisa kwazo ngomnye umntu okanye afikelele kuyo nayiphina inkonzo, iingcombolo, i-akhawunti, okanye inetwekhi;
  • vii. vumela ufikelelo kwiiNkonzo okanye ulungise nasiphina isixhobo esigunyazisiweyo sakwa-Microsoft (umz. i-Xbox One, i-Xbox 360, i-Microsoft Surface njl.njl.) zii-aplikeshini ezingagunyaziswanga zomnye umntu.
Umbhalo opheleleyo
IMimiselo yeNtlawuloIMimiselo yeNtlawulo9_paymentTerms
Isishwankathelo

9. IMimiselo yeNtlawulo. Ukuba uthenga iNkonzo, xa kunjalo le mimiselo yentlawulo isebenza ekuthengeni kwakho kwaye uyavumelana nayo.

 • a. Imirhumo. Ukuba kukho umrhumo onxulumene nentwana yeeNkonzo, uvuma ukuhlawula loo mrhumo ngemali esetyenziswayo ebalulweyo. Ixabiso elichaziweyo leeNkonzo aliquki yonke irhafu ehlawuliswayo nezivumelwano zorhwebelwano zemali esebenzayo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela. Onke amaxabiso eemveliso ze-Skype ezihlawulwayo aquka irhafu esebenzayo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela. Unoxanduva lokuhlawula irhafu enjalo okanye eminye imirhumo wena wedwa. U-Skype ubala irhafu ngokusekelwe kwidilesi yendawo ohlala kuyo eyayanyaniswa nenkcazelo yokuhlawulisa. Unoxanduva lokuqinisekisa ukuba le dilesi yeyamvanje kwaye ichanekile. Ngaphandle kweemveliso zika-Skype, irhafu ibalwa ngokusekelwe kwindawo okuyo nanini na i-akhawunti yakho ka-Microsoft ibibhalisiwe ngaphandle kokuba umthetho wasekhaya ufuna isiseko esahlukileyo sokubala. Singazixhoma okanye sizirhoxise iiNkonzo ukuba asiyifumani kwangethuba intlawulo epheleleyo evela kuwe. Uxhomo okanye urhoxiso lweeNkonzo ngenxa yokungahlawulwa kungabangela ilahleko yokufikelela kwi-akhawunti nakusetyenziso neziqulatho zakho. Ukunxibelelana ne-intanethi ngenetwekhi yenkampani okanye eyenye yabucala egquma indawo okuyo kungabangela iindleko zahluke kwezi zibonisiweyo ngendawo yakho yoqobo. Ngokuxhomekeke kwindawo okuyo, eminye imisebenzi ingafuna ukuguqulwa kweemali zangaphandle okanye zisetyenzwe kwelinye ilizwe. Ibhanki yakho ingakubiza iintlawulo ezongezelelweyo ngeenkonzo apho usebenzisa idebhit khadi okanye ikhredit khadi. Nceda uqhagamshelane nebhanki yakho ukuze ufumane iinkcukacha.
 • b. I-Akhawunti Yakho yeTyala. Ukuze uhlawule imirhumo yeNkonzo, uzakucelwa ukuba ubonelele ngendlela yentlawulo ngexesha ozakube ujoyinela loo Nkonzo. Ungafikelela kwaye utshintshe iinkcukacha zakho zeentlawulo kunye nendlela yokuhlawula kwiwebhusayithi yolawulo lwe-akhawunti ka-Microsoft neka-Skype ngokungena kwisikhululo se-akhawunti yakho ku- https://skype.com/go/myaccount. Ukongeza, uyavuma ukuvumela u-Microsoft asebenzise naziphina iinkcukacha ezihlaziyiweyo ze-akhawunti malunga nendlela yentlawulo yakho oyikhethileyo ebonelelwe yibhanki yakho okanye inetwekhi yentlawulo. Uyavuma ukuhlaziya kwakamsinya i-akhawunti yakho kunye nezinye iingcombolo kuquka idilesi yakho ye-imeyili kunye neenkcukacha zendlela yokuhlawula, ukuze sigqibezele unaniselwano lwakho kwaye siqhagamshelane nawe xa kuyimfuneko mayelana nonaniselwano lwakho. Iinguqu ezenziwe kwi-akhawunti yakho yetyala azizokuchaphazela imirhumo esiyifaka kwi-akhawunti yakho yetyala phambi kokuba sibe sithathe amanyathelo ngokufanelekileyo kwi-akhawunti yakho yetyala.
 • c. Ityala. Ngokubonelela u-Microsoft ngendlela yokuhlawula, uthi (i) ugunyazisiwe ukuba ungayisebenzisa le ndlela yokuhlawula unikezela ngayo nokuba naziphi na iinkcukacha zokuhlawula onikezela ngazo zinyanisekile kwaye zichanekile; (ii) ugunyazisa u-Microsoft ukuba akuhlawulise ngeeNkonzo okanye ngeziqulatho ezifumanekayo kusetyenziswa indlela yakho yokuhlawula; kwaye (iii) ugunyazisa u-Microsoft ukuba akuhlawulise ngazo naziphi iifitsha ezihlawulelwayo zeeNkonzo okhetha ukuzisayinela okanye ukuzisebenzisa ngeli thuba le miMiselo isebenza. Singakuthumela ityala (a) ngaphambi kwexesha; (b) ngexesha lokuthenga; (c) kancinci nje emva kokuthenga; okanye (d) ngokuqhubekekayo ngomrhumo weeNkonzo. Kananjalo, singakurhumisa ukuya kutsho kwisixa osivumileyo, kwaye siyakwazisa kwangethuba ngayo nayiphina inguqu kwisixa-mali ozakusirhunyiswa ngomrhumo weeNkonzo eziqhubekekayo. Singakuthumela ityala kwangaxesha linye ngaphezu kwamathuba etyala amanye ngezixa-mali ezingakhange zenziwe ngaphambili.
 • d. IiNtlawulo eziQhubekekayo. Xa uthenga iiNkonzo ngendlela yobulungu (umz. qho ngenyanga, qho kwiinyanga ezi-3, okanye qho ngonyaka), uyavuma ukuba ugunyazisa iintlawulo eziphindaphindwayo, kwaye iintlawulo ziya kwenziwa ku-Microsoft ngale ndlela nangamaxesha aphindaphindwayo owavumeleyo, de ubulungu balo Nkonzo bupheliswe nguwe okanye ngu-Microsoft. Ngokugunyazisa iintlawulo eziphindaphindwayo, ugunyazisa u-Microsoft ukuba asebenze ngezi ntlawulo ngokuzitsala ngekhompyutha okanye ngokugqithiselwa kwemali, okanye njengeedrafti zekhompyutha ezivela kwi-akhawunti yakho (xa iyi-Automated Clearing House okanye iintlawulo ezifana nayo), okanye njengeentlawulo ezithunyelwa kwi-akhawunti yakho oyinikiweyo (xa iyikhredithi khadi okanye iintlawulo ezifana nayo) (zizonke, "“ziiNtlawulo zeKhompyutha"). Iintlawulo zobulungu zibizwa jikelele kwangaphambi kweli xesha lobulungu. Ukuba nayiphi na intlawulo ibuyisiwe ingahlawulwanga okanye ukuba nayiphi na ikhredithi khadi okanye intlawulo efanayo ikhatyiwe okanye yaliwe, u-Microsoft okanye abaniki-nkonzo bakhe banelungelo lokulanda nayiphi na into ebuyisekayo, isilandulo okanye iintlawulo yemali engaphelelanga baze bayisebenze lo ntlawulo njengeNtlawulo yeKhompyutha.
 • e. UHlaziyo oluZenzekelayo. Ukuba ukuhlaziya ngokuzenzekelayo kuvumelekile phantsi komthetho ofanelekileyo, ungakhetha ukuba iiNkonzo zihlaziye ngokuzenzekelayo ekupheleni kwexesha leenkonzo elimiselweyo. Siza kukhumbuza nge-imeyile, okanye ngenye indlela eyamkelekileyo, ngaphambi kwako nakuphi na ukuhlaziya kweeNkonzo kwexesha elitsha, size sikwazise ngazo naziphi na iinguqu kumaxabiso ngokwecandelo 9(k). Sakuba sikukhumbuzile ukuba ukhethe ukuhlaziya iiNkonzo ngokuzenzekelayo, ngokuzenzekelayo singahlaziya iiNkonzo ekupheleni kwexesha lazo size sikuhlawulise ixabiso elitsha ngexesha lohlaziyo, ngaphandle kokuba ukhethe ukuzirhoxisa iiNkonzo njengoko kuchazeiwe ngezantsi. Kananjalo siyakwazisa ukuba siyakuhlawulisa ityala kwindlela yentlawulo oyikhethele iiNkonzo zokuhlaziya, nokuba ibikwifayili ngomhla wohlaziyo okanye ibonelelwe emva kwexesha. Kananjalo siyakubonelela ngemiyalelo ngendlela ongarhoxisa ngayo iiNkonzo. Kumele urhoxise iiNkonzo phambi komhla wokuhlaziya ukuze uphephe ukuhlawuliselwa ukuhlaziya.
 • f. INgxelo ekwi-Intanethi neeMpazamo. U-Microsoft uzakubonelela ngengxelo yetyala kwi-intanethi kwiwebhusayithi yokulawula i-akhawunti ka-Microsoft, apho ungaphonononga uze uprinte ingxelo yakho. Ngo-Skype ungafikelela kwingxelo yakho e-onlayini ngokungena kwi-akhawunti yakho ku www.skype.com. Le kuphela kwengxelo yetyala esiyibonelelayo. Ukuba senza impazamo kwityala lakho, kumele usixelele zingaphelanga iintsuku ezingama-90 emva kokubonakala okokuqala kwempazamo kwityala lakho. Siyakuthi sikhawuleze siphande isimangalo. Ukuba awusixeleli kwangelo xesha, uyasikhulula kulo lonke uxanduva lwamabango elahleko ebangelwe yile mpazamo kwaye akusayi kufuneka silungise le mpazamo okanye sinikezele ngembuyekezo, ngaphandle kokuba umthetho ufuna njalo. Ukuba u-Microsoft uthe wabhaqa impazamo kwityala, siyakuyilungisa loo mpazamo zingaphelanga iintsuku ezingama-90. Lo mgaqo awuchaphazeli nawaphina amalungelo asemthethweni asebenzayo.
 • g. UMgaqo wokuBuyiselwa imali. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngumthetho okanye sisibonelelo esithile seNkonzo, zonke iintengo zigqityiwe kwaye azizokubuyiselwa imali. Ukuba ukholelwa ukuba u-Microsoft uthi unetyala ngempazamo, kumele uqhagamshelane nathi zingaphelanga iintsuku ezingama-90 zelo tyala. Akukho mali iyakubuyiswa ngeentlawulo ezingaphezu kweentsuku ezingama-90 ubudala, ngaphandle kokuba umthetho ufuna njalo. Sigcine ilungelo lokubuyisela imali okanye ikhredit ngokwengqiqo yethu eyodwa. Ukuba sibuyisela imali okanye ikhredit, asibophelelekanga ukuba sikhuphe kwale mali inye okanye efanayo kwixesha elizayo. Le mali ibuyiselwayo ayichaphazeli nawaphina amalungelo asemthethweni asebenzayo. Ngenkcazelo ethe vetshe nceda utyelele isihloko sethu soncedo. Ukuba uhlala e-Taiwan, nceda uqaphele ukuba ngokoMthetho woKhuselo lwaBaxumi base-Taiwan kunye nemigaqo yawo efanelekileyo, konke okuthengwayo okuphathelele kwiziqulatho zedijithali ezinikezelwe ngesimo esingabambekiyo kunye/okanye ngeenkonzo ezikwi-intanethi ziphelele kwaye azibuyiswa ukuba eso siqulatho sinikezelwe kwi-intanethi. Awuvumelekanga ukuba ubange naliphi na ixesha lokuphumla okanye nakuphi na ukubuyekezwa.
 • h. Ukurhoxisa iiNkonzo. Ungazirhoxisa iiNkonzo zakho nangaliphina ixesha, ngesizathu okanye ngaphandle kwaso. Ukuze urhoxise iiNkonzo uze ucele ukubuyekezwa, ukuba unelungelo lokwenza oku, tyelela kwiwebhusayithi yolawulo lwe-akhawunti ka-Microsoft. Nge-Skype, nceda ugcwalise iFomu yokuRhoxisa usebenzisa iinkcukacha ezibonelelwe ku apha. Kumele ujonge emva kula nkcazelo yezi Nkonzo kuba (i) usenokungafumani imuyikezo xa urhoxa; (ii) usenokunyanzeleka ukuba wenze intlawulo yokurhoxa; (iii) usenokunyanzeleka uhlawule zonke iintlawulo ezenziwe kwi-akhawunti yakho ngeeNkonzo ozifumene ngaphambi kokurhoxa; kwaye (iv) usenokulahlekelwa kukukwazi ukufikelela kwaye usebenzise i-akhawunti yakho xa urhoxisa ezi Nkonzo; okanye, ukuba uhlala e-Taiwan, (v) usenokufumana imali yembuyekezo elingana nezi ntlawulo zingasetyenziswanga. Siza kuzisebenza iiNgcombolo zakho njengoko zichaziwe ngentla kwicandelo 4. Ukuba uyarhoxisa, ufikelelo lwakho kwiiNkonzo luphela ekupheleni kwesithuba sangoku seNkonzo yakho okanye, ukuba sikuthumelela ityala kwi-akhawunti yakho amaxesha ngamaxesha, ekupheleni kwexesha orhoxise ngalo.
 • i. IZibonelelo zamaXesha okuLinga. Ukuba uthatha inxaxheba kuso nasiphina isibonelelo sexesha lokulinga, kumele urhoxise i(ii)Nkonzo zokulinga ekupheleni kwexesha lokulinga ukuze uphephe ukuthwala umrhumo omtsha ozakuqhubekeka, ngaphandle kokuba sikwazisa ngenye indlela. Ukuba awuyirhoxisi i(ii)Nkonzo yokulinga ekupheleni kwexesha lokulinga, singakurhumisela i(ii)Nkonzo.
 • j. IZibonelelo zeNkuthazo yokuthenga. Amaxesha ngamaxesha, u-Microsoft angakubonelela ngeeNkonzo simahla kangangethuba lokulinga. U-Microsoft unelungelo lokukubiza imali ngezo Nkonzo (ngokwemilinganiselo eqhelekileyo) ukuba u-Microsoft ugqiba kwelokuba (ngokokubona kwakhe okwamkelekileyo) uyayixhaphaza le mimiselo yokubonelelwayo.
 • k. UTshintsho kumaXabiso. Sisenokutshintsha ixabiso lezi Nkonzo nanini na kwaye ukuba unento oyithenga ngokuphindaphindayo, siza kukwazisa nge-imeyile, okanye ngenye indlela eyamkelekileyo, ubuncinane iintsuku ezili-15 ngaphambi kokutshintshwa kwamaxabiso. Ukuba awuvumelani nokutshinsthwa kwexabiso, kumele urhoxise kwaye uyeke ukusebenzisa iiNkonzo phambi kokuba kwenzeke ukutshintshwa kwexabiso. Ukuba kukho ixesha eliqingqiweyo nexabiso lesibonelelo seNkonzo, elo xabiso liyakuhlala lisebenza kwelo xesha liqingqiweyo.
 • l. INtlawulo Kuwe. Ukuba sikutyala intlawulo, uyavuma ukusibonelela kwangexesha nangokuchanekileyo ngazo naziphina iinkcukacha ekufuneka sinazo ukuze sikuhlawule. Unoxanduva layo nayiphina irhafu ongayithwala ngenxa yale ntlawulo iza kuwe. Kananjalo kumele uthobele nayo nayiphina eminye imiqathango esiyibeka kwilungelo lakho layo nayiphina intlawulo. Ukuba ufumana intlawulo ngempazamo, singayibuyisela umva okanye sicele ukuba ubuyise intlawulo. Uyavuma ukusebenzisana nathi kwiinzame zethu zokwenza oku. Kananjalo singanciphisa intlawulo kuwe ngaphandle kwesaziso silungise nayiphina intlawulo egqithisileyo yangaphambili.
 • m. AmaKhadi eSipho. Ukusebenza nokusetyenziswa kwamakhadi esipho (ngaphandle kwamakhadi esipho e-Skype) alawulwa yiMiqathango neMimiselo yeKhadi yeSipho yakwa-Microsoft. Iinkcukacha ngamakhadi esipho e-Skype zifumaneka kwiphepha loNcedo le-Skype.
 • n. Indlela yoKuhlawula nge-Akhawunti yeBhanki. Usenokubhalisa i-akhawunti yebhanki elungeleyo nge-akhawunti yakho ka-Microsoft ukuze uyisebenzise njengendlela yokuhlawula. Ii-akhawunti zebhanki ezilungeleyo ziquka ii-akhawunti onazo kwiziko lezemali elikwaziyo ukufumana ungeniso lwedebithi ngqo (umz. iziko lezemali eliseMelika elixhasa ungeniso lwe-automated clearing house ("ACH") iziko lezemali laseYurophu elixhasa i-Single Euro Payments Area ("i-SEPA") okanye i-"iDEAL" e-Netherlands). miMiselo oyivumileyo xa ubufaka i-akhawunti yakho yebhanki njengendlela yokuhlawula kwi-akhawunti yakho ka-Microsoft (umz. “umyalelo” ngokwakwi-SEPA) nayo iyasebenza. Uthi kwaye uqinisekisa ukuba i-akhawunti yakho yebhanki ebhalisiweyo ibhalwe ngegama lakho okanye ugunyazisiwe ukuba ungayibhalisa kwaye uyisebenzise le akhawunti yebhanki njengendlela yokuhlawula. Ngokubhalisa okanye ngokukhetha i-akhawunti yakho yebhanki njengendlela yokuhlawula, ugunyazisa u-Microsoft (okanye i-arhente yakhe) ukuba aqalise idebithi enye okanye ngaphezulu yale mali uthenge ngayo iphelele okanye yentlawulo yobulungu (ngokuhambelana nemimiselo yeenkonzo zakho zobulungu) kwi-akhawunti yakho yebhanki (kwaye, ukuba oku kuyimfuneko, aqalise ikhredithi enye okanye ngaphezulu kwi-akhawunti yakho yebhanki ukuze alungise iimpazamo, akhuphe imali yembuyekezo okanye ngeenjongo ezifanayo), kwaye ugunyazisa iziko lakho lezemali eline-akhawunti yakho yebhanki ukuba litsale ezi debithi okanye lamkele ezi khredithi. Uyayiqonda into yokuba olu gunyaziso luya kuhlala lusebenza de uzisuse iinkcukacha ze-akhawunti yakho yebhanki kwi-akhawunti yakho ka-Microsoft. Qhagamshelana nesebe lenkxaso yabathengi njengoko kudandalazisiwe kwicandelo 4(e) kwakamsinyane kangangoko ukuba ukholelwa ekubeni uhlawuliswe ngempazamo. Imithetho esebenzayo kwilizwe lakho isenokulinyina ityala lakho ngazo naziphi na izenzo zoshishino ezinobuqhophololo, ezinempazamo okanye ezingagunyaziswanga ezivela kwi-akhawunti yakho yebhanki. Ngokubhalisa nokukhetha i-akhawunti yebhanki njengendlela yakho yokuhlawula, uyavuma ukuba uyifundile, wayiqondo kwaye wayivuma le miMiselo.
Umbhalo opheleleyo
Iqumrhu elingena kwiSivumelwano, ukuziKhethela uMthetho, neNdawo yokuSombulula iiMbambanoIqumrhu elingena kwiSivumelwano, ukuziKhethela uMthetho, neNdawo yokuSombulula iiMbambano10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Isishwankathelo

10. Iqumrhu elingena kwiSivumelwano, ukuziKhethela umthetho neNdawo yokuSombulula iiMbambano. Ngokusebenzisa kwakho kweeNkonzo zabathengi ezinegama lika-Skype ezisimahla okanye ezihlawulelwayo, wenza isivumelwano no-Skype, kwaye zonke izinto ezibhekisa ku-"Microsoft" apha kule miMiselo zithetha u-Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. NgeeNkonzo zeemveliso ze-Skype zomthengi ezisimahla okanye ezihlawulelweyo, umthetho waseLuxembourg ulawula ukutolikwa kwale Mimiselo namabango okwaphulwa kwawo, nokuba kukho ukuphikisana kwemigomo yomthetho. Imithetho yephondo okanye eyelizwe ohlala kulo ilawula onke amabango angamanye (kuquka ukhuseleko lomthengi, ukhuphiswano olungenabulungisa namabango embambano). Ukuba wamkele le Mimiselo ngokudala i-akhawunti ye-Skype okanye usebenzisa i-Skype, wena nathi sivumelana ngokungenakujikwa kulawulo lomdla olulodwa nendawo yeenkundla zaseLuxembourg yazo zonke iimbambano ezisuka kunxulumano lwale Mimiselo okanye iiNkonzo zeemveliso ze-Skype zomthengi. Ngazo zonke ezinye iiNkonzo, ukuba wamkele le Mimiselo ngokudala i-akhawunti yakwa-Microsoft okanye usebenzise nayiphina iNkonzo engenye, iqumrhu ongena nalo kwisivumelwano, umthetho olawulayo nendawo yokusombulula iimbambano zibonakala ngezantsi:

 • a. eKhanada. Ukuba uhlala (okanye, ukuba ishishini, undlunkulu wakhoyour principal place of business is in) Canada, you are contracting with Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. The laws of the province where you live (or, if a business, your principal place of business) govern the interpretation of these Terms, claims for their breach, and all other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of law principles. Wena nathi sinika imvume engenakubhangiswa kumda owodwa wolawulo nakwindawo yeenkundla zamatyala ezise-Ontario kuzo zonke iimbambano ezisuka ku okanye ezinxulumene nale Mimiselo okanye neeNkonzo.
 • b. EmNtla okanye eMzantsi Amerika ngaphandle kwe-United States naseKhanada. Ukuba uhlala e (okanye, ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundlunkulu) isemNtla okanye kuMzantsi e-Amerika ngaphandle kwe-United States naseKhanada, ungena kwisivumelwano no-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Umthetho wase-Washington State ulawula ukutolikwa kweMimiselo namabango okuphulwa kwayo, nokuba yeyiphi na imigomo yomthetho ekhethiweyo. Imithetho yelizwe esisa kuyo iiNkonzo zakho ilawula onke amanye amabango (kuquka ukhuseleko lomthengi, ukhuphiswano olungenabulungisa, namabango embambano).
 • c. KuMbindi Mpuma okanye e-Afrika. Ukuba uhlala e (okanye, ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundlunkulu) ikuMbindi Mpuma okanye e-Afrika, kwaye usebenzisa iintwana ezisimahla zeeNkonzo (ezifana ne-Bing ne-MSN), ungena kwisivumelwano no-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ukuba uhlawulele ukusebenzisa intwana yeeNkonzo, ungena kwisivumelwano no-Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. NgeeNkonzo ezisimahla nezihlawulwayo, imithetho yase-Ireland ilawula ukutolikwa kwale Mimiselo namabango okophulwa kwayo, nokuba kukho imigomo yemithetho engquzulanayo. Imithetho yelizwe esisa kuyo iiNkonzo zakho ilawula onke amanye amabango (kuquka ukhuseleko lomthengi, ukhuphiswano olungenabulungisa, namabango embambano). Wena nathi sivuma ngokungenakubhangiswa kumda owodwa wolawulo nakwindawo yeenkundla zamatyala zase-Ireland kuzo zonke iimbambano ezisuka ku okanye ezinxulumene nale Mimiselo okanye neeNkonzo.
 • d. E-Asia okanye kwi-South Pacific, ngaphandle kokuba ilizwe lakho likhankanywe apha ngezantsi. Ukuba uhlala e- (okanye ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundoqo ise-) Eshiya (ngaphandle kwaseTshayina, e-Japan, kwi-Republic of Korea, okanye e-Taiwan) okanye kwi-South Pacific, kwaye usebenzisa iinxalenye ezisimahla zezi Nkonzo (ezifana no-Bing no-MSN), wenza isivumelwano no-Microsoft Corporation, e-One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ukuba uhlawulele ukusebenzisa inxalenye yeeNkonzo, okanye usebenzisa inkonzo ka-Outlook.com esimahla kumasebe ase-Singapore okanye ase-Hong Kong, wenza isivumelwano no-Microsoft Regional Sales Corp., ikoporetyeni elungiselelwe phantsi kwemithetho yeQumrhu lase-Nevada, eMelika, elinamasebe ase-Singapore nase-Hong Kong, nenendawo yayo yoshishino engundoqo ekwa-438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; nje ukuba uhlala e- (okanye ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundoqo ise-) Australia, wenza isivumelwano no-Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia kwaye ukuba uhlala e- (okanye ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundoqo ise-) New Zealand, wenza isivumelwano no-Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. NgeeNkonzo ezisimahla okanye ezihlawulelweyo, umthetho weQumrhu laseWashington ulawula ukutolikwa kwale Mimiselo namabango okwaphulwa kwawo, nokuba kukho ukuphikisana kwemigomo yemithetho. Imithetho yelizwe esisa kuyo iiNkonzo zakho ilawula onke amanye amabango (kuquka ukhuseleko lomthengi, ukhuphiswano olungenabulungisa, namabango embambano). Nayiphina imbambano esuka ku okanye enxulumene nale Mimiselo okanye iiNkonzo ngaphandle kwe-Skype, kuquka nawuphina umbuzo ongobukho bazo, ukusebenza okanye ukupheliswa, iyakuthunyelwa eSingapore ize ekugqibeleni isonjululwe ngolamlo ngokweMigaqo yoLamlo ye-Singapore International Arbitration Center (i-SIAC), imigaqo yayo ethathwa njengedityanisiweyo ngokubhekisa kweli solotya. INkundla yamatyala iyakuquka umlamli omnye ozakunyulwa nguMongameli we-SIAC. Ulwimi lolamlo luyakuba sisiNgesi. Isigqibo somlamli iyakuba sesokugqibela, sibophelele, singaphikiswa, kwaye singasetyenziswa njengesiseko sokugweba kulo naliphina ilizwe okanye ingingqi.
 • e. eJapan. Ukuba uhlala e (okanye, ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundlunkulu) iseJapan, kwaye usebenzisa iintwana ezisimahla zeeNkonzo (ezifana ne-Bing ne-MSN), ungena kwisivumelwano no-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ukuba uhlawulele ukusebenzisa intwana yeeNkonzo, ungena kwisivumelwano no-Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. NgeeNkonzo ezisimahla nezihlawulwayo, imithetho yaseJapan ilawula ukutolikwa kwale Mimiselo nayo nayiphina imiba esuka kuyo okanye enxulumene nayo okanye neeNkonzo. Wena nathi sivuma ngokungenakubhangiswa kumda wokuqala owodwa wolawulo nakwindawo yeNkundla yeSithili saseTokyo kuzo zonke iimbambano ezisuka ku okanye ezinxulumene nale Mimiselo okanye neeNkonzo.
 • f. kwiRiphabliki yaseKorea. Ukuba uhlala e (okanye, ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundlunkulu) iseRiphabliki yaseKorea, kwaye usebenzisa iintwana ezisimahla zeeNkonzo (ezifana ne-Bing ne-MSN), ungena kwisivumelwano no-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ukuba uhlawulele ukusebenzisa intwana yeeNkonzo, ungena kwisivumelwano no-Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. NgeeNkonzo ezisimahla nezihlawulwayo, imithetho yaseRiphabliki yaseKorea ilawula ukutolikwa kwale Mimiselo nayo nayiphina imiba esuka kuyo okanye enxulumene nayo okanye neeNkonzo. Wena nathi sivuma ngokungenakubhangiswa kumda wokuqala owodwa wolawulo nakwindawo yeNkundla yeSithili saseSeoul Central kuzo zonke iimbambano ezisuka ku okanye ezinxulumene nale Mimiselo okanye neeNkonzo.
 • g. eTaiwan. Ukuba uhlala (okanye, ukuba ishishini, indawo yakho yoshishino engundlunkulu) eTaiwan, kwaye usebenzisa iintwana ezisimahla zeeNkonzo (ezifana ne-Bing ne-MSN), ungena kwisivumelwano no-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ukuba uhlawulele ukusebenzisa intwana yeeNkonzo, ungena kwisivumelwano no-Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Ngeenkonzo ezisimahla nezihlawulelweyo, imithetho yaseTaiwan ilawula leMimiselo ngayo nayiphina imiba esuka kuye okanye enxulumene nayo okanye neeNkonzo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga no-Microsoft Taiwan Corp., nceda jonga iwebhusayithi ebonelelwe liSebe leMicimbi yezoQoqosho R.O.C.. Wena nathi sigunyazisa ngokungenakubhangiswa iNkundla yeSithili saseTaipei sengenkundla yokuqala enegunya lolawulo kuzo naziphina iimbambano ezisuka okanye ezinxulumene nale Mimiselo okanye neeNkonzo, kangangoko kuvunyelwe yimithetho yaseTaiwan.

Imithetho yomthengi yendawo ohlala kuyo ingafuna imithetho ethile yendawo ohlala kuyo ilawule okanye ikunike ilungelo lokusombulula iimbambano kwelinye iqonga ngaphandle kwale Mimiselo. Ukuba kunjalo, umthetho okhethiweyo nezibonelelo zeqonga ezikwicandelo le-10 zisebenza kangangoko ivuma imithetho yabathengi yendawo ohlala kuyo.

Umbhalo opheleleyo
IzigunyazisoIzigunyaziso12_Warranties
Isishwankathelo

11. Izigunyaziso.

 • a. U-MICROSOFT NABAZIBANDAKANYE NATHI, OOMATHENGATHENGISA, ABAHAMBISI, NABATHENGISI, ABENZI ZIGUNYAZISO, EZIVAKALISIWEYO OKANYE EZIQUKIWEYO, IZIQINISEKISO OKANYE IMIQATHANGO NGOKUMAYELA NOKUSEBENZISA KWAKHO IINKONZO. UYAQONDA UKUBA UKUSEBENZISA IINKONZO UKWENZA NGOKUNOKWAKHO KWAYE SIBONELELA NGEENKONZO "NJENGOKO ZINJALO" "ZINEZIPHENE" KWAYE "NGOKUFUMANEKA KWAZO." U-MICROSOFT AKAQINISEKISI NGOKUCHANEKA OKANYE NGOKUZISWA NGEXESHA KWEENKONZO. UNGANAMALUNGELO ATHILE APHANTSI KOMTHETHO WENDAWO OHLALA KUYO. AKUKHO NTO KULE MIMISELO ENEENJONGO ZOKUCHAPHAZELA LOO MALUNGELO, UKUBA AYASEBENZA. UYAVUMA UKUBA IKHOMPYUTHA NEENKQUBO ZONXIBELELWANO ZINEZIPHENE KWAYE NGAMAXESHA ATHILE ZIKHE ZINGASEBENZI. ASIQINISEKISI UKUBA IINKONZO AZIZOKUPHAZAMISEKA, KWANGEXESHA, ZIKHUSELEKE, OKANYE ZINGABINAMPAZAMO OKANYE AKUZOKUZUKUBAKHO UKULAHLEKA KWESIQULATHO, SINGAQINISEKISI KANANJALO UQHAGAMSHELO OKANYE UGQITHISO KWIINETWEKHI ZEKHOMPYUTHA.
 • b. KANGANGOKO KUVUNYELWE NGUMTHETHO WENDAWO OHLALA KUYO, SIKHUPHA ECALENI NAZIPHINA IZIQINISEKISO EZIQUKIWEYO, KUQUKA EZORHWEBELWANO, UBULUNGA OBANELISAYO, UKOMELELA KWENJONGO ETHILE, ILINGE LOMSEBENZI, NOKUNGABIKHO KONGENELELO.
 • c. Kubathengi abahlala e-Australia: Impahla yethu iphuma neziqinisekiso ezingenakukhutshwa ngaphantsi koMthetho waBathengi wase-Australia. Unegunya lokuba ubuyiselwe endaweni yayo okanye ubuyiselwe imali kwintsilelo enkulu nakwimbuyekezo kuyo nayiphina ilahleko ebekubonakala ukuba ingenzeka okanye umonakalo. Ukwanalo negunya lokuba ulungiselelwe impahla okanye ibuyiselwe endaweni yayo ukuba impahla inentsilelo yokuba ibesemgangathweni owamkelekileyo kwaye intsilelo ayifikeleli kwintsilelo enkulu.
 • d. Kubathengi abahlala eNew Zealand, unganamalungelo ngokusemthethweni ngaphantsi kweNew Zealand Consumer Guarantees Act, kwaye akhonto ngokwale Mimiselo ineenjongo zokuchaphazela loo malungelo.
Umbhalo opheleleyo
Ukunyinwa koButyalaUkunyinwa koButyala13_limitationOfLiability
Isishwankathelo

12. Ukunyinwa koButyala.

 • a. Ukuba unaso nasiphi na isiseko sokubuyekeza ilahleko (kuqukwa nokungathobeli le Mimiselo), ngokomlinganiselo ovunyelwe ngumethetho, uyavuma ukuba isisombululo sakho wedwa sokubuyekeza, kuMicrosoft okanye kwiinkampani eziphantsi kwakhe, kubathengisi abayigqithiselayo, kubahambisi bemveeliso, kubaboneleli bee-Apps kunye neeNkonzo zoMntu weSithathu, kunye nabathengisi, ngelahleko ethe ngqo ukuya kuma kwimali elingana neentlawulo zeeNkonzo ngale nyanga kwenzeke ngayo le lahleko okanye oku kungathotyelwa kommiselo (okanye ukuya kwi-USD$10.00 ukuba iiNkonzo zisimahla).
 • b. Ngokomlinganiselo ovunyelwe ngumthetho osebenzayo, awunakho ukubuyekeza nayiphi na (i) ilahleko okanye umonakalo ngenxa yoku, (ii) ilahleko yengeniso yoqobo okanye elindelekileyo (nokuba ithe ngqo okanye ayithanga ngqo), (iii) ilahleko yomvuzo (nokuba ithe ngqo okanye ayithanga ngqo), (iv) ilahleko yekontraka okanye yeshishini okanye ezinye iilahleko okanye umonakalo ovele ngokusetyenziswa kweeNkonzo ngendlela engeyiyo eyobuqu, (v) ilahleko okanye umonakalo okhethekileyo, ongathanga ngqo, obangelwe yiloo nto okanye wesohlwayo; kwaye (vi) nangokomlinganiselo ovunyelwe ngumthetho, ilahleko okanye umonakalo othe ngqo ongaphezu kwemida echazwe kwicandelo 12(a) apha ngentla. Le minyino nezikhutshelwe ecaleni zisebenza ukuba olu ncedo alukubuyekezi ngokupheleleyo kuzo ngayo nayiphina ilahleko okanye iphanze kweyona njongo yayo okanye ukuba besisazi okanye bekufanele ukuba sazile ngomonakalo onokwenzeka. Kangangoko kuvunyelwa ngumthetho, le minyino nezikhutshelwe ecaleni zisebenza kuyo nantonina okanye kuwo nawaphina amabango anxulumene nale Mimiselo, iiNkonzo, okanye isoftwe enxulumene neeNkonzo.
 • c. U-Microsoft akanaxanduva okanye akanatyala lwayo nayiphina intsilelo yokusebenza okanye ukulibazisa ekusebenzeni kwezibophelelo zakhe eziphantsi kweMimiselo kangangokuba intsilelo okanye ukulibazisa kubangelwa zimeko engaphaya kolawulo olunengqiqo luka-Microsoft (njengeembambano zemisebenzi, izinto ezibangelwe yindalo, imfazwe okanye umsebenzi wobunqolobi, umonakalo owenziwe ngolunya, iingozi okanye uthobelo lwawo nawuphina umthetho osebenzayo okanye ulawulo lukarhulumente). U-Microsoft uzakuzama ukunciphisa imiphumela yazo naziphina ezi zehlo kwaye enze izibophelelo ezingachaphazelekanga.
Umbhalo opheleleyo
IMimiselo eNgeNkonzoIMimiselo eNgeNkonzo14_service-SpecificTerms
Isishwankathelo

13. IMimiselo eNgeNkonzo. Imimiselo engaphambi nesemva kokuba kusebenze icandelo le-13 isebenza ngokubanzi kuzo zonke iiNkonzo. Eli candelo liqulathe imimiselo engenkonzo esisongezo kwimimiselo ngokubanzi. Le mimiselo yenzelwe kanye iinkonzo ilawula xa kukho naluphi ungquzulwano nemimiselo jikelele.

Umbhalo opheleleyo
I-Xbox Live ne-Microsoft Studios Games nee-AplikeshiniI-Xbox Live ne-Microsoft Studios Games nee-Aplikeshini14a_XboxLive
Isishwankathelo
 • a. I-Xbox Live ne-Microsoft Studios Games nee-Aplikeshini.
  • i. Ukusebenzisa kwesiqu okuNgekuko okoRhwebelwano. I-Xbox Live, i-Games for Windows Live nemidlalo ye-Microsoft Studios, ii-aplikeshini, iinkonzo neziqulatho ezibonelelwe ngu-Microsoft (kunye, neeNkonzo "ze-Xbox") zezokuba uzisebenzisele wena ubuqu ayizizo ezorhwebelwano.
  • ii. IiNkonzo zika-Xbox. Xa ujoyina u-Xbox Live kwaye/okanye ufumana iiNkonzo zika-Xbox, inkcazelo malunga negeyimu ozidlalayo, nemisetyenzana kunye nokusetyenziswa kweegeyimu kunye neeNkonzo zika-Xbox iza kulandelwa ize yabelwe abaphuhlisi beegeyimu ezifanelekileyo zabanye abantu ukuze u-Microsoft kunye nabaphuhlusi beegeyimu zabanye abantu asebenze ngezi geyimu kwaye ahambise iiNkonzo zika-Xbox. Ukuba ukhetha ukunxibelelanisa i-akhawunti yakho yeeNkonzo ze-Xbox ka-Microsoft kunye ne-akhawunti yakho yeenkonzo ezingezizo ezika-Microsoft (umzekelo, umpapashi weegeyimu zee-Apps neeSevisi zoMntu weSithathu ongengo-Microsoft), uyavuma ukuba (a) u-Microsoft angabelana neenkcukacha ezingephi ze-akhawunti (kuquka ne-gamertag, Gamerscore, namanqaku emidlalo, nembali yomdlalo kunye noluhlu lwabahlobo ngokungasikelwa mida), nela qela lingengo-Microsoft likhankanywe kwiNgxelo yaBucala ka-Microsoft, kwaye (b) ukuba oku kuyavunyelwa ziisethingi zakho zobumfihlo, eli qela elingengo-Microsoft nalo lingafikelela kwiZiqulatho Zakho kuthungelwano lweegeyimu lwangaphakathi xa ungene kwi-akhawunti engekho ngaphantsi kwe-Microsoft. Kwaye, ukuba oku kuyavunyelwa ziisethingi zakho zobumfihlo zika-Xbox, u-Microsoft angapapasha igama lakho, i-gamertag, i-gamerpic, i-motto, i-avatar, ii-gameclips kunye neegeyimu ozidlalileyo kuthungelwano nabanye abantu obavumelayo.
  • iii. IZiqulatho Zakho. Njengenxalenye yokwakho uluntu lweeNkonzo ze-Xbox, unika u-Microsoft, iinkampani eziphantsi kwakhe kunye noosolayisenisi abaphantsi kwakhe ilungelo elisimahla nelehlabathi liphela, lokusebenzisa, ukutshintsha, ukuphinda avelise, ukuhambisa, ukusasaza, ukwabelana nokubonisa iZiqulatho Zakho okanye igama lakho, i-gamertag, i-motto, okanye i-avatar oye wayixhoma kwiiNkonzo zika-Xbox.
  • iv. AbaLawuli boMdlalo. Eminye imidlalo ingasebenzisa abalawuli bomdlalo nabasingathi. Abalawuli bomdlalo nabasingathi ayingabo oosomlomo abagunyazisiweyo bakwa-Microsoft. Izimvo zabo azibonisi ezo zakwa-Microsoft.
  • v. Abantwana kwi-Xbox. Ukuba ungumntwana osebenzisa i-Xbox Live, umzali wakho okanye umgcini osethethweni anganolawulo lwezinto ezininzi ze-akhawunti yakho kwaye angafumana iingxelo ngokusebenzisa kwakho i-Xbox Live.
  • vi. Imali esetyenziswa kuMdlalo okanye iiMpahla zokweNyani. IiNkonzo zingabandakanya ezokwenyani, imali esetyenziswa kumdlalo (njengegolide, iinkozo zemali okanye amanqaku) ezinokuthengwa kwa-Microsoft usetyenziswa ezona zixhobo zemali zokwenene ukuba ufike kwiminyaka "yobudala" apho uhlala khona. IiNkonzo zingabandakanya ezokwenyani, izinto zedijithali okanye iimpahla ezingathengwa kwa-Microsoft usebenzisa izixhobo zemali zokwenene okanye usebenzisa imali esetyenziswa kumdlalo, Imali esetyenziswa kumdlalo nakwiimpahla zokwenyani isenokungasetyenziswa kwakhona kwizixhobo zemali zokwenene, kwiimpahla okanye kwezinye izinto zexabiso lemali zakwa-Microsoft okanye zakhe nabanina. Ngaphandle kwephepha-mvume, elinyiniweyo lobuqu, elinokurhoxiswa, elingenakunikelwa omnye, iphepha-mvume elingenakugqithiselwa komnye umntu alisebenzise kwimali esetyenziswa kumdlalo nakwiimpahla zokwenyani kwiiNkonzo kuphela, awunalungelo okanye itayitile kuyo nayiphina imali esetyenziswa kumdlalo enjalo okanye iimpahla zokwenyani ezibonakala okanye ezisuka kwiiNkonzo, okanye naziphina ezinye iimpawu ezibandakanywa nokusebenzisa iiNkonzo okanye ezigcinwe kwalapha kwiiNkonzo. U-Microsoft angamisela nangaliphina ixesha, alawule, alungise aze/okanye aphelise imali esetyenziswa kumdlalo kunye/okanye neempahla zokwenyani njengoko ebona kufanelekile kwingqiqo yakhe yedwa.
  • vii. Uhlaziyo lweSoftwe. Ngaso nasiphi na isixhobo onokunxibelelanisa neeNkonzo ze-Xbox, sisenokuhlola ngokuzenzekelayo inguqulelo yakho yesoftwe yekhonsoli ye-Xbox okanye isoftwe ye-app ye-Xbox size sikhuphele ikhonsoli ye-Xbox okanye uhlaziyo lwesoftwe ye-app ye-Xbox okanye siinguqu zokwakhela, kuquka nezo zikuthintela ukuba ungangeni kwiiNkonzo ze-Xbox, ungasebenzisi iigeyimi ze-Xbox okanye ii-apps ze-Xbox ezingagunyaziswanga, okanye ungasebenzisi izixhobo ezisemacaleni zehadwe ezingagunyaziswanga kunye nekhonsoli ye-Xbox.
  • viii. Ukuphelelwa kwe-Gamertag. Kumele usayine kwiiNkonzo zika-Xbox ubuncinane kanye kwiminyaka emihlanu kungenjalo uya kulahlekelwa yigamertag eyayanyaniswa ne-akhawunti yakho kwaye la gamertag ingafumaneka ukuze isetyenziswe ngabanye.
  • ix. I-Arena. I-Arena ziiNkonzo ze-Xbox anokuthi u-Microsoft okanye ezinye iinkampani zikwenze ukwazi ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano okanye udale ukhuphiswano lweegeyimu zevidiyo oluqatseleyo, ngamanye amaxesha wenzele ("uKhuphiswano") olunebhaso. Ukusebenzisa kwakho i-Arena kuxhomekeke kule miMiselo, kwaye kusenokufuna wena wamkele imimiselo yoKhuphiswano eyongezelelekileyo, imiqathango nemigaqo efunwa ngumququzeleli woKhuphiswano ngexesha lokusayinela ("imiMiselo yoKhuphiswano"). Imigaqo yokulungelela isenokusebenza, kwaye isenokwahluka ngokommandla. Ukhuphiswano alusebenzi apho luthintelweyo okanye lunyiniweyo ngumthetho. Ukwaphulwa kwale miMiselo (kuquka uMgaqo woKuziphatha) okanye imiMiselo yoKhuphiswano kusenokubangela isohlwayo okanye ukukhutshwa kuKhuphiswano. Ukuba udala uKhuphiswano, usenokungafuni iMigaqo yoKhuphiswano athi u-Microsoft (ngokokubona kwakhe) ayithathe njengengahambelani nale miMiselo. U-Microsoft unelungelo lokurhoxisa naluphi na uKhuphiswano nanini na.
  • x. ISoftwe yokuQhatha nokuPhazamisa. Ngaso nasiphi na isixhobo esinokunxibelelana ne-Xbox Services, singavela sisihlole isixhobo sakho ngokuzenzekelayo sikhangela ihadwe nesoftwe engagunyaziswanga evumela ukuqhatha okanye ukuphazamisa kusaphulwa uMgaqo woKuziphatha okwanye le miMiselo, kwaye sikhuphele uhlaziyo lwesoftwe ye-app ka-Xbox okanye iinguqu zolwakhelo, kuquka nezo zikuthintelayo ukuba ungangeni kwi-Xbox Services, okanye ungasebenzisi ihadwe okanye isoftwe engagunyaziswanga evumela ukuqhatha okanye ukuphazamisa.
  • xi. I-Mixer.
   • 1. Ii-Akhawunti zika-Mixer nee-Akhawunti zika-Microsoft. Ukuba usebenzisa i-Mixer Service ne-akhawunti ka-Mixer, ngoko ukusebenzisa kwakho konganyelwa yimiMiselo yeeNkonzo zika-Mixer efumaneka e-https://mixer.com/about/tos. Ukuba usebenzisa i-Mixer Service ne-akhawunti ka-Microsoft, ngoko ukusebenzisa kwakho nako konganyelwa yile miMiselo. Le miMiselo isebenza xa kukho ungquzulwano.
   • 2. Iziqulatho Zakho ku-Mixer. "Iziqulatho Zakho ku-Mixer" zithetha zonke iziqulatho othi wena, okanye omnye umntu egameni lakho azidale kwi-Mixer Service, kuquka kodwa akuphelelanga kukustrima ngqo nokurekhodiweyo (kwaye naziphi na iziqulatho, njengeziqulatho ezimameleka-zibukeleka, ziqulathe); amagama emveliso, iimpawu zorhwebo, iimpawu zeenkonzo, amagama orhwebo, iilogo, okanye iimpawu zemvelaphi; iintetha zakho, ii-emoticons, kunye nemisetyenzana yamajelo ka-Mixer (kuquka neziqulatho eziveliswa yi-bot); nayo yonke idatha echaza enye idatha. Nabani na, kuquka u-Microsoft nabasebenzisi, angabona, asebenzise, ahowuste, aphinde avelise, atshintshe, ahambise, apapashe, enze kwaye abonise elubala nangedijithali, aguqulele, alungise kwaye kungenjalo axhaphaze iZiqulatho Zakho ku-Mixer, nangayiphi na indlela, ifomathi, imidiya okanye amajelo awaziwayo ngoku okanye aphuhliswe ekuhambeni kwexesha.
   • 3. Imigaqo yoKuziphatha eSebenza ku-Mixer. Cofa apha ngenkcazelo malunga nendlela uMgaqo woKuziphatha ka-Microsoft osebenza ngayo ku-Mixer.
   • 4. Ukusebenzisa i-Mixer Service.
    • a. Obona buDala buNcinci. Ngokusebenzisa i-Mixer Service, uthi uneminyaka eli-13 ubudala ubuncinane kwaye, ukuba ungaphantsi kobu budala bumiselwe ngumthetho apho uhlala khona, ukusebenzisa kwakho konganyelwa ngumzali okanye ngumgcini ngokomthetho.
    • b. Ukusetyenziswa kuNgavezwa Gama nokusetyenziswa kuVezwa iGama. Ungasebenzisa u-Mixer ungavezi igama lakho ukuba ufuna ukubona iziqulatho kuphela. Kungenjalo, kufuneka udale i-akhawunti, ungene, uze waziwe ngabanye abasebenzisi ngegama lakho lika-Mixer.
    • c. Ii-akhawunti zokuSetyenziswa kuVezwe iGama. Ungadala i-akhawunti ka-Microsoft/okanye i-akhawunti ka-Mixer ngokusetyenziswa okuveza igama kwe-Mixer Service. Ungadala i-akhawunti ka-Mixer ngokuyisayinela kwi-intanethi. Kumele uyisebenzise i-akhawunti yakho ka-Mixer ukuze ihlale isebenza. Ngena kwi-Mixer Service ubuncinane kanye kwixesha elingangeminyaka emi-5 ukuze ugcine igama lakho lika-Mixer elayanyaniswa ne-akhawunti ka-Microsoft.
   • 5. Izaziso zeeNkonzo. Xa kukho into esifuna ukukuxelela yona malunga ne-Mixer Service, siza kukuthumela izaziso zeeNkonzo kwi-imeyili eyayanyaniswa ne-akhawunti ka-Mixer kunye/okanye ne-akhawunti ka-Microsoft.
   • 6. Inkxaso. Inkxaso yaBathengi ye-Mixer Service iyafumaneka ku-mixer.com/contact.
Umbhalo opheleleyo
I-StoreI-Store14b_Store
Isishwankathelo
 • b. I-Store. "I-Store" ibhekisa kwiNkonzo ekuvumela ukuba ubrawuze, ukhuphele, uthenge, uze uthelekelele kwaye uhlole ii-aplikeshini (igama elithi "i-aplikeshini" liquka imidlalo) nezinye iziqulatho zedijithali. Le Mimiselo ichaphazela ukusetyenziswa kuka-Office Store, kuka-Windows Store ne-Xbox Store. "I-Office Store" ithetha iVenkile yeemveliso zika-Office nee-aplikeshini zika-Office, ze-Office 365, ze-SharePoint, i-Exchange, i-Access ne-Project (iinguqulelo zowama-2013 okanye zakutshanje)okanye nayiphi na into eyenziwayo enophawu lwe-Office Store. "I-Windows Store" ithetha izixhobo zika-Store for Windows ezinjengefowuni, i-PC ne-tablet, okanye nawaphina amanye amava anophawu lwe-Windows Store. "I-Xbox Store" ithetha iVenkile ka-Xbox One ne-Xbox 360 consoles, okanye nayiphi na into eyenziwayo enophawu lwe-Xbox Store.
  • i. IMimiselo yePhepha-mvume. Sizakwalatha umpapashi we-aplikeshini nganye efumaneka kwi-Store esinxulumeneyo. Ngaphandle kokuba imimiselo yelayisensi eyahlukileyo ikhutshwe ne-aplikheshini, imiMiselo yePhepha-mvume le-Aplikeshini eliseMgangathweni ("i-SALT") ekupheleni kwale Mimiselo sisivumelwano esiphakathi kwakho nompapashi we-aplikeshini esibeka imimiselo yephepha-mvume esebenza kusetyenziso lwakho lwe-aplikeshini oyikhuphele nge-Windows Store okanye nge-Xbox Store. Ukwenzela ukucacisa, Le miMiselo iquka ukusetyenziswa kunye neenkonzo ezinikezelwa ngu-Microsoft Services. ICandelo le-5 laleMimiselo likwasebenza kuzo naziphina ii-Aplikeshini zaBanye aBantu neeNkonzo ezifunyanwa nge-Store. Ii-aplikeshini ezikhutshelwe nge-Office Store azilawulwa yi-SALT kwaye zinemimiselo yephepha-mvume eyahlukileyo esebenzayo.
  • ii. Uhlaziyo. U-Microsoft uyakukhangela ngokuzenzekelayo aze ahlaziye ukhuphelo kwii-aplikeshini zakho, nokuba awungenanga kwi-Store enxulumeneyo. Ungatshintsha i-Store yakho okanye iisetingi zenkqubo ukuba ukhetha ukungafumani uhlaziyo oluzenzekelayo kwii-aplikeshini ze-Store. Ukanti, ezinye iinkqubo ze-Office Store ezihowustwa kwi-intanethi ngokupheleleyo okanye ngokungaphelelanga, zisenokuhlaziywa nanini na ngumphuhlisi wenkqubo kwaye zisenokungafuni imvume yakho ukuze zihlaziywe.
  • iii. Uthelekelelo noPhononongo. Ukuba uhlela okanye uhlola i-aplikeshini okanye ezinye iiMveliso eziDijithali kwi-Store, ungafumana i-imeyili evela kwa-Microsoft equlathe iziqulatho ezivela kumpapashi we-aplikeshini okanye weeMveliso eziDijithali. Nayiphi na i-imeyili enjalo ivela kwa-Microsoft; asabelani ngedilesi yakho ye-imeyili nabapapashi bee-aplikheshini okanye beeMveliso eziDijithali obafumana kwi-Store.
  • iv. ISilumkiso soKhuselo. Ukuze uphephe ukonzakala, ukuphatheka kakubi okanye ukuxhamleka kwamehlo okunokwenzeka, kufanele uthathe ikhefu ngamaxesha athile usuke kumdlalo nakwezinye iinkqubo, ingakumbi ukuba uva iintlungu okanye ukudinwa ngenxa yokuzisebenzisa. Ukuba uziva ungaphathekanga kakuhle, thatha ikhefu. Ukungaphatheki kakuhle kuquka ukuziva unesicaphucaphu, unencilikithi, unesiyezi, udidekile, unentloko ebuhlungu, udiniwe, uxhamleka amehlo okanye amehlo akho omile. Ukusebenzisa iinkuqbo kungakuphazamisa okanye kukusithe kwizinto ezikungqongileyo. Phepha izinto ezinokukuwisa, izitephu, iisilingi ezisezantsi, izinto ezophukayo okanye zexabiso ezinokonakala. Yipersenti encinci kakhulu yabantu abanganohlaselo xa bebone imifanekiso ethile efana nezibane ezidanyazayo okanye iipateni ezingabonakala kwii-aplikeshini. Kwanabantu abangenayo imbali yohlaselo banganemeko engaxilongwanga engabangela uhlaselo. Iimpawu zingabandakanya ubudizi, ukubona ngenye indlela, ukudikizela, uxhuzulo okanye ukungcangcazela kwamalungu omzimba, ukubangathi ulahlekile, ukudideka, ukungabikho sezingqondweni okanye ukuzanyazanyiswa. Kwangoko yeka uyisebenzisa uze udibane nogqirha ukuba uthe wanayo nokuba yeyiphina kwezimpawu, okanye udibane nogqirha wakho phambi kokuba usebenzise ii-aplikeshini ukuba wakhe wanazo iimpawu ezinento yokwenza nohlaselo. Abazali kufanele bahlole ukusebenzisa kwabantwana babo imifuziselo yeempawu ze-aplikeshini.
Umbhalo opheleleyo
IiFitsha Zosapho Zika-MicrosoftIiFitsha Zosapho Zika-Microsoft14c_MicrosoftFamily
Isishwankathelo
 • c. IiFitsha Zosapho Zika-Microsoft . Abazali nabantwana bangasebenzisa iifitsha zosapho zika-Microsoft ukuze bakhe intembeko esekelwe kukuqondwa macala ukuba zeziphi iindlela zokuziphatha, iiwebhusayithi, ii-apps, imidlalo, iindawo ezifikelelekayo kunye nenkcitho elungele usapho lwabo. Abazali bangayila usapho ngokuya ku- https://account.microsoft.com/family (okanye ngokulandela imiyalelo kwisixhobo sabo sika-Windows okanye kwi-Xbox console) baze bameme abantwana okanye abanye abazali ukuba bajoyine. Kukho iifitsha ezininzi ezifumanekayo kumalungu osapho, ngoko nceda uhlole le nkcazelo inikezelweyo ngocoselelo xa uvuma ukudala okanye ukungenela usapho naxa uthenga iiMveliso eziDigithali ukuze usapho lube nokufikelela. Ngokudala okanye ngokungenela usapho, uyavuma ukusebenzisa olu sapho ngokuambelana neenjongo zalo kwaye awusayi kulusebenzisa ngendlela engagunyaziswanga ukuze ungene ngokungekho mthethweni kwinkcazelo yomnye umntu.
Umbhalo opheleleyo
Imiyalezo yeQelaImiyalezo yeQela14d_GroupMessaging
Isishwankathelo
 • d. Imiyalezo yeQela. Intlaninge yeenkonzo zika-Microsoft zikuvumela ukuba uthumele imiyalezo kwabanye abantu ngelizwi okanye nge-SMS ("imiyalezo"), kwaye/okanye zivumele u-Microsoft kunye neenkampani eziphantsi kwakhe ukuba zithumele imiyalezo enjalo kuwe nakomnye okanye kwabanye abasebenzisi egameni lakho. XA UYALELA U-MICROSOFT KUNYE NEENKAMPANI EZIPHANTSI KWAKHE UKUBA BATHUMELE IMIYALEZO ENJALO KUWE OKANYE KWABANYE, UMELA KWAYE UYASIQINISEKISA UKUBA WENA NOMNTU NGAMNYE OSIYALELE UKUBA SIMTHUMELE UMYALEZO NIYAVUMA UKUFUMANA IMIYALEZO ENJALO NAYO NAYIPHI NA IMIYALEZO EBHALIWEYO YOLAWULO OLUMAYELANA NOKU EVELA KU-MICROSOFT KUNYE NEENKAMPANI EZIPHANTSI KO-MICROSOFT. "Imiyalezo ebhaliweyo yolawulo" yimiyalezo nonaniselwano yamaxesha athile evela kwiinkonzo ezithile zika-Microsoft, iquka kodwa ingaphelelanga "kumyalezo wolwamkelo" okanye imiyalelo yendlela yokuyeka ukufumana imiyalezo. Wena okanye amalungu eqela lakho angasanqweneliyo ukufumana le miyalezo ningakhetha ukuyeka ukufumana eminye imiyalezo evela ku-Microsoft okanye kwiinkampani eziphantsi ko-Microsoft nanini na ngokulandela le miyalelo inikezelweyo. Ukuba awusanqweneli ukufumana le miyalezo okanye ukuthatha inxaxheba kwiqela, uyavuma ukuba uya kuphuma ngokulandela le miyalelo inikezelweyo yilo nkqubo okanye zezo nkonzo zifanelekileyo. Ukuba unesizathu sokukholelwa ekubeni ilungu leqela alisanqweneli ukufumana le miyalezo okanye ukuthatha inxaxheba kwiqela, uyavuma ukulisusa kwiqela. Ukwamela kwaye uqinisekisa kuthi ukuba wena nomntu ngamnye osiyalele ukuba simthumele imiyalezo niyayiqonda into yokuba ilungu ngalinye leqela linoxanduva lweendleko zazo naziphi na iintlawulo zemiyalezo izivavanywe ngumboneleli weeselfowuni, kuquka naziphi na iintlawulo zemiyalezo yamazwe ngamazwe ezinokubakho xa imiyalezo ithunyelwa ukusuka kwiinombolo zaseMelika.
Umbhalo opheleleyo
U-Skype no-GroupMeU-Skype no-GroupMe14e_Skype
Isishwankathelo
 • e. U-Skype no-GroupMe.
  • i. Akukho Fikelelo kwiiNkonzo zoNgxamiseko. Kukho iiyantlukwano ezibalulekileyo phakathi kweenkonzo zomnxeba oqhelekileyo ne-Skype. Akukho mfuneko yokuba u-Skype abonelele ngokufikelela kwiiNkonzo zoNgxamiseko phantsi kwayo nayiphi na imigaqo okanye imithetha esebenzayo ekhaya okanye kumazwe ngamazwe. Isoftwe ye-Skype neemveliso azenzelwanga ukuxhasa okanye ithwale iminxeba yongxamiseko kulo naluphina uhlobo lwezibhedlele, ii-arhente ezinyanzelisa umthetho, ukhathalelo lweeyunithi zonyango okanye naziphina ezinye iintlobo zeenkonzo eziqhagamshela kwiinkonzo zongxamiseko zomsebenzisi okanye kwiindawo eziphendula ngokhuselo lukawonke-wonke ("iNkonzo zoNgxamiseko"). Uyayamkela kwaye uvuma ukuba (i) luxanduva lwakho ukuthenga i-wireless eqhelekileyo (imobhayl) okanye iinkonzo zomnxeba ofakelwa endlini ezibonelela ngeeNkonzo zoNgxamiseko, kwaye (ii) i-Skype asithathi ndawo yenkonzo yomnxeba wakho wokuqala.
  • ii. Ii-API okanye uSasazo. Ukuba ufuna ukusebenzisa i-Skype ngokunxulumene nalo naluphina usasazo, kumele uthobele "i-TOS zoSasazo" ku https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ukuba ufuna ukusebenzisa nayiphina inkqubo ye-aplikeshini ye-interface ("i-API") eboniswe okanye eyenziwe yafumaneka nge-Skype kumele uthobele imimiselo yephepha-mvume esebenzayo, efumaneka ku www.skype.com/go/legal.
  • iii. Ukusetyenziswa kweMigaqo ngoBulungisa. Usetyenziso lwemigaqo olunobulungisa lungasebenza ekusebenziseni kwakho i-Skype. Nceda uphonononge le migaqo eyilelwe ukukhusela ubuqhetseba nokusebenzisa gwenxa kwaye ingabeka iminyino kuhlobo, kwixesha okanye kumyinge weminxeba okanye kwimiyalezo okwazi ukuyithumela. Le migaqo idityaniswe kule Mimiselo ngokufunisa. Ungayifumana le migaqo ku https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Ukwenza imaphu. I-Skype iqulathe iimpawu ezikuvumela ukuba ungenise iinkcukacha ukuze, okanye uzibeke emaphini usebenzisa inkonzo yemaphu. Ngokusebenzisa eza fitsha, uyayivuma le Mimiselo kunye nemimiselo ka-Google Maps efumaneka https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html okanye efana nemimiselo ye-Google Maps efumaneka kwilizwe lakho.
  • v. Abasebenzisi bakaRhulumente. Ukuba unqwenela ukusebenzisa i-akhawunti yoshishino okanye uMlawuli ka-Skype egameni likaRhulumente waseMelika okaye lwe-arhente kaRhulumente waseMelika, le miMiselo ayibhekisi koko kusetyenziswa. Ngemimiselo esebenzayo okanye ngenkcazelo ethe vetshe, nceda uqhagamshelane no-usgovusers@skype.net.
  • vi. Ukusebenzisela isiqu/okuNgekuko okoRhwebelwano. Ukusetyenziswa kwe-Skype kokwesiqu noko kungekuko okorhwebelwano. Uvumelekile ukuba usebenzise u-Skype emsebenzini usenzela uthungelwano lwakho loshishino.
  • vii. INombolo ye-Skype/i-Skype To Go. Ukuba i-Skype ikubonelela ngeNombolo ye-Skype okanye ngenombolo ka-Skype To Go, uyavuma ukuvuma ukuba awunayo inombolo okanye ilungelo lokugcina loo nombolo ngonaphakade. Kumazwe athile, inombolo ingenziwa ifumaneke kuwe ngumlingane we-Skype kunokuba ibesi-Skype, kwaye ungadinga ukungena kwisivumelwano esisecaleni nomlingane onjalo.
  • viii. I-Skype Manager. I-Akhawunti yoLawulo loMphathi ka-Skype yenziwe kwaye ilawulwa nguwe, usebenza njengomlawuli oyedwa weqela laBaphathi baka-Skype ungeloziko loshishino. Unganxibelelanisa i-akhawunti yokobuqu ka-Microsoft ("kwi-Akhawunti eNxibelelanisiweyo") yeqela laBaphathi baka-Skype. Ungachonga abalawuli abongezelelweyo kwiqela lakho laBaphathi baka-Skype ngokuxhomekeke ekuvumeni le Mimiselo. Ukuba uhambisa iiNombolo zika-Skype kwi-Akhawunti eNxibelelanisiweyo, unoxanduva lokuthotyelwa kwazo naziphi na iimfuno ezimayelana nendawo yokuhlala okanye abakuyo abasebenzisi bakho be-Akhawunti eNxibelelanisiweyo. Ukuba ukhetha ukuphelisa unxibelelwano lwe-Akhawunti eNxibelelanisiweyo kwiqela laBaphathi baka-Skype, nobuphi na ubulungu obuhanjisiweyo, iKhredithi ka-Skype okanye iiNombolo zika-Skype azisayi kukhupheka kwaye iZiqulatho Zakho okanye izinto ezayanyaniswa nezi-akhawunti zipheliselwe unxibelelwano azisayi kufikeleleka kuwe. Uyavuma ukusebenza naziphi na iinkcukacha zokobuqu zabasebenzisi bakho be-Akhawunti eNxibelelanisiweyo ngokwemithetho esebenzayo yokukhuselwa kweengcombolo.
  • ix. IMirhumo ye-Skype. Onke amaxabiso eemveliso ze-Skype ezihlawulwayo aquka irhafu esebenzayo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela. Iimirhumo ehlawulwa ngokufowunela iminxeba engaphandle yomrhumo iquka umrhumo woqhagamshelo (ohlawuliswa kanye ngomnxeba) nexabiso lomzumzu njengoko limiselwe kwi www.skype.com/go/allrates. Imirhumo yomnxeba iyakutsalwa kwibhalansi yeKhredithi yakho ye-Skype. U-Skype usenokutshintsha iintlawulo zakho zokufowuna nanini na ngokupowusta ezo nguqu ku-www.skype.com/go/allrates. Ixabiso elitsha lizakusebenza kumnxeba wakho olandelayo emva kokupapashwa kwamaxabiso amatsha. Nceda ukhangele amaxabiso akutshanje phambi kokuba ufowune. Umnxeba wemizuzu eqhezukileyo nemirhumo yamaqhezu iyakusiwa kwelona nani lisondeleyo. Kwamanye amazwe, iimveliso ezihlawulelwayo ze-Skype zibonelelwa ngumlingane okufutshane we-Skype nemimiselo yomlingane wokusebenzisa iyakusebenza kwiintengiselwano ezinjalo.
  • x. IKhredithi ye-Skype. I-Skype asiqinisekisi ukuba uyakukwazi ukusebenzisa ibhalansi yeKhredithi yakho ye-Skype ekuthengeni zonke iimveliso ezihlawulelwayo ze-Skype. Ukuba awuyisebenzisi iKhredithi yakho ye-Skype ithuba leentsuku ezili-180, i-Skype izakubeka iKhredithi ye-Skype yakho kwisimo esingasebenziyo. Unga ungenza isebenze kwakhona iKhredit ye-Skype ngokulandela ilinki yokwenza isebenze kwakhona ku https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Ukuba ufakwe e-Japan uze uthenge iKhredithi ye-Skype kwiwebhusayithi ye-Skype, ezi zivakalisi zibini zingaphambili azibhekisi kuwe kwaye iKhredithi yakho ka-Skype iya kuphelelwa kwiintsuku ezili-180 emva komhla wokuyithenga. Yakube ikhredithi yakho iphelelwe, awusayi kukwazi ukuphinda uyivuselele okanye uyisebenzise. Ungavula uphawu lokuRitshaja ngokuZenzekelayo xa uthenga iKhredithi yeSkype ngokukorekisha ibhokisi efanelekileyo. Ukuba ivuliwe, ibhalansi yeKhredithi yakho ye-Skype iza kuritshajwa kwangale mali inye nendlela yakho oyikhethileyo yokuhlawula rhoqo ibhalansi yakho ye-Skype isiba ngaphantsi kommiselo omiswe yi-Skype amaxesha ngamaxesha. Ukuba uthenge umrhumo ngendlela yokuhlawula engeyiyo eyekhadi lekhredithi, i-PayPal okanye i-Moneybookers (i-Skrill), kwaye wenze ukuRitshaja okuZenzekelayo kwasebenza, ibhalansi yeKhredithi yakho ye-Skype iyakuritshajwa ngemali efunekayo yokuthenga umrhumo wakho olandelayo oqhubekekayo. Ungenza ukuRitshaja okuZenzekelayo kungasebenzi nangaliphina ixesha ngokufikelela nangokutshintsha iisetingi zakho kwisikhululo se-akhawunti yakho ye-Skype.
  • xi. Iintlawulo zeMiyalezo yaMazwe ngaMazwe. U-GroupMe ngoku usebenzisa iinombolo eziseMelika ngeqela ngalinye elenziweyo. Umyalezo obhaliweyo ngamnye othunyelwa okanye ovela kwinombolo ka-GroupMe uya kubalwa njengomyalezo obhaliweyo wamazwe ngamazwe othunyelwe okanye ovela eMelika. Nceda ubuze kumboneleli wakho ngeentlawulo ezayanyaniswa nezamazwe ngamazwe.
  • xii. Thumela uze ufumane imali. Ngokusebenzisa ifitsha yokuthumela nokufumana imali (ukuba iyafumaneka), uyavuma ukuba u-Skype usebenzisa abanye abantu ukubonelela ngeenkonzo zokuhlawula kwaye enze ugqithiselo lwemali. U-Skype akaboneleli ngeenkonzo zokuhlawula okanye enze ugqithiselo lwemali kwaye akaloshishini leenkonzo zemali. Ukuthumela nokufumana imali ku-Skype kusenokufumaneka kuphela kubasebenzisi abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu (okanye kungenjalo ngokuhambelana nemimiselo yabanye abantu) nababhalisa baze bavunyelwe ukuba babene-akhawunti nomboneleli ongomnye umntu. Ukuze usebenzisa ifitsha yokuthumela imali, kusenokufuneka usayinele imimiselo nemiqathango yomnye umntu kwaye unikezele ngeemvume zokwabelana ngedatha naba bantu ngeenjongo zokubonelela ngeenkonzo. Ukuba u-Skype ufumana isaziso sokuba ukusebenzisa kwakho ifitsha yokuthumela imali kwaphula imimiselo nemiqathango yomnye umntu, u-Skype usenokunyanzeleka ukuba athathe unyawu nge-akhawunti yakho, njengokuyirhoxisa okaye ukuyinqumamisa i-akhawunti yakho. U-Skype okanye u-Microsoft akasayi kubanetyala leenkonzo zokuhlawulwa ezibonelelwa ngabanye abantu okanye ngezinto ezenziwe ngokwimimiselo nemiqathango yabanye abantu. U-Skype akenzi ziqinisekiso, zibophelelo nazithembiso zokuba ifitsha yokuthumela nokufumana imali iza kufumaneka okanye iza kuqhubeka nokufumaneka.
Umbhalo opheleleyo
I-Bing ne-MSNI-Bing ne-MSN14f_BingandMSN
Isishwankathelo
 • f. I-Bing ne-MSN.
  • i. I-Bing neeMathiriyeli ze-MSN. Amanqaku, imibhalo, iifoto, iimaphu, iividiyo, abadlali bevidiyo kunye nematheriyeli yomnye umntu efumaneka ku-Bing no-MSN, kuquka nafumaneka, ngee-bot, ii-aplikheshini neenkqubo zika-Microsoft, enzelwe ukusetyenziselwa kuphela ezobuqu nezingezizo ezoshishino. Olunye usetyenziso, kuqukwa ukukhuphela, ukukopa okanye ukuphinda kuhanjiswe imatheriyeli, okanye ukusebenzisa le matheriyeli okanye ezi mveliso ukwakha ezakho iimveliso, luvumeleke kupela kangangoko kugunyazisiwe ngu-Microsoft okanye ngabo banamalungelo, okanye kuvunyelwe ngumthetho wekopi osebenzayo. U-Microsoft okanye abanye abantu abanamalungelo banawo onke amalungelo kwimathiriyali enganikwanga ngokuvakalisiweyo ngu-Microsoft ngaphantsi kwemimiselo yephepha-mvume, nokuba kungokuqukayo, igatya lomthetho elithintela omnye ekukhanyeleni into ethile, okanye ngenye indlela.
  • ii. I-Bing Maps. Usengabinako ukusebenzisa imifanekiso yeliso leNtaka yase-United States, eKhanada, eMexico, eNew Zealand, e-Australia okanye eJapan uyisebenzisele urhulumento ngaphandle kwemvume yethu ebhaliweyo esecaleni.
  • iii. Ii-Bing Places ne-Bing Manufacturer Center. Xa unikezela ngeeNgcombolo zakho okanye iZiqulatho Zakho kwi-Bing Places okanye kwi-Bing Manufacturer Center, unika u-Microsoft ilayisensi yobutyebi bengqondo anokuyisebenzisa ehlabathini jikelele ngaphandle kokuyihlawulela, aphinde ayivelise, ayigine, ayitshintshe, ayinyuse, ayipromowuthe, ayigqithise, abonise ngayo okanye ayihambise njengenxalanye yeenkonzo, aze anikezele ngelayisenini yala malungelo kwabanye abantu.
Umbhalo opheleleyo
I-CortanaI-Cortana14g_Cortana
Isishwankathelo
 • g. I-Cortana.
  • i. Ukusebenzisa kwesiqu okuNgekuko okoRhwebelwano. I-Cortana yiNkonzo yokuncedisa yoBuqu yakwa-Microsoft. Iifitsha, iinkonzo, iziqulatho kunye nee-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu ezinikezelwa yi-Cortana (zizonke "ii-Cortana Services") zenzelwe kuphela ukusetyenziselwa okobuqu nokungekuko ezoshishino.
  • ii. Umsebenzi kunye neZiqulatho. I-Cortana inikezela ngoludwe lweefitsha, ezinye zazo zilungiselelwe umntu wazo. IiNkonzo ze-Cortana zingakuvumela ukuba ufikelele kwiinkonzo, inkcazelo okanye imisebenzi ebonelelwa zezinye iiNkonzo zika-Microsoft okanye zii-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu. ImiMiselo eyenzelwe kanye iinkonzo ekwicandelo 13 nayo ibhekisa ekusebenziseni kwakho iiNkonzo zika-Microsoft ezisebenzayo ezifikeleleka ngeeNkonzo ze-Cortana. I-Cortana ibonelele ngeenkcukacha zeenjongo zokucwangcisa zakho kuphela kwaye kufuneka usebenzise ingqiqo eyeyakho ezimeleyo xa uphonononga naxa uxhomekeka kwezi nkcukacha. U-Microsoft akaqinisekisi ngoxhomekeko, ngokufumaneka okanye amaxesha amava angawobuqu abonelelwa yi-Cortana. U-Microsoft akanaxanduva ukuba uphawu lolawulo lonxibelelwano lwe-Cortana lulibazisa okanye lukuthintela ekwamkeleni, ekuphononongeni okanye ekuthumeleni unxibelelwano.
  • iii. Ii-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu. Njengenxalenye yokuhambisa i-Cortana Services, i-Cortana isenokutshintshisa inkcazelo kunye nee-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu iiNkampani, ezifana nekhowudi yakho yeposi kunye nemibuzo neempendulo ezibuyiswa zii-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu, ukuze kuzalisekiswe isicelo sakho. Ngokunxibelelaniswa kwee-akhawunti, i-Cortana ingavumela abasebenzisi bathenge ngee-Apps neeNkonzo zaBanye aBantu besebenzisa okukhethwa zii-akhawunti neesethingi umsebenzisi athe wazimisela ngqo nezo Apps neeNkonzo zaBanye aBantu. Abasebenzisi bangaluqhawula unxibelelwano lwe-akhawunti nanini na. Ukusebenzisa kwakho ii-Aplikeshini neeNkonzo zaBanye aBantu kuchazwe phantsi kwencandelo lesi-5 lale miMiselo. Abapapashi bee-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu basenakho nokutshintsha okanye nokuyekisa umsebenzi okanye uphawu lwee-Apps kunye neeNkonzo zaBanye aBantu okanye itlanganisela kunye neeNkonzo ze-Cortana. U-Microsoft akanaxanduva okanye tyala ngezi softwe okanye femwe zabanye abantu.
  • iv. Izixhobo eziVula i-Cortana. Izixhobo ezisebenzisa i-Cortana ziimveliso okanye izixhobo ezikwazisiweyo ukufikelela kwiiNkonzo ze-Cortana, okanye ziimveliso okanye izixhobo ezihambelana neeNkonzo ze-Cortana. Izixhobo ezivula i-Cortana ziquka izixhobo okanye iimveliso zabanye abantu ezingezizo ezika-Microsoft, angazivelisiyo okanye angaziphuhlisiyo. U-Microsoft akanaxanduva okanye tyala ngezi zixhobo okanye ngezi mveliso zabanye abantu.
  • v. Uhlaziyo lweSoftwe. Ngaso nasiphi isixhobo esinakho ukunxibelelana ne-Cortana Services, sisenokukhangela inguqulelo yakho yesoftwe yee-Cortana Services ngokuzenzekelayo size sikhuphele uhlaziyo lwesoftwe okanye iinguqu zolwakhelo okanye sifune nabaphi na abavelisi bezixhobo ezivula i-Cortana ukuba bagcine isoftwe yeenkonzo ze-Cortana zihlaziyekile.
Umbhalo opheleleyo
I-Outlook.comI-Outlook.com14h_Outlook_com
Isishwankathelo
 • h. I-Outlook.com. I-Outlook.com (okanye i @msn, i @hotmail, okanye i @live) idilesi ye-imeyili oyisebenzisa ukudala i-akhawunti yakho yakwa-Microsoft izakuba ayizokufana ukuba i-inbhoks yakho ka-Outlook.com okanye i-akhawunti yakho ka-Microsoft isasebenza. Xa i-inbhoks yakho ka-Outlook.com okanye i-akhawunti yakho ka-Microsoft ivalwe nguwe okanye ngokungqinelana no-Microsoft nale Mimiselo, idilesi ye-imeyili okanye igama lomsebenzisi liyakwenziwa ntsha kwinkqubo yethu lize linikwe omnye umsebenzisi.
Umbhalo opheleleyo
IiNkonzo zika-OfficeIiNkonzo zika-Office14i_officeBasedServices
Isishwankathelo
 • i. IiNkonzo zika-Office. U-Office 365 Home, u-Office 365 Personal, u-Office 365 University, u-Office Online, u-Sway, u-OneNote.com kunye nezinye iinkonzo ezirhunyelwayo zika-Office 365 okanye zeeNkonzo ezisebenzisa igama lika-Office zenzelwe ukusetyenziselwa okobuqu, okungekuko okoshishino, ngaphandle kokuba unamalungelo okuzisebenzisela ushishino phantsi kwesivumelwano esizimeleyo no-Microsoft.
Umbhalo opheleleyo
IiNkonzo zeMpilo zakwa-MicrosoftIiNkonzo zeMpilo zakwa-Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Isishwankathelo
 • j. IiNkonzo zeMpilo zakwa-Microsoft.
  • i. I-HealthVault. I-HealthVault yenzelwe ukuba wena ugcine iinkcukacha zobuqu ezinxulumene neenkcukacha zempilo neenkcukacha ezingabanye abantu (njengosapho lwakho) ngemvume yabo. Ii-akhawunti ze-HealthVault ayizezokusetyenziswa ngababoneleli bokhathalelo lwempilo okanye nayo nayiphina injongo yorhwebelwano okanye engeyiyo eyobuqu. Iinkcukacha ezikwi-akhawunti yakho sizenokungahlali zichanekile ngalo lonke ixesha okanye zihlaziyekile kwaye kufuneka zijongwe nguye nawuphina umboneleli wokhathalelo lwempilo njengeziyinkcukacha kuphela. INkonzo ye-HealthVault ayigcineli iirekodi zababoneleli bokhathalelo lwezempilo okanye zonyango okanye ngeenjongo zokulawula ukusetyenziswa nokuxabiso iinkonzo zempilo. Umzekelo, iirekodi ze-HelathVault ayizoseti zerekodi ezibekelwe njengoko zichazwe phantsi kwemigaqo yase-U.S. Ukuba umboneleli wokhathalelo lwezempilo ugqiba ukuba makaquke naziphina iingcombolo ezenziwe zafumaneka kwi-HealthVault kwiirekodi zayo, kufanele agcine ikopi kwinkqubo yayo. Ukuba kukho omnye oncedisana nomgcini werekodi kwi-akhawunti yakho (kuba omnye wenu umeme omnye), uyavuma ukuba omnye oncedisana nomgcini unolawulo olupheleleyo kuloo rekodi kwaye angarhoxisa ukufikelela kwakho kwirekodi, alawule ufikelelo lwabanye abantu kwiingcombolo zerekodi kuquka neendlela nendawo esetyenziswa kuyo irekodi. U-Microsoft akazixhasi iziqinisekiso ezingezizo ezakwa-Microsoft (ezifana no-Facebook no-OpenID), ngoko ke inkxaso yomthengi ka-HealthVault ayizokukwazi ukukunceda ngemiba yokungena kwezo nto. Ukuba uphulukana neziqinisekiso zakho zokungena, okanye ukuba i-akhawunti ofumene kuyo iziqinisekiso iyavala, awuzokukwazi ukufumana iingcombolo zakho ezigciniweyo. Ukukunceda ukuze ugcine ufikelelo oluqhubekayo, sicebisa ukuba usebenzise ngaphezu kwesiqinisekiso esinye sokungena nge-akhawunti yakho ye-HealthVault. U-Microsoft akangqini okanye alawule, kwaye akanaxanduva lokusebenza, lenkxaso, okanye lokhuseleko lweziqinisekiso ezingezizo ezakwa-Microsoft onokuzisebenzisa.
  • ii. I-Microsoft Band. Isixhobo ne-aplikheshini ye-Microsoft Band ayizozixhobo zezonyango kwaye zenzelwe izizathu zokubasegazini nempilo-ntle kuphela. Aziyilelwanga okanye azenzelwanga ukusetyenziswa kuxilongo lwesifo okanye ezinye izigulo, okanye unyango, ukukhuthaza, ukunyanga okanye ukuthintela isifo okanye ezinye izigulo. U-Microsoft akanatyala ngaso nasiphi na isigqibo osenzayo esisekelwe kulwazi olufumana ku-Microsoft Band.
Umbhalo opheleleyo
Iimveliso zeKhompyuthaIimveliso zeKhompyutha14k_DigitalGoods
Isishwankathelo
 • k. Iimveliso zeKhompyutha. Ngo-Microsoft Groove, u-Microsoft Movies & TV, i-Store nazo naziphi na ezinye iinkonzo ezinxulumeneyo zexesha elizayo, u-Microsoft anokwenza uzifumane, uzimamele, uzibone, uzidlale okanye uzifunde (loo nto uyenzayo) umculo, imifanekiso, iividiyo, imibhalo, iincwadi, imidlalo okanye ezinye izinto ("Iimveliso zeKhompyutha") osenokuzifumana ngesimo sedijithali. Iimveliso zeKhompyutha zezakho kuphela, zisetyenziselwa ukuzonwabisa okungeloshishino. Uyavuma ukuba awusayi kuphinda uzihambise, uzisasaze, uzenze elubala okanye uzibonise elubala okanye uzigqithise naziphi na iikopi zeMveliso yeKhompyutha. Iimveliso zeKhompyutha zisenokuba zezika-Microsoft okanye zezomnye umntu. Kuzo zonke iimeko, uyayiqonda kwaye uyivuma into yokuba amalungelo akho ngokuphathelele kwiiMveliso zeKhompyutha anyiniwe yile Mimiselo, ngumthetho wamalungelo ekopi kunye nemithetho yokusebenzisa efumaneka ku- https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Uvumile ukuba awusayi kuzama ukutshintsha naziphi na iiMveliso zeKhompyutha ozifumene ngayo nayiphi na kwezi Nkonzo, nangaso nasiphi na isizathu, kuquka nangesizathu sokufihla okanye sokutshintsha ubumnini okanye uvimba weeMveliso zeKhompyutha. U-Microsoft okanye abanini bezi Mveliso zeKhompyutha basenakho ngamanye amaxesha ukuzisusa iiMveliso zeKhompyutha kweze Nkonzo ngaphandle kokunikezela ngesaziso.
Umbhalo opheleleyo
I-OneDriveI-OneDrive14l_OneDrive
Isishwankathelo
 • l. I-OneDrive.
  • i. Ukunikezelwa kukaVimba. Ukuba uneziqulatho ezingaphezulu ezigcinwe kwi-akhawunti yakho ye-OneDrive kunezo zilungiselelwe phantsi kwemimiselo yeenkonzo zakho ezisimahla okanye ezihlawulelwayo ze-OneDrive kwaye awuphenduli kwisaziso esivela ku-Microsoft sokulungisa i-akhawunti yakho ngokususa iziqulatho ezingaphaya kokumiselweyo okanye ngokufudukela kwisicwangciso sokubhalisa esitsha esinovimba ongaphezuu, sinelungelo lokuyivala i-akhawunti yakho kwaye sicime okanye sivale ukungena kwakho kwiZiqulatho Zakho ze-OneDrive.
  • ii. Intsebenzo yeeNkonzo. Ngokuxhomekeke kwizinto ezifana nezixhobo zakho, unxibelelwano lwe-intanethi kunye nemizamo ka-Microsoft yokugcina intsebenzo kunye nokunyaniseka kweenkonzo zakhe, usenakho kumaxesha athile ukufumana ukulibaziseka xa ulayisha okanye ungqamanisa iziqulatho ku-OneDrive.
Umbhalo opheleleyo
Amabhaso ka-MicrosoftAmabhaso ka-Microsoft14m_MicrosoftRewards
Isishwankathelo
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Inkqubo. Amabhaso ka-Microsoft ("iNkqubo") akwenza ufumane amanqaku onokuwatshintshisela imisetyenzana, efana nokhangelo olugunyazisiweyo, ukufumana izinto, ixesha olichitha ubhrawuza ngo-Microsoft Edge, kunye nezinye izinto ezibonelelwa ngu-Microsoft. Izinto ezibonelelwayo zingohluka ngokweemarike. Ukhangelo sisenzo somsebenzisi ngamnye sokufaka imibhalo ngesandla esenzela ukufumana ngokunyanisekileyo iziphumo zokhangelo lwe-Bing ngeenjongo zophando lwalo msebenzisi kwaye aluquki nayiphi na imibuzo efakwa yi-bot, yi-macro okanye ngezinye iindlela zikamatshini okanye zobuqhophololo balo naluphi na uhlobo ("uKhangelo"). Ukuthenga yinkqubo yokuthenga iimveliso okanye yokukhuphela kunye nokuthenga ilayisensi yeziqulatho ezidijithali ku-Microsoft, nokuba zisimahla okanye ziyahlawulelwa ("Ukuthenga"). Amanqaku amabhaso akanikezelwa ngayo yonke into ethengwayo kwa-Microsoft. Ukubhrawuza u-Microsoft Edge kuthetha ukubonakala kwebhrawuza kwiskrini sesixhobo sakho (umz., ivuliwe kwaye iyasetyenziswa ibe ne-ayikhon ka-Microsoft Edge iphawuliwe kwibha yemisebenzi, ibonisa ukuba yile app esetyenziswayo) kwaye usebenzisa ibhrawuza ukubona iiwebhusayithi, ukubukela iividiyo kwibhrawuza, ukukhangela ii-imeyili okanye eminye imisebenzi esetyenziselwa yona ibhrawuza. Ukuze ufumana amanqaku usebenzisa u-Microsoft Edge, u-Bing kumele usete i-injini ezingenela yebhrawuza kwaye i-telemetry kumele ivulwe kwiisethingi zakho zika-Windows. U-Microsoft usenokukubonelela ngamathuba awongezelelekileyo okufumana amanqaku ngamaxesha athile, kwaye inqaku ngalinye olifumeneyo alisayi kufumaneka okokoko. Amanqaku owafumeneyo angatshintshiselwa izinto ("Amabhaso") kwipheyiji yokutshintshisela. Ngenkcazelo ethe vetshe jonga icandelo laMabhaso ku-support.microsoft.com ("i-FAQ").
   • 1. ImiMiselo yeNkqubo. Kufuneka ubene-akhawunti esebenzayo ka-Microsoft kwaye izixhobo zakho kumele zifezekise imimiselo emincinane yeenkqubo. Le Nkqubo ivuliwe kubasebenzisi abahlala kwezi marike zidweliswe kwi-FAQ. Abantu abanakuba nee-akhawunti zeNkqubo ezingaphezu kwenye, nokua umntu uneedilesi ze-imeyili ezininzi, kwaye indlu isikelwe ii-akhawunti ezintandathu. Le Nkqubo yenzelwe kuphela ukusetyenziselwa okwesiqu noko kungekuko okorhwebelwano.
   • 2. Amanqaku. Ngaphandle kokunikezela ngamanqaku akho kumbutho ongenzi ngeniso odweliswe kwiziko lokutshintshisa, awunakho ukugqithisela amanqaku. Amanqaku akayompahla yobuqu, kwaye awunakufumana imali ngokutshintshisela ngawo. Amanqaku anikezelwa kuwe ngeenjongo zokukhuthazwa kwentengo. Awunakho ukuwathenga amanqaku. U-Microsoft usenokusikela inani lamanqaku okanye laMabhaso ngomntu, ngendlu, okanye ngexesha elithile elimiselweyo (umz. ngemini). Ungatshintshisela amanqaku angadlulanga ku-550,000 ngonyaka wekhalenda kule Nkqubo. Amanqaku owafumeneyo kule Nkqubo akasebenzi, kwaye akunakuwasebenzisa edibene, nayo nayiphi na inkqubo ebonelelwa ngu-Microsoft okanye ngabanye abantu. Amanqaku angatshintshiselwanga ayaphelelwa ukuba awufumani okanye awutshintshiseli amanqaku kwiinyanga ezili-18.
   • 3. Amabhaso. Ungatshintshisela amanqaku akho ngokutyelela kwiziko lokutshintshisela okanye usenokurhuma ngamanqaku akho kumbutho ongenzi ngeniso odwelisiweyo. Kusenokubakho inani elincinci laMabhaso afumanekayo, kwaye loo Mabhaso aya kuhanjiswa ngokwalowo ufike kuqala. Kusenokufuneka unikezele ngeenkcukacha ezithe vetshe, njengedilesi yakho ye-imeyili kunye nenombolo yefowuni (ngaphandle kwe-VOIP okanye kwenombolo esimahla), kwaye usenakho nokucelwa ukuba ufake ikhowudi yokuthintela ubuqhophololo okanye usayine amaxwebhu ezomthetho awongezelelekileyo ukuze utshintshise aManqaku. Wakube u-odole iBhaso, awunakho ukulirhoxisa okanye ukulibuyisa ukuze ubuyiselwe imali yamanqaku ngaphandle kwaxa iimveliso zimoshakele okanye njengoko kufuneka ngokomthetho osebenzayo. Ukuba u-odole iBhaso elingekhoyo kwistokho okanye elingafumanekiyo ngenxa yezinye izizathu ezimiselwe ngu-Microsoft ngokokubona kwakhe, sisenokukunika elinye iBhaso endaweni yelo ngexabiso elilinganayo okanye sikubuyisele amanqaku akho. U-Microsoft usenokuhlaziya aMabhaso anikezelwe kwiziko lokutshintshisela okanye ayekise ukunikezela ngaMabhaso athile. Amanye aMabhaso asenokuba nemimiselo yokufaneleka ngokobudala. Nayiphi na imimiselo enjalo iza kuqukwa kwisibonelelo esifanelekileyo. Unoxanduva lwazo zonke iirhafu zikarhulument, zequmrhu nezasekuhlaleni kunye nazo naziphi na ezinye iindleko zokwamkela nokusebenzisa la Mabhaso. AMabhaso aza ku-imeyilelwa kule dilesi ye-imeyili uyinikezeleyo xa ubu-odola iBhaso lakho, ngoko gcina idilesi yakho ye-imeyili ihlaziyiwe. AMabhaso angahanjiswanga akasayi kuphinda akhutshwe kwaye ke ngoko uyakulahlekelwa ngawo. AMabhaso akathengiswa.
   • 4. UkuRhoxisa ukuThatha Kwakho iNxaxheba kwiNkqubo. I-akhawunti yeNkqubo yakho iya kurhoxiswa ukuba awungeni kule nkqubo ubuncinane kanye kwixesha elingangeenyanga ezili-18. Ukongeza, u-Microsoft unelungelo lokurhoxisa i-akhawunti yeNkqubo yomsebenzisi othile oye waphazamisana, waxhaphaza okanye wenza ubuqhetseba kule Nkqubo, okanye owaphule le miMiselo. Xa kurhoxiswa iNkqubo (nguwe okanye sithi) okanye ukuba iNkqubo inqunyanyisiwe, uya kubaneentsuku ezingama-90 okutshintshisela amanqaku akho; kungenjalo, uya kulahlekana naloo manqaku. Ngeli xesha urhoxisa, ilungelo lakho lokusebenzisa iNkqubo kwaye uqokelele amanqaku exesha elizayo liya kuphela.
   • 5. Eminye imiQathango. U-Microsoft unelungelo lokukugxotha, lokuphelisa ufikelelo lwakho kule Nkqubo okanye kwi-akhawunti yakho yaMabhaso; kwaye/okanye abambe amanqaku akho, aMabhaso kunye nemirhumo engamalizo, ukuba u-Microsoft ukholelwa ekubeni uphathaphathana okanye uxhaphaza naziphi na iinkalo zale Nkqubo okanye usenokuba wenza imisetyenzana eyophula imiMiselo.
Umbhalo opheleleyo
IngqokelelaIngqokelela16_17_18_miscellaneous
Isishwankathelo

14. Ingqokelela. Eli candelo, namacandelo 1, 9 (emali ezithwele phambi kokuba kuphele le Mimiselo), 10, 11, 12, 15, 17 nalawo athi ngenxa yemimiselo yawo isebenze emva okuphela kwale Mimiselo ayakusinda ekuphelisweni okanye ekurhoxisweni kwale Mimiselo. Ngokomlinganiselo ovunyelwe ngumthetho osebenzayo, singahambisa ngale Mimiselo, senze esinye isivumelwano ngezibophelelo zethu phantsi kwale Mimiselo, okanye senze enye ilayisensi yamalungelo ethu phantsi kwale Mimiselo, ngokupheleleyo okanye ngokungaphelelanga, nanini na ngaphandle kokukwazisa. Awunako ukwabela le Mimiselo okanye ugqithise nawaphina amalungelo okusebenzisa iiNkonzo. Esi sisivumelwano esipheleleyo phakathi kwakho no-Microsoft sokuba usebenzise iiNkonzo. Sidlula naziphina izivumelwano zangaphambili eziphakathi kwakho no-Microsoft ezimalunga nokusebenzisa kwakho iiNkonzo. Ekungeneni kule Mimiselo, awukhange uxhomekeke kuyo nayiphina ingxelo, ukumelwa, isigunyaziso, ukuqonda, ukuzibophelela, ukuthembisa okanye ukuqinisekisa ngaphandle kokuba kuvakaliswe kule Mimiselo. Zonke iindawo zale Mimiselo zisebenza kakhulu kangangoko kuvunywa ngumthetho onxulumeneyo. Ukuba inkundla yamatyala okanye umlamli uthi asikwazi kunyanzelisa inxalenye yaleMimiselo njengoko kubhaliwe, singayitshintsha loo mimiselo ngemimiselo efanayo kangangoko kunyanzeliswa phantsi komthetho onxulumeneyo, kodwa intsalela yale Mimiselo ayizokutshintsha. Le mimiselo yeyokuxhamla kwakho kuphela nokwethu. Le Mimiselo ayiyeyokuxhamlwa ngomnye umntu, ngaphandle kwabalandeli emva kuka-Microsoft nababelweyo. Izihloko zamacandelo zezokuba ukhangele kuphela kwaye azinafuthe lezomthetho.

15. Amabango kuMele aFakwe uNgaphelanga uNyaka omNye. Naliphina ibango elinxulumene naloo Mimiselo okanye iiNkonzo kumele afakwe kwinkundla yamatyala (okanye kulamlo ukuba icandelo le-10 (d) liyasebenza) ungaphelanga unyaka omnye womhla ongafaka ngalo ibango okokuqala, ngaphandle kokuba umthetho wendawo ohlala kuyo ufuna ixesha elidana lokufaka amabango. Ukuba alifakwanga lingaphelanga elo xesha, lizakuthintelwa ngonaphakade.

16. IMithetho yeziNto eziya kwamanye amaZwe. Kumele uthobele yonke imithetho yehlabathi yokuthumela kwamanye amazwe nemigaqo esebenza kwisoftwe na/okanye kwiiNkonzo, eziquka iminyino yendawo ekusingwe kuyo, abasebenzisi, injongo yokusebenzisa. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ngeminyino engommandla yokuthumela izinto kwamanye amazwe, tyelela ku https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 naku https://www.microsoft.com/exporting.

17. Ukubekelwa amaLungelo kunye neNgxelo eBuyiswayo. Ngaphandle kwezibonelelo ezichaziweyo phantsi kwale miMiselo, u-Microsoft akakuniki ilayisensi okanye nawaphi na amanye amalungelo alo naluphi na uhlobo phantsi kwazo naziphi na iipethenti, ulwazi, amalungelo ekopi, iimfihleko zorhweo okanye nabuphi na ubutyebi bengqondo buka-Microsoft okanye obulawulwa ngu-Microsoft okanye naliphi na iziko elinxulumeneyo, kuquka kodwa kungaphelelanga kulo naliphi na igama, idilesi yorhwebo, ilogo okanye okulingana nayo. Ukuba unika u-Microsoft naliphi na icebo, isiphakamiso, ingcebiso okanye ingxelo ebuyiswayo, kuquka kube kungaphelelanga kumacebo ngeemveliso ezintsha, iitekhnoloji, iipromowushini, amagama emveliso, ingxelo ebuyiswayo ngeemveliso nokuphuculwa kweemveliso ("Ingxelo eBuyiswayo"), unika u-Microsoft, ngaphandle kokumhlawulisa, kweeroyalthi okanye kwesinye isibophelelo kuwe, ilungelo lokwenza, lokuba ethe wenza, lokudala umsebenzi osuselwe kuloo nto, lokusebenzisa, lokwabelana nokushishina ngeNgxelo yakho eBuyiswayo nangayiphi na indlela nangayiphi na injongo. Awusayi kunikezela ngeNgxelo eBuyiswayo exhomekeke kwilayisensi efuna u-Microsoft enze ilayisensi yesoftwe yakhe, yeetekhnoloji okanye yamaxwebhu aya nakuwuphi na omnye umntu kuba u-Microsoft equka iNgxelo yakho eBuyiswayo kwezo zinto.

Umbhalo opheleleyo
IZAZISOIZAZISONOTICES
Isishwankathelo

Izaziso nenkqubo yokwenza amabango okunyhashwa kwamalungelo awodwa ombhali. U-Microsoft uyawahlonipha amalungelo awodwa abanye abantu. Ukuba unqwenela ukuthumela isaziso sokunyhashwa kwamalungelo awodwa ombhali, kuquka namabango okunyhashwa awodwa, nceda sebenzisa iinkqubo zethu zokufaka iZaziso zokuNyhashwa. YIMIBUZO ENXULUMENE NALE NKQUBO KUPHELA EYA KUFUMANA IMPENDULO.

U-Microsoft usebenzisa iinkqubo ezimiselwe kwi-Title 17, i-United States Code, Section 512 ukuphendula izaziso zokunyhashwa kwamalungelo awodwa. Kwiimeko ezifanelekileyo, u-Microsoft angavala okanye aphelise ii-akhawunti zabasebenzisi beeNkonzo zakwa-Microsoft abasenokuba ngabanyhashi abaphindaphindayo.

Izaziso neenkqubo malunga namalungelo awodwa ombhali ayinkxalabo yentengiso. Nceda phonononga iZikhokelo zethu zamaLungelo aWondwa ombhali malunga ngeenkxalabo zamalungelo awodwa ombhali kwinetwekhi yethu yentengiso.

Izaziso zamalungelo awodwa neempawu zokurhweba. IiNkonzo zinelungelo elilodwa lika © 2018 Microsoft Corporation ne/okanye ababoneleli bakhe, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Onke amalungelo agciniwe. U-Microsoft namagama nee-logo, ne-icons zazo zonke iimveliso zakwa-Microsoft, isoftwe, neenkonzo zingaba ziimpawu zokurhweba okanye iimpawu zokurhweba ezibhalisiweyo zakwa-Microsoft e-United States na/okanye kwamanye amazwe. Amagama eenkampani zokwenene neemveliso ingaziimpawu zokurhweba zabamnini zazo. Nawaphina amalungelo anganikwanga ngokuchaziweyo kule Mimiselo agciniwe. Isoftwe ethile esetyenziswe kwiiseva zebhusayithi yakwa-Microsoft isekelwe kwinxalenye yomsebenzi we-Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Onke amalungelo agciniwe. isoftwe "ye-gnuplot" esetyenziswe kwiiseva zewebhusayithi zakwa-Microsoft ezithile zinamalungelo awodwa © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Onke amalungelo agciniwe.

Isaziso sezonyango. U-Microsoft akaboneleli ngezonyango okanye nangayiphina ingcebiso yokhathalelo lwezempilo, uxilongo okanye ngonyango. Rhoqo funa ingcebiso kagqirha wakho okanye yabanye ababoneleli bokhathalelo lwezempilo abaqeqeshiweyo ngayo nayiphina imibuzo onganayo malunga nemeko yezonyango, yezosondlo, yokuphila qete okanye inkqubo yempilo-ntle. Ungaze utyeshele ingcebiso yozeqeqeshelwe ezonyango okanye ulibazise ekufuneni yona ngenxa yeenkcukacha ozifumene kwi okanye ngeeNkonzo.

Iikowuti ze-stock ne-index data (kuquka ne-index values). © 2013 Morningstar, Inc. Onke amaLungelo aGciniwe. Iinkcukacha eziqulathwe apha: (1) zezomnini kwi-Morningstar ne/okanye zezababoneleli beziqulatho zayo; (2) zisenokungakotshwa okanye zihanjiswe; kwaye (3) aziqinisekiswanga ukuba zichaneke, zigqibelele okanye ngokufaneleka kwexesha. Ayi-Morningstar ingengabo nababoneleli beziqulatho zayo abanoxanduva lawo nawuphina umonakalo okanye iilahleko ezivela kuko nakuphina ukusetyenziswa kwezi nkcukacha. Ukusebenza kwexesha eligqithileyo akusosiqinisekiso seziphumo sexesha elizayo.

Awunokuzisebenzisa naziphina i-Dow Jones Indexesi-SM, i-index data, okanye iimpawu ze-Dow Jones ngokunxulumene nokukhupha, ukudala, ukuxhasa, ukurhweba, ukumaketha, okanye ukukhuthaza intengo yazo naziphina izixhobo zezimali okanye iimveliso zotyalo-mali (umzekelo, izinto ezivela kwenye, iimveliso ezihleliweyo, ingxowa-mali yotyalo-mali, ukutshintshiselana ngengxowa-mali yokurhwebelwano, iipotfoliyo zotyalo-mali, njl.njl., apho ixabiso, imbuyekezo no/okanye ukusebenza kwesixhobo okanye imveliso yotyalo-mali elisekwe kuyo, elinxulumene kuyo, okanye ngenjongo yokulandela i-Indexes okanye i-proxy yazo naziphina i-Indexes) without a separate written agreement with Dow Jones.

Isaziso sezimali. U-Microsoft akayo-broker/dealer okanye umcebisi obhalisiweyo wotyalo-mali phantsi kwe-United States federal securities law okanye imithetho yezabelo yeminye imida kwaye akacebisi bantu ngokuba batyale imali kuye, bathenge, okanye bathengise ngezabelo okanye ngezinye iimveliso zezimali okanye iinkonzo. Akhonto iqulathwe kwiiNkonzo esisibonelelo okanye isenzo sokuthengisela okanye ukuthengisa naziphina izabelo. Ayingo-Microsoft ingengabo nabaniki bakhe bephepha-mvume leekowuti ze-stock okanye akacebisi nangaziphina iimveliso ezithile zezimali okanye iinkonzo. Akukho nto kwiiNkonzo eyenzelwe ukuba ibe ziingcebiso zeengcali, kuquka kube kungaphelelanga kwiingcebiso zotyalo-mali nezerhafu.

Isaziso nge-H.264/AVC, MPEG-4 Visual, ne-VC-1 iMigangatho yeVidiyo. Isoftwe ingaquka i-H.264/AVC, MPEG-4 Visual ne/okanye i-VC-1 ubugcisa be-codec iphepha-mvume yalo ingakhutshwa yi-MPEG LA, L.L.C. Obu bugcisa yifomathi yokucutha iingcombolo zeenkcukacha zevidiyo. I-MPEG LA, L.L.C. ifuna esi saziso:

LE MVELISO INEPHEPHA-MVUME NGAPHANTSI KWE-H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, NE-VC-1 AMAPHEPHA-MVUME EPOTFOLIYO YE-PATENT YOSETYENZISO LOBUQU NELO LUNGELULO OLORHWEBELWANO LOMTHENGI KWI (A) ENCODE YEVIDIYO KUTHOTYELO NEMIGANGATHO ("IMIGANGATHO YEVIDIYO") NE/OKANYE (B) YE-DECODE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, NE-VC-1 IVIDIYO IBI-ENKHOWUDWE NGUMTHENGI OZIBANDAKANYE KUMSEBENZI WOBUQU NALOWO UNGENGUWO OWORHWEBELWANO NE/OKANYE IBIFUNYENWE NGUMBONELELI WEVIDIYO ONEPHEPHA-MVUME YOKUBONELELA NGEVIDIYO ENJALO. AKUKHO NANYE KWEZI MPEPHA-MVUME EZIGQITHELA KWENYE IMVELISO NOKUBA IMVELISO ENJALO IQUKWE NALE SOFTWE KWISOLOTYA ELILODWA. AKUKHO PHEPHA-MVUME ELIYAKUKHUTSHWA OKANYE ELIYAKUQUKWA NAKOLUPHINA OLUNYE USETYENZISO. IINKCUKACHA EZONGEZELELWEYO ZINGAFUNYANWA KWA-MPEG LA, L.L.C. KHANGELA IWEBHUSAYITHI YE-MPEG LA.

Ngeenjongo zokucacisa kuphela, esi saziso asinyini okanye sikuthintele ekusebenziseni isoftwe ebonelelwe phantsi kwale Mimiselo yokusetyenziswa kushishino lwesiqhelo yobuqu kwelo shishino elingabandakanyi (i) kuhambisa ngokutsha kwesoftwe kwabanye abantu, okanye (ii) ukudalwa kwemathiriyali ngeMIGANGATHO YEVIDIYO ethobela ubugcisa bokuhambisa kwabanye abantu.

Umbhalo opheleleyo
IMIMISELO ESEMGANGATHWENI YEPHAPHA-MVUME LE-APLIKESHINIIMIMISELO ESEMGANGATHWENI YEPHAPHA-MVUME LE-APLIKESHINISTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Isishwankathelo

IMIMISELO ESEMGANGATHWENI YEPHAPHA-MVUME LE-APLIKESHINI

IVENKILE KA MICROSOFT, IVENKILE YE-WINDOWS, NEVENKILE YE-XBOX

Le mimiselo yephapha-mvume sisivumelwano phakathi kwakho nompapashi we-aplikeshini. Nceda uyifunde. Zisebenza kwizishicileli ze-software ozikhuphelayo ukusuka kwiVenkile ka Microsoft, iVenkile ye-Windows Store okanye iVenkile ye-Xbox (nganye ibhekiswe kulemimiselo yelayisenisi njenge "iVenkile"), kuquka naziphi iintlaziyo okanye izongezo zesishicileli, ngapahndle kokuba isishicileli siza memimiselo eyahlukeneyo, kuloyo imeko leyo mimiselo izakusebenza.

NGOKUKHUPHELA OKANYE NGOKUSEBENZISA I-APLIKESHINI, OKANYE NGOKUZAMA UKWENZE NAYIPHINA KWEZI, WAMKELA LE MIMISELO. UKUBA AWUYAMKELI, AWUNALO ILUNGELO LOKUKHUPHELA KWAYE AKUFANELANGA WENZE NJALO OKANYE USEBENZISE I-APLIKESHINI.

Umpapashi wesishicileli uthetha ukuthi iqumrhu lelayisenisi yesishicileli kuwe, njengoko ichongiwe kwiVenkile.

Ukuba uthobela le mimselo yephepha-mvume, unala malungelo angezantsi.

 • 1. AMALUNGELO OKUFAKELA NAWOKUSEBENZISA; OKUPHELELWA. Usenoku-instola uze usebenzise i-aplikheshini kwizixhobo zika-Windows okanye kwiikhonsoli ze-Xbox njengoko zichaziwe kwiMigaqo yoKusebenzisa ka-Microsoft. U-Microsoft unelungelo lokutshintsha iMigaqo yoKusebenzisa ka-Microsoft nanini na.
 • 2. IINKONZO EZIKWI-INTANETHI.
  • a. Imvume yeenkonzo ezikwi-Intanethi okanye ze-wireless. Ukuba i-aplikeshini iqhagamshela kwiinkqubo zekhompyutha phezu kwe-Intanethi, engaquka ukuhamba netwekhi e-wireless, ukusebenzisa i-aplikeshini kusebenza njengemvume ekugqithisweni kweenkcukacha zesixhobo esisemgangathweni (kuquka kodwa kunganyinwanga kwiinkcukacha ezinokuntshokotha ngesixhobo sakho, inkqubo nesoftwe ye-aplikeshini, nemida) zeenkonzo ezikwi-Intanethi okanye ze-wireless. Ukuba eminye imimiselo yazisiwe ngokunxulumene nokusebenzisa kwakho iinkonzo ongene kuzo usebenzisa i-aplikeshini, loo mimiselo ikwasebenza nayo.
  • b. Ukusetyenziswa gwenxa kweenkonzo ezikwi-Intanethi. Awunakusebenzisa inkonzo ekwi-Intanethi nangayiphina indlela enokwenza umonakalo kuyo okanye yenze umonakalo nakubani na oyisebenzisayo okanye inetwekhi ye-wireless. Awunakuyisebenzisa inkonzo ukuzama ukuzuza ufikelelo olungagunyaziswanga kuyo nayiphina inkonzo, iingcombolo, kwi-akhawunti, okanye kwinetwekhi nangayiphina indlela.
 • 3. UKUSEBENZA KWEPHEPHA-MVUME. I-aplikeshini inephepha-mvume, kwaye ayithengwanga. Esi sivumelwano sikunika kuphela amalungelo athile okusebenzisa i-aplikeshini. Ukuba u-Microsoft uvala ukukwazi bokusebenzisa ii-aplikeshini ezikwisixhobo sakho ngokungqinelana nesivumelwano sakho sakwa-Microsoft, nawaphina amalungelo anxulumene nephepha-mvume ayakupheliswa. Umpapashi we-aplikheshini ngawakhe onke amalungelo. Ngaphandle kokuba umthetho osebenzayo ukunika amalungelo amaninzi nangona kukho olu nyino, ungasebenzisa i-aplikeshini kuphela njengoko kuvumelekile kwaye kuchaziwe kwesi sivumelwano. Ekwenzeni njalo, kumele uthobele nayo nayiphina iminyino enokuntshokotha kwi-aplikeshini evumela wena kuphela ukuba uyisebenzise ngeendlela ezithile. Awunako:
  • a. Ukusebenza ngakuyo nayiphina iminyino enokuntshokotha kwi-aplikeshini.
  • b. Ukuqhaqha, ukucalula, okanye ukuyichitha i-aplikeshini, ngaphandle kwaye kuphela kangangoko umthetho osebenzayo ukuvumela nangona kukho olu nyino.
  • c. Ukwenza iikopi ezininzi ze-aplikeshini kunezo zichazwe kwesi sivumelwano okanye kuvunyelwe ngumthetho osebenzayo nangona kukho olu nyino.
  • d. Ukupapasha okanye kungenjalo wenze i-aplikeshini ifumaneke kwabanye ukuze bayikhope.
  • e. Ukurentisa, ukuqeshisa okanye ubolekise nge-aplikeshini.
  • f. Ukugqithisela le aplikheshini okanye esi sivumelwano komnye umntu.
 • 4. AMAXWEBHU. Ukuba amaxwebhu abonelelwe ne-aplikeshini, ungenza ikopi uze usebenzise amaxwebhu xa ufuna ukujonga into kuwo.
 • 5. UBUGCISA NEMIQATHANGO YOKUTHUMELA KWELINYE ILIZWE. Le aplikeshini ingaxhomekeka kulawulo lwe-United States okanye kubugcisa behlabathi okanye kwimithetho yokuthumela kwamanye amazwe nemigaqo. Kumele uthobele yonke imithetho yehlabathi yokuthumela kwamanye amazwe nemigaqo esebenza kubugcisa obusetyenziswe okanye obuxhaswe yi-aplikeshini. Le mithetho iquka imiqathango kwindawo ekusingwe kuyo, nabasebenzisi bemveliso nenjongo yokusetyenziswa kwayo. Ngeenkcukacha ngeemveliso ezinophawu lakwa-Microsoft, yiya kwiwebhusayithi yokuthumela kwamanye amazwe yakwa-Microsoft.
 • 6. IINKONZO ZENKXASO. Qhagamshelana nompapashi we-aplikeshini ukuze ufumanise ukuba zeziphi iinkonzo zenkxaso ezifumanekayo. U-Microsoft, umvelisi we-hardware yakho nomthwali we-wireless yakho (ngaphandle kokuba omnye wabo ngumpapashi we-aplikeshini) abanaxanduva lokubonelela ngeenkonzo zenkxaso ze-aplikeshini.
 • 7. ISIVUMELWANO SIPHELA. Esi sivumelwano, nawuphi na umgaqo-nkqubo obumfihlo esebenzayo, nayiphi na imimiselo eyongezelelekileyo ekhapha inkqubo, kunye nemimiselo yezinto zokuncedisa nohlaziyo, zenza isivumelwano esipheleleyo phakathi kwakho nompapashi wenkqubo wale nkqubo.
 • 8. UMTHETHO OSEBENZAYO.
  • a. e-United States naseKhanada. Ukuba uye wathenga i-aplikheshini eMelika okanye e-Canada, imithetho yequmrhu okanye yephondo apho uhlala khona (okanye, ukuba ishishini, apho indawo yakho yoshishini engundoqo ikhoyo) ilawula ukutolikwa kwesi sivumelwano kwaye ibhekisa kumabango okwaphulwa kwaso, nawo onke amanye amabango (kuquka nokukhuselwa kwabathengi, ukukhuphisana ngendlela engenabulungisa, kunye namabango obuqhophololo) nokuba kukho ukungquzulana kwemigomo yomthetho.
  • b. Ngaphandle kwe-United States naseKhanada. Ukuba ufumene i-aplikeshini kwelinye ilizwe, imithetho yelo lizwe iyasebenza.
 • 9. IFUTHE LEZOMTHETHO. Esi sivumelwano sichaza amalungelo ezomthetho athile. Unganawo amanye amalungelo aphantsi kwemithetho esiphaluka okanye kwelizwe lakho. Esi sivumelwano asitshintshi malungelo akho aphantsi kwemithetho yesiphaluka okanye kwelizwe lakho ukuba imithetho yesiphaluka okanye yelizwe lakho ayisivumeli ukuba senze njalo.
 • 10. ISIQINISEKISO SOMLANDULI. I-aplikeshini inephepha-mvume "likanjengoko injalo", "nazo zonke iziphene" kwaye "ngokufumaneka kwayo". Umngcipheko wokuyisebenzisa ngowakho wonke. Umpapashi we-aplikeshini, egameni layo, u-Microsoft (ukuba u-Microsoft ayinguye umpapashi we-aplikeshini), abathwali be-wireless bokuba yinetwekhi kabani ibonelelwa i-aplikeshini, kwaye umbandakanyi wethu ngamnye, umthengisi, i-arhente nababoneleli ("amaQela aQukiweyo"), awaniki ziqinisekiso ezivakalisiweyo, magunya, okanye imiqathango enxulumene ne-aplikeshini. Umngcipheko uphela wobulunga, ukhuseleko, ukuphatheka kakuhle kunye nentsebenzo yale aplikheshini ngowakho. Ukuba i-aplikeshini inokubonisa ukuba yonakele, uthatha indleko yako konke ukulungiswa okufanelekileyo okanye ukukhanda. Unganamalungelo omthengi awongezelelweyo ngaphantsi kwemithetho yendawo ohlala kuyo okuba esi sivumelwano asinak'utshintsha. Ngokomlinganiselo ovunyelwe phantsi kwemithetho yasekhaya, aMaqela aQukwayo ashiya ngaphandle naziphi na iziqinisekiso okanye imiqathango, kuquka neyokuthengiseka, ukulungela intsingiselo ethile, ukhuseleko, ukuphatheka kakuhle kunye nokungophuli isivumelwano.
 • 11. UKUNYINWA NASEKUBEKENI BUCALA KONCEDO NOMONAKALO. Kngangoko kungavunyelwanga ngumthetho, ukuba unaso nasiphina isiseko sokufumana okonakeleyo, ungabuyiselwa kumpapashi we-aplikeshini kuphela umonakalo othe ngqo ukuya kutsho kwisixa-mali osihlawulele i-aplikeshini okanye i-USD$10.00 nokuba yeyiphi enkulu. Awusayi kunikela nangaliphina ilungelo, ukufuna ukubuyiselwa nawuphina omnye umonakalo, kuquka olandelayo, kuquka ilahleko yenzuzo, engathanga ngqo okanye umonakalo weasehlo kumpapashi we-aplikeshini. Ukuba imithetho yendawo ohlala kuyo inyanzelisa isiqinisekiso, isigunyaziso okanye umqathango nangona le mimiselo ixesha layo linganyinwanga kwiintsuku ezingama-90 kwindawo oyikhuphele kuyo i-aplikeshini.

Olu nyino lusebenza kuyo:

 • Nantonina enxulumene ne-aplikeshini okanye neenkonzo ezenziwe zafumaneka nge-aplikeshini; kunye
 • Namabango olwaphulo lwesivumelwano, isiqinisekiso, okanye umqathango, ubutyala obungqongqo, ukungakhathali, okanye enye imbambano; ukunyhashwa komthetho okanye komgaqo; ukuzityebisa ngokungafanelekanga; okanye phantsi kwayo nayiphina ithiyori; zonke kangangoko zivunyelwa ngumthetho osebenzayo.

Lukwasebenza naxa:

 • Olu ncedo lungakubuyekezi nakweyiphi ilahleko; okanye
 • Umpapashi we-aplikeshini ebesazi okanye bekufanele ukuba wazile ngomonakalo onokwenzeka.
Umbhalo opheleleyo
IiNkonzo eziChatshazelweyoIiNkonzo eziChatshazelweyoserviceslist
Isishwankathelo

Ezi nkonzo zilandelayo, ii-aplikeshini neenkonzo zichatshazelwe siSivumelwano seeNkonzo sakwa-Microsoft, kodwa sisenokungafumaneki kwimakethi yakho?

 • I-Account.microsoft.com
 • I-Advertising.microsoft.com
 • I-akhawunti yakwaMicrosoft
 • I-Bing
 • I-Bing App for Android
 • I-Bing Apps
 • I-Bing Bots
 • I-Bing Business Bot
 • I-Bing Desktop
 • I-Bing Dictionary
 • I-Bing for Business
 • I-Bing Image and News (iOS)
 • I-Bing in the Classroom
 • I-Bing Maps
 • I-Bing Search APIs/SDKs
 • I-Bing Search app
 • I-Bing Sportscaster
 • I-Bing Toolbar
 • I-Bing Translator
 • I-Bing Webmaster
 • I-Bing Wikipedia Browser
 • I-Bing.com
 • I-Bingplaces.com
 • I-Citizen Next
 • I-Cortana
 • I-Cortana skills by Microsoft
 • I-Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • I-Dev Center App
 • I-Device Health App
 • I-Dictate
 • I-Docs.com
 • I-education.minecraft.net
 • I-Face Swap
 • I-Forms.microsoft.com
 • I-forzamotorsport.net
 • I-Groove
 • I-Groove Music Pass
 • I-GroupMe
 • I-HealthVault
 • I-Iigeyimu zika-Xbox no-Windows, ii-apps neewebhusayithi ezipapashwe ngu-Microsoft
 • I-Iimuvi ne-TV ye-Microsoft
 • I-Ivenkile
 • I-Ivenkile yeWindows
 • I-LineBack
 • I-Maps App
 • I-Microsoft Academic
 • I-Microsoft Add-Ins for Skype
 • I-Microsoft Bots
 • I-Microsoft Educator Community
 • I-Microsoft Family
 • I-Microsoft Health
 • I-Microsoft Pay
 • I-Microsoft Research Interactive Science
 • I-Microsoft Research Open Data
 • I-Microsoft Soundscape
 • I-Microsoft Translator
 • I-Microsoft Wallpaper
 • I-Microsoft XiaoIce
 • I-Mixer
 • I-MSN Dial Up
 • I-MSN Explorer
 • I-MSN Food & Drink
 • I-MSN Health & Fitness
 • I-MSN Money
 • I-MSN News
 • I-MSN Premium
 • I-MSN Sports
 • I-MSN Travel
 • I-MSN Weather
 • I-MSN.com
 • I-Next Lock Screen
 • I-Office 365 Consumer
 • I-Office 365 Home
 • I-Office 365 Personal
 • I-Office 365 University
 • I-Office Online
 • I-Office Store
 • I-Office Sway
 • I-Office.com
 • I-OneDrive
 • I-OneDrive.com
 • I-OneNote.com
 • I-Outlook.com
 • I-Paint 3D
 • I-Picturesque Lock Screen
 • I-Presentation Translator
 • I-Remix 3D
 • I-Rinna
 • I-rise4fun
 • I-Ruuh
 • I-Seeing AI
 • I-Send
 • I-Skype
 • I-Skype in the Classroom
 • I-Skype Interviews
 • I-Skype Manager
 • I-Skype Qik
 • I-Skype.com
 • I-Smart Search
 • I-Snip Insights
 • I-Spreadsheet Keyboard
 • I-Sprinkles
 • I-Sway.com
 • I-to-do.microsoft.com
 • I-Translator for Microsoft Edge
 • I-Translator Live
 • I-Umncedisi ngeNkxaso neMbuyekezo we-Office 365 ye-Microsoft
 • I-UrWeather
 • I-Video Breakdown
 • I-Visio Online
 • I-Web Translator
 • I-Who’s In
 • I-Windows Live Mail
 • I-Windows Live Writer
 • I-Windows Movie Maker
 • I-Windows Photo Gallery
 • I-Xbox Game Pass
 • I-Xbox Live
 • I-Xbox Live Gold
 • I-Xbox Music
 • I-Xbox Store
 • Iigeyimu, ii-app neewebhusayithi zika-Windows, ezipapashwe ngu-Microsoft
 • Iigeyimu, ii-app neewebhusayithi zika-Xbox Game Studios
Umbhalo opheleleyo
EyoKwindla 1, 20180