Ishicilelwe:
Iqala: Meyi 1, 2018
Isivumelwano Samasevisi Se-Microsoft
Ubumfihlo BakhoUbumfihlo Bakho1_YourPrivacy
Ukufingqwa

1. Ubumfihlo Bakho. Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi. Sicela ufunde Isitatimende Sobumfihlo Se-Microsoft, ("Isitatimende Sobumfihlo") esichaza izinhlobo zedatha esiyiqongelelayo kuwe nakumadivayisi akho ("Idatha"), ukuthi siyisebenzisa kanjani Idatha yakho, kanye nezisekelo zomthetho esinazo zokucubungula Idatha yakho. Isitatimende Sobumfihlo sichaza nendlela i-Microsoft ekusebenzisa ngayo okuqukethwe kwakho, okuwukuxhumana kwakho nabanye; izinto ozithumela ku-Microsoft usebenzisa Amasevisi; kanye namafayela, izithombe, amadokhumenti, umsindo, imisebenzi yedijithali, ukusakaza bukhoma namavidiyo owalayishayo, owagcinayo, owasakazayo nowabelana ngawo ngamaSevisi ("Okuqukethwe Kwakho"). Esimweni lapho ukucubungula kusekelwe emvumweni futhi ngokwezinga elivunyelwe umthetho, ngokwamukela Imibandela, uyavuma ukuthi i-Microsoft iqongelele, isebenzise futhi idalule Okuqukethwe Kwakho Nedatha njengoba kuchazwa eSitatimendeni Sobumfihlo. Ezimweni ezithile, sizokhipha isaziso esihlukile futhi sicele imvume yakho njengoba kushiwo eSitatimendeni Sobumfihlo.

Umbhalo ophelele
Okuqukethwe KwakhoOkuqukethwe Kwakho2_yourContent
Ukufingqwa

2. Okuqukethwe Kwakho. Amasevisi ethu amaningi akuvumela ukuthi ugcine futhi wabelane Ngokuqukethwe Kwakho noma uthole izinto ezivela kwabanye. Asizibizi abanikazi Bokuqukethwe Kwakho. Okuqukethwe Kwakho kuhlala kungoKuqukethwe Kwakho futhi nguwe onomthwalo ngakho.

 • a. Uma wabelana nabanye abantu ngoKuqukethwe Kwakho, uyaqonda ukuthi bangakwazi, emhlabeni wonke, ukusebenzisa, ukulondoloza, ukurekhoda, ukushicilela, ukusakaza, ukudlulisa, ukwabelana nokubukisa (futhi ku-HealthVault baze basule) Okuqukethwe Kwakho ngaphandle kokukunxephezela. Uma ungafuni ukuthi abanye babe nalelo khono, ungasebenzisi Amasevisi ukwaba Okuqukethwe Kwakho. Uyafakaza futhi uyaqinisa ukuthi ngesikhathi sokusebenza kwale Migomo, unawo (futhi uzoba nawo) wonke amalungelo adingekayo ngoKuqukethwe Kwakho okulayishwayo, okugcinwayo, noma okwabiwa kumaSevisi noma ngamasevisi nokuthi ukuqoqwa, ukusetshenziswa, nokugcinwa koKuqukethwe Kwakho ngeke kungqubuzane nanoma imiphi imithetho noma amalungelo abanye. I-Microsoft ayibona abanikazi, ayilawuli, ayiqinisekisi, ayikhokheli, ayisekeli noma ithathe umthwalo ngoKuqukethwe Kwakho futhi ayinakuthweswa icala ngoKuqukethwe Kwakho noma izinto abanye abazilayishayo, abazigcinayo nababelana ngakho besebenzisa Amasevisi.
 • b. Ngokwezinga elidingekayo ukuze sikuhlinzeke wena nabanye ngamaSevisi, ukuze sikuvikele wena namaSevisi, futhi sithuthukise imikhiqizo namasevisi e-Microsoft, unika i-Microsoft ilayisensi yomhlaba wonke nempahla engenayo inzuzo yokusebenzisa Okuqukethwe Kwakho, ngokwesibonelo, ukuze kwenziwe amakhophi Okuqukethwe Kwakho, kulondolozwe, kudluliswe, kuhlelwe kabusha, kubukiswe, futhi kusakazwe ngamathuluzi okuxhumana kumaSevisi. Uma ushicilela Okuqukethwe Kwakho ezindaweni lapho Isevisi itholakala khona kabanzi ku-inthanethi ngaphandle kwemigoqo, Okuqukethwe Kwakho kungabonakala emibukisweni nasezintweni eziphromotha Amasevisi. Amanye Amasevisi asekelwa ngezikhangiso. Izilawuli zokuthi i-Microsoft izenza kanjani izikhangiso zifanelane nawe ziyatholakala ekhasini Lokuphepha nobumfihlo lewebhusayithi ye-Microsoft yokuphatha i-akhawunti. Asikusebenzisi lokho okusho ku-imeyili, engxoxweni, ezingcingweni zevidiyo noma kumeyili yezwi, noma kumadokhumenti akho, izithombe noma amanye amafayela omuntu siqu ukwenza izikhangiso eziqondene nawe. Izinqubomgomo zethu zokukhangisa zihlanganiswe ngokuningiliziwe Esitatimendeni Sobumfihlo.
Umbhalo ophelele
Imithetho YokuziphathaImithetho Yokuziphatha3_codeOfConduct
Ukufingqwa

3. Imithetho Yokuziphatha.

 • a. Ngokuvumelana nale Migomo, uyavuma ukuthi, uma usebenzisa Amasevisi, uzolandela le mithetho elandelayo:
  • i. Ungenzi lutho olungqubuzana nomthetho.
  • ii. Ungenzi noma yini exhaphaza, elimaza, noma esongela ukuhlukumeza izingane.
  • iii. Ungathumeli iposi elingasizi. Iposi elingafuneki ama-imeyili angafuneki noma angacelwanga athunyelwa ngobuningi, okuthunyelwayo, izicelo zokuxhumana, ama-SMS (imiyalezo yombhalo), noma imiyalezo esheshayo.
  • iv. Ungabukisi obala noma usebenzise Amasevisi ukwabelana ngokuqukethwe okungafanele noma izinto (ezihlanganisa, ngokwesibonelo, izithombe ezinqunu, ulimi olucunulayo, ukulala nezilwane, izithombe zocansi, udlame oluyingcaca, noma izenzo zobugebengu) noma Okuqukethwe Kwakho noma izinto ezingahambisani nemithetho noma izimiso zezwe.
  • v. Ungenzi umsebenzi owumgunyathi, ongamanga noma odukisayo (isib., ukuqola abantu ngemali, ukulingisa othile, ukusizakala ngamaSevisi ukuze unyuse isibalo semidlalo, noma uthikameze ukulandelana kwamanani, ukulinganisela, noma amazwana) noma okuyingozi noma okkuthunaza isithunzi.
  • vi. Ungasusi noma yimiphi imigoqo yokufinyelela noma yokutholakala kwamaSevisi.
  • vii. Ungazibandakanyi emsebenzini ozolimaza wena, Amasevisi noma abanye (isib., ukudlulisa amagciwane amakhompuyutha, ukulandelela abantu, ukufaka okuqukethwe kwamaphekula, ukudlulisa inkulumo yenzondo, noma ukukhuthaza ukuphathwa ngodlame kwabanye).
  • viii. Ungagxambukeli emalungelweni abanye (isib., ukwabelana ngaphandle kokugunyazwa ngomculo one-copyright noma ezinye izinto ezinayo, ukudayisa noma okunye ukusakazwa kwamamephu e-Bing, noma izithombe).
  • ix. Ungenzi umsebenzi owephula ubumfihlo noma amalungelo okuvikelwa kwedatha yabanye.
  • x. Ungasizi abanye ukuthi bephule le mithetho.
 • b. Ukugcizelelwa Komthetho. Uma wephula le Migomo, singase sinqume ukumisa ukukuhlinzeka ngamaSevisi noma singavala i-akhawunti yakho ye-Microsoft. Singavimba nokuthunyelwa kwemiyalezo (njenge-imeyili, ukwabelana ngamafayela noma imiyalezo esheshayo) eya noma evela kumaSevisi ngomzamo wokugcizelela le Migomo, noma singasusa noma sinqabe ukusakaza Okuqukethwe Kwakho nganoma yisiphi isizathu. Uma iphenya izinsolo zokwephula le Migomo, i-Microsoft iyaligodla ilungelo lokubuyekeza Okuqukethwe Kwakho ukuze kuxazululwe udaba, futhi lapha uyakugunyaza lokho kubuyekezwa. Kodwa-ke, asikwazi ukugada wonke Amasevisi futhi asizami ukwenza kanjalo.
 • c. Ukusebenza Kumasevisi e-Xbox. Chofoza lapha ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngokuthi le Mithetho Yokuziphatha isebenza kanjani ku-Xbox Live, i-Games for Windows Live nemidlalo ye-Microsoft Studios, izinhlelo, amasevisi nokuqukethwe okuhlinzekwa yi-Microsoft. Ukwephula iMithetho Yokuziphatha ngamaSevisi e-Xbox (echazwe esigabeni 13(a)(i)) kungaholela ekuhoxisweni noma ekunqatshelweni ukubamba iqhaza kumaSevisi e-Xbox, kubandakanye nokulahlekelwa amalayisensi okuqukethwe, isikhathi soBulungu be-Xbox Gold, namabhalansi ama-akhawunti e-Microsoft ahlobene ne-akhawunti.
Umbhalo ophelele
Ukusebenzisa Amasevisi NokwesekwaUkusebenzisa Amasevisi Nokwesekwa4_usingTheServicesSupport
Ukufingqwa

4. Ukusebenzisa Amasevisi Nokwesekwa.

 • a. I-akhawunti ye-Microsoft. Uzodinga i-akhawunti ye-Microsoft ukufinyelela Amasevisi amaningi. I-akhawunti yakho ye-Microsoft ikuvumela ukuthi ungene kumikhiqizo, amawebhusayithi namasevisi ahlinzekwa yi-Microsoft nabanye ozakwabo be-Microsoft.
  • i. Ukuvula I-akhawunti. Ungavula i-akhawunti ye-Microsoft ngokubhalisa ku-inthanethi. Uyavuma ukuthi ngeke usebenzise ulwazi olungamanga, olunganembile noma olukhohlisayo uma ubhalisa i-akhawunti yakho ye-Microsoft. Kwezinye izimo, omunye umuntu wesithathu, njengomhlinzeki wakho wesevisi ye-Inthanethi, angase akwabele i-akhawunti ye-Microsoft. Uma uthole i-akhawunti yakho ye-Microsoft kumuntu wesithathu, lowo muntu angase abe namalungelo athile ku-akhawunti yakho, njengekhono lokuvula nokusula i-akhawunti yakho ye-Microsoft. Sicela ubuyekeze noma yimithi imigomo eyengeziwe oyinikwe umuntu wesithathu, ngoba i-Microsoft ayinawo umthwalo ngokuphathelene naleyo migomo eyengeziwe. Uma uvula i-akhawunti ye-Microsoft egameni lebhizinisi, njengebhizinisi lakho noma umqashi, uyafakaza ukuthi unegunya elisemthethweni lokubopha lelo bhizinisi ngale Migomo. Awukwazi ukudlulisela izimfanelo ze-akhawunti yakho ye-Microsoft komunye umsebenzisi noma ibhizinisi. Ukuze uvikele i-akhawunti yakho, gcina imininingwane ye-akhawunti nephasiwedi kuyimfihlo. Unomthwalo ngayo yonke imisebenzi eyenzeka ngaphansi kwe-akhawunti yakho ye-Microsoft.
  • ii. Ukusebenzisa I-akhawunti Kufanele usebenzise i-akhawunti yakho ye-Microsoft ukuze ihlale isebenza. Lokhu kusho ukuthi kufanele ungene kuyo okungenani kanye esikhathini esiyiminyaka emihlanu ukuze ugcine i-akhawunti yakho ye-Microsoft, kanye namaSevisi ahlobene nayo, ngaphandle uma kushiwo okuhlukile esihlongozweni sengxenye ekhokhelwayo yamaSevisi. Uma ungangeni ku-akhawunti kulesi sikhathi, sizothatha ngokuthi i-akhawunti yakho ye-Microsoft ayisasebenzi futhi sikuvalele yona. Sicela ubheke ingxenye 4(a)(iv)(2) ukubona imiphumela yokuvalwa kwe-akhawunti ye-Microsoft. Kufanele ungene ebhokisi lakho le-imeyili le-Outlook.com naku-OneDrive yakho (ngokuhlukene) okungenani kanye esikhathi esiwunyaka, ngaphandle kwalokho siyovaka ibhokisi lakho le-imeyili le-Outlook.com ne-OneDrive. Kufanele ungene kumasevisi e-Xbox okungenani kanye esikhathini esiyiminyaka emihlanu ukuze ugcine i-gamertag ehlobene ne-akhawunti yakho ye-Microsoft. Uma sisola kufanele ukuthi i-akhawunti yakho ye-Microsoft isetshenziswa omunye umuntu ngokungemthetho (ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi i-akhawunti ifohliwe), i-Microsoft ingayihoxisa i-akhawunti yakho kuze kube yilapho uyifuna njengomnikazi. Ngokusekelwe ohlotsheni lwesivumelwano, kungase kufuneke ukuthi sivale indlela yokufinyelela kokunye noma konke Okuqukethwe Kwakho. Uma unenkinga yokungena ku-akhawunti yakho ye-Microsoft, sicela uvakashele le webhusayithi: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Izingane Nama-akhawunti. Ngokusebenzisa Amasevisi, uyafakaza ukuthi usufinyelele ubudala "obufanele" noma "umthwalo ngokusemthethweni" lapho uhlala khona noma unemvume efanele yomzali noma umnakekeli osemthethweni ekwenza uboshwe yile Migomo. Uma ungazi ukuthi usufinyelele ubudala obufanele noma "umthwalo ngokusemthethweni" lapho uhlala khona, noma ungayiqondi le ngxenye, sicela ucele usizo nemvume kumzali noma umnakekeli osemthethweni ngaphambi kokuthi uvule i-akhawunti ye-Microsoft. Uma ungumzali noma umnakekeli osemthethweni wengane encane evula i-akhawunti ye-Microsoft, wena nengane namukela futhi niyavuma ukuboshwa yile Migomo futhi ninomthwalo ngakho konke ukusetshenziswa kwe-akhawunti noma amaSevisi e-Microsoft, kungakhathaliseki ukuthi i-akhawunti yengane isivuliwe yini noma izovulwa kamuva.
  • iv. Ukuvala I-akhawunti Yakho.
   • 1. Ungakhansela Amasevisi athile noma uvale i-akhawunti yakho ye-Microsoft noma nini nganoma yisiphi isizathu. Ukuze uvale i-akhawunti yakho ye-Microsoft, sicela uvakashele ku-https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Uma usicela ukuthi sivale i-akhawunti yakho ye-Microsoft, sizoyibeka esimweni sokulinda izinsuku ezingama-60 uma kwenzeka ushintsha umqondo wakho. Ngemva kwezinsuku ezingu-60, i-akhawunti yakho ye-Microsoft izovalwa. Sicela ubheke ingxenye 4(a)(iv)(2) ngezansi ukuthola incazelo yokuthi yini eyenzekayo uma i-akhawunti yakho ye-Microsoft ivalwa. Ukungena futhi phakathi nalesi sikhathi sezinsuku ezingu-60 kuzovuselela i-akhawunti yakho ye-Microsoft.
   • 2. Uma i-akhawunti yakho ye-Microsoft ivalwa (nguwe noma yithi), kuzokwenzeka izinto ezimbalwa. Okokuqala, ilungelo lakho lokusebenzisa i-akhawunti ye-Microsoft ukuze ufinyelele Amasevisi linqamuka ngokushesha. Okwesibili, sizosula Idatha yakho noma Okuqukethwe Kwakho okuhlobene ne-akhawunti yakho ye-Microsoft noma sizoyihlukanisa nawe ne-akhawunti yakho ye-Microsoft (ngaphandle uma umthetho ufuna ukuthi siyigcine, siyibuyise, noma siyidlulisele kuwe noma inkampani eseceleni egagulwa nguwe). Kufanele ube nohlelo lokulondoloza njalo ngoba i-Microsoft ngeke ikwazi ukubuyisela Okuqukethwe Kwakho noma Idatha uma i-akhawunti yakho isivaliwe. Okwesithathu, ungase ungakwazi ukufinyelela imikhiqizo oyitholile.
 • b. Ama-akhawunti Asemsebenzini noma Asesikoleni. Ungangena kumasevisi athile e-Microsoft ngekheli le-imeyili lasemsebenzini noma lasesikoleni. Uma wenza kanjalo, uyavuma ukuthi umnikazi wesizinda esixhumene nekheli lakho le-imeyili angalawula futhi aqondise i-akhawunti yakho, afinyelele futhi ahlele imininingwane yakho, kubandakanye nokuqukethwe kokuxhumana kwakho namafayela, nokuthi i-Microsoft ingazisa umnikazi wesizinda uma i-akhawunti noma Idatha icekelwa phansi. Uyavuma futhi ukuthi ukusebenzisa kwakho amasevisi e-Microsoft kungaba ngaphansi kwezivumelwano i-Microsoft enazo nawe noma nenhlangano yakho futhi le Migomo ayisebenzi. Uma kakade usune-akhawunti ye-Microsoft futhi usebenzisa ikheli lasemsebenzini noma lasesikoleni elihlukile ukufinyelela Izinsiza ezihlanganiswe ngaphansi kwale Migomo, ungase ucelwe ukuthi ubuyekeze ikheli le-imeyili elixhunyaniswe ne-akhawunti yakho ye-Microsoft ukuze uqhubeke ufinyelela lezi zinsiza.
 • c. Ezinye Izinhlelo Zamathuluzi/Zedatha. Ukuze usebenzise Amasevisi amaningi, kuyodingeka ube noxhumano lwe-intanethi kanye/noma uhlelo lwedatha/lweselula. Ungase udinge nezinye izinto, njengezifakwandlebe, ikhamera noma umbhobho wokukhuluma. Unomthwalo wokuhlela lonke uxhumano, izinhlelo kanye namathuluzi adingekayo ukuze usebenzise Amasevisi nokukhokha izinhlawulo ezifunwa umphakeli woxhumano lwakho, izinhlelo, namathuluzi. Lezi zimali zinezela kunoma yiziphi izimali osikhokhela zona ngenxa yamaSevisi futhi ngeke sikunxephezele ngaleyo mali. Buza kubaphakeli bakho ukuze uthole ukuthi ingabe zikhona yini izimali ezinjalo ezingafuneka kuwe.
 • d. Izaziso Zesevisi. Uma kukhona okuthile okufanele sikutshele kona mayelana neSevisi oyisebenzisayo, sizokuthumelela izaziso zeSevisi. Uma usinike ikheli lakho le-imeyili noma inombolo yakho yefoni ngokuphathelene ne-akhawunti yakho ye-Microsoft noma ye-Skype, khona-ke singase sikuthumelele izaziso zeSevisi nge-imeyili noma nge-SMS (umyalezo wombhalo), kubandakanye nokuqinisekisa ubuwena ngaphambi kokubhalisa inamba yakho yeselula. Singase sikuthumelele nezaziso zeSevisi ngezinye izindlela (ngokwesibonelo ngemilayezo engaphakathi kwemikhiqizo). Amanani edatha noma emiyalezo angase abe khona uma uthola izaziso nge-SMS.
 • e. Ukwesekwa. Ukwesekwa kwamakhasimende ngamaSevisi athile kuyatholakala ku-support.microsoft.com. Amasevisi athile angase anikeze ukwesekwa kwamakhasimende okuhlukile noma okwengeziwe, ngokuvumelana nemibandela etholakala ku-www.microsoft.com/support-service-agreement, ngaphandle uma kushiwo okuhlukile. Ukwesekwa kungase kungatholakali ukuthi kuhlaziywe noma ezinguqulweni ze-beta zezici noma Amasevisi. Amasevisi angase angahambisani nesofthiwe noma amasevisi avela kubantu abangaphandle, futhi kuwumthwalo wakho ukwazi ukuthi ziyini izimfuneko zokuhambisana.
 • f. Ukuqeda Amasevisi akho. Uma Amasevisi akho ekhanselwa (nguwe noma yithi), okokuqala, ilungelo lakho lokufinyelela Amasevisi linqamuka ngokushesha futhi ilayisensi yakho yokusebenzisa isofthiwe ehlobene namaSevisi iyaphela. Okwesibili, sizosula Idatha yakho noma Okuqukethwe Kwakho okuhlobene neSevisi yakho noma sizoyihlukanisa nawe ne-akhawunti yakho ye-Microsoft (ngaphandle uma umthetho ufuna ukuthi siyigcine, siyibuyise, noma siyidlulisele kuwe noma inkampani eseceleni egagulwa nguwe). Ngenxa yalokho ungase ungakwazi ukufinyelela noma yimaphi amaSevisi (noma Okuqukethwe Kwakho okugcine kulawo maSevisi). Kufanele ube nohlelo lwebhekhaphu lwasikhathi sonke. Okwesithathu, ungase ungakwazi ukufinyelela imikhiqizo oyitholile. Uma ukhansele i-akhawunti yakho ye-Microsoft noma ungenayo enye i-akhawunti yokufinyelela amaSevisi, amaSevisi akho angase akhanselwe ngokushesha.
Umbhalo ophelele
Ukusebenzisa Izinhlelo Namasevisi Enkampani EseceleniUkusebenzisa Izinhlelo Namasevisi Enkampani Eseceleni5_usingThird-PartyAppsAndServices
Ukufingqwa

5. Ukusebenzisa Izinhlelo Namasevisi Enkampani Eseceleni. Amasevisi akuvumela ukuthi uvule noma uthole imikhiqizo, amasevisi, amawebhusayithi, amalinki, okuqukethwe, izinto, amageyimu, amakhono, ukuxutshwa, ama-bots noma izinhlelo ezivela ezinkampanini eziseceleni ezizimele (izinkampani noma abantu abangeyona i-Microsoft) ("Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni"). Amasevisi ethu amaningi akusiza nokuthi uthole, ufake izicelo, noa usebenzise Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni noma zikuvumela ukuthi wabelana ngokuQukethwe Kwakho noma Idatha, futhi uyaqonda ukuthi utshela Amasevisi ethu ukuthi akunikeze Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Lezi Zinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni zingakuvumela nokuthi ugcine Okuqukethwe Kwakho noma Idatha kumshicileli, umhlinzeki noma u-opharetha weZinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni zingakunika inqubomgomo yobumfihlo noma zifune ukuthi wamukele eminye imigomo ngaphambi kokuthi ufake noma usebenzise Uhlelo noma Isevisi yenkampani Eseceleni. Bheka ingxenye 13(b) ukuthola eminye imigomo yezinhlelo ezitholwa nge-Office Store, i-Xbox Store noma i-Windows Store. Kufanele ubuyekeze noma yimiphi eminye imigomo nezinqubomgomo zobumfihlo ngaphambi kokuthola, ukucela noma ukuxhumanisa i-Akhawunti yakho ye-Microsoft nanoma yiziphi Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Noma yimiphi eminye imigomo ayiyishintshi le Migomo. I-Microsoft ayikhiphi ilayisensi nganoma iyiphi impahla eqanjiwe eza kuwe njengengxenye yeZinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Uyavuma ukuthwala zonke izingcuphe nomthwalo ovela ngenxa yokusebenzisa kwakho Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni nokuthi i-Microsoft ayinawo umthwalo nganoma yiziphi izinkinga ezivela ngenxa yokuzisebenzisa kwakho. I-Microsoft ayinasibopho noma ayinacala kuwe noma kwabanye ngenxa yolwazi noma amasevisi ahlinzekwa yiziNhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni.

Umbhalo ophelele
Ukutholakala KwesevisiUkutholakala Kwesevisi6_serviceAvailability
Ukufingqwa

6. Ukutholakala Kwesevisi.

 • a. Amasevisi, Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni, noma izinto noma imikhiqizo ehlinzekwa ngamaSevisi ingase ingatholakali ngezikhathi ezithile, ingase ihlinzekwe isikhathi esilinganiselwe, noma ihlukahluken kuye ngendawo noma idivayisi. Uma ushintsha indawo ehlotshaniswa ne-akhawunti yakho ye-Microsoft, kungase kudingeke ukuthi uphinde uthole izinto noma izinhlelo ebezitholakala kuwe futhi zakhokhelwa endaweni yangaphambilini. Uyavuma ukuthi ngke uvule noma usebenzise izinto noma Amasevisi angqubuzana nomthetho noma angenayo ilayisensi yokusetshenziswa ezweni ovula noma osebenzisa kulo izinto noma Amasevisi anjalo, noma ukufihla noma ukuhlanekezela indawo yakho noma ubuwena ukuze uthole noma usebenzise lezo zinto noma Amasevisi.
 • b. Senza umzamo wokugcina Amasevisi esebenza; kodwa-ke, wonke amasevisi asebenza nge-intanethi ngezikhathi ezithile ayaphazamiseka futhi angasebenzi, futhi i-Microsoft ngeke ithwale icala nganoma ikuphi ukuphazamiseka noma ukulahlekelwa ongase ubhekane nakho. Uma kwenzeka ziyeka ukusebenza, ungase ungakwazi ukubuyisa Okuqukethwe Kwakho noma Idatha obuyigcinile. Sincoma ukuthi wenze ibhekhaphu njalo yoKuqukethwe Nedatha Yakho oyigcina kumaSevisi noma oyigcina usebenzisa Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni.
Umbhalo ophelele
Izibuyekezo Zamasevisi noma Isofthiwe, Nokushintshwa Kwale MigomoIzibuyekezo Zamasevisi noma Isofthiwe, Nokushintshwa Kwale Migomo7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Ukufingqwa

7. Izibuyekezo Zamasevisi noma Isofthiwe, Nokushintshwa Kwale Migomo.

 • a. Singayishintsha noma nini le Migomo, futhi sizokutshela uma siyishintsha. Ukusebenzisa Amasevisi ngemva kokuqala koshintsho kusho ukuthi uyayamukela imigomo emisha. Uma ungayamukeli imigomo, kufanele uyeke ukusebenzisa Amasevisi, uvale i-akhawunti yakho ye-Microsoft, futhi uma ungumzali noma umnakekeli, usize ingane yakho esencane ivale i-akhawunti yayo ye-Microsoft.
 • b. Ngezinye izikhathi udinga izibuyekezo zesofthiwe ukuze uqhubeke usebenzisa Amasevisi. Singase sihlole ngokuzenzekelayo inguqulo yakho yesofthiwe futhi silande izibuyekezo zesofthiwe noma izinguquko zohlelo. Kungase kudingeke nokuthi wenze izibuyekezo zesofthiwe ukuze uqhubeke usebenzisa Amasevisi. Izibuyekezo ezinjalo zingaphansi kwale Migomo ngaphandle uma kuneminye imigomo ehambisana nezibuyekezo, uma kunjalo, kusebenza lena eminye imigomo. I-Microsoft ayinaso isibopho sokwenza noma yiziphi izibuyekezo zitholakale futhi ayiqinisekisi ukuthi sizosekela inguqulo yesistimu oyithengile noma onelayisensi yesofthiwe yayo, izinhlelo, okuqukethwe noma eminye imikhiqizo. Izibuyekezo ezinjalo zingase zingahambisani nesofthiwe noma amasevisi ahlinzekwa yizinkampani eziseceleni. Ungayihoxisa imvume yakho yezibuyekezo zesofthiwe zesikhathi esizayo noma nini ngokukhipha isofthiwe.
 • c. Ngaphezu kwalokho, kungase kube nezikhathi lapho sidinga khona ukususa noma ukushintsha ngokuphelele izici noma ukusebenza kweSevisi noma ukumisa ukutholakala kweSevisi noma ukufinyelela Ezinhlelweni Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Ngaphandle kwalapho kufunwa umthetho othintekayo, asinaso isibopho sokukhipha imvume yokulanda kabusha noma ukushintsha noma yini, Izimpahla Zedijithali (ezichazwe engxenyeni 13(k)), noma izinhlelo ezathengwa ngaphambilini. Singakhulula Amasevisi noma izici zawo ngenguqulo yokuhlunga noma ye-beta, engase ingasebenzi kahle noma ngendlela efanayo nenguqulo yokugcina.
 • d. Ukuze ukwazi ukusebenzisa izinto ezivikelwe nge-digital rights management (i-DRM), njengomculo othile, amageyimu, izithombe ezinyakazayo, izincwadi nokunye, isofthiwe ye-DRM ingaxhumana ngokuzenzekelayo neseva yamalungelo eku-intanethi futhi ilande ize ifake izibuyekezo ze-DRM.
Umbhalo ophelele
Ilayisensi YesofthiweIlayisensi Yesofthiwe8_softwareLicense
Ukufingqwa

8. Ilayisensi Yesofthiwe. Ngaphandle uma kunesivumelwano esihlukile selayisensi ye-Microsoft (ngokwesibonelo, uma usebenzisa uhlelo lwe-Microsoft olufakwe futhi oluyingxenye ye-Windows, khona-ke Imigomo Yelayisensi Yesofthiwe ye-Microsoft ye-Windows Operating System ibusa isofthiwe enjalo), noma iyiphi isofthiwe esikunika yona njengengxenye yamaSevisi ingaphansi kwale Mibandela. Izinhlelo ezitholwe nge-Office Store, nge-Windows Store nange-Xbox Store zingaphansi kwesigaba 13(b)(i) ngezansi.

 • a. Uma uhambisana nale Migomo, sikunika ilungelo lokufaka nokusebenzisa ikhophi eyodwa yesofthiwe kudivayisi ngayinye emhlabeni wonke ezosetshenziswa ngumuntu oyedwa kuphela ngesikhathi njengengxenye yokusebenzisa kwakho Amasevisi. Kumadivayisi athile, isofthiwe enjalo ingase ifakwe kusengaphambili ukuze usebenzise amaSevisi wena siqu, ngezizathu ezingezona ezentengiso. Isofthiwe noma iwebhusayithi iyingxenye yamaSevisi angase abe nekhodi yenkampani eseceleni. Noma imiphi imibhalo noma ikhodi yenkampani eseceleni, exhunyiwe noma okukhulunywa ngayo kusofthiwe noma iwebhusayithi, zinelayisensi oyinikwa yizinkampani eziseceleni ezingabanikazi baleyo khodi, hhayi i-Microsoft. Izaziso, uma zikhona, zekhodi yenkampani eseceleni zifakwa ukuze ube nolwazi kuphela.
 • b. Isofthiwe inelayinsi, ayithengiswa, futhi i-Microsoft iyawagodla wonke amalungelo esofthiwe engakhishwa ngokuqondile yi-Microsoft, kungakhathaliseki ukuthi iqondiwe, ifakazelwe, noma ngenye indlela. Le layisensi ayikuniki ilungelo lokwenza okulandelayo, futhi akufanele neze:
  • i. uhlanekezele noma ushintshe izici zokuvikela zobuchwepheshe ezingaphakathi noma ezihlobene nesofthiwe noma Amasevisi;
  • ii. ukuqaqa, ukucanda, ukudalula, ukufohla, ukulingisa, ukuba budedengu, noma ukushintsha uhlelo lwanoma iyiphi isofthiwe noma enye ingxenye yamaSevisi efakwe noma etholakala ngamaSevisi, ngaphandle uma umthetho ofanele welungelo lokukopisha ukuvumela ukwenza kanjalo;
  • iii. uhlukanise izingxenye zesofthiwe noma Amasevisi ukuze uzisebenzise kumadivayisi ahlukene;
  • iv. ushicilele, ukopishe, uqashe, uqashise, uthengise, ukhiphe, ulande, usakaze, noma utshelekise ngesofthiwe noma Amasevisi, ngaphandle uma i-Microsoft ikunika imvume ngokuqondile yokwenza kanjalo;
  • v. udlulise isofthiwe, amalayisensi esofthiwe noma ngabe yimaphi, nanoma yimaphi amalungelo okungena noma okusebenzisa Amasevisi;
  • vi. usebenzise Amasevisi nganoma iyiphi indlela engagunyaziwe engaphazamisa ukuwasebenzisa noma ukufinyelela isevisi ethile, idatha, i-akhawunti, noma inethiwekhi;
  • vii. uvumele ukufinyelela kumaSevisi noma ukushintsha idivayisi egunyazwe yi-Microsoft (isib., i-Xbox One, i-Xbox 360, i-Microsoft Surface, nokunye) ngezinhlelo ezingagunyaziwe ezivela eceleni.
Umbhalo ophelele
Imigomo YokukhokhaImigomo Yokukhokha9_paymentTerms
Ukufingqwa

9. Imigomo Yokukhokha. Uma uthenga Isevisi, khona-ke le migomo yokukhokha isebenza kokuthengayo futhi uvumelana nayo.

 • a. Izinkokhiso. Uma kunenkokhiso ehambisana nengxenye yamaSevisi, uyavuma ukukhokha lelo nani ngemali eshiwoyo. Inani elishiwo lamaSevisi alifaki izintela ezithintekayo kanye nokukhokhelwa kokushintshwa kwemali, ngaphandle uma kushiwo okuhlukile. Wonke amanani emikhiqizo ye-Skype ekhokhelwayo ahlanganisa nezintela ezithintekayo, ngaphandle uma kushiwo okuhlukile. Kuwumthwalo wakho ngokuphelele ukukhokha lezo zintela noma ezinye izinkokhiso. I-Skype ibala izintela ngokusekelwe ekhelini lokuhlala elihlobene nolwazi lwakho lokukhokha. Unesibopho sokuqinisekisa ukuthi leli kheli lihlala lingelamuva futhi linembile. Ngaphandle kwemikhiqizo ye-Skype, izintela zibalwa ngokwendawo okuyo ngesikhathi kubhaliswa i-akhawunti yakho ye-Microsoft ngaphandle uma umthetho walelo zwe unesisekelo esihlukile sokubala. Singase sihoxise noma sikhansele Amasevisi uma singayitholi inkokhelo ephelele, ngesikhathi esifanele, evela kuwe. Ukuhoxiswa noma ukukhanselwa kwamaSevisi ngenxa yokungakhokhi kuholela ekulahlekelweni yindlela yokuvula nokkusebenzisa i-akhawunti yakho nalokho ekuqukethe. Ukuxhuma ku-Intanethi ngenethiwekhi yenkampani noma enye yangasese efihla indawo okuyo kungase kwenze izinkokhiso zihluke kulezo eziboniswe endaweni okuyo ngempela. Kuncike ngendawo okuyo, izinto ezithile zingase zidinge ukushintshaniswa kohlobo lwemali yangaphandle noma zisingathwe kwelinye izwe. Ibhange lakho lingase likukhokhise izinhlawulo ezithe xaxa ngalawo masevisi uma usebenzisa ikhadi ledebithi noma lesikweletu. Sicela uxhumane nebhange lakho ukuthola imininingwane.
 • b. I-akhawunti Yakho Yezinkokhelo. Ukuze ukhokhele izinkokhiso zeSevisi, uyocelwa ukuthi unikeze indlela yokukhokha ngesikhathi obhalisela ngaso Isevisi. Ungavula futhi ushintshe ulwazi lwakho lwenkokhiso nendlela yokukhokha kuwebhusayithi yokuphathwa kwe-akhawunti ye-Microsoft ne-akhawunti yakho yenkokhiso ye-Skype ngokungena kuphothali ye-akhawunti yakho ku-https://skype.com/go/myaccount. Ngaphezu kwalokho, uyayivumela i-Microsoft ukuthi isebenzise ulazi lwe-akhawunti olubuyekeziwe ngokuphathelene nendlela yokukhokha oyikhethile ehlinzekwe yibhange lakho noma inethiwekhi yenkokhelo efanele. Uyavuma ukubuyekeza i-akhawunti yakho ngokushesha neminye imininingwane, kubandakanye ikheli lakho le-imeyili nemininingwane yendlela yokukhokha, ukuze sikwazi ukuqedela ukunikezelana futhi sixhumane nawe uma kudingeka ngokuphathelene nezinto ozenzayo. Izinguquko ezenziwe ku-akhawunti yakho yenkokhiso ngeke zithinte izinkokhiso esizithumela ku-akhawunti yakho yenkokhiso ngaphambi kokuthi senze izinguquko ku-akhawunti yakho yenkokhiso.
 • c. Inkokhiso. Ngokunikeza i-Microsoft indlela yokukhokha, (i) uyaqinisa ukuthi ugunyaziwe ukusebenzisa indlela yokukhokha oyihlinzekile nokuthi noma iluphi ulwazi lokukhokha olunikezayo luyiqiniso futhi lunembile; (ii) ugunyaza i-Microsoft ukuthi ikukhokhise ngamaSevisi noma okuqukethwe okutholakalayo isebenzisa indlela yakho yokukhokha; futhi (iii) ugunyaza i-Microsoft ukuthi ikukhokhise nganoma yisiphi isici esikhokhelwayo samaSevisi okhethe ukuwabhalisela noma ukuwasebenzisa ngesikhathi le Migomo isasebenza. Singase sikukhokhise (a) ngaphambi kwesikhathi; (b) ngesikhathi uthenga; (c) ngokushesha ngemva kokuthenga; noma (d) ngezikhathi ezithile njalo ngamaSevisi owabhalisele. Futhi, singakukhokhisa imali efinyelela enanini oligunyazile, futhi sizokwazisa kusenesikhathi nganoma iluphi ushintsho enanini okufanele ulikhokhe njalo ngamaSevisi owabhalisele. Singase sikukhokhiswe ngesikhathi esifanayo ngezikhathi zangaphambilini ezingaphezu kwesisodwa zokukhokha kwakho amanani angazange asingathwe ngaphambilini.
 • d. Izinkokhelo Eziphindaphindayo. Uma uthenga Amasevisi owabhalisele (isb., nyanga zonke, njalo ngemva kwezinyanga ezi-3 noma minyaka yonke), uyaqaphela futhi uyavuma ukuthi ugunyaza izinkokhelo eziphindaphindwayo, futhi izinkokhelo zizokwenziwa ku-Microsoft ngendlela oyikhethile ephindaphindayo oyivumile, kuze kube yilapho okubhaliselwe kwaleyo Sevisi kunqanyulwa nguwe noma yi-Microsoft. Ngokugunyaza izinkokhelo eziyimpinda, ugunyaza i-Microsoft ukuthi icubungule noma yiziphi izinkokhelo njengemali ephuma ngekhompuyutha noma ukudluliswa kwemali, noma njengamadrafti ama-elekthronikhi avela ku-akhawunti yakho ekhethiwe (uma kuyiNkokhelo Ezenzekelayo noma izinkokhelo ezifanayo), noma njengendlela yokukhokha ku-akhawunti yakho oyikhethile (uma kudingeka ikhadi lesikweletu noma izinkokhelo ezifanayo) (zonke okuthiwa “Ukukhokha Ngama-elekthronikhi“). Izinhlawulo zokubhaliselwe ngokuvamile zikhokhiswa ngaphambi kwesikhathi sokubhaliselwe esithintekayo. Uma kunenkokhelo ebuya ingakhokhiwe noma ikhadi lesikweletu noma indlela yokukhokha efanayo ichithwa noma inqatshwa, i-Microsoft noma abahlinzeki bayo besevisi bayaligodla ilungelo lokuqoqa noma yiziphi izinto ezithintekayo, izinhlawulo zokwenqatshwa noma zezimali ezingenele nokucubungula noma yiziphi izinkokhelo ezinjalo njengeNkokhelo Ye-elekhronikhi.
 • e. Ukuvuselela Ngokuzenzekelayo. Uma ukuvuselela ngokuzenzekelayo kuvunyelwe ngaphansi komthetho othintekayo, ungase ukhethe ukuthi amaSevisi avuselelwe ngokuzenzekelayo ekupheleni kwesikhathi sesevisi esinqunyiwe. Sizokukhumbuza nge-imeyili, noma ngenye indlela efanele, ngaphambi kokuvuselela noma yimaphi amaSevisi esikhathini esisha, futhi sikwazise nganoma yiziphi izinguquko zamanani ngokuvumelana nesigaba 9(k). Uma sesikukhumbuzile ukuthi ukhethe ukuthi amaSevisi avuselelw ngokuzenzekelayo, singavuselela Amasevisi akho ngokuzenzekelayo ekupheleni kwesikhathi samanje sesevisi bese sikukhokhisa inani lamanje lokuvuselela, ngaphandle uma ukhethe ukukhansela amaSevisi njengoba kuchazwe ngezansi. Sizokukhumbuza ukuthi sizokhokhisa indlela yokukhokha oyikhethile yokuvuselela Amasevisi, kungakhathaliseki ukuthi isefayelini ngosuku lokuvuselela noma inikezwa kamuva. Sizokunikeza nemiyalelo yokuthi ungawakhansela kanjani Amasevisi. Kufanele ukhansele Amasevisi ngaphambi kosuku lokuvuselela ukuze ugweme ukukhokhiswa inhlawulo yokuvuselela.
 • f. Isitatimende Se-intanethi Namaphutha. I-Microsoft izokunika isitatimende senkokhiso se-Intanethi kuwebhusayithi yokuphathwa kwe-akhawunti ye-Microsoft, lapho ungabona khona futhi uphrinte isitatimende. Ku-Skype, ungavula isitatimende sakho ku-intanethi ngokungena ku-akhawunti yakho ku-www.skype.com. Lesi yiso kuphela isitatimende sezinkokhiso esisikhiphayo. Uma senza iphutha enkokhisweni yakho, kufanele usitshele zingakapheli izinsuku ezingu-90 ngemva kokuvela kwephutha lokuqala esitatimendeni sakho. Siyobe sesiphenya inkokhiso ngokushesha. Uma ungasitsheli singakapheli leso sikhathi, uyasikhulula ecaleni nasezimangalweni zokulahlekelwa ezivela kulelo phutha futhi ngeke kudingeke silungise iphutha noma sibuyise imali, ngaphandle uma kufunwa umthetho. Uma i-Microsoft ibone iphutha lenkokhiso, sizolilungisa lelo phutha zingakapheli izinsuku ezingu-90. Le nqubomgomo ayiwaphazamisi amalungelo ezomthetho athintekayo.
 • g. Inqubomgomo Yokubuyiselwa Imali. Ngaphandle uma umthetho usho noma umyalo othile kaHulumeni usho okuhlukile, zonke izinto ezithengwayo ziwujuqu futhi azibuyiswa. Uma ukholwa ukuthi i-Microsoft ikukhokhise ngephutha, kufanele usithinte zingakapheli izinsuku ezingu-90 ukhokhisiwe. Ayikho imali ezobuyiswa nganoma yiziphi izinhlawulo ezinezinsuku ezingaphezu kwezingu-90 ubudala, ngaphandle uma kufunwa umthetho. Siyaligodla ilungelo lokubuyisa imali noma amakhredithi ngokombono wethu. Uma sibuyisa imali noma ikhredithi, asikho ngaphansi kwesibopho sokubuyisa imali efanayo esikhathini esizayo. Le nqubomgomo yokubuyiselwa imali ayiwaphazamisi amalungelo ezomthetho athintekayo. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ngembuyiselo yemali, vakashela isihloko sethu sosizo. Uma uhlala e-Taiwan, sicela uqaphele ukuthi ngokuvumelana noMthetho wase-Taiwane Wokuvikelwa Kwabathengi nezimiso ezihlobene nawo, zonke izinto ezithengwayo zokuqukethwe kwedijithali ezihlinzekwa ngendlela engaphatheki kanye/noma amasevisi aku-inthanethi ziwujuqu futhi azinambuyiselo uma okuqukethwe okunjalo noma isevisi ihlinzekwa ku-inthanethi. Awunalo ilungelo lokucela isikhathi sokuhoxa noma imbuyiselo ethile.
 • h. Ukukhansela Amasevisi. Ungakhansela Isevisi nganoma yisiphi isikhathi, ngenxa yesizathu esithile noma ngaphandle kwaso. Ukuze ukhansele Isevisi futhi ucele imbuyiselo yemali, uma unelungelo lokuyithola, vakashela iwebhusayithi ye-Microsoft yokuphatha i-akhawunti. Ku-Skype, sicela ugcwalise Ifomu Lokuhoxa usebenzisa ulwazi olunikezwe lapha. Kufanele ubheke umtitilizo ochaza Amasevisi (i) ngoba ungase ungayitholi imbuyiselo ngesikhathi sokukhansela; (ii) ungase uphoqeleke ukukhokha izinhlawulo zokukhansela; (iii) ungase ube nesibopho sokukhokha zonke izinhlawulo ezenziwe ku-akhawunti yakho yenkokhiso yamaSevisi ngaphambi kosuku lokukhansela; futhi (iv) ungase ulahlekelwe igunya lokungena futhi usebenzise i-akhawunti yakho uma ukhansela amaSevisi; noma, uma uhlala e-Taiwan, (v) ungase uthole imbuyiselo eyinani elilingana nenkokhelo engasetshenziswanga oyikhokhele iSevisi ebalwa ngesikhathi sokukhansela. Sizocubungula Idatha yakho njengoba kuchazwe ngenhla esigabeni 4. Uma ukhansela, ukufinyelela kwakho Amasevisi kuphela ekupheleni kwesikhathi samanje Samasevisi, noma, uma sikhokhisa i-akhawunti yakho ngezikhathi ezithile, ekupheleni kwesikhathi okhansele ngaso.
 • i. Imititilizo Yesikhathi Sesivivinyo. Uma uneqhaza emtitilizweni othile wesikhathi sesivivinyo, kufanele ukhansele Amasevisi asavivinywa ekupheleni kwesikhathi sokuvivinya ukuze ugweme izindleko ezintsha eziphindaphindwayo, ngaphandle uma sikutshela okuhlukile. Uma ungayikhanseli Isevisi esavivinywa ekupheleni kwesikhathi sesivivinyo, singase sikukhokhise ngeSevisi.
 • j. Imititilizo Yesikhashana. Ngezikhathi ezithile, i-Microfost ingahlinzeka Amasevisi amahhala esikhathi sesivivinyo. I-Microsoft iyaligodla ilungelo lokukukhokhisa ngamaSevisi anjalo (ngenani elivamile) uma i-Microsoft inquma (ngokombono wayo olinganiselayo) ukuthi uyisebenzisa kabi imigomo yomtitilizo.
 • k. Ukushintsha Kwamanani. Singashintsha inani lamaSevisi noma nini futhi uma uthenga okuthile ngokuphindaphindiwe, sizokwazisa nge-imeyili, noma ngezinye izindlela ezifanele, izinsuku okungenani ezingu-15 ngaphambi kokushintsha kwamanani. Uma ungavumelani nokushintsha kwamanani, kufanele ukhansele futhi uyeke ukusebenzisa Amasevisi ngaphambi kokushintsha kwenani. Uma kunesikhathi esingaguquki kanye nenani leSevisi oyifunayo, lelo nani lizoqhubeka lisebenza kuleso sikhathi esingaguquki.
 • l. Izinkokhelo Eziza Kuwe. Uma sikukweleta inkokhelo, khona-ke uyavuma ukusinika ngesikhathi nangendlela enembile noma iluphi ulwazi esiludingayo ukuze sikukhokhele. Unomthwalo wanoma yiziphi izintela nezinkokhelo ongazithola ngenxa yale nkokhelo eza kuwe. Futhi kufanele uhambisane nanoma yimiphi imibandela esiyibekela ilungelo lakho lokuthola inkokhelo. Uma uthola inkokhelo ngephutha, singayihlehlisa noma sicele ukuthi uyibuyise. Uyavuma ukubambisana nathi emizamweni yokwenza lokhu. Futhi singanciphisa inkokhelo eza kuwe ngaphandle kwesaziso ukuze silungise noma iyiphi inkokhelo yangaphambilini.
 • m. Amakhadi Esipho. Ukukhululwa nokusetshenziswa kwamakhadi ezipho (ngaphandle kwamakhadi ezipho e-Skype) kuphethwe yiMigomo Nemibandela Yamakhadi Ezipho e-Microsoft. Ulwazi ngamakhadi ezipho e-Skype luyatholakala ekhasini le-Skype loSizo.
 • n. Indlela Yokukhokha Nge-akhawunti Yasebhange. Ungabhalisa i-akhawunti yasebhange efanelekayo ne-akhawunti yakho ye-Microsoft ukuze uyisebenzise njengendlela yokukhokha. Ama-akhawunti asebhange afanelekayo ahlanganisa ama-akhawunti asezikhungweni zezimali ezikwazi ukuthola izicelo eziqondile zokudonswa kwemali (isib., isikhungo sezimali esise-United States ezisingatha ukukhokhwa kwezimali ngokuzenzekelayo ("ACH"), isikhungo sezimali saseYurophu esisekela i-Single Euro Payments Area ("SEPA") noma i-"iDEAL" e-Netherlands). Imibandela oyamukele uma ufaka i-akhawunti yakho yasebhange njengendlela yokukhokha ku-akhawunti yakho ye-Microsoft (isib., "umyalo" uma kuziwa ku-SEPA) nayo iyasebenza. Uyavuma futhi uyaqinisa ukuthi i-akhawunti yakho yebhange elibhalisiwe isegameni lakho noma ugunyaziwe ukuthi ubhalise futhi usebenzise le akhawunti yasebhange njengendlela yokukhokha. Ngokubhalisa noma ngokukhetha i-akhawunti yakho yasebhange njengendlela yokukhokha, ugunyaza i-Microsoft (noma amanxusa ayo) ukuthi aqale ukudonsa imali okukodwa noma ngaphezulu kwenani eliphelele lalokho okuthengile noma lenkokhiso yokubhaliselwe (ngokuvumelana nemibandela yesevisi yakho yokubhaliselwe) ku-akhawunti yakho yasebhange (futhi, uma kudingeka, ibuyisele imali kanye noma ngaphezulu ku-akhawunti yakho yasebhange ukuze ilungise amaphutha, ikhiphe imbuyiselo noma ngenjongo efanayo), futhi ugunyaza isikhungo sezimali esiphethe i-akhawunti yakho yasebhange ukuthi sikhiphe leyo mali noma samukele imali engenayo. Uyaqonda ukuthi lesi sigunyazo sizoqhubeka sisebenza ngokuphelele kuze kube yilapho ususa ulwazi lwe-akhawunti yakho yasebhange ku-akhawunti yakho ye-Microsoft. Xhumana nabosekelo lwamakhasimende njengoba kuchazwe ngenhla esigabeni 4(a) ngokushesha uma ukholwa ukuthi ukhokhiswe ngephutha. Imithetho esebenza ezweni lakini ingase ifake nesibopho sakho nganoma imuphi umgunyathi, ukukhokhiswa ngephutha noma okungagunyaziwe ku-akhawunti yakho yasebhange. Ngokubhalisa noma ngokukhetha i-akhawunti yasebhange njengendlela yakho yokukhokha, uyavuma ukuthi ufundile, waqonda futhi wamukela le Mibandela.
Umbhalo ophelele
Ibhizinisi Elinesivumelwano, Ukukhetha Umthetho, Kanye Nendawo Yokuxazulula IzingxabanoIbhizinisi Elinesivumelwano, Ukukhetha Umthetho, Kanye Nendawo Yokuxazulula Izingxabano10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Ukufingqwa

10. Ibhizinisi Elinesivumelwano, Ukukhetha Umthetho, Kanye Nendawo Yokuxazulula Izingxabano. Uma usebenzisa Amasevisi amahhala nakhokhelwano e-Skype, wenza isivumelwano ne-Microsoft, futhi noma imaphi amarefurensi e-"Microsoft" kule Migomo kusho i-Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Kumasevisi amahhala noma akhokhelwayo amakhasimende anombhalo we-Skype, umthetho waseLuxembourg ulawula ukuchazwa kwale Migomo nezimangalo eziphathelene nokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zomthetho. Imithetho yesifundazwe noma izwe ohlala kulo ibusa zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, kanye nezimangalo zokwephulwa komthetho). Uma wamukele le Migomo ngokuvula i-akhawunti ye-Skype noma ngokusebenzisa i-Skype, wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele nendawo yezinkantolo zaseLuxembourg zazo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo noma ezihlobene nayo noma Amasevisi amakhasimende anegama le-Skype. Kuwo wonke amanye Amasevisi, uma wamukele le Migomo ngokuvula i-akhawunti ye-Microsoft noma ngokusebenzisa nanoma iyiphi enye Isevisi, ibhizinisi owenza nalo isivumelwano, umthetho ophethe, kanye nendawo yokuxazulula izingxabano kuvela ngezansi:

 • a. ECanada. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseCanada, wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Imithetho yesifundazwe ohlala kuso (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) ibusa ukuchazwa kwale Migomo, izimangalo zokwephulwa kwayo, kanye nazo zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise nokuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, nezimangalo zokwephulwa komthetho), kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zomthetho. Wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele nendawo yezinkantolo zase-Ontario zazo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo noma Amasevisi.
 • b. ENyakatho noma eNingizimu Melika ngaphandle kwelase-United States and Canada. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseNyakatho noma eNingizimu Melika ngaphandle kwelase-United States neCanada, wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Imithetho yeSifundazwe saseWashington ibusa ukuchazwa kwale Migomo nezimangalo zokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukukhethwa kwezimiso zomthetho. Imithetho yezwe esiqondisa kulo Amasevisi akho ibusa zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, kanye nezimangalo zokwephulwa komthetho).
 • c. EMpumalanga Ephakathi noma e-Afrika. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) iseMpumalanga Ephakathi noma e-Afrika, futhi usebenzisa izingxenye zamahhala zamaSevisi (njenge-Bing and MSN), wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Uma ukhokhile ukuze usebenzise ingxenye yamaSevisi, wenza isivumelwano ne-Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Kumasevisi amahhala nakhokhelwayo, imithetho yase-Ireland olawula ukuchazwa kwale Migomo nezimangalo eziphathelene nokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zomthetho. Imithetho yezwe esiqondisa kulo Amasevisi akho ibusa zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, kanye nezimangalo zokwephulwa komthetho). Wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele nendawo yezinkantolo zase-Ireland zazo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo noma Amasevisi.
 • d. E-Asia noma eNingizimu Pacific, ngaphandle uma izwe lakini libalwe ngokuqondile ngezansi. Uma uhlala (noma, uma ibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) ise-Asia (ngaphandle kwase-China, Japan, Republic of Korea, noma i-Taiwan) noma eNingizimu Pacific, futhi usebenzisa izingxenye zamahhala zamaSevisi (njenge-Bing ne-MSN), wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Uma ukhokhile ukuze usebenzise ingxenye yamaSevisi, noma usebenzisa isevisi yamahhala ye-Outlook.com e-Singapore noma e-Hong Kong, wena isivumelwano ne-Microsoft Regional Sales Corp., inhlangano ehlelwe ngaphansi kwemithetho yeSifundazwe saseNevada, e-U.S.A., enamagama e-Singapore nase-Hong Kong, enendawo yayo eyinhloko yebhizinisi ku-438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; inqobo, uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho itholakala) e-Australia, wenza isivumelwano ne-Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia kanti uma uhlala, noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho itholakala) e-New Zealand, wenza isivumelwano ne-Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Kumasevisi amahhala nakhokhelwayo, umthetho weSifundazwe sase-Washington ulawula ukuchazwa kwale Migomo nezimangalo eziphathelene nokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zomthetho. Imithetho yezwe esiqondisa kulo Amasevisi akho ibusa zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, kanye nezimangalo zokwephulwa komthetho). Noma iyiphi ingxabano evela noma ehlobene nale migomo noma Amasevisi ngaphandle kwe-Skype, kuhlanganise nanoma imuphi umbuzo ngokuphathelene nokuba khona kwawo, ukusebenza, noma ukunqanyulwa kwawo, izothunyelwa futhi ekugcineni ixazululwe ngokomthetho eSingapore ngokuvumelana neMithetho Yokulamula yaseSingapore International Arbitration Center (i-SIAC), okuyimithetho ebhekwa njengefakiwe ngoba kukhulunywa ngayo kulesi sigaba. Inkantolo izoba nomlamuli oyedwa ozokhethwa nguMongameli we-SIAC. Ulimi lokulamula kuyoba yisiNgisi. Isinqumo sikamlamuli siyoba ujuqu, sibophe, futhi asinakuphikiswa, futhi singase sisetshenziswe njengesisekelo sokwahlulela kunoma iliphi izwe noma isifunda.
 • e. EJapan. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) iseJapan, futhi usebenzisa izingxenye zamahhala zamaSevisi (njenge-Bing and MSN), wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Uma ukhokhile ukuze usebenzise ingxenye yamaSevisi, wenza isivumelwano ne-Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Kumasevisi amahhala nakhokhelwayo, imithetho yaseJapan ibuza le Migomo nanoma yiziphi izindaba eziphakama ngenxa yayo noma ehlovene nayo noma Amasevisi. Wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele lokuqala nendawo yezinkantolo zase-Tokyo District Court zazo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo noma Amasevisi.
 • f. ERepublic of Korea. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) ise-Republic of Korea, futhi usebenzisa izingxenye zamahhala zamaSevisi (njenge-Bing and MSN), wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Uma ukhokhile ukuze usebenzise ingxenye yamaSevisi, wenza isivumelwano ne-Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Kumasevisi amahhala nakhokhelwayo, imithetho yase-Republic of Korea ibuza le Migomo nanoma yiziphi izindaba eziphakama ngenxa yayo noma ehlovene nayo noma Amasevisi. Wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele lokuqala nendawo yezinkantolo zase-Seoul Central District Court zazo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo noma Amasevisi.
 • g. ETaiwan. Uma uhlala (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) iseTaiwan futhi usebenzisa izingxenye zamahhala zamaSevisi (njenge-Bing and MSN), wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Uma ukhokhile ukuze usebenzise ingxenye yamaSevisi, wenza isivumelwano ne-Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. KumaSevisi amahhala nakhokhelwayo, imithetho yaseTaiwan ibusa le Migomo nanoma yiziphi izindaba eziphakama ngenxa yayo noma ezihlobene nayo noma Amasevisi. Ukuthola imininingwane ethe xaxa nge-Microsoft Taiwan Corp., sicela ubheke iwebhusayithi eyenziwe uMnyango Wezindaba Zezomnotho waseR.O.C.. Wena kanye nathi ngokungenakuguqulwa sikhetha i-Taipei District Court njengenkantolo yokuqala enegunya phezu kwanoma yiziphi izindaba ezivela ngenxa yale Migomo noma Amasevisi, ngokwesilinganiso esiphelele esivunyelwe yimithetho yaseTaiwan.

Imithetho yabathengi yezwe lakini ingase ifune ukuthi imithetho ethile yezwe iphathe noma ikunike ilungelo lokuxazulula izingxabano kwesinye isithangami naphezu kwale Migomo. Uma kunjalo, umthetho okhethwayo nesithangami esitholakalayo engxenyeni 10 sisebenza ngokwezinga elivunyelwe yimithetho yabathengi yezwe lakini.

Umbhalo ophelele
AmawarantiAmawaranti12_Warranties
Ukufingqwa

11. Amawaranti.

 • a. I-MICROSOFT, KANYE NOZAKWETHU, ABATHENGISI, ABASAKAZI, NABADAYISI BAYO, AYENZI AMAWARANTI, ANGOKOQOBO NOMA AHLONGOZWAYO, AMAGARANTI NOMA IMIBANDELA NGOKUPHATHELENE NOKUSEBENZISA KWAKHO LA MASEVISI. UYAQONDA UKUTHI UKUSEBENZISA AMASEVISI UKWENZA NGOKUZITHANDELA FUTHI SIHLINZEKA LA MASEVISI "NJENGOBA ENJALO" KANYE "NAWO WONKE AMAPHUTHA" FUTHI "UMA ETHOLAKALA." I-MICROSOFT AYINIKEZI ISIQINISEKISO SOKUNEMBA NOMA UKUFIKA NGESIKHATHI KWAMASEVISI. UNGASE UBE NAMALUNGELO ATHILE NGAPHANSI KOMTHETHO WEZWE LAKINI. AKUKHO LUTHO KULE MIGOMO OKUHLOSELWE UKUTHINTA LAWO MALUNGELO, UMA KUWUKUTHI AYASEBENZA. UYAVUMA UKUTHI IZINHLELO ZAMAKHOMPUYUTHA NEZOKUXHUMANA ZINAWO AMAPHUTHA NOKUTHI KUYE KUBE NESIKHATHI SOKUNGASEBENZI KWAZO. ASIYINIKEZI IGARANTI YOKUTHI AMASEVISI NGEKE APHAZAMISEKE, AZOFIKA NGESIKHATHI, APHEPHILE, NOMA AWANALO IPHUTHA NOMA UKUTHI UKULAHLEKELWA OKUQUKETHWE NGEKE KWENZEKE, FUTHI ASIYINIKEZI IGARANTI NGANOMA ILUPHI UXHUMANO NOMA OKUDLULISWAYO OKUVELA KUMANETHIWEKHI AMAKHOMPUYUTHA.
 • b. NGOKWEZINGA OKUVUNYELWE NGALO UMTHETHO WEZWE LAKINI, SIWABEKELA ECELENI AMAWARANTI AHLONGOZWAYO, KUBANDAKANYE UKUTHENGISEKA, IKHWALITHI EYANELISAYO, UKUFANELEKA NGENJONGO ETHILE, UMZAMO WOKUSEBENZISEKA, KANYE NOKUNGAPHULWA KWAMALUNGELO.
 • c. Kumakhasimende ahlala e-Australia: Izimpahla zethu ziza namagaranti angenakubekelwa eceleni ngaphansi koMthetho Wabathengi Wase-Australia. Unelungelo lokushintshelwa noma lokubuyiselwa imali ngokwehluleka okukhulu kanye nesinxephezelo nganoma ikuphi okunye ukulahlekelwa noma umonakalo osezingeni elifanele. Futhi unelungelo lokuthi izimpahla zilungiswe noma zishintshwe uma izimpahla zingelona izinga elamukelekayo futhi ukuhluleka kungaholeli ekuhlulekeni okukhulu.
 • d. Kumakhasimende ahlala eNew Zealand, kungenzeka unamalungelo omthetho ngaphansi koMthetho Wamagaranti Amakhasimende WaseNew Zealand, futhi akukho lutho kule Migomo okuhloselwe ukuphazamisa lawo malungelo.
Umbhalo ophelele
Umkhawulo Womthwalo WecalaUmkhawulo Womthwalo Wecala13_limitationOfLiability
Ukufingqwa

12. Umthwalo Wecala Olinganiselwe.

 • a. Uma unesisekelo esithile sokufuna amademeshe (kubandakanye nokwephulwa kwale Migomo), ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, uyavuma ukuthi isisombululo sakho sikuthola, ku-Microsoft noma ozakwabo, abadayisi, abasakazi, Izinhlelo Ezivela Ngaphandle nabahlinzeki bamaSevisi, nabathengisi, amademeshe aqondile kuze kube yinani elilingana nemali yamaSevisi enyanga okwenzeke ngayo ukulahlekelwa noma ukwephulwa komthetho (noma kuze kufinyelele ku-USD$10.00 uma Amasevisi emahhala).
 • b. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, awukwazi ukuthola noma ikuphi (i) ukulahlekelwa noma amademeshe awumphumela; (ii) ukulahlekelwa kwezinzuzo zangempela noma ebezilindelwe (eziqondile noma ezingaqondile); (iii) ukulahlekelwa yinzuzo yangempela noma ebilindelwe (eqondile noma engaqondile); (iv) ukulahlekelwa yisivumelwano noma ibhizinisi noma okunye ukulahlekelwa noma amademeshe avela ngenxa yokusebenzisa Amasevisi ngendlela engakuthinti wena siqu; (v) ukulahlekelwa noma amademeshe akhethekile, angaqondile, athuka enzeka noma ayinhlawulo; futhi (vi) ngokwezinga elivunyelwe umthetho, ukulahlekelwa okuqondile noma amademeshe angaphezu kwemikhawulo echazwe engxenye 12(a) ngenhla. Le mikhawulo nimigoqo isebenza uma leli khambi lingakunxephezeli ngokuphelele nganoma ikuphi ukulahlekelwa noma ukwehluleka kwenjongo eyinhloko noma uma besazi noma bekufanele sazi ngamathuba okudaleka komonakalo. Ngokwezinga eliphelele elivunyelwe umthetho, le mikhawulo nemigoqo isebenza kunoma yini nanoma yiziphi izimangalo ezihlobene nale Migomo, Amasevisi, noma isofthiwe ehlobene namaSevisi.
 • c. I-Microsoft ayinawo umthwalo noma icala nganoma ikuphi ukwehluleka ukwenza noma ukubambezeleka ukufeza izibopho zayo ngaphansi kwale Migomo uma ukwehluleka noma ukubambezeleka kudalwe yizimo ezingaphezu kwamandla e-Microsoft (njengezingxabano zezabasebenzi, izenzo zikaNkulunkulu, impi noma imisebenzi yamaphekula, umonakalo ononya, izingozi noma ukuhambisana nomthetho ofanele noma isinqumo sikahulumeni). I-Microsoft iyozama ukunciphisa imithelela yanoma yiziphi kulezi zehlakalo nokufeza izibopho zayo ezingathikamezekanga.
Umbhalo ophelele
Imigomo Eqondene NamasevisiImigomo Eqondene Namasevisi14_service-SpecificTerms
Ukufingqwa

13. Imigomo Eqondene Namasevisi. Imigomo engaphambi nangemva kwengxenye 13 isebenza kuwo wonke Amasevisi. Le ngxenye iqukethe imigomo eqondene namasevisi ethasisela emigomweni evamile. Le migomo eqondene namasevisi ibusa uma kukhona ukungqubuzana nemigomo evamile.

Umbhalo ophelele
I-Xbox Live Namageyimu Kanye Nezinhlelo Ze-Microsoft StudiosI-Xbox Live Namageyimu Kanye Nezinhlelo Ze-Microsoft Studios14a_XboxLive
Ukufingqwa
 • a. I-Xbox Live Namageyimu Kanye Nezinhlelo Ze-Microsoft Studios.
  • i. Ukusebenzisa Komuntu Siqu Okungekhona Okwentengiso. I-Xbox Live, I-Games for Windows Live namageyimu e-Microsoft Studios, izinhlelo, amasevisi nokuqukethwe okuhlinzekwa yi-Microsoft (sekukonke okuthiwa "Amasevisi E-Xbox") awokusetshenziswa nguwe siqu hhayi ngezizathu zezentengiso.
  • ii. Amasevisi e-Xbox. Uma ubhalisela i-Xbox Live kanye/noma uthola amaSevisi e-Xbox, ulwazi mayelana nemidlalo yakho, imisebenzi, nokusebenzisa imidlalo namaSevisi e-Xbox luzolandelelwa futhi lwabelwane nonjiniyela bangaphandle bemidlalo ukuze i-Microsoft nonjiniyela bemidlalo bangaphandle bakwazi ukusebenzisa imidlalo yabo futhi bakulethele Amasevisi E-Xbox. Uma ukhetha ukuxhumanisa i-akhawunti yakho yamaSevisi e-Microsoft Xbox kanye ne-akhawunti yakho okungeyona eyamasevisi e-Microsoft, ngokwesibonelo, umshicileli womdlalo ongeyena owe-Microsoft yama-Apps Aseceleni Namasevisi), uyavuma ukuthi: (a) i-Microsoft ingabelana ngolwazi lwe-akhawunti olulinganiselwe (kubandakanye nokunganqunyelwa kwe-gamertag, amaphoyinti omdlali, amaphoyinti omdlalo, umlando womdlalo, nohlu lwabangane), naleyo nkampani engeyona eye-Microsoft njengoba kushiwo eSitatimendeni Sobumfihlo se-Microsoft, futhi (b) uma kuvunyelwe amasethingi akho obumfihlo e-Xbox, inkampani engeyona eye-Microsoft ingafinyelela futhi koKuqukethwe Kwakho ngokuxhumana phakathi kwemidlalo uma ungene ku-akhawunti yakho naleyo nkampani engeyona eye-Microsoft. Futhi, uma kuvunyelwa amasethingi akho obumfihlo e-Xbox, i-Microsoft ingashicilela igama lakho, i-gamertag, i-gamerpic, isiqubulo, i-avatar, ama-gameclip nemidlalo oyidlalile uxhumene nabantu obavumelayo.
  • iii. Okuqukethwe Kwakho. Njengengxenye yokwakha umphakathi wamaSevisi E-Xbox, unikeza i-Microsoft, ozakwabo nabantu abanelayisensi ngaphansi kwayo ilungelo lamahhala nelomhlaba wonke lokusebenzisa, ukushintsha, ukushicilela, ukusabalalisa, ukusakaza, ukwabelana nokubukisa Ngokuqukethwe Kwakho noma igama lakho, i-gamertag, isiqubulo, noma i-avatar oyifake kumaSevisi E-Xbox.
  • iv. Abaphathi Bamageyimu. Amageyimu athile angasebenzisa abaphathi nabahlinzeki bamageyimu. Abaphathi bamageyimu nabaphakeli ababona abakhulumeli be-Microsoft abagunyaziwe. Imibono yabo ayivezi ngempela imibono ye-Microsoft.
  • v. Izingane ku-Xbox. Uma useyingane usebenzisa i-Xbox Live, umzali wakho noma umnakekeli angalawula izici eziningi ze-akhawunti yakho futhi angathola imibiko mayelana nokusebenzisa kwakho i-Xbox Live.
  • vi. Imali Yamageyimu noma Izinto-mbumbulu Ezithengwayo Amasevisi angahlanganisa imali-mbumbulu yokudlala (njengegolide, izinhlamvu zemali noma amaphoyinti) angathengwa ku-Microsoft usebenzisa amathuluzi emali angempela uma usufinyelele ubudala "obufanele" lapho uhlala khona. La maSevisi angahlanganisa izinto-mbumbulu, izinto zedijithali noma izimpahla ezingathengwa kwa-Microsoft usebenzisa amathuluzi angempela emali noma imali yamageyimu. Imali yamageyimu noma izinto-mbumbulu azinakushintshaniswa ngemali yangempela, izimpahla noma ezinye izinto ezinenani lemali ezivela e-Microsoft nakunoma imuphi omunye umuntu. Ngaphandle kwelayisensi enemibandela, yomuntu siqu, engenakushintshwa, engenakudluliswa, engenakuhlukaniselwa omunye umuntu yokusebenzisa imali yamageyimu nezinto-mbumbulu kumaSevisi kuphela, awunalo ilungelo noma imvume kunoma iyiphi imali enjalo yamageyimu noma izinto-mbumbulu ezivela noma ezisungulwe Amasevisi, nanoma yiziphi ezinye izimfanelo ezihlobene nokusebenzisa Amasevisi noma ezigcinwe ngaphakathi kwamaSevisi. I-Microsoft nganoma yisiphi isikhathi ingaqondisa, ilawule, ishintshe futhi/noma inqamule ukusetshenziswa kwemali yamageyimu kanye/noma izinto-mbumbulu uma inquma ukuthi lokhu kufanele.
  • vii. Izibuyekezo Zesofthiwe. Kunoma iyiphi idivayisi engaxhuma kumaSevisi e-Xbox, singahlola ngokuzenzekelayo isibuyekezo sakho sesofthiwe yekhonsoli ye-Xbox noma i-app ye-Xbox App futhi silande ikhonsoli ye-Xbox noma izibuyekezo ze-app ye-Xbox noma izinguquko zohlelo, kubandakanye nalezo ezikunqabela ukufinyelela kumaSevisi e-Xbox, ukusebenzisa imidlalo ye-Xbox engagunyaziwe noma ama-app e-Xbox, noma ukusebenzisa amadivayisi angagunyaziwe aseceleni kanye nekhonsoli ye-Xbox.
  • viii. Ukuphela Kwesikhathi Se-gamertag. Kufanele ungene kumasevisi e-Xbox okungenani kanye esikhathini esiyiminyaka emihlanu, ngale kwalokho ungalahlekelwa ukufinyelela ku-gamertag ehlobene ne-akhawunti yakho futhi leyo gamertag ingase itholakale ukuze isetshenziswe abanye.
  • ix. I-Arena. I-Arena yiSevisi ye-Xbox i-Microsoft noma inkampani yangaphandle engakunika ngayo ikhono lokubamba iqhaza noma lokwakha umqhudelwano wemidlalo yamavidiyo, ngezinye izikhathi okhipha umklomelo ("Umqhudelwano"). Ukusebenzisa kwakho i-Arena kungaphansi kwale Migomo, futhi kungase kudingeke ukuthi wamukele eminye imigomo yoMqhudelwano, imibandela nemithetho efunwa ngumhleli woMqhudelwano ngesikhathi sokubhalisa ("Imigomo Yomqhudelwano") Kungase kube nemithetho yokufaneleka, futhi ingahlukahluka kuye ngesifunda. Imiqhudelwano ayisebenzi ezindaweni lapho inqatshelwe noma ivinjelwe khona umthetho. Ukwephula le Migomo (kubandakanye Imithetho Yokuziphatha) noma Imigomo Yomqhudelwano kungaholela esijezisweni noma ekukhishweni eMqhudelwaneni. Uma wakha uMqhudelwano, ungase ungadingi noma yimiphi Imithetho Yomqhudelwano i-Microsoft (ngokwesinqumo sayo) eyibheka njengengahambisani nale Migomo. I-Microsoft iyaligodla ilungelo lokukhansela noma imuphi uMqhudelwano nganoma yisiphi isikhathi.
  • x. Umgunyathi Nokuxakazisa Isofthiwe. Kunoma iyiphi idivayisi engaxhuma kumaSevisi e-Xbox, singahlola ngokuzenzekelayo ukuthi idivayisi yakho ayinayo yini ihadiwe noma isofthiwe engagunyaziwe evumela umgunyathi noma ukuxakazisa okuwukwephulwa kweMithetho Yokuziphatha noma le Migomo, futhi ilande i-app ye-Xbox noma izibuyekezo zesofthiwe noma izinguquko zohlelo, kubandakanye nalezo ezikunqabela ukufinyelela kumaSevisi e-Xbox, noma ukusebenzisa isofthiwe engagunyaziwe noma ama-app avumela umgunyathi noma ukuxakazisa uhlelo.
  • xi. Isixubi.
   • 1. Ama-akhawunti Esixubi Nama-akhawunti E-Microsoft. Uma usebenzisa iSevisi Yesixubi kanye ne-akhawunti yeSixubi, khona-ke ukusebenzisa kwakho kuhlanganiswe yiMigomo Yesevisi Yesixubi etholakala ku-https://mixer.com/about/tos. Uma usebenzisa iSevisi Yesixubi kanye ne-akhawunti ye-Microsoft, khona-ke ukusebenzisa kwakho kuhlanganisiwe nakule Migomo. Le Migomo iyasebenza uma kukhona ingxabano.
   • 2. Okuqukethwe Kwakho KuSixubi. "Okuqukethwe Kwakho KuSixubi" kusho konke okuqukethwe wena, noma othile owenza egameni lakho, akwenzayo kuSevisi Yesixubi, kuhlanganise kodwa kungagcini ngokusakaza okubukhoma nokuqoshiwe (nanoma ikuphi okuqukethwe, njengemisindo nokubukwayo, okungaba khona); amagama emikhiqizo, izimpawu zohwebo, izimpawu zesevisi, amagama ohwebo, amalogo, noma i-indicia yomsuka; amazwana akho, ama-emoticon, nomsebenzi oseziteshini zeSixubi (kubandakanye okuqukethwe okudalwe nge-bot); kanye nayo yonke imethadatha ehlobene. Noma ubani, kubandakanye i-Microsoft nabasebenzisi, angabona, asebenzise, aphathe, aphindaphinde, alungise, asakaze, ashicilele, ahlale obala noma ngedijithali futhi abukise, ahumushe, ahlele, noma asizakale ngokuqukethwe kwakho kuSixubi, nganoma iluphi uhlobo, ifomethi, imidiya, noma iziteshi esaziwayo manje noma ezizokwenziwa esikhathini esizayo.
   • 3. Imithetho Yokuziphatha Esebenza KuSixubi. Chofoza lapha ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana neMithetho Yokuziphatha ye-Microsoft esebenza kuSixubi.
   • 4. Ukusebenzisa Isevisi YeSixubi.
    • a. Ubudala Obuyisisekelo. Ngokusebenzisa iSevisi YeSixubi, uyafakaza ukuthi uneminyaka okungenani eyi-13 ubudala futhi, uma ungaphansi kweminyaka yobudala obufanele lapho uhlala khona, ukusebenzisa kwakho kunakekelwa ngumzali noma umnakekeli osemthethweni.
    • b. Ukusebenzisa Obala Nangokufihla. Ungasebenzisa iSixubi ngokuzifihla uma ufuna nje ukubona okuqukethwe kuphela. Ngale kwalokho, kudingeka uvule i-akhawunti, ungene kuyo, futhi uzokwethulwa kwabanye abasebenzisi ngegama lakho leSixubi.
    • c. Ama-akhawunti Asetshenziswa Ngaphandle Kokuzifihla Ungavula i-akhawunti ye-Microsoft futhi/noma i-akhawunti yeSixubi esetshenziswa ngaphandle kokuzifihla ngezinjongo zeSevisi yeSixubi. Ungavula i-akhawunti yeSixubi ngokubhalisa ku-inthanethi. Kufanele usebenzise i-akhawunti yakho yeSixubi ukuze ihlale isebenza. Ngena kuSevisi yeSixubi okungenani kanye esikhathini esiyiminyaka emi-5 ukuze ugcine igama lakho leSixubi elihlobene ne-akhawunti yakho ye-Microsoft.
   • 5. Izaziso Zesevisi. Uma kukhona okuthile okufanele sikutshele kona mayelana neSevisi yeSixubi, sizothumela izaziso zeSevisi ku-imeyili ehlobene ne-akhawunti yakho yeSixubi kanye/noma i-akhawunti ye-Microsoft.
   • 6. Ukwesekwa. Ukwesekwa kwamakhasimende ngeSevisi yeSixubi kuyatholakala ku-mixer.com/contact.
Umbhalo ophelele
IsitoloIsitolo14b_Store
Ukufingqwa
 • b. Isitolo. "Isitolo" sisho Isevisi ekuvumela ukuthi uphequlule, ulande, uthenge, futhi uhlele nokubuyekeza izinhlelo (itemu elithi "uhlelo" luhlanganisa namageyimu) nokunye okuqukethwe kwamadijithali. Le Migomo ihlanganisa ukusetshenziswa kwe-Office Store, i-Windows Store kanye ne-Xbox Store. I-"Office Store" isho Isitolo semikhiqizo ye-Office nezinhlelo ze-Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access ne-Project (izinguqulo zika-2013 noma kamuva), nanoma yini enye eyenziwayo enophawu lwe-Office Store. I-"Windows Store" isho amadivayisi eSitolo se-Windows anjengefoni, i-PC nethebulethi, nanoma yini enye enegama le-Windows Store. I-"Xbox Store" isho Isitolo samakhonsoli e-Xbox One ne-Xbox 360, nanoma ikuphi okunye okwenziwayo okunegama le-Xbox Store.
  • i. Imigomo Yelayisensi. Sizoveza igama lomshicileli wohlelo ngalunye otholakala eSitolo esifanele. Ngaphandle uma kunikezwa imigomo ehlukile yelayisensi kanye nohlelo, Imigomo Yelayisensi Evamile Yezinhlelo ("i-"SALT") ekupheleni kwale Migomo iyisivumelwano phakathi kwakho nomshicileli wohlelo esichaza imigomo ethinta ukusebenzisa kwakho uhlelo olulanda nge-Windows Store noma i-Xbox Store. Ukuze sicacise, le migomo ihlanganisa ukusetshenziswa namasevisi ahlinzekwa Amasevisi e-Microsoft. Ingxenye 5 yale Migomo isebenza futhi Ezinhlelweni Ezivela Ngaphandle Namasevisi atholakala eSitolo. Izinhlelo ezilandwe nge-Office Store aziqondiswa yi-SALT futhi zinemigomo yelayisensi ehlukile esebenzayo.
  • ii. Izibuyekezo. I-Microsoft izohlola futhi ilande ngokuzenzekelayo izibuyekezo zezinhlelo zakho, ngisho noma ungangenanga eSitolo esifanele. Ungashintsha amasethingi akho eSitolo noma esistimu uma uncamela ukungazitholi izibuyekezo ngokuzenzekelayo zezinhlelo zeSitolo. Kodwa-ke, izinhlelo ezithile ze-Office Store eziqondiswa ngokuphelele noma ngokwengxenye ku-inthanethi zingabuyekezwa noma nini ngunjiniyela wezinhlelo futhi zingadinga imvume yakho ukuze zibuyekezwe.
  • iii. Ukulinganisela Nezibuyekezo. Uma ulinganisela noma ubuyekeza uhlelo noma enye Impahla Yedijithali eSitolo, ungathola i-imeyili evela e-Microsoft enokuqukethwe okuvela kumshicileli wohlelo noma Impahla Yedijithali. Noma iyiphi i-imeyili enjalo ivela e-Microsoft; asabelani ngekheli lakho le-imeyili nanoma imuphi umshicileli wezinhlelo noma ezinye Izimpahla Zedijithali ozithola eSitolo.
  • iv. Isixwayiso Sokuphepha. Ukuze ugweme amathuba okulimala, ukungaphatheki kahle noma ukulimala amehlo, kufanele uhlabe ikhefu ngezikhathi ezithile ekusebenziseni imidlalo noma ezinye izinhlelo, ikakhulukazi uma uzwa ubuhlungu noma ukukhathala ngenxa yokuzisebenzisa. Uma uzwa ukungaphatheki kahle, thatha ikhefu. Ukungaphatheki kahle kungabandakanya isicanucanu, ukudiyazela, isiyezi, ukudideka, ubuhlungu bekhanda, ukutubeka, ukukhathala kwamehlo, noma amehlo omile. Ukusebenzisa izinhlelo kungakuphazamisa futhi kuthikameze indawo ekuzungezile. Gwema ukukhutshwa, izitebhisi, osilingi abaphansi, izinto ezifayo noma eziyigugu ezingase zilimale. Inani elincane kakhulu labantu lingase liquleke uma libuka izithombe ezithile njengezibani ezicwazimulayo noma amaphethini angabonakala ezinhlelweni ezithile. Ngisho nabantu abangakaze baquleke kungenzeka banesifo esingaziwa esingadala lokhu kuquleka. Izinkomba zingahlanganisa inzululwane, ukungaboni kahle, ukungahlaliseki, ukuqhakanyeka noma ukudlikizela kwezitho, ukudideka, ukuquleka, noma ukudlikizeka. Ngokushesha yeka ukusebenzisa izinhlelo futhi uthinte udokotela uma uba nanoma yiziphi kulezi zinkomba, noma uthinte udokotela ngaphambi kokusebenzisa izinhlelo uma wake waba nezinkomba ezihlobene nokudlikizeka. Abazali kufanele baqiniseke ukuthi uma izingane zabo zisebenzisa izinhlelo azinazo yini lezi zinkomba.
Umbhalo ophelele
Izici Zomndeni We-MicrosoftIzici Zomndeni We-Microsoft14c_MicrosoftFamily
Ukufingqwa
 • c. Izici Zomndeni We-Microsoft. Abazali nezingane bangasebenzisa izici zomndeni we-Microsoft ukuze bakhe ukwethembana okusekelwe ekuqondeni ukuthi ikuphi ukuziphatha, amawebhusayithi, izinhlelo, amageyimu, izindawo, nokusebenzisa imali okulungele umndeni. Abazali bangakha umndeni ngokuya ku-https://account.microsoft.com/family (noma ngokulandela imiyalelo kudivayisi yabo ye-Windows noma ikhonsoli ye-Xbox) nokumema izingane noma abanye abazali ukuthi bajoyine. Kunezici eziningi ezitholakalela amalungu omndeni, ngakho sicela uhlaziye ngokucophelela ulwazi oluhlinzekwayo uma uvuma ukwakha noma ukujoyina umndeni nalapho uthenga Izimpahla Zedijithali ezisetshenziswa umndeni. Ngokwakha noma ukujoyina umndeni, uyavuma ukusebenzisa umndeni ngokuvumelana nenhloso yawo futhi ngeke uwusebenzise ngendlela engagunyaziwe ukuze ufinyelele ngokungemthetho olwazini lomunye umuntu.
Umbhalo ophelele
Imilayezo YeqembuImilayezo Yeqembu14d_GroupMessaging
Ukufingqwa
 • d. Imilayezo Yeqembu. Amasevisi e-Microsoft ahlukahlukene akuvumela ukuthi uthumele imilayezo kwabanye ngezwi noma nge-SMS ("imilayezo"), futhi/noma uvumele i-Microsoft noma ozakwabo abalawulwa yi-Microsoft ukuthi bathumele leyo milayezo kuwe kanye nomunye umsebenzisi oyedwa noma ngaphezulu egameni lakho. UMA UTSHELA I-MICROSOFT NOZAKWABO ABALAWULWA YI-MICROSOFT UKUTHI BATHUMELE IMILAYEZO ENJALO KUWE NOMA KWABANYE, UYAQONDA FUTHI UYAQINISA KITHI UKUTHI WENA NOMUNTU NGAMUNYE OSITSHELE UKUTHI SITHUMELE IMVUME YOKWAMUKELA IMILAYEZO ENJALO NANOMA YIMIPHI EMINYE IMILAYEZO YOMBHALO YOKUPHATHA EHLOBENE EVELA KU-MICROSOFT NAKOZAKWABO ABALAWULWA YI-MICROSOFT. "Imilayezo yombhalo yokuphatha" yimilayezo yezikhathi ezithile evela kusevisi ethile ye-Microsoft, ehlanganisa kodwa engagcini "ngomlayezo wokukwamukela" noma imiyalelo yokuthi ungakumisa kanjani ukwamukela imilayezo. Wena noma alaungu eqembu ningasafuni ukuthola imilayezo enjalo ningaphuma ohlwini lokuthola eminye imilayezo evela ku-Microsoft noma ozakwabo abalawulwa yi-Microsoft noma nini ngokulandela imiyalelo enikeziwe. Uma ungasafisi ukwamukela imilayezo enjalo noma ukuba neqhaza eqenjini, uyavuma ukuthi uzophuma ohlwini ngokulandela imiyalelo ehlinzekwe uhlelo noma isevisi ethintekayo. Uma unesizathu sokukholwa ukuthi ilungu leqembu alisafisi ukwamukela imilayezo enjalo noma ukuba neqhaza eqenjini, uyavuma ukulisusa eqenjini. Ubuye uyaqonda futhi uyaqinisa kithi ukuthi wena nomuntu ngamunye ositshele ukuthi simthumelele umlayezo niyaqonda ukuthi ilungu ngalinye leqembu linomthwalo wanoma yiziphi izindleko zezinkokhelo zomlayezo ezivela esithwalini sakhe, kubandakanye nezinkokhelo zemilayezo yamazwe ngamazwe ethintekayo uma imilayezo ithunyelwa ngezinombolo ezizinze kwelase-US.
Umbhalo ophelele
I-Skype ne-GroupMeI-Skype ne-GroupMe14e_Skype
Ukufingqwa
 • e. I-Skype ne-GroupMe.
  • i. Amasevisi Ezimo Eziphuthumayo Awafinyeleleki. Kunomehluko obalulekile phakathi kwamasevisi avamile amafoni ne-Skype. I-Skype ayinaso isibopho sokuhlinzeka indlela yokufinyelela Amasevisi Ezimo Eziphuthumayo ngaphansi kwanoma yimuphi umthetho wezwe othintekayo noma imithetho, izimiso noma iziqondiso zikazwelonke. Isofthiwe nemikhiqizo ye-Skype ayihloselwe ukusekela noma ukwenza izingcingo zezimo eziphuthumayo kunoma yisiphi isibhedlela, iminyango yezomthetho, amayunithi okunakekelwa kwezokwelashwa nanoma yiziphi ezinye izinhlobo ezixhumanisa umsebenzisi nezisebenzi zezimo eziphuthumayo noma izindawo zokuphendula izingcingo zokuphepha zomphakathi ("Amasevisi Ezimo Eziphuthumayo"). Uyaqaphela futhi uyavuma ukuthi: (i) kuwumthwalo wakho ukuthenga amanye amasevisi avamile e-wireless (eselula) noma efoni enentambo akusiza ukuthi ufinyelele Amasevisi Ezimo Eziphuthumayo, nokuthi (ii) i-Skype ayithathi indawo yesevisi yakho yefoni eyinhloko.
  • ii. Ama-API noma Ukusakaza. Uma ufuna ukusebenzisa i-Skype uyixhumanise nokunye ukusakaza, kufanele uhambisane "Nemigomo Yokusebenzisa Ukusakaza" eku-https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Uma ufuna ukusebenzisa uhlelo lokuxhumana nomsebenzisi (i-"API") edalulwe noma eyenziwe ukuthi itholakale yi-Skype kufanele uhambisane nemigomo yelayisensi efanele, etholakala ku-www.skype.com/go/legal.
  • iii. Izinqubomgomo Zokusebenzisa Ngendlela Efanele. Izinqubomgomo zokusebenzisa ngendlela efanele zithinta ukusebenzisa kwakho i-Skype. Sicela ubuyekeze lezi zinqubomgomo ezenzelwe ukufikela ekukhwabaniseni nokuhlukunyezwa futhi ezingabeka imigoqo ohlotsheni, ubude besikhathi noma izingcingo noma imiyalezo okwazi ukuyithumela. Lezi zinqubomgomo kukhulunywa ngazo kule Migomo. Ungathola lezi zinqubomgomo ku-https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Ukusebenzisa Amamephu. I-Skype iqukethe izici ezikuvumela ukuthi uthumele ulwazi, noma uzifake kumephu, usebenzisa isevisi yamamephu. Ngokusebenzisa lezo zici, wamukela le Migomo kanye nemigomo ye-Google Amamephu etholakala ku-https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html noma imigomo enjalo ye-Google Amamephu etholakala ezweni lakini.
  • v. Abasebenzisi Bakahulumeni. uma ufisa ukusebenzisa i-akhawunti yebhizinisi noma Umphathi We-Skype egameni likaHulumeni wase-U.S. noma i-ejensi kaHulumeni wase-U.S., le Migomo ayisebenzi kulokho kusetshenziswa. Ukuthola imigomo esebenzayo noma ulwazi oluthe xaxa, sicela uthinte i-usgovusers@skype.net.
  • vi. Ukusebenzisa Komuntu Siqu/Okungekhona Okwentengiso. Ukusebenzisa i-Skype kuhloselwe ukuba okomuntu siqu futhi hhayi okwezentengiso. Uvunyelwe ukusebenzisa i-Skype emsebenzini ukuxhumana nabantu kwezebhizinisi lakho.
  • vii. Inombolo Ye-Skype/I-Skype To Go. Uma i-Skype ikunika Inombolo Ye-Skype noma inombolo ye-Skype To Go, uyavuma ukuthi awuyena umnikazi wale nombolo noma awunalo ilungelo lokugcina leyo nombolo unomphela. Emazweni athile, inombolo ungayinikwa nguzakwabo we-Skype esikhundleni se-Skype ngokwayo, futhi kungase kudingeke ukuthi ungene esivumelwaneni esihlukile nalowo zakwabo we-Skype.
  • viii. Umphathi We-Skype. "I-akhawunti Yomphathi We-Skype" ivulwa futhi iphathwe nguwe, ube ngumlawuli ozimele weqembu loMphathi We-Skype hhayi njengengxenye yebhizinisi. Ungaxhumanisa i-akhawunti yakho siqu ye-Microsoft neqembu loMphathi We-Skype ("I-akhawunti Exhunyanisiwe"). Ungakhetha abanye abalawuli abathe xaxa eqenjini lakho loMphathi We-Skype kuye ngokuthi bayayamukela yini le Migomo. Uma wabela Izinombolo Ze-Skype ku-Akhawunti Exhunyanisiwe, unomthwalo wokuhambisana nanoma yiziphi izimfuneko ezihlobene nezwe noma indawo yabasebenzisi be-Akhawunti yakho Exhunyanisiwe. Uma ukhetha ukusula i-Akhawunti Exhunyanisiwe eqenjini loMphathi We-skype, noma yiziphi izinto ezibhaliselwe ezabiwe, iKhredithi ye-Skype noma Izinombolo Ze-Skype ngeke zisatholakala futhi Okuqukethwe Kwakho noma izinto ezihlobene ne-akhawunti esuliwe ngeke usakwazi ukuzifinyelela. Uyavuma ukucubungula noma iluphi ulwazi lomuntu siqu lwabasebenzisi bakho be-Akhawunti Exhunyanisiwe ngokuvumelana nayo yonke imithetho yokuvikelwa kwedatha ethintekayo.
  • ix. Izinkokhiso Ze-Skype. Wonke amanani emikhiqizo ye-Skype ekhokhelwayo ahlanganisa nezintela ezithintekayo, ngaphandle uma kushiwo okuhlukile. Izinkokhiso okufanele zikhokhwe ngokushayela amafoni angaphandle kokubhaliselwe zihambisana nenhlawulo yoxhumano (ekhokhiswa kanye ucingo ngalunye) kanye nezinga lomzuzu nomzuzu elichazwe ku-www.skype.com/go/allrates. Izinkokhiso sokushaya ucingo zizodonswa kubhalansi yeKhredithi Ye-Skype. I-Skype ingase ishintshe amanani ayo noma nini ngokufaka ushintsho olunjalo ku-www.skype.com/go/allrates. Inani elisha lizosebenza ocingweni lwakho oluzayo ngemva kokusakazwa kwamanani amasha. Sicela uhlole amanani amasha ngaphambi kokushaya ucingo. Imizuzu yocingo engaphelele kanye nezinkokhiso ezingaphelele ziyofingqwa zifinyelele kuyunithi elandelayo ephelele. Kwamanye amazwe, imikhiqizo ekhokhelwayo ye-Skype ihlinzekwa nguzakwabo wakulelo zwe we-Skype futhi imigomo yalowo zakwabo yokusebenzisa uhlelo izosebenza kulezo zimo.
  • x. Ikhredithi Ye-Skype. I-Skype ayinikezi igaranti yokuthi uyokwazi ukusebenzisa ibhalansi yeKhredithi Ye-Skype ukuthenga yonke imikhiqizo ekhokhelwayo ye-Skype. Uma ungayisebenzisi Ikhredithi yakho ye-Skype isikhathi esiyizinsuku ezingu-180, i-Skype iyofaka iKhredithi yakho ye-Skype esimweni sokungasebenzi. Ungavuselela Ikhredithi yakho ye-Skype ngokulandela ilinki yokuvuselela ku-https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Uma uhlala e-Japan futhi uthenga Ikhredithi ye-Skype kuwebhusayithi ye-Skype, imisho emibili eyandulele ayisebenzi kuwe futhi Ikhredithi yakho ye-Skype izophelelwa yisikhathi ezinsukwini ezingu-180 ngemva kosuku lokuthenga. Uma ikhredithi yakho isiphelelwe yisikhathi, ngeke usakwazi ukuyivuselela noma ukuyisebenzisa. Ungavula isici Sokurishaja Ngokuzenzekelayo uma uthenga Ikhredithi Ye-Skype ngokuchofoza ibhokisi elifanele. Uma ivuliwe, ibhalansi yakho yeKhredithi Ye-Skype izorishajwa ngenani elifanayo nangendlela yakho yokukhokha oyikhethile njalo uma ibhalansi yakho ye-Skype iba ngaphansi komkhawulo obekwa yi-Skype ngezikhathi ezithile. Uma uthenge okubhaliselwe ngendlela yokukhokha engalona ikhadi lesikweletu, i-PayPal noma i-Moneybookers (i-Skrill), futhi uvule Ukurishaja Ngokuzenzekelayo, ibhalansi yakho yeKhredithi Ye-Skype izorishajwa ngenani elidingekayo ukuze uthenge okubhaliselwe okulandelayo okuvela njalo. Ungavala Ukurishaja Ngokuzenzekelayo noma nini ngokuvula futhi ushintshe amasethingi kuphothali ye-akhawunti yakho ye-Skype.
  • xi. Izinkokhelo Zemilayezo Yamazwe Ngamazwe. Okwamanje i-GroupMe isebenzisa izinombolo ezisekelwe kwelase-US eqenjini ngalinye elivulwayo. Yonke imilayezo yombhalo ethunyelwayo noma eyamukelwa ivela enombolweni ye-GroupMe izobhekwa njengomlayezo wombhalo wamazwe ngamazwe othunyelwe noma owamukelwe uvela kwelase-United States. Sicela ubuze kumhlinzeki wakho ngamanani athintekayo amazwe ngamazwe.
  • xii. Thumela futhi wamukele imali. Ngokusebenzisa isici sokuthumela nokwamukela imali (uma sikhona), uyavuma ukuthi i-Skype isebenzisa izinkampani eziseceleni ukuhlinzeka amasevisi okukhokha nokudlulisa imali. I-Skype ayinikezi amasevisi okukhokha noma ithumele izimali futhi ayilona ibhizinisi lamasevisi ezezimali. Ukuthumela nokwamukela imali ku-Skype kungatholakalela kuphela abasebenzisi abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu (noma-ke ngokuvumelana nemigomo yezinkampani eziseceleni) futhi ababhalisa futhi bagunyazwe ukuba ne-akhawunti nomhlinzeki oyinkampani eseceleni. Ukuze usebenzise isici sokuthumela imali, kungase kudingeke ubhalisele imigomo nemibandela yezinkampani eziseceleni futhi unikeze izimvume zokwabelana ngedatha nalezi zinkampani eziseceleni ngezinjongo zokuhlinzeka isevisi. Uma i-Skype ithola isaziso sokuthi ukusebenzisa kwakho isici sookuthumela imali kwephula imigomo nemibandela yenkampani eseceleni, i-Skype kungase kudingeke ithathe isinyathelo nge-akhawunti yakho, njengokukhansela noma ukumisa i-akhawunti yakho. I-Skype, noma i-Microsoft ngeke zibe nesibopho ngamasevisi okukhokha ahlinzekwa yizinkampani eziseceleni nanoma yiziphi izenzo ezithathwe ngaphansi kwemigomo nemibandela yezinkampani eziseceleni. I-Skype ayinikezi iziqinisekiso, izithembiso noma amawaranti okuthi isici sokuthumela nokwamukela imali sizotholakala noma sizoqhubeka sitholakala.
Umbhalo ophelele
I-Bing ne-MSNI-Bing ne-MSN14f_BingandMSN
Ukufingqwa
 • f. I-Bing ne-MSN.
  • i. Izinto Ze-Bing ne-MSN. Izihloko, umbhalo, izithombe, amamephu, amavidiyo, izidlali-mavidiyo nezinto ezivela kwabanye ezitholakala ku-Bing ne-MSN, kanye nange-bots, ama-app nezinhlelo ze-Microsoft, ezokuthi uzisebenzise mathupha kuphela, hhayi ngenjongo yezentengiso. Okunye ukusebenzisa, kuhlanganise nokulanda, ukukopisha noma ukusakaza lezi zinto kabusha, noma ukusebenzisa lezi zinto noma imikhiqizo ukwakha eyakho imikhiqizo, kuvunyelwe kuphela uma kugunyazwe ngokukhethekile yi-Microsoft noma abagcini bamalungelo, noma kuvunyelwe umthetho ofanele welungelo lokukopisha. I-Microsoft noma abanye abagcini bamalungelo bayawagodla wonke amalungelo ezinto ezinganikezwanga ngokuqondile yi-Microsoft ngaphansi kwemigomo yelayisensi, kungakhathaliseki ukuthi aqondiwe, afakazelwe, noma ngenye indlela.
  • ii. Amamephu e-Bing. Akufanele usebenzise izithombe zasemoyeni zase-United States, iCanada, iMexico, iNew Zealand, i-Australia noma iJapan ezintweni zikahulumeni ngaphandle kwemvume yethu eseceleni ebhaliwe.
  • iii. I-Bing Places Nesikhungo Sabakhiqizi Se-Bing. Uma uhlinzeka Imininingwane yakho noma Okuqukethwe Kwakho ku-Bing Places noma eSikhungweni Sabakhiqizi Be-Bing, unikeza i-Microsoft ilayisensi yomhlaba wonke, yokusungula okuqanjiwe engenanhlawulo yokusebenzisa, ukushicilela, ukulondoloza, ukushintsha, ukubuyekeza, ukuphromotha, ukudlulisa, ukubonisa noma ukusakaza njengengxenye yesevisi, futhi unikeza nezinye izinkampani eziseceleni lawo malungelo.
Umbhalo ophelele
CortanaCortana14g_Cortana
Ukufingqwa
 • g. I-Cortana.
  • i. Ukusebenzisa Komuntu Siqu Okungekhona Okwentengiso. I-Cortana yiSevisi ye-Microsoft yosizo lomuntu siqu. Izici, amasevisi, okuqukethwe neZinhlelo Zezinkampani Eziseceleni Namasevidi ahlinzekwa yi-Cortana (sekukonke okuthiwa "Amasevisi E-Cortana") awokusetshenziswa nguwe siqu hhayi ngezizathu zezentengiso.
  • ii. Ukusebenza Nokuqukethwe. I-Cortana ihlinzeka izici ezihlukahlukene, ezinye ezenzelwe umuntu siqu. Amasevisi e-Cortana angase akuvumele ukuthi usebenzise amasevisi, ulwazi noma ukusebenziseka kwamanye amaSevisi E-Microsoft noma ama-App Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Imibandela eqondene nesevisi yesigaba 13 nayo iyasebenza ekusebenziseni kwakho amaSevisi e-Microsoft athintekayo afinyelelwa ngamaSevisi e-Cortana. I-Cortana inikeza ulwazi lokukusiza uhlele kuphela futhi kufanele usebenzise ukwahlulela okuhle uma ubuyekeza futhi uncika kulolu lwazi. I-Microsoft ayinikezi isiqinisekiso sokuthembeka, ukutholakala noma ukufika ngesikhathi esifanele kwezinto zomuntu siqu ezitholakala nge-Cortana. I-Microsoft ayinalo icala uma isici sokulawula ukuxhumana nge-Cortana sibambezeleka noma sikuvimbela ekutholeni, ekubuyekezeni noma ekuthumeleni ezokuxhumana noma imiyalezo.
  • iii. Izinhlelo Namasevisi Enkampani Eseceleni. Njengengxenye yokuhlinzeka Amasevisi E-Cortana, i-Cortana ingase ishintshanise ulwazi neZinhlalo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni, njengamakhodi eposi nemibuzo nezimpendulo ezivela eZinhlelweni Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni, ukuze kufezwe isicelo sakho. Ngokuxhumanisa i-akhawunti, i-Cortana ingase ivumele abasebenzisi ukuthi bathenge ngeZinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni besebenzisa izinketho ze-akhawunti namasethingi umsebenzisi awahlelele ngokuqondile lezo Zinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni. Abasebenzisi banganqamula i-akhawunti exhunyanisiwe nganoma isiphi isikhathi. Ukusebenzisa kwakho Izinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni kuhlanganiswa ngaphansi kwesigaba 5 sale Migomo. Abashicileli Bezinhlelo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni bangashintsha noma banamule ukusebenza noma izici zeZinhlelo Zabo Namasevisi Ezinkampani Eziseceleni noma ukuxhumana namaSevisi e-Cortana. I-Microsoft ayinawo umthwalo noma icala ngesofthiwe noma i-firmware ehlinzekwe yizinkampani eziyikhiqizayo.
  • iv. Amadivayisi Ane-Cortana. Amasevisi ane-Cortana yimikhiqizo noma amadivayisi acushwe ukuba afinyelele amaSevisi e-Cortana, noma imikhiqizo noma amasevisi avumelana namaSevisi e-Cortana. Amadivayisi ane-Cortana ahlanganisa amadivayisi noma imikhiqizo yezinkampani eziseceleni i-Microsoft engeyena umnikazi wawo, umenzi, noma umdidiyeli. I-Microsoft ayinawo umthwalo noma icala ngala madivayisi noma imikhiqizo yezinkampani eziseceleni.
  • v. Izibuyekezo Zesofthiwe. Kunoma iyiphi idivayisi engaxhuma kumaSevisi E-Cortana, singase sihlole inguqulo yakho yesofthiwe yamaSevisi E-Cortana ngokuzenzekelayo futhi silande izibuyekezo zesofthiwe noma izinguquko zohlelo noma sifune ukuthi noma ibaphi abenzi bamadivayisi ane-Cortana bagcine isofthiwe yamasevisi e-Cortana engawamuva.
Umbhalo ophelele
I-Outlook.comI-Outlook.com14h_Outlook_com
Ukufingqwa
 • h. I-Outlook.com. Ikheli le-imeyili le-Outlook.com (noma @msn, @hotmail, noma @live) olisebenzisayo ekuvuleni i-akhawunti yakho ye-Microsoft lizoba ngelakho uwedwa uma nje ibhokisi lakho le-imeyili le-Outlook.com noma i-akhawunti ye-Microsoft isasebenza. Uma kwenzeka ibhokisi lakho le-imeyili le-Outlook.com noma i-akhawunti ye-Microsoft ivalwa nguwe noma ivalwa ngenxa yokugcizelela kwe-Microsoft le Migomo, ikheli le-imeyili noma igama lomsebenzisi lingabuyiselwa kusistimu yethu futhi labelwe omunye umsebenzisi.
Umbhalo ophelele
Amasevisi e-OfficeAmasevisi e-Office14i_officeBasedServices
Ukufingqwa
 • i. Amasevisi e-Office. I-Office 365 Home, i-Office 365 Personal, i-Office 365 University, i-Office Online, i-Sway, i-OneNote.com nanoma imiphi eminye imikhiqizo ebhaliselwayo ye-Office 365 namaSevisi e-Office awokusetshenziswa umuntu siqu, hhayi ezentengiso, ngaphandle uma unamalungelo okuwasebenzisela ezentengiso ngaphansi kwesivumelwano esihlukile ne-Microsoft.
Umbhalo ophelele
Amasevisi Ezempilo E-MicrosoftAmasevisi Ezempilo E-Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Ukufingqwa
 • j. Amasevisi Ezempilo E-Microsoft.
  • i. I-HealthVault. I-HealthVault ihloselwe ukuthi ugcine kuyo ulwazi lwakho lwezempilo kanye nolwazi mayelana nabanye abantu (njengomndeni wakho) uma bekunika imvume. Ama-akhawunti e-HealthVault akufanele asetshenziswe abahlinzeki bokunakekelwa kwezempilo nanganoma iyiphi enye injongo yezentengiso noma engeyona eyomuntu siqu. Ulwazi oluku-akhawunti yakho lungase lunganembi njalo noma lube olwakamuva futhi kufanele noma imuphi umhlinzeki wezempilo alubheke njengolwazi kuphela. Isevisi ye-HealthVault ayigcini amarekhodi abahlinzeki bokunakekelwa kwezempilo noma ezinye izinjongo zezokwelapha noma zokusingatha izimo ezithile. Ngokwesibonelo, amarekhodi e-HealthVault awawona amaqoqo amarekhodi akhethiwe njengoba kuchazwa emithethweni yase-U.S. Uma umhlinzeki wokunakekelwa kwezempilo enquma ukufaka idatha etholakale ku-HealthVault kumarekhodi akhe, kufanele agcine ikhophi kusistimu yakhe. Uma kukhona omunye umgcini werekhodi ku-akhawunti yakho (ngoba omunye wenu umeme omunye), uyavuma ukuthi omunye umgcini werekhodi kunamandla aphelele okulawula irekhodi futhi angakhansela ukufinyelela kwakho kurekhodi, alawule ukufinyelela kwabanye abantu kuleli rekhodi, futhi abuke idatha yerekhodi kuhlanganise nokuthi irekhodi lisetshenziswa kanjani futhi nini. I-Microsoft ayiyisekeli imininingwane engeyona eye-Microsoft (njenge-Facebook ne-OpenID), ngakho abosizo lwamakhasimende e-HealthVault ngeke bakwazi ukusiza ngezinkinga zokungena kulezo zinhlelo. Uma ulahlekelwa yimininingwane yakho yokungena ku-akhawunti, noma uma kuvalwa i-akhawunti othole kuyo imininingwane, ngeke ukwazi ukubuyisa idatha yakho egciniwe. Ukuze kulondolozwe indlela yokungena ngokuqhubekayo, sihlongoza ukuthi usebenzise ngaphezu komniningwane owodwa wokungena ku-akhawunti yakho ye-HealthVault. I-Microsoft ayigunyazi noma ilawule, futhi ayinawo umthwalo, ngokusebenza, ukwesekwa, noma ukuphepha kwemininingwane engeyona eye-Microsoft ongase uyisebenzise.
  • ii. I-Microsoft Band. Idivayisi nohlelo lwe-Microsoft Band akuwona amadivayisi ezokwelapha futhi enzelwe izinjongo zokuzivocavoca nezempilo kuphela. Awenzelwe noma awahloselwe ukusetshenziswa ekuhlonzeni izifo noma ezinye izinkinga, noma ekwelapheni, ekudambiseni, ekwelashweni, noma ekuvinjelweni kwesifo noma okunye ukugula. I-Microsoft ayinawo umthwalo nganoma yisiphi isinqumo osenzayo ngokusekelwe olwazini oluthola ku-Microsoft Band.
Umbhalo ophelele
Izimpahla ZedijithaliIzimpahla Zedijithali14k_DigitalGoods
Ukufingqwa
 • k. Izimpahla Zedijithali. Nge-Microsoft Groove, Amamuvi Ne-TV Ye-Microsoft, iSitolo nanoma yimaphi amanye amasevisi ahlobene nazo nawesikhathi esizayo, i-Microsoft ingakusiza ukuthi uthole, ulalele, ubuke, udlale noma ufunde (kuye ngokuthi ikuphi) umculo, izithombe, amavidiyo, umbhalo, izincwadi, imidlalo nanoma yiziphi ezinye izinto ("Izimpahla Zedijithali") ongazithola zisesimweni sedijithali. Izimpahla Zedijithali zihloselwe ukuthi zisetshenziswe umuntu, kwezokuzijabulisa okungekhona okwezentengiso. Uyavuma ukuthi ngeke usabalalise, usakaze, udlale obala noma ubonise obala noma udlulise amakhophi Ezimpahla Zedijithali. Izimpahla Zedijithali kungenzeka eze-Microsoft noma izinkampani zangaphandle. Kuzo zonke izimo, uyaqonda futhi uyavuma ukuthi amalungelo akho okuhlonipha Izimpahla Zedijithali alinganiselwe yile Migomo, umthetho wokukopishwa kwamalungelo, kanye nemithetho yokusebenzisa etholakala ku-https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Uyavuma ukuthi ngeke uzame ukushintsha noma yiziphi Izimpahla Zedijithali ozithole kunoma yimaphi amaSevisi nganoma yisiphi isizathu, kubandakanye nenhloso yokufihla noma yokushintsha ubunikazi noma umthombo weZimpahla Zedijithali. I-Microsoft noma abanikazi beZimpahla Zedijithali, ngezikhathi ezithile, bangasusa Izimpahla Zedijithali kumaSevisi ngaphandle kwesixwayiso.
Umbhalo ophelele
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Ukufingqwa
 • l. I-OneDrive.
  • i. Ukwabiwa Kwendawo Yokugcina. Uma unokuningi okuqukethwe okugcinwe ku-akhawunti yakho ye-OneDrive kunalokho okunikezwayo ngaphansi kwemigomo yesevisi yakho yamahhala noma ekhokhelwayo ye-OneDrive futhi ungaphenduli isaziso esivela ku-Microsoft sokulungisa i-akhawunti yakho ngokususa okuqukethwe okweqile noma ngokudlulela ohlelweni olusha lokubhaliselwe olunendawo yokugcina ethe xaxa, siyaligodla ilungelo lokuvala i-akhawunti yakho kanye nokusula noma ukuvala ukufinyelela koKuqukethwe Kwakho ku-OneDrive.
  • ii. Ukusebenza Kwesevisi. Kuncike ezicini ezinjengomshini wakho, uxhumano lwe-inthanethi kanye nemizamo ye-Microsoft yokulondoloza ukusebenza nokuthembeka kwesevisi yayo, ngezinye izikhathi kungase kube nokubambezeleka kokulayisha noma ukuvumelanisa okuqukethwe ku-OneDrive.
Umbhalo ophelele
Imiklomelo ye-MicrosoftImiklomelo ye-Microsoft14m_MicrosoftRewards
Ukufingqwa
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Uhlelo. Imiklomelo ye-Microsoft ("Uhlelo") ikuvumela ukuthi uzuze amaphoyinti ongawakhulula emisebenzi, enjengokusesha okufanele, izinto ozitholayo, isikhathi osichitha uphequlula i-Microsoft Edge, nezinye izinto ezivela kwa-Microsoft. Okunikezwayo kungahlukahluka ngokwezimakethe. Ukusesha yisenzo somuntu ofaka mathupha umbhalo ngenhloso efanele yokuthola imiphumela yosesho ye-Bing ngezinjongo zakhe zocwaningo futhi akuhlanganisi noma imiphi imibuzo efakwe nge-bot, i-macro, noma ezinye izindlela zomshini noma zomgunyathi zanoma iluphi uhlobo ("Ukusesha"). Ukuthola yinqubo yokuthenga izimpahla noma yokulanda nokuthola ilayisensi yokuqukethwe kwedijithali okuvela kwa-Microsoft, kungaba okwamahhala noma okukhokhelwe ("Ukuthola"). Amaphoyinti emiklomelo awakhishwa ngazo zonke izinto umuntu azithenga e-Microsoft. Ukuphequlula nge-Microsoft Edge kusho ukuba nesiphequluli osibhekile esikrinini sedivayisi yakho (isib., ukusivula futhi usisebenzise ngendlela yokuba isithonjana se-Microsoft Edge sigqanyiswe kubha yemisebenzi, okubonisa ukuthi i-app iyasebenza njengamanje), kanye nokusebenzisa isiphequluli ukuze ubuke amawebhusayithi, ubuke amavidiyo kusiphequluli, ukuhlola i-imeyili, noma eminye imisebenzi iziphequluli ezisetshenziselwa yona. Ukuze uzuze amaphoyinti ngokusebenzisa i-Microsoft Edge, kufanele ucuphe i-Bing njengenjini yokucinga yesiphequluli futhi i-telemetry kufanele ivulwe kumasethini e-Windows. I-Microsoft ingase inikeze amanye amathuba okuzuza amaphoyinti ngezikhathi ezithile, futhi ithuba ngalinye lokuzuza amaphoyinti ngeke litholakale unomphela. Amaphoyinti owazuzayo angasetshenziselwa ukuthola izinto ("Imiklomelo") ekhasini lokuwakhulula. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa bheka isigaba Sokukhulula ku-support.microsoft.com ("I-FAQ").
   • 1. Izimfuneko Zezinhlelo. Udinga i-akhawunti ye-Microsoft esebenzayo futhi amadivayisi akho kufanele afinyelele izimfuneko eziyisisekelo zesistimu. Uhlelo luyatholakala kubasebenzisi abahlala ezimakethe ezibalwe ku-FAQ. Abantu abanama-akhawunti oHlelo angaphezu kweyodwa, ngisho nabantu abanamakheli e-imeyili amaningi, nemindeni balinganiselwe kuma-akhawunti ayisithupha. Lolu Hlelo olokusetshenziswa komuntu siqu hhayi kwezentengiso.
   • 2. Amaphoyinti. Ngaphandle uma unikeza amaphoyinti akho enhlanganweni engenzi inzuzo ebalwe esikhungweni sokukhulula amaphoyinti, awukwazi ukudlulisa amaphoyinti. Amaphoyinti awayona impahla yakho siqu, futhi awukwazi ukuthola ukheshi noma imali ngawo. Amaphoyinti uwathola ngesisekelo sephromoshini. Awukwazi ukuthenga amaphoyinti. I-Microsoft ingase ilinganisele isibalo samphoyinti noma Imiklomelo umuntu ngamunye, umndeni ngamunye, noma isikhathi esithile esinqunyiwe (isib., usuku). Awukwazi ukukhulula amaphoyinti angaphezu kwangu-550,000 ngonyaka kulolu Hlelo. Amaphoyinti azuzwe oHlelweni awasebenzi, futhi awanakusetshenziswa ngokuhlanganiswa nanoma iluphi olunye uhlelo olunikezwa yi-Microsoft noma izinkampani eziseceleni. Amaphoyinti angakhululwanga aphelelwa yisikhathi uma ungazuzi noma ungakhululi amaphoyinti izinyanga eziyi-18.
   • 3. Imiklomelo. Ungakhulula amaphoyinti ngokuvakashela isikhungo sokukhulula amaphoyinti noma unganikela ngamaphoyinti enhlanganweni engenzi inzuzo esohlwini. Kungase kube nenani elilinganiselwe loMklomelo othile otholakalayo, futhi leyo Miklomelo izokhishwa ngesisekelo somuntu ofike kuqala. Kungase kudingeke ukuthi unikeza ulwazi oluthe xaxa, njengekheli lakho leposi nenombolo yocingo (ngaphandle kwenombolo ye-VOIP noma yamahhala), futhi ungase ucelwe ukuthi ufake ikhodi yokunqanda ukukhwabanisa noma usayine amanye amadokhumenti omthetho ukuze ukhulule amaphoyinti eMiklomelo. Uma usufake i-oda loMklomelo othile, awukwazi ukulikhansela noma ulibuyisele uthole amaphoyinti akho ngaphandle uma kuyimikhiqizo enephutha noma uma kufunwa umthetho othintekayo. Uma u-oda uMklomelo ongekho esitokweni noma ongatholakali ngezizathu ezithile ezinqunywa yi-Microsoft, singase sishintshe Umklomelo sikunike inani elilinganayo noma sikubuyisele amaphoyinti. I-Microsoft ingase ibuyekeze Imiklomelo ekhishwayo esikhungweni sokukhulula amaphoyinti noma inqamule ukukhishwa kweMiklomelo ethile. Imiklomelo ethile ingase ibe nezimfuneko zeminyaka edingekayo. Noma yiziphi izimfuneko ezinjalo zizofakwa nomklomelo ofanele. Unesibopho sazo zonke izintela zombuso, zesifundazwe, nezikamasipala kanye nanoma iziphi izindleko zokwamukela nokusebenzisa Imiklomelo. Imiklomelo izothunyelwa ekhelini le-imeyili olinikezayo uma u-oda Umklomelo wakho, ngakho gcina ikheli lakho le-imeyili lingelamuva. Imiklomelo engathumeleki ngeke ikhishwe kabusha ngakho umuntu uyayidela. Imiklomelo akuyona eyokudayiswa futhi.
   • 4. Ukukhansela Iqhaza Lakho Ohlelweni. I-akhawunti yakho yoHlelo izokhanselwa uma ungangeni ohlelweni okungenani kanye esikhathini esiyizinyanga eziyi-18. Ngaphezu kwalokho, i-Microsoft iyaligodla ilungelo lokukhansela i-akhawunti yoHlelo yomsebenzisi othile ngenxa yokuhlukumeza, ukusebenzisa kabi noma ukukhwabanisa oHlelweni, noma ngokwephula le Mibandela. Uma Uhlelo lukhanselwa (yithi noma nguwe) noma uma Uhlelo lumiswa isikhashana, uzoba nezinsuku ezingu-90 zokukhulula amaphoyinti akho; ngaphandle kwalokho, lawo maphoyinti azokulahlekela. Ngesikhathi sokukhansela, ilungelo lakho lokusebenzisa Uhlelo nokuqongelela amaphoyinti esikhathi esizayo liyaphela.
   • 5. Eminye Imibandela. I-Microsoft iyaligodla ilungelo lokukukhipha; ukuvala ukufinyelela kwakho oHlelweni noma ku-akhawunti yakho yeMiklelo; kanye/noma ukubamba amaphoyinti, Imiklomelo, neminikelo yezinhlangano zosizo, uma i-Microsoft ikholwa ukuthi uhlukumeza noma usebenzisa kabi noma iyiphi ingxenye yoHlelo noma kungenzeka wenza imisebenzi ephula le Mibandela.
Umbhalo ophelele
OkuhlukahlukeneOkuhlukahlukene16_17_18_miscellaneous
Ukufingqwa

14. Okuhlukahlukene. Le ngxenye, kanye nezingxenye 1, 9 (yamanani atholwe ngaphambi kokuphela kwale Migomo), 10, 11, 12, 15, 17 kanye nalezo ezinemigomo esebenza ngemva kokuphela kwale Migomo zizoqhubeka zikhona ngisho noma kunqanyulwa noma kukhanselwa le Migomo. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, singaba le Migomo, sikhiphe izivumelwano ngaphansi kwezibopho zethu kule Migomo, noma sikhiphe ilayisensi yamalungelo ethu ngaphansi kwale Migomo, ephelele noma eyingxenye, nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokukwazisa. Akufanele wabe le Migomo noma udlulisele noma yimaphi amalungelo okusebenzisa Amasevisi. Lesi yisivumelwano esiphelele phakathi kwakho ne-Microsoft sokusebenzisa Amasevisi. Sengamela noma yiziphi izivumelwano zangaphambili phakathi kwakho ne-Microsoft mayelana nokusebenzisa Amasevisi. Uma ungena kule Migomo, awuncikile kunoma yisiphi isitatimende, ubufakazi, isiqinisekiso, ukuqonda, umsebenzi, isithembiso noma isiqinisekiso ngaphandle kwalezo ezichazwe ngokucacile kule Migomo. Zonke izingxenye zale Migomo zisebenza ngezinga eliphelele elivunyelwa umthetho othintekayo. Uma inkantolo noma umlawuli ethi asikwazi ukusebenzisa ingxenye yale Migomo njengoba ibhaliwe, singakhetha ukushintsha leyo migomo sifake imigomo efanayo ngokwezinga elingagcizelelwa ngaphansi komthetho ofanele, kodwa ingxenye esele yale Migomo ngeke ishintshe. Le Migomo ihloselwe ukuzuzisa wena kanye nathi kuphela. Le Migomo ayihloselwe ukuzuzisa noma imuphi omunye umuntu, ngaphandle kwabalandela i-Microsoft ngesikhundla nababelwe. Izihlokwana zezingxenye ezezikhombo kuphela futhi azinawo umthelela wezomthetho.

15. Izimangalo Kufanele Zifayelwe Ungakapheli Unyaka Owodwa. Noma yisiphi isimangalo esihlobene nale Migomo noma Amasevisi kufanele sifayelwe enkantolo (noma kumlamuli uma kusebenza ingxenye 10(d)) ungakapheli unyaka kusukela ngosuku ongasifaka ngalo isimangalo sokuqala, ngaphandle uma umthetho udinga isikhathi esithe xaxa ukuze kufayelwe izimangalo. Uma singafakwanga phakathi naleso sikhathi, khona-ke siyonqandwa unomphela.

16. Imithetho Yokuthumela Izinto Ngaphandle. Kufanele uhambisane nayo yonke imithetho yezwe neyangaphandle nezimiso zokuthunyelwa kwezimpahla ezithinta isofthiwe kanye/noma Amasevisi, ezihlanganisa imigoqo yezindawo okuthunyelwa kuzo, abasebenzisi, nendlela okuzosetshenziswa ngayo. ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngezindawo nemigoqo yokuthunyelwa kwezimpahla, vakashela ku-https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 naku-https://www.microsoft.com/exporting.

17. Ukugodlwa Kwamalungelo Nezimvo. Ngaphandle kwalapho kushiwo ngokuqondile kule Migomo, i-Microsoft ayikuniki ilayisensi nanoma imaphi amanye amalungelo anoma iluphi uhlobo ngaphansi kwezinto ezisunguliwe, ulwazi, amalungelo okukopisha, izimfihlo zohwebo, izimpawu zohwebo nanoma iyiphi enye impahla yobuchule engeye-Microsoft noma elawulwa yiyo noma elinye ibhizinisi elihlobene nayo, kubandakanye kodwa kungagcini nganoma iliphi igama, uhlu lwezohwebo, ilogo noma izinto ezifana nayo. Uma unika i-Microsoft umbono othile, isihlongozo, isiphakamiso noma uvo, kubandakanye kodwa kungagcini emiqondweni yemikhiqizo emisha, ubuchwepheshe, amaphromoshini, amagama emikhiqizo, izimvo ngemikhiqizo nokuthuthukiswa kwemikhiqizo ("Izimvo"), unikeza i-Microsoft, ngaphandle kwenhlawulo, izinzuzo noma ezinye izibopho kuwe, ilungelo lokwenza, lokuthi kwenziwe, lokwakha izinto ezisuselwa kule mikhiqizo, ukusebenzisa, ukwabelana nokudayisa Izimvo zakho nganoma iyiphi indlela noma injongo. Ngeke unikeze Izimvu ezingaphansi kwelayisensi ezidinga ukuthi i-Microsoft ikhiphe ilayisensi yesofthiwe, ubuchwepheshe noma izincwadi eziya enkampanini eseceleni ngoba i-Microsoft ifake Izimvo zakho kuzo.

Umbhalo ophelele
IZAZISOIZAZISONOTICES
Ukufingqwa

Izaziso nenqubo yokwenza izimangalo zokwephulwa kwamalungelo empahla eqanjiwe. I-Microsoft iyawahlonipha amalungelo abantu abaseceleni ezimpahla eziqanjiwe. Uma ufisa ukuthumela isaziso sokwephulwa kwelungelo lempahla eqanjiwe, kubandakanye ukwephulwa kwelungelo lokukopisha, sicela usebenzise izinqubo zethu zokuthumela Izaziso Zokwephulwa Komthetho. YIMIBUZO EPHATHELENE NALE NQUBO KUPHELA EZOPHENDULWA.

I-Microsoft isebenzisa izinqubo ezichazwe eSiphakamisweni 17, se-United States Code, Isigaba 512 ukuphendula izaziso zokwephulwa kwamalungelo okukopisha. Ezimweni ezifanele, i-Microsoft ingavimba noma inqamule ama-akhawunti abasebenzisi bamasevisi e-Microsoft abaphula umthetho ngokuphindaphindiwe.

Izaziso nezinqubo eziphathelene namalungelo empahla eqanjiwe ezikhangisweni. Sicela ubuyekeze Iziqondiso Zempahla Eqanjiwe mayelana nezinkinga zempahla eqanjiwe kunethiwekhi yethu yokukhangisa.

Izaziso zelungelo lokukopisha nezimpawu zohwebo. Amasevisi ayilungelo lokukopisha © 2018 Microsoft Corporation kanye/noma abaphakeli bayo, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Wonke amalungelo agodliwe. I-Microsoft kanye namagama, amalogo, nezithonjana zemikhiqizo, isofthiwe, namasevisi e-Microsoft ingaba yizimpawu zohwebo noma izimpawu zohwebo ezibhalisiwe ze-Microsoft e-United States kanye/noma kwamanye amazwe. Amagama angempela ezinkampani nemikhiqizo kungenzeka iyizimpawu zohwebo zabanikazi bayo. Noma imaphi amalungelo anikezwa ngokuqondile kule Migomo agodliwe. Isofthiwe ethile esetshenziswa kumaseva athile amawebhusayithi e-Microsoft isekelwe ngokwengxenye emsebenzini we-Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Wonke amalungelo agodliwe. Isofthiwe ye-"gnuplot" esetshenziswa kumaseva athile amawebhusayithi e-Microsoft inelungelo lokukopisha elithi © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Wonke amalungelo agodliwe.

Isaziso sezokwelapha. I-Microsoft ayinikezi izeluleko zezokwelapha nanoma ikuphi okunye ukunakekelwa kwezempilo, ukuhlonzwa kwezifo noma ukwelashwa kwazo. Njalo cela izeluleko zikadokotela wakho noma omunye umhlinzeki wokunakekelwa kwezempilo oneziqu nganoma imiphi imibuzo onayo mayelana nesimo sezokwelapha, ukudla, ukuqina komzimba noma inhlalakahle. Ungalokothi uzibe iseluleko sezokwelapha sochwepheshe noma uzindele ekusifuneni ngenxa yolwazi oluthole ngamaSevisi.

Izingcaphuno zezitokwe nenkomba yedatha (kubandakanye nanamani ezinkomba). © 2013 Morningstar, Inc. Wonke Amalungelo Agodliwe. Ulwazi oluqukethwe lapha: (1) luyimpahla ye-Morningstar kanye/noma abahlinzeki bayo bokuqukethwe; (2) alunakukopishwa noma lusakazwe; futhi (3) alunasiqinisekiso sokuthi lunembile, luphelele noma luhambisana nesikhathi. I-Morningstar noma abahlinzeki bayo bokuqukethwe abanawo umthwalo ngomonakalo noma ukulahlekelwa okuvela ngokusebenzisa noma iluphi kulolu lwazi. Okwenziwe esikhathi esidlule akusona isiqinisekiso semiphumela yesikhathi esizayo.

Awunakusebenzisa ama-Dow Jones IndexSM, idatha yezinkomba, noma izinkomba ze-Dow Jones ngokuphathelene nokubhekisela, ukudalwa, uxhaso, ukuhweba, ukukhangisa, noma ukuphromotha noma yimaphi amathuluzi ezimali noma imikhiqizo yokutshalwa kwezimali (ngokwesibonelo, izinto ezitholakalayo, imikhiqizo ehleliwe, utshalo-zimali, izimali zokuhwebelana, izimfanelo zotshalo-zimali, njll., uma inani, imbuyiselo kanye/noma ukusebenza kwethuluzi noma umkhiqizo wotshalo-zimali usekelwe, uhlobene, noma uhloselwe ukulandelela noma yiziphi Izinkomba noma iphroksi yoma yiziphi Izinkomba) ngaphandle kwesivumelwano esibhalwe phansi ne-Dow Jones.

Isaziso zezimali. I-Microsoft ayiwona umshwalense/umhwebi noma umeluleki wotshalo-zimali obhalisiwe ngaphansi kwemithetho yezibambiso yase-United States noma imithetho yezibambiso yezinye izigungu zomthetho futhi ayibeluleki abantu ngotshalo-zimali, ukuthenga, noma ukuthengisa izibambiso noma eminye imikhiqizo noma amasevisi ezezimali. Akukho okuqukethwe kumaSevisi okuyisithembiso noma ukukhankasa ukuthenga noma ukuthengisa izibambiso ezithile. I-Microsoft noma abakhiphi bamalayisensi ayo bezingcaphuno zesitokwe noma idatha yezinkomba abaqinisekisi noma bancome imikhiqizo noma amasevisi athile ezezimali. Akukho okukula maSevisi okuhloselwe ukuba yizeluleko zobuchwepheshe, kubandakanye kodwa kungagcini nje, kutshalo-zimali noma izeluleko zezentela.

Isaziso mayelana ne-H.264/AVC, MPEG-4 Visual, ne-VC-1 Video Standards. Isofthiwe ingahlanganisa i-H.264/AVC, MPEG-4 Visual kanye/noma ubuchwepheshe bekhodekhi ye-VC-1 enelayisensi ye-MPEG LA, L.L.C. Lobu buchwepheshe buwuhlobo lwedatha efingqiwe yolwazi lwamavidiyo. I-MPEG LA, L.L.C. idinga lesi saziso:

LO MKHIQIZO UNELAYISENSI NGAPHANSI KWE-H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, KANYE NAMALAYISENSI EPHOTHIFOLIYO YOKUQAMBA YE-VC-1 UKUZE ISETSHENZISWE YIKHASIMENDE NJENGOMUNTU SIQU FUTHI HHAYI NGENJONGO YEZENTENGISO UKUZE (A) LIHLELE IVIDIYO NGOKUVUMELANA NEMITHETHO ("IMITHETHO YAMAVIDIYO") KANYE/NOMA (B) UKUCAZA I-H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, NEVIDIYO YE-VC-1 EHLANGANISWE YIKHASIMENDE ELENZA OKUTHILE KOMUNTU SIQU NOKUNGEKHONA OKWENTENGISO KANYE/NOMA OKUTHOLWE KUMHLINZEKI WAMAVIDIYO ONEMVUME YOKUNIKEZA IVIDIYO ENJALO. AYIKHO KULA MALAYISENSI EDLULELA KOMUNYE UMKHIQIZO KUNGAKHATHALISEKI UKUTHI UMKHIQIZO ONJALO UFAKIWE NALE SOFTHIWE ESIHLOKWENI ESISODWA. AYIKHO ILAYISENSI ENIKEZWA NOMA EHLOSELWE NOMA IKUPHI OKUNYE UKUSETSHENZISWA. ULWAZI OLUTHE XAXA LUNGATHOLAKALA KU-MPEG LA, L.L.C. BHEKA IWEBHUSAYITHI YE-MPEG LA.

Ukuze sicacise, lesi saziso asilinganiseli noma sivimbe ukusetshenziswa kwesofthiwe ehlinzekwa ngaphansi kwale Migomo eqondene ngqo nalelo bhizinisi engahlanganisi (i) ukusakazwa kabusha kwesofthiwe kumabhizinisi aseceleni, noma (ii) ukwenziwa kwezinto ngobuchwepheshe be-VIDEO STANDARDS ehambisana nokusakazwa kumabhizinisi aseceleni.

Umbhalo ophelele
IMIGOMO YOKUSEBENZA KWELAYISENSI OKUVAMILEIMIGOMO YOKUSEBENZA KWELAYISENSI OKUVAMILESTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Ukufingqwa

IMIGOMO YOKUSEBENZA KWELAYISENSI OKUVAMILE

ISITOLO SE-MICROSOFT ISITOLO, ISITOLO SE-WINDOWS STORE, NESITOLO SE-XBOX

Le migomo yelayisensi iyisivumelwano phakathi kwakho nomshicileli wohlelo. Sicela uyifunde. Asebenza kuzinhlelo zesofthiwe oyilanda kusuka esitolo se-Microsoft Store, Isitolo se-Windows noma Isitolo se-Xbox (ngakunye kubhekisiwe emigomeni yelayisense ngengokuthi "Isitolo"), kufaka phakathi izibuyekezo noma okusekelayo kohlelo, ngaphandle kokuthi uhlelo loze nemigomo ehlukile, lapho leyo migomo izosebenza.

NGOKULANA NOMA UKUSEBENZISA UHLELO, NOMA UKUZAMA UKWENZA NOMA YINI KWALOKHU, WAMUKELA LE MIGOMO. UMA UNGAYAMUKELI, AWUNALO ILUNGELO LOKULANDA FUTHI AKUFANELE ULANDE NOMA USEBENZISE UHLELO.

Umshicileli walolu hlelo usho ilayisensi lebhizinisi uhlelo kuwe, njengoba kukhonjwe kokuthi Isitolo.

Uma uhambisana nale migomo yelayisensi, unamalungelo angezansi.

 • 1. UKUFAKA NAMALUNGELO OKUSEBENZISA; UKUPHELELWA YISIKHATHI. Ungafaka futhi usebenzise uhlelo kumadivayisi e-Windows noma kumakhonsoli e-Xbox njengoba kuchazwe eMithethweni Yokusebenzisa ye-Microsoft. I-Microsoft iyaligodla ilungelo lokushintsha Imithetho Yokusebenzisa ye-Microsoft nganoma yisiphi isikhathi.
 • 2. AMASEVISI ASEKELWE KU-INTANETHI.
  • a. Imvume yamasevisi asekelwe ku-Intanethi noma e-wireless. Uma uhlelo luxhuma kumasistimu ekhompuyutha nge-Intanethi, okuhlanganisa inethiwekhi ye-wireless, ukusebenzisa uhlelo kusebenza njengemvume yakho yokudluliswa kolwazi oluvamile lwedivayisi (kuhlanganise kodwa kungagcini nje ngolwazi lobuchwepheshe mayelana nedivayisi yakho, isistimu nesofthiwe yohlelo, nezithasiselo) zamasevisi asekelwe ku-Intanethi noma e-wireless. Uma kuneminye imigomo mayelana nokusebenzisa kwakho amasevisi atholwa ngohlelo, leyo migomo iyasebenza.
  • b. Ukusetshenziswa kabi kwamasevisi asekelwe ku-Intanethi. Akufanele usebenzise noma iyiphi isevisi esekelwe ku-Intanethi nganoma iyiphi indlela engase ilimaze noma iphazamise ukusetshenziswa kwayo omunye umuntu noma inethiwekhi e-wireless. Akufanele usebenzise isevisi ukuzama ukungena ngokungagunyaziwe kunoma iyiphi isevisi, idatha, i-akhawunti, noma inethiwekhi nganoma iyiphi indlela.
 • 3. OKUHLANGANISWA YILAYISENSI. Uhlelo lunelayisensi, aluthengiswa. Lesi sivumelwano sikunika nje amalungelo athile okusebenzisa uhlelo. Uma i-Microsoft ivala ikhono lokusebenzisa izinhlelo kumadivayisi akho ngenxa yesivumelwano sakho ne-Microsoft, noma imaphi amalungelo ahlobene nalo azonqanyulwa. Umshicileli wohlelo uyawagodla wonke amanye amalungelo. Ngaphandle uma umthetho ofanele ukunika amalungelo naphezu kwalo mgoqo, ungasebenzisa uhlelo kuphela njengoba kuvunyelwe ngokucacile kulesi sivumelwano. Ngokwenza kanjalo, kufanele uhambisane nemikhawulo yobuchwepheshe ohlelweni olukuvumela ukuthi ulusebenzise kuphela ngezindlela ezithile. Akufanele:
  • a. Weqe imikhawulo yobuchwepheshe esohlelweni.
  • b. Uqaqe ubunjiniyela, ucase, noma uhlukanise uhlelo, ngaphandle uma kuvunyelwe ngokucacile umthetho ofanele, yize kunalo mkhawulo.
  • c. Wenze amakhophi amaningi ohlelo kunalawo ashiwo esivumelwaneni noma avunyelwe umthetho, yize kunalo mkhawulo.
  • d. Ushicilele noma wenze uhlelo lutholakalele ukukopishwa abanye.
  • e. Uqashe, uqashise, noma utshelekise ngohlelo.
  • f. Ukudlulisela uhlelo noma lesi sivumelwano komunye umuntu.
 • 4. AMADOKHUMENTI. Uma kunamadokhumenti ahambisana nohlelo, ungakopisha futhi usebenzise amadokhumenti ukuze uwafunde wena siqu.
 • 5. UBUCHWEPHESHE NEMIBANDELA YOKUTHUMELA NGAPHANDLE. Uhlelo kungenzeka lungaphansi kwemithetho nezimiso zokulawula ubuchwepheshe zase-United States noma zamazwe angaphandle. Kufanele uhambisane nayo yonke imithetho yezwe neyangaphandle nezimiso zokuthunyelwa kwezimpahla ezithinta ubuchwepheshe obusetshenzisiwe noma ezisekelwa uhlelo. Le mithetho ihlanganisa ukunqatshelwa kwezinawo ezithile, abasebenzisi, nokusetshenziswa kwezinhlelo. Ukuthola ulwazi ngemikhiqizo enegama le-Microsoft, yiya kuwebhusayithi ye-Microsoft yokuthunyelwa kwempahla emazweni angaphandle.
 • 6. AMASEVISI OKWESEKWA. Thinta umshicileli wohlelo ukuthola ukuthi yimaphi amasevisi okwesekwa atholakalayo. I-Microsoft, umenzi wezinsimbi zemishini nomphakeli we-wireless (ngaphandle uma omunye wabo engumshicileli wohlelo) abanaso isibopho sokunikeza amasevisi okwesekwa ohlelo.
 • 7. ISIVUMELWANO SISONKE. Lesi sivumelwano, noma iyiphi inqubomgomo yobumfihlo ethintekayo, noma imiphi eminye imigomo ehambisana nesicelo, kanye nemigomo yezithasiselo nezibuyekezo iyisivumelwano selayisensi esiphelele phakathi kwakho nomshicileli wohlelo sokusebenzisa uhlelo.
 • 8. UMTHETHO OTHINTEKAYO.
  • a. E-United States naseCanada. Uma uthole uhlelo e-United States noma e-Canada, imithetho yesifundazwe lapho uhlala khona (noma, uma kuyibhizinisi, indawo eyinhloko yebhizinisi lakho) ibusa ukuchazwa kwalesi sivumelwano futhi isebenza ezimangalweni zokwephulwa kwayo, futhi zonke ezinye izimangalo (kubandakanye ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, nezimangalo zezinkokhelo) kungakhathalekile ukungqubuzana kwezimiso zomthetho.
  • b. Ngaphandle kwelase-United States naseCanada. Uma uthole uhlelo kunoma iliphi elinye izwe, imithetho yalelo zwe iyasebenza.
 • 9. UMTHELELA WEZOMTHETHO. Lesi sivumelwano sichaza amalungelo athile omthetho. Kungenzeka unamanye amalungelo ngaphansi kwemithetho yesifundazwe noma izwe lakini. Lesi sivumelwano asiwashintshi amalungelo akho ngaphansi kwemithetho yesifundazwe sakini noma izwe lakini uma imithetho yesifundazwe noma yezwe lakini ingakuvumeli ukuthi kube njalo.
 • 10. UKUZIKHULULA KUWARANTI. Uhlelo lunikezwe ilayisensi "njengoba lunjalo", "ngawo wonke amaphutha" futhi "uma lutholakala". Uthwala zonke izingcuphe zokulusebenzisa. Umshicileli wohlelo, egameni lakhe, i-Microsoft (uma i-Microsoft ingeyena umshicileli wohlelo), abaphakeli be-wireless uhlelo olutholakala ngenethiwekhi yabo, kanye nabo bonke ozakwethu, abadayisi, ama-ejenti nabahlinzeki ("Abantu Abahlanganisiwe"), abanikezi amawaranti aqinisekile, iziqinisekiso, noma imibandela ehlobene nohlelo. Yonke ingcuphe ephathelene nekhwalithi, ukuphepha, ukunethezeka, nokusebenza kohlelo isemahlombe akho. Uma uhlelo lunenkinga, uzothwala zonke izindleko zokuseviswa noma ukulungiswa konke okudingekayo. Kungenzeka unamanye amalungelo abathengi ngaphansi kwemithetho yezwe lakini angenakushintshwa yilesi sivumelwano. Ngokwezinga okuvunyelwe ngalo umthetho wezwe lakini, Abantu Abahlanganisiwe abafaki noma yimaphi amawarandi noma imibandela okubhekiselwe kuyo, kuhlanganise nokuthengiseka, ukulungela inhloso ethile, ukuphepha, ukunethezeka nokungaphulwa kwamalungelo.
 • 11. UMKHAWULO NOKUNGAFAKWA KWEZISOMBULULO NOMONAKALO. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho, uma unesisekelo esithile sokufuna amademeshe, ungathola kumshicileli wohlelo amademeshe aqondile kuphela kuze kube yinani olikhokhele uhlelo noma u-USD$1.00, kuye ngokuthi ikuphi okukhulu. Ngeke ukwazi, futhi ulahla noma iliphi ilungelo, lokufuna ukubuyiselwa ngamanye amademeshe, kuhlanganise umonakalo owumphumela, ukulahlekelwa yinzuzo, okhethekile, oqondile noma owenzeka ngokwethukela kumshicileli wohlelo. Uma imithetho yezwe lakini inewaranti, igaranti noma umbandela ngisho noma le migomo ingenayo, isikhathi sokusebenza kwayo silinganiselwe ezinsukwini ezingu-90 kusukela ngesikhathi olande ngaso uhlelo.

Lo mkhawulo usebenza:

 • Kunoma yini ehlobene nohlelo noma amasevisi atholakala ngohlelo; kanye
 • Nezimangalo zokwephulwa kwesivumelwano, iwaranti, igaranti, noma umbandela; icala eliqondile, ubudedengu, noma okunye ukwephulwa komthetho; ukwephulwa kwezimiso noma imithetho; ukuceba ngokungafanele; noma ngaphansi kwanoma imuphi umbono; konke ngokwezinga elivunyelwe umthetho othintekayo.

Lokhu kuyasebenza ngisho noma:

 • Leli khambi lingakunxephezeli ngokuphelele ngokulahlekelwa okuthile; noma
 • Umshicileli wohlelo ebazi noma bekufanele azi ngamathuba omonakalo.
Umbhalo ophelele
Amasevisi AhlanganiswayoAmasevisi Ahlanganiswayoserviceslist
Ukufingqwa

Imikhiqizo elandelayo, izinhlelo namasevisi zihlanganiswa ngaphansi kweSivumelwano Samasevisi Se-Microsoft, kodwa zingase zingatholakali ukuthi uzithenge.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Amageyimu e-Windows, izinhlelo namawebhusayithi ashicilelwa yi-Microsoft
 • Amageyimu, izinhlelo namawebhusayithi e-Xbox Game Studios
 • Amamephu e-Bing
 • Amamuvi Ne-TV Ye-Microsoft
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • GroupMe
 • I-akhawunti ye-Microsoft
 • I-Bing eklasini
 • I-Cortana
 • I-Groove Music Pass
 • I-HealthVault
 • I-Outlook.com
 • I-Skype
 • Ibha yamathuluzi ye-Bing
 • Ideskthophu ye-Bing
 • Isichazamazwi se-Bing
 • Isiphequluli se-Bing Wikipedia
 • Isitolo
 • Isitolo Se-Windows
 • Izinhlelo ze-Bing
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Uhlelo lwe-Bing Search
 • Umndeni We-Microsoft
 • Umphathi We-Skype
 • Umsizi Wokusekela Nokubuyisela We-Office 365 we-Microsoft
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Umbhalo ophelele
Mashi 1, 20180