Pomoc techniczna: Myszy

Jakie są domyślne przypisania przycisków i kółka w myszy?


W poniższej tabeli wymieniono domyślne przypisania przycisków w myszach firmy Microsoft.


Uwaga:
Niektóre wymienione funkcje są dostępne tylko w wybranych modelach myszy.


Przycisk
Akcja
Jak go używać
Lewy
Kliknij przycisk
Umieść wskaźnik na elemencie na ekranie, po czym szybko naciśnij i zwolnij lewy przycisk.
Double-click (Dwukrotne kliknięcie)
Umieść wskaźnik na elemencie na ekranie, po czym szybko dwukrotnie naciśnij i zwolnij lewy przycisk.
Drag an object (Przeciąganie obiektu)
Umieść wskaźnik na elemencie na ekranie, naciśnij lewy przycisk i trzymając go, przesuń wskaźnik w docelowe miejsce na ekranie, po czym zwolnij przycisk.
Prawy
Right-click (Kliknięcie prawym przyciskiem)
Umieść wskaźnik w żądanym miejscu na ekranie, po czym naciśnij prawy przycisk. Zostanie wtedy wyświetlone menu skrótów lub inna funkcja specyficzna dla programu.
Wheel
Vertical scrolling (Przewijanie w pionie)
W okienku obsługującym funkcję przewijania obracanie do siebie powoduje przewijanie w dół, a obracanie od siebie — w górę.
Horizontal scrolling (Przewijanie w poziomie) (tylko niektóre modele)
W okienku obsługującym funkcję przewijania przechylenie kółka w lewo powoduje przewijanie w lewą stronę, a przechylenie w prawo — w prawą stronę.
Touch strip (Pasek dotykowy) (tylko niektóre modele)
W urządzeniach z paskiem dotykowym zawartość ekranu można przewijać za pomocą przeciągania palcem w górę/dół lub lewo/prawo.
Zooming (Powiększanie)
W niektórych aplikacjach (takich jak Microsoft Word i Microsoft Excel) zawartość ekranu można przybliżać i oddalać dzięki wciskaniu klawisza CTRL podczas przewijania.
Wheel
Middle-click (Kliknięcie środkowym przyciskiem)
Klikanie kółka jak zwykłego przycisku powoduje wyświetlanie dodatkowych funkcji. W niektórych aplikacjach kliknięcie środkowym przyciskiem służy do wyświetlania specyficznych funkcji programu. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer 7 kliknięcie środkowym przyciskiem na łączu spowoduje otwarcie tego łącza w nowej karcie.
Flip (Przerzucanie), Flip 3D (Przerzucanie okien 3W) lub Instant Viewer Tak View (Błyskawiczny podgląd widoku zadań)
Określ sposób wyświetlania wszystkich otwartych programów. Funkcja Przerzucanie umożliwia wyświetlanie podglądu miniatur wszystkich otwartych aplikacji. Funkcja Przerzucanie okien 3W powoduje przewijanie podglądu wszystkich otwartych okien równocześnie. W razie niedostępności funkcji Przerzucanie i Przerzucanie okien 3W jest uruchamiana funkcja Błyskawiczny podgląd/Widok zadań. Na ekranie widać wtedy wszystkie otwarte obiekty w postaci siatki miniatur.
Inne przyciski, które można przypisać
Inne przyciski mogą być domyślnie nieprzypisane albo mieć domyślne przypisanie. Na przykład przyciski Wstecz i Dalej powodują przechodzenie do przodu i do tyłu w programach obsługujących te polecenia, takich jak przeglądarka internetowa. Przycisk Lupa powiększa tekst i obrazy w części ekranu.
Przyciski dedykowane
Niektóre modele myszy są wyposażone w przyciski z dedykowanymi funkcjami, np. przyciski do obsługi prezentera lub gier. Ich przypisania nie można zmieniać.

Lista wszystkich opcji przypisywania przycisków


W poniższej tabeli wymieniono i opisano przypisania przycisków myszy, które można skonfigurować.

Przypisania
Opis
Kliknij przycisk
Zaznaczenie wskazywanego obiektu, zakotwiczenie kursora, po czym przeciągnięcie tekstu lub obiektu z jednego miejsca w drugie.
Right-click (Kliknięcie prawym przyciskiem)
Wyświetlenie menu skrótów.
Next window (Następne okno)
Ustawienie następnego okna jako aktywnego.
Previous window (Poprzednie okno)
Ustawienie poprzedniego okna jako aktywnego.
Polecenie Wstecz w przeglądarce
W oknie przeglądarki internetowej — wyświetlenie ostatnio odwiedzonej strony.
Polecenie Dalej w przeglądarce
W oknie przeglądarki internetowej — wyświetlenie strony odwiedzonej jako ostatnia przed kliknięciem przycisku Wstecz.
Middle-click (Kliknięcie środkowym przyciskiem)
W niektórych aplikacjach kliknięcie środkowym przyciskiem umożliwia korzystanie ze specyficznych funkcji programu. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer 7 kliknięcie środkowym przyciskiem na łączu spowoduje otwarcie tego łącza w nowej karcie.
Disable this button (Wyłącz ten przycisk)
Powoduje wyłączenie przycisku myszy.
Alt
Działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ALT na klawiaturze.
ClickLock On/Off (Funkcja Blokada kliknięcia włączona/wyłączona)
Powoduje włączenie i wyłączenie funkcji ClickLock (BlokadaKliknięcia). Ma taki sam efekt jak włączenie lub wyłączenie funkcji ClickLock (Blokada kliknięcia) na karcie Activities (Działania).
Close (Zamknij)
Zamyka aktywny dokument lub okno.
Copy (Kopiuj) (CTRL+C)
Kopiuje zaznaczony tekst lub element do Schowka.
CTRL
Działa tak samo jak naciśnięcie klawisza CTRL na klawiaturze.
Cut (Wytnij) (CTRL+X)
Wycina zaznaczony tekst lub element i umieszcza go w Schowku.
Shift
Działa tak samo jak naciśnięcie klawisza Shift na klawiaturze.
Delete (Usuń)
Usuwa zaznaczony tekst, element lub inny obiekt.
Digital Ink On/Off (Elektroniczne pismo odręczne włączone/wyłączone)
Umożliwia dodawanie adnotacji do slajdów w prezentacjach programu Microsoft PowerPoint (w trybie pełnoekranowym).
Double-click (Dwukrotne kliknięcie)
Sprawia, że jedno kliknięcie działa jak dwukrotne kliknięcie.
Enter
Inicjowanie polecenia lub formantu albo wykonanie operacji na zaznaczonym elemencie.
Exit program (Zakończ program)
Zamykanie wybranego programu.
Flip /Flip 3D (Przerzucanie/Przerzucanie okien 3W)
Funkcja Przerzucanie umożliwia wyświetlanie podglądu miniatur wszystkich otwartych aplikacji. Funkcja Przerzucanie 3W wyświetla wszystkie otwarte programy w postaci zestawu trójwymiarowych kafelków, które można szybko stronicować lub przewijać. W razie niedostępności funkcji Przerzucanie i Przerzucanie okien 3W jest uruchamiana funkcja Błyskawiczny podgląd. Na ekranie widać wtedy wszystkie otwarte obiekty w postaci siatki miniatur.
Gaming toggle (Przełącznik do gier)
Umożliwia nagranie i odtworzenie maksymalnie dwóch ulubionych sekwencji naciśnięć klawiszy w trakcie gry.
Błyskawiczny podgląd
Wyświetlanie wszystkich otwartych elementów w postaci siatki miniatur.
Macro (Makro)
Otwiera Edytora makr, w którym można utworzyć nowe makro albo przypisać lub zmodyfikować istniejące makro.
Magnify
Powiększa tekst i obrazy w wybranej części ekranu.
Maximize (Maksymalizuj)
Umożliwia powiększenie wybranego okna na cały ekran.
Minimize (Minimalizuj)
Umożliwia zwinięcie wybranego okna do paska zadań.
Nowości
Tworzenie nowego dokumentu lub pliku.
Otwórz
Otwieranie istniejącego dokumentu lub pliku.
Paste (Wklej) (CTRL+V)
Wklejanie tekstu lub elementu ze Schowka.
Szybki obrót
Pozwala obrócić postać w grze w przeciwną stronę.
Redo (Ponów)
Powtarzanie ostatniej czynności.
Shift
Działa tak samo jak naciśnięcie klawisza SHIFT na klawiaturze.
Show/Hide desktop (Pokaż/ukryj pulpit)
Minimalizowanie/maksymalizowanie wszystkich otwartych okien.
Undo (Cofnij) (CTRL+Z)
Cofanie poprzedniej czynności.
Zoom in (Powiększ)
Przybliżanie widoku zawartości ekranu.
Zoom out (Pomniejsz)
Oddalanie widoku zawartości ekranu.
Key Combination (Kombinacja klawiszy)
Umożliwia przypisanie skrótu klawiaturowego do przycisku myszy.
Precision booster (Zwiększanie precyzji)
Pozwala zwiększyć dokładność działania wskaźnika w przypadku zadań wymagających większej precyzji, takich jak celowanie w grach czy edytowanie zdjęć.
Open a program, webpage or file(custom) (Otwórz program, stronę internetową lub plik (niestandardowe))
Uruchamianie wskazanego przez siebie programu lub gry.
Task View (Widok zadań)
Otwieranie nowego interfejsu widoku zadań, który pozostaje otwarty.
Open Action Center (Otwórz Centrum akcji)
Otwiera Centrum akcji.
Open Cortana (Otwórz Cortanę)
Uruchamia funkcję Cortana w trybie nasłuchu.
Open OneNote (Otwórz OneNote)
Otwiera program OneNote.
Add new desktop (Dodaj nowy pulpit)
Pozwala dodać nowy pulpit wirtualny.
Previous desktop (Poprzedni pulpit)
Przełączenie na wirtualne pulpity utworzone z lewej strony.
Next desktop (Następny pulpit)
Przełączenie na wirtualne pulpity utworzone z prawej strony.
Close desktop (Zamknij pulpit)
Zamknięcie bieżącego pulpitu wirtualnego.
Take Screen Clipping (Zrób zrzut wycinka ekranu)
Wykonuje zrzut ekran bieżącego okna i wkleja go do schowka.
Snap window left (Przyciągnij okno na lewo)
Przyciąga bieżące okno do lewej strony ekranu.
Snap window right (Przyciągnij okno na prawo)
Przyciąga bieżące okno do prawej strony ekranu.
Snap window up (Przyciągnij okno do góry)
Przyciąga bieżące okno do góry ekranu.
Snap window down (Przyciągnij okno do dołu)
Przyciąga bieżące okno do dołu ekranu.
Switch Between Recent Apps (Przełączanie między ostatnimi aplikacjami)
Przełącza pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami w systemie Windows 8/8.1.
Open Recent Apps (Otwórz ostatnie aplikacje)
Otwiera ostatnio używane aplikacje w systemie Windows 8/8.1.
Show/Hide App commands (Pokaż/ukryj polecenia aplikacji)
Wyświetla/ukrywa pasek aplikacji w systemie Windows 8/8.1.
Open the charms (Otwórz panele)
Otwiera ostatnio pasek paneli w systemie Windows 8/8.1.
Search (Wyszukaj)
Otwiera wyszukiwanie na komputerze.
Udostępniaj
Otwiera udostępnianie w systemie Windows 8/8.1/10.
Urządzenia
Otwiera pasek panelu Urządzenia w systemie Windows 8/8.1. W systemie Windows 10 otwiera okno Połącz.
Settings (Ustawienia)
Otwiera Ustawienia w systemie Windows 8/8.1/10.
Go to Windows Start (Otwórz menu Start systemu Windows)
Otwiera menu Start systemu Windows.
Page Up (Strona w górę)
Przewija o jedną stronę w górę.
Page Down (Strona w dół)
Przewija o jedną stronę w dół.
Print Screen (Wydruk ekranu)
Drukuje zawartość ekranu.
Gadget (Gadżet)
Wyświetla gadżety na pulpicie systemu Windows 7.