Магазин на Microsoft® за студенти

Условия и изисквания

От дата януари 2013

Microsoft предлага някои намаления за софтуер, хардуер и други артикули за студенти, преподаватели и помощен персонал, които отговарят на условията (“Отговарящи на условията студенти,” както е посочено по-долу) във връзка със своя магазин за студенти (“Програмата”). Програмата, която изрично включва предложения, направени във връзка с програмата, се предлага на отговарящи на условията студенти съгласно следните правила и условия (нар. по-нататък "Условия"). Като участвате в самата Програма и се възползвате от предложенията й, вие декларирате, че сте студент, който отговаря на условията й, а също така потвърждавате и приемате да се обвържете с изложените тук условия. Доколкото не се различават от тези условия, условията за всички други продукти, закупени от магазина Microsoft Store, включително, но без ограничение само до, правилата за връщане и условията на използване и продажба, ще се прилагат и спрямо покупки, направени чрез програмата.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Отговарящите на условията студенти могат да се възползват от предложенията на програмата и да закупуват продукти от уеб сайта на магазина на Microsoft за студенти на адрес https://www.microsoft.com/bg-bg/store/b/home ( “Сайт за предложения”) или на друг последващ URL адрес.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Програмата продължава, докато не бъде прекратена от Microsoft. Microsoft си запазва правото да прекрати, отмени или по някакъв друг начин промени Програмата и настоящите Условия по всяко време и по всякаква причина. Microsoft също така си запазва правото да прекрати, отмени или по някакъв друг начин промени което и да е от конкретните предложения, направено чрез или във връзка с Програмата, по всяко време и по всякаква причина.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГОВАРЯНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Тази програма е достъпна само за лица, които отговарят на критериите, описани по-долу ( “Отговарящи на условията студенти”):

  1. Лицето трябва да бъде регистриран студент в колеж или университет за редовно или задочно обучение или преподавател или помощен персонал в одобрена акредитирана образователна институция и при поискване трябва да може да предостави доказателство за своята регистрация при Microsoft или негов определен доставчик. Бивши студенти на тези институции нямат право да участват;
  2. Лицето трябва успешно да докаже своето право на участие чрез процеса за онлайн академично удостоверяване на сайта за предложения; и
  3. Лицето трябва да има акаунт при Microsoft или да създаде такъв в момента на покупката.

Ако участвате в Програмата, Microsoft си запазва правото да се свърже с вас директно или чрез посочен търговец, за да се увери, че сте отговарящ на условията студент. Ако решите да не предоставяте на Microsoft или на посочения търговец достатъчно документи, удостоверяващи, че сте отговарящ на условията студент, вие приемате условието да възстановите на Microsoft разликата между платената от вас сума, свързана с отстъпката за предложението по Програмата, и пълната цена на дребно за същия продукт/продукти. Microsoft по собствено усмотрение преценява дали предоставените от вас документи са достатъчни за удостоверяване на статута ви на отговарящ на условията студент. Като предоставяте на посочения от Microsoft търговец информация, свързана с удостоверяването на статута, вие се съгласявате този търговец да я споделя с Microsoft за целите на Програмата.

По свое собствено усмотрение Microsoft може да приема други форми на удостоверяване, за да определи правото на участие вместо процеса за онлайн академично удостоверяване. Microsoft по собствено усмотрение може да определя и да променя критериите за отговаряне на условията на Програмата, както и да решава, че не отговаряте на условията по всяко време и по каквато и да е причина.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКАТА

Софтуер с отстъпка:

  1. Софтуер Office 365 University: всеки отговарящ на условията студент може да закупи максимум два продукта на Office 365 University. Отговарящите на условията студенти могат да активират втори продукт на Office 365 University три години след първоначалното активиране.
  2. Софтуер за студенти Windows 8 Professional: Всеки отговарящ на условията студент може да закупи до максимум пет (5) лиценза за период от 12 месеца.
  3. Друг предлаган софтуер: Освен ако в условията на конкретното предложение не е посочено друго, отговарящите на условията студенти могат да закупят по програмата максимум три софтуерни лиценза за 12-месечен период, като за всеки конкретен продукт може да се купи не повече от един лиценз. В никакъв случай едно домакинство не може да закупи повече от максимум три лиценза за софтуер в един 12-месечен период.

Хардуер и други продукти с отстъпка:

Предложенията на Програмата, които включват хардуерни или други несофтуерни продукти, също може да имат ограничения относно броя на артикулите, които могат да се закупят за даден студент, домакинство, предложение или период, както е описано в условията на конкретното предложение.

ПРЕДЛАГАН СОФТУЕР

Чрез Програмата се предлагат само версии на софтуерните продукти с ESD (електронно изтегляне на софтуер). За определени заглавия срещу допълнителна сума може да се поръча и диск с резервно копие от сайта на предложението.