Получаване на помощ за вашите нужди от решения

Партньорите на Microsoft предоставят техническа помощ, съвети и поддръжка, за да помогнат на вашата организация да идентифицира и внедри решения на Microsoft. Партньорите с разширена специализация преминават през допълнителна техническа проверка на възможностите си, за да се гарантира, че отговарят на строгите стандарти – можете да намерите тези партньори по-долу.

Two people in an office working on a laptop and a tablet, surrounded by desktop monitors.

Партньори със специализирани възможности

Партньорите с разширена специализация за Microsoft 365 и защита преминават през техническа проверка на възможностите си, за да се гарантира, че отговарят на строгите стандарти.

В момента няма партньори, които да отговарят на условията за тази разширена специализация в избраните от вас район или размер на организацията.
Нещо се обърка! Опитайте отново.
Зареждане на съответстващите партньори
Зареждане на страните
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
VG
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CW
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
XK
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
RE
XS
BL
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
SA
SN
RS
SC
SL
SG
XE
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SH
SR
SJ
SZ
SE
CH
ST
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UM
VI
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
WF
YE
ZM
ZW