A person sitting in a home office using a desktop computer.

Съвместна работа като един екип отвъд границите

Напредвайте в бизнеса, като работите по-сигурно с всеки отвъд границите на вашата организация или ИТ отдел.

Бъдещето на сътрудничеството

Начинът, по който организациите комуникират и си сътрудничат, се променя бързо. Сътрудничеството между екипите надхвърля традиционните граници, като включва все по-разнородна и разпръсната работна сила.

За продуктивност трябва работа в екип

55 процента от цялото сътрудничество е с външни бизнес партньори според ръководителите в ИТ отрасъла, анкетирани от Microsoft.

Организационните структури са динамични

Сливанията и придобиванията, географското разширение и съвместните предприятия са във възход и променят начина, по който служителите в рамките на нарастващите организации работят заедно.

Цифрова трансформация за всички

65% от ръководителите в ИТ отрасъла, анкетирани от Microsoft, идентифицират защитата и съответствието като най-големите предизвикателства, когато въвеждат служителите за пряка работа в технологията.

Sandefjord Kommune.

След сливането на две норвежки общини, Sandefjord Kommune възприе нова платформа, за да управлява цифровите класни стаи и да даде възможност за безпроблемна комуникация Това помогна на учениците, преподавателите, медицинските сестри и общинските служители да си сътрудничат по-ефективно.

Защо сътрудничеството е важно?

Днес екипите обхващат различни функции, роли и дори организации. Сътрудничеството трябва да остане безконфликтно и сигурно, като същевременно се гарантира, че ИТ границите не ограничават продуктивността.

Модерна инфраструктура за самоличност в Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) предоставя инструменти и ресурси, които помагат безпроблемно и сигурно да се преодолее пропастта между вътрешното и външното сътрудничество.

Безпроблемно сътрудничество отвъд границите

Azure AD помага за насърчаване на защитеното сътрудничество и работа в екип във или извън границите на вашата организация или ИТ границите.

Организации с много клиенти

Управлявате самоличностите и сътрудничеството в организациите с много клиенти.

Външни самоличности на Azure AD

Помогнете за защитено управление на външните потребители, включително вашите клиенти и партньори.

Самоличност на служителите за пряка работа

Централизирайте видимостта и управлението на вашите служители за пряка работа, устройства и приложения.

Запознайте се задълбочено с Azure AD

Допълнителни ресурси

Сътрудничество с бизнес партньори

Външните потребители допринасят за успеха на вашата организация. Сътрудничеството между вашите служители, изпълнители, доставчици и дистрибутори поддържа производителността и растежа на вашата организация.

Осигурете нови възможности на служителите за пряка работа

Над 2 милиона души по целия свят са служители за пряка работа. Те помагат за напредъка на вашия бизнес, като взаимодействат с клиентите, боравят с нови продукти и изпълняват стратегиите на организацията.