PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MICROSOFT

zákaznický obchod, Evropský hospodářský prostor

Aktualizace: únor 2017

Vítejte v online službách Store a maloobchodních prodejnách společnosti Microsoft provozovaných společností Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft,“ „my,“ „nás“ a „náš“), která sídlí na adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Termín „služba Store“ označuje naše online a maloobchodní prodejny, které vám umožňují procházet, prohlížet, získávat, nakupovat, hodnotit a recenzovat zboží a služby zahrnující zařízení, herní konzole, digitální obsah, aplikace, hry aj. Tyto prodejní podmínky („prodejní podmínky“) zahrnují užívání obchodů Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store a dalších služeb společnosti Microsoft (souhrnné označení „služba Store“), které těmto prodejním podmínkám podléhají. Prostřednictvím služby Store společnost Microsoft poskytuje přístup k celé řadě různých prostředků, včetně oblastí pro stahování, softwaru, nástrojů a informací o softwaru, službách a zboží (souhrnné označení „služby“ a společně se službou Store, „služba Store“).

Termínem „produkt“ nebo „produkty“ označujeme položky nabízené ve službě Store. Mnoho produktů nabízených ve službě Store je nabízeno jinými subjekty než Microsoft.

Užitím služby Store nebo získáním produktů a služeb ze služby Store přijímáte tyto prodejní podmínky, prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (viz oddíl týkající se ochrany soukromí a osobních údajů umístěný níže) a příslušné podmínky a ujednání, zásady nebo vylučující ustanovení nacházející se ve službě Store nebo uvedená v těchto prodejních podmínkách (souhrnné označení „zásady služby Store“) a vyjadřujete s nimi souhlas.Doporučujeme vám si zásady služby Store pozorně prostudovat. JESTLIŽE SE ZÁSADAMI SLUŽBY STORE NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SLUŽBU STORE ANI SLUŽBY POUŽÍVAT.

Pokud se ve vaší zemi nebo oblasti nachází maloobchodní prodejna společnosti Microsoft, může používat odlišné nebo dodatečné zásady. Společnost Microsoft může kdykoli aktualizovat nebo upravit kterékoli zásady, aniž by o tom předem informovala.

Podmínky související s vaším používáním služby Store

1. Členský účet. Vyžaduje-li služba Store nebo služba, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a přesné informace podle požadavků příslušného registračního formuláře. Jako podmínka otevření účtu od vás také může být vyžadováno přijetí smlouvy o poskytování služeb nebo samostatných podmínek používání. Vaše užívání účtu pro přístup ke službě Store a obsahu, který jste získali ze služby Store, podléhá všem podmínkám, kterými se řídí účet Microsoft. Další informace naleznete ve smlouvě o službách společnosti Microsoft. Jste odpovědní za uchování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle a máte odpovědnost za všechny aktivity, které probíhají pod vaším účtem.

2. Vyloučení nezákonného a zakázaného užívání. Vaše užívání služby Store a služeb je podmíněno tím, že nám zaručíte, že službu Store nebudete užívat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito prodejními podmínkami, zásadami služby Store nebo jakýmikoli dalšími podmínkami, které se vztahují na vaše užívání této služby Store. Službu Store nesmíte užívat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft či sítě připojené k libovolnému serveru společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném užívání služby Store. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu ke službě Store, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo službě Store prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služby Store záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání. Službu Store nesmíte užívat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby včetně společnosti Microsoft. Jakékoli produkty, informace nebo služby získané ze služby Store nesmíte komerčně distribuovat, publikovat, licencovat ani prodávat.

3. Materiály, které poskytnete společnosti Microsoft nebo vystavíte ve službě Store. Společnost Microsoft si nečiní vlastnické právo na materiály, které jí poskytnete (včetně názorů, hodnocení a doporučení) nebo vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do služby Store nebo přidružených služeb společnosti Microsoft k posouzení ostatními uživateli (jednotlivě označované jako „příspěvek“, souhrnně jako „příspěvky“). Avšak udělujete společnosti Microsoft právo na užívání, úpravy, přizpůsobování, reprodukování, distribuci a zobrazování vašich příspěvků (například k propagačním účelům), včetně vašeho jména, a to celosvětově. Pokud svůj příspěvek zveřejníte v oblastech služby Store, ve kterých je online a bez omezení zpřístupněn široké skupině uživatelů, může se váš příspěvek zobrazit v ukázkách nebo materiálech propagujících službu Store. Zaručujete a prohlašujete, že vlastníte (a budete vlastnit) všechna práva nezbytná k vytváření všech příspěvků, které poskytujete, a k udělení těchto práv společnosti Microsoft, a to v celosvětovém rozsahu a po dobu existence těchto práv.

V souvislosti s používáním vašich předložených údajů nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit nebo použít jakýkoli příspěvek a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit. Společnost Microsoft není odpovědná za vaše příspěvky nebo materiály, které vystaví, odešlou, vloží nebo předloží jiní uživatelé s použitím služby Store.

Jestliže ohodnotíte nebo recenzujete aplikaci ve službě Store, můžete obdržet e-mail od společnosti Microsoft s obsahem od vydavatele dané aplikace.

4. Odkazy na weby třetích stran. Služba Store může obsahovat odkazy na weby třetích stran umožňující opuštění této služby Store. Odkazované weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft neodpovídá za jejich obsah ani za odkazy na odkazovaném webu. Společnost Microsoft poskytuje tyto odkazy pouze v zájmu usnadnění a zahrnutí libovolného odkazu neznamená, že společnost Microsoft dotyčný server schvaluje. Užívání webů třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

Podmínky související s prodejem produktů A SLUŽEB vám

5. Geografická dostupnost. Dostupnost produktů se může lišit v závislosti na vašem regionu nebo zařízení. Kromě toho se mohou uplatňovat omezení cílových zemí pro zasílání zboží nebo poskytování služeb či digitálního obsahu. Jako nutná podmínka pro dokončení nákupu může být vyžadováno uvedení platné fakturační a dodací adresy v zemi nebo regionu služby Store, kde nakupujete.

6. Pouze koncoví uživatelé. Produkty mohou ze služby Store kupovat pouze koncoví uživatelé. Prodejci nejsou k nákupům oprávněni.

7. Omezení vývozu. Na produkty pořízené ze služby Store se mohou vztahovat zákony a předpisy upravující cla a omezení vývozu. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné mezinárodní i národní zákony a předpisy.

8. Účtování Poskytnutím způsobu platby společnosti Microsoft: (i) prohlašujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za všechny produkty, služby nebo dostupný obsah zakoupené pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených funkcí služby Store, k jejichž odběru jste se zaregistrovali nebo které užíváte. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete informace o svém účtu a ostatní informace, včetně vaší e-mailové adresy nebo čísel a dat vypršení platnosti vašich platebních karet, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby v souvislosti s vašimi transakcemi. Fakturovat můžeme (a) předem; (b) v době nákupu; (c) krátce po nákupu nebo (d) pravidelně v případě, že se jedná o odběry. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O jakékoli změně účtované částky budete v případě opakovaného odběru předem informováni. Můžeme vám současně za několik předchozích účtovacích období účtovat částky, které předtím nebyly zpracovány. Viz oddíl Automatické prodloužení uvedený níže.

Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci této zkušební doby nezrušíte službu, opravňujete nás, abychom vám účtovali užívání produktu nebo služby prostřednictvím vámi zvoleného způsobu platby.

9. Opakované platby. Kupujete-li zboží, služby nebo digitální obsah na základě odběru (například jednou týdně, měsíčně, jednou za 3 měsíce nebo jednou za rok (podle konkrétní situace)), berete na vědomí a vyjadřujete souhlas se schválením opakované platby a s tím, že platby budou odesílány společnosti Microsoft vámi zvoleným způsobem v opakujících se intervalech, který jste zvolili, až do ukončení odběru z vaší strany nebo společností Microsoft. Schválením opakovaných plateb opravňujete společnost Microsoft ke zpracování těchto plateb prostřednictvím elektronického inkasa nebo převodů, případně jako elektronických příkazů k platbám z určeného účtu (v případě plateb prostřednictvím sítě Automated Clearing House nebo podobných plateb), nebo jako stažení z určeného účtu (v případě použití kreditních karet nebo podobných plateb) (souhrnné označení „elektronické platby“). Poplatky za odběr jsou obvykle fakturovány nebo účtovány před příslušným obdobím odběru. Je-li kterákoli platba vrácena bez uhrazení nebo dojde-li k zamítnutí transakce prováděné kreditní kartou nebo jiné podobné transakce, společnost Microsoft nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo na odebrání jakékoli příslušné vratné položky, poplatku za zamítnutí nebo nedostatečný zůstatek a ke zpracování jakékoli podobné platby jako elektronické platby.

10. Omezení dostupnosti, množství a objednávek. Ceny a dostupnost zboží, služeb a digitálního obsahu ve službě Store se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft může zavést omezení množství, které je možné zakoupit, pro jednu objednávku, jeden účet, jednu platební kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost. Pokud zboží, služby nebo digitální obsah či služby, které si objednáte, jsou nebo se po vaší objednávce stanou nedostupnými, můžeme se na vás obrátit a nabídnout vám alternativní produkt. Jestliže se nerozhodnete zakoupit nabízenou alternativu, zrušíme vaši objednávku.

Společnost Microsoft může kdykoli odmítnout nebo zamítnout jakoukoli objednávku, vrátit vám celou částku zaplacenou za objednávku, a to z oprávněných důvodů, které mohou zahrnovat mimo jiné případy, kdy nesplníte podmínky stanovené v okamžiku objednávky, pokud vaši platbu nelze zpracovat, jestliže vámi objednané produkty, digitální obsah nebo služby nejsou k dispozici nebo v případě zřejmé chyby při stanovení ceny či v případě jiných chyb. V případě takovéto chyby při stanovení ceny nebo jiných chyb si vyhrazujeme právo buďto (a) zrušit vaši objednávku nebo nákup, nebo (b) se na vás obrátit s alternativní nabídkou. V případě zrušení bude zakázán váš přístup k jakémukoli souvisejícímu obsahu.

Máme možnost odebrat nebo znepřístupnit hry, aplikace, obsah nebo služby na vašem zařízení v zájmu ochrany vás, služby Store nebo kterýchkoli potenciálně postižených stran. Některý obsah a aplikace mohou být v určitý čas nedostupné nebo mohou být nabízeny po omezenou dobu. Dostupnost může být ovlivněna regionem. Proto platí, že pokud změníte váš účet nebo zařízení do jiného regionu, může vám být znemožněno opětné stahování obsahu nebo aplikací či opětné streamování určitého obsahu, který jste si předtím zakoupili. V takovém případě je možné, že si budete muset znovu zakoupit obsah nebo aplikace, za které jste již zaplatili v předchozím regionu. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytovat zakoupený obsah nebo aplikace k opětovnému stažení nebo nahrazení.

11. Aktualizace. V odpovídajících případech bude společnost Microsoft automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace pro vaše aplikace, i když nejste přihlášeni k příslušné službě Store. Pokud automatické aktualizace aplikací služby Store nechcete přijímat, můžete si změnit nastavení. Určité aplikace služby Office Store, které jsou zcela nebo částečně hostovány online, mohou být kdykoli aktualizovány vývojářem aplikace a nemusejí vyžadovat vaše svolení. Některé aplikace nemusí být přístupné, dokud nepotvrdíte aktualizaci.

12. Softwarové licence a užívací práva. Software a další digitální obsah zpřístupněné prostřednictvím služeb Store vám nejsou prodávány, ale jsou vám poskytovány licence. Na aplikace stahované přímo ze služeb Store se vztahují standardní licenční podmínky pro aplikace („SALT“), které jsou uvedeny na adrese [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0405], nejsou-li s aplikací poskytovány jiné licenční podmínky (aplikace stahované ze služby Office Store se neřídí podmínkami SALT a mají stanoveny vlastní licenční podmínky). Na softwarové licence zakoupené v maloobchodní prodejně společnosti Microsoft se vztahuje licenční smlouva, která je přiložena k tomuto softwaru, a vaší povinností bude při zakoupení, stažení nebo instalaci softwaru tuto licenční smlouvu potvrdit. Kromě toho software a další digitální obsah zpřístupněné prostřednictvím služby Store podléhají pravidlům užívání uvedeným na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Jakékoli rozmnožování nebo další distribuce softwaru či zboží, které není v souladu s příslušnými licenčními podmínkami, pravidly užívání a rozhodným právem, je výslovně zakázáno a může být přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno v maximální možné míře.

POKUD PŘED OTEVŘENÍM LIBOVOLNÉHO BALENÍ SOFTWARU POŽADUJETE KOPII PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVY PRO KRABICOVÝ SOFTWARE, KONTAKTUJTE MALOOBCHODNÍ PRODEJNU SPOLEČNOSTI MICROSOFT (VIZ ODDÍL SDĚLENÍ A KOMUNIKACE NÍŽE). TATO SLUŽBA JE ZDARMA.

DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ. Kromě softwaru a dalších produktů poskytovaných ke stažení mohou být ve službě Store nabízeny také další produkty a služby, na které se mohou vztahovat samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, podmínky užívání, podmínky poskytování služeb nebo jiné podmínky a ujednání. Pokud takové produkty zakoupíte, stáhnete nebo použijete, může být od vás vyžadován také souhlas s těmito podmínkami jako podmínka jejich zakoupení, stažení, instalace nebo užití.

PRO PRAKTICKÉ ÚČELY MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST SLUŽBY STORE ČI SLUŽEB NEBO V RÁMCI SOFTWARU ČI ZBOŽÍ DÁT K DISPOZICI NÁSTROJE URČENÉ K PŘÍMÉMU UŽÍVÁNÍ NEBO KE STAŽENÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO PRODUKTU ČI SLUŽEB. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DODATEČNÉ ZÁRUKY K ZÁRUKÁM UVEDENÝM V ODDÍLU ZÁRUKY PRODUKTU, POKUD JDE O PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ Z TAKOVÝCH NÁSTROJŮ NEBO POMOCNÝCH PROGRAMŮ.

Při užívání nástrojů a pomocných programů zpřístupněných prostřednictvím služby Store, v softwaru nebo zboží respektujte práva duševního vlastnictví ostatních.

13. Kódy pro stahování softwaru a obsahu. Některý software a obsah je dodáván tak, že je vám ve vašem účtu Microsoft přidruženém k nákupu poskytnut odkaz pro stažení. Podle ustanovení odstavce uvedeného níže vám odkaz pro stažení a související digitální kód pro tyto nákupy obvykle uložíme v účtu Microsoft na dobu 3 let od data zakoupení, avšak neslibujeme, že je budeme uchovávat po pevně stanovenou dobu. Na produkty poskytované formou odběru, které jsou dodávány prostřednictvím odkazu pro stažení, se mohou vztahovat jiné podmínky a práva k uložení, které je možné při odběru přečíst a potvrdit.

Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli zrušit nebo upravit náš program pro ukládání digitálních kódů. Souhlasíte také s tím, že z libovolných důvodů můžeme přestat podporovat ukládání kódů pro jeden či více produktů, mimo jiné na konci životního cyklu podpory produktu. Poté již nebudete mít k odkazu pro stažení ani k digitálnímu kódu přístup. Pokud náš program zrušíme nebo jej upravíme tak, že již nebudete mít přístup k odkazu pro stažení nebo k digitálním kódům ve svém účtu, upozorníme vás alespoň 90 dnů předem s použitím kontaktních údajů pro související účet společnosti Microsoft.

14. Ceny. Máme-li ve vaší zemi nebo regionu maloobchodní prodejnu společnosti Microsoft, ceny, skladba produktů a propagační nabídky zde nabízené se mohou lišit od nabídky ve službě Store, která je poskytována online. Společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená online bude k dispozici nebo uznána také v maloobchodní prodejně společnosti Microsoft a naopak.

Služba Store nenabízí záruku vyrovnání ceny. Nebudeme upravovat cenu tak, aby se vyrovnala ceně nabízené pro stejné položky jinými prodejci.

U některých produktů můžeme nabízet možnost předběžného objednání ještě před datem, kdy budou k dispozici. Další informace o našich zásadách pro předběžné objednávky naleznete na naší stránce týkající se předběžných objednávek https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0405.

Není-li uvedeno jinak, ceny uvedené ve službě Store zahrnují daně nebo poplatky („daně“), které se mohou vztahovat na váš nákup. Ceny uvedené ve službě Store nezahrnují poplatky za doručení. Před dokončením objednávky budou k částce vašeho nákupu přičteny daně a poplatky za doručení (jsou-li uplatňovány) a budou zobrazeny na stránce pro dokončení nákupu. Za uhrazení těchto daní a poplatků odpovídáte vy.

V závislosti na vašem umístění mohou některé transakce vyžadovat převod měn nebo být zpracovány v jiné zemi. Za takové služby může vaše banka účtovat dodatečné poplatky spojené s použitím kreditní či debetní karty. Další informace získáte u své banky.

15. Volba automatického prodloužení. Pokud je ve vaší zemi, regionu, provincii nebo státě povoleno automatické prodloužení, můžete si zvolit automatické prodlužování produktů nebo služeb na konci stanoveného období poskytování služeb. Před prodloužením kteréhokoli produktu nebo služby na nové období vás upozorníme prostřednictvím e-mailu. Poté, co budete upozorněni, že jste zvolili automatické prodlužování produktu nebo služby, můžeme produkt nebo službu automaticky prodloužit na konci aktuální doby poskytování a účtovat vám aktuální cenu za dobu prodloužení, pokud jste se nerozhodli produkt nebo službu zrušit, jak je uvedeno níže. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo v den prodloužení registrováno, nebo poskytnuto později. Také vám poskytneme pokyny k případnému zrušení produktů nebo služeb. Zrušení musíte provést před datem prodloužení, aby vám nebylo prodloužení naúčtováno.

16. Zásady vrácení produktů. Tyto zásady vrácení produktů jsou poskytovány jako doplněk právních záruk nebo jiných práv na vrácení zboží, která můžete mít ze zákona (viz oddíl Záruky produktu níže). Na základě našich kritérií pro vrácení produktů můžete po zakoupení produktu, který k tomu opravňuje, od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit a požádat o vrácení peněz, a to do třiceti (30) kalendářních dnů. Toto období vyprší po třiceti (30) kalendářních dnech od dodání.

Pokud máte podle rozhodného práva ve vaší zemi nebo regionu nárok na delší období pro odmítnutí produktu, platí toto období.

Chcete-li uplatnit právo na odmítnutí, musíte nás o svém rozhodnutí informovat před uplynutím určeného období. Obraťte se na naše služby prodeje a podpory https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0405 a sdělte nám své rozhodnutí, abychom mohli zahájit proces vrácení. Můžete také použít tento formulář vrácení https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x405, ale není to povinné.

Využijete-li svého práva na odstoupení, vrátíme vám částku, kterou jste uhradili za produkty a jejich doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vaší volby jiného než nejlevnějšího způsobu standardního doručení, který nabízíme). Vrácení částky musí být obecně provedeno s použitím původního způsobu platby. Související produkty nám musíte vrátit, a to bez zbytečného prodlení (nejpozději do 14 dnů od data, kdy iniciujete váš požadavek na vrácení) a na vlastní náklady.

Jako podmínky vrácení a v rozsahu stanoveném rozhodným právem platí následující požadavky. Všem vráceným produktům musí být věnována přiměřená péče (například nesmějí vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musejí být ve stavu, který umožňuje jejich další prodej). Software a hry v obalu musí být vráceny s nepoškozenou záruční nálepkou.

Lhůtu pro vrácení můžeme prodloužit během svátků nebo jiných období. Pokud je ve službě Store oznámena delší lhůta pro vrácení u konkrétního produktu, bude platit tato oznámená lhůta pro vrácení.

Součástí všech vracených položek musí být původní stvrzenka nebo stvrzenka dárkového balení, původní dokumentace, návody k použití, registrace, součásti a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a původní obal. V souladu s rozhodným právem může nedodání uvedených položek znemožnit nebo prodloužit proces vrácení nebo výměny, nejsou-li splněna naše kritéria pro vracení.

Některé položky nevytvářejí nárok k vrácení. Není-li v konkrétní nabídce produktu uvedeno jinak, všechny nákupy tohoto typu produktů jsou konečné a nelze je vrátit a nebudete mít právo od těchto nákupů odstoupit:

digitální aplikace, hry, obsah aplikací a odběry, hudba, filmy, televizní pořady a související obsah;

karty ke službám/odběrům (např. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

digitální dárkové karty, které byly uplatněny;

produkty, které byly přizpůsobeny nebo upraveny, a

služby, které byly provedeny nebo využity.

Kompletní podrobnosti o způsobu vracení produktů, u kterých je to možné, naleznete na naší stránce týkající se vracení a náhrad https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0405.

17. Platby vám. Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. S výjimkou plateb uskutečněných v souladu s oddílem Zásady vrácení produktů uvedeným výše odpovídáte za uhrazení všech daní a poplatků, jestliže povinnost k jejich uhrazení vznikne v důsledku této platby ve váš prospěch. Musíte také dodržet všechny námi určené další podmínky ohledně vašeho práva na jakoukoli platbu. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět. Souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat. Platba může být také snížena bez sdělení pro vyrovnání případného předchozího přeplatku.

18. Dárkové poukázky. Dárkové poukázky zakoupené v maloobchodní prodejně společnosti Microsoft podléhají smlouvě o dárkových poukázkách umístěné na adrese

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Uplatnění a použití jiných dárkových poukázek společnosti Microsoft se řídí podmínkami a ujednáními pro dárkové poukázky společnosti Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Zákaznická podpora. Kontaktní údaje pro dotazy, které se týkají zákaznické podpory, naleznete na stránce prodeje a podpory ve službě Store. Pokud žijete v Evropě a nedokážete problém vyřešit prostřednictvím našich kanálů zákaznické podpory, máte možnost záležitost postoupit platformě EU Řešení sporů online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. V takovém případě ve svém podání uveďte kontaktní e-mailovou adresu společnosti Microsoft MSODR@microsoft.com. Vezměte prosím na vědomí, že tato e-mailová adresa je určena pouze pro použití s platformou EU Řešení sporů online a neslouží pro komunikaci ohledně podpory a dotazů.

20. Recyklace. Podrobnosti o zásadách společnosti Microsoft týkajících se vracení odpadu a elektrického a elektronického vybavení ve vaší jurisdikci naleznete v části Recyklace https://www.microsoft.com/cs-cz/store/b/recycling.

Obecné podmínky

21. Změny podmínek. Společnost Microsoft může prodejní podmínky kdykoli bez upozornění změnit. Vaše nákupní transakce se bude řídit prodejními podmínkami platnými v době předložení objednávky (nebo v případě bezplatných aplikací a her v době pokusu o jejich instalaci), které budou mezi námi sloužit jako smlouva o transakci. Před další transakcí může společnost Microsoft prodejní podmínky kdykoli bez upozornění změnit. Prostudujte si prodejní podmínky při každé své návštěvě služby Store. Doporučujeme vám uložit si nebo vytisknout kopii prodejních podmínek pro vaši budoucí potřebu pro případ jakéhokoli nákupu.

22. Oprávněné užívání; věkové omezení. Berete na vědomí, že jste oprávněni k předložení objednávky a provádění dalších právních úkonů vyžadovaných na základě těchto prodejních podmínek. Na vaše užívání služby Store včetně nákupů se mohou vztahovat věková omezení.

23. Ochrana soukromí a osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. K provozování a poskytování služeb Store používáme určité informace, které od vás získáváme. Prostudujte si Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, v němž se popisuje, jaké typy dat shromažďujeme o vás a vašich zařízeních („data“) a jak s vašimi daty nakládáme. Prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje, jak společnost Microsoft používá vaši komunikaci s ostatními; zprávy a reakce, které zašlete společnosti Microsoft prostřednictvím služeb Store; a soubory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitální díla a videa, které nahrajete, uložíte nebo sdílíte ve vašich zařízeních nebo prostřednictvím služeb Store („váš obsah“).

24. Vyobrazení a barvy produktů. Společnost Microsoft se snaží vyobrazovat barvy a obrázky produktů přesně, avšak nemůže zaručit, že barva, která se zobrazuje na displeji vašeho zařízení nebo na monitoru, bude přesně odpovídat barvě produktu.

25. Chybyv prezentaci služby Store. Usilovně pracujeme na tom, abychom informace publikovali přesně, pravidelně službu Store aktualizovali a opravovali zjištěné chyby. Jakýkoli obsah ve službě Store nicméně může být v kterémkoli okamžiku nesprávný nebo zastaralý. Vyhrazujeme si právo provádět kdykoli změny služby Store, včetně cen a specifikací produktů, nabídek a dostupnosti.

26. Ukončení užívání nebo přístupu. Společnost Microsoft může kdykoli ukončit váš účet nebo užívání služby Store z jakéhokoli oprávněného důvodu, včetně mimo jiné porušení těchto prodejních podmínek nebo zásad služby Store, případně v situaci, kdy služba Store přestane být provozována společností Microsoft. Užíváním služby Store souhlasíte s tím, že (v souladu s těmito podmínkami) nesete odpovědnost za jakékoli objednávky, které podáte, nebo poplatky, které vám budou účtovány před takovým ukončením. Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, ukončit nebo jinak pozastavit provoz služby Store, aniž by vás o tom předem informovala. Pokud taková změna, ukončení podpory nebo pozastavení ovlivní vaše užívání služby nebo produktu, případně jinak naruší objednávku, obraťte se na oddělení prodeje a podpory.

27. Záruky produktu. Mnoho produktů dostupných ve službě Store (včetně některých produktů společnosti Microsoft a některých produktů třetích stran) je dodáváno se zárukami výrobce. Podrobnosti o řešení problémů, na které se tyto záruky vztahují, naleznete v příslušných zárukách výrobce, které jsou k dispozici u těchto produktů. V případě některých produktů budete mít možnost za další poplatek zakoupit rozšířený plán služby. Podrobnosti naleznete v konkrétních plánech.

Kromě toho mohou být s produkty prodávanými nebo nabízenými prostřednictvím služby Store (včetně zboží, služeb a digitálního obsahu) spojena práva a záruky, které nelze v souladu se zákonem vyloučit, například zákonná ochrana spotřebitele týkající se vadného, poškozeného nebo nesprávně popsaného zboží, digitálního obsahu nebo služeb. Jakékoli komerční záruky poskytované výrobcem, poskytovatelem služeb nebo vyvíjejícím subjektem jsou doplňkem těchto mandatorních spotřebitelských práv. Další informace o komerčních zárukách a zákonných právech https://www.microsoft.com/cs-cz/store/b/aboutwarranties.

SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DODATEČNÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRODEJNÍCH PODMÍNEK.

SPOLEČNOST MICROSOFT NEZARUČUJE PŘESNOST ANI AKTUÁLNOST INFORMACÍ DOSTUPNÝCH VE SLUŽBĚ STORE NEBO VE SLUŽBÁCH. UZNÁVÁTE, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. SPOLEČNOST MICROSOFT NERUČÍ ZA TO, ŽE PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ STORE NEBO SLUŽBÁM BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ A BEZCHYBNÝ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ OBSAHU.

28. Omezení odpovědnosti. Žádné ustanovení těchto omezení odpovědnosti nemůže vyloučit ani omezit žádnou mandatorní zákonnou ochranu spotřebitele, která je vám poskytována ve vaší zemi, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze v souladu se zákonem vyloučit. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.

a. Společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za žádné nepřímé škody, včetně finanční ztráty, například ztráty zisku, pokud se společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nedopustili hrubé nedbalosti nebo úmyslného nekalého jednání.

b. Společnost Microsoft není odpovědná za vaše příspěvky, obsah nebo materiál ani za aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.

c. Mnoho aplikací, služeb a dalšího digitálního obsahu poskytovaného ve službě Store je nabízeno jinými subjekty než společností Microsoft („obsah třetích stran“). Kromě mandatorní ochrany spotřebitele, na kterou máte nárok v souladu se zákony vaší země nebo území, společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádný obsah třetích stran ani nároky s ním spojené. Viz oddíl Záruky produktu výše.

d. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za nesplnění nebo opožděné splnění svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v rozsahu, ve kterém je toto nesplnění nebo opožděné splnění zapříčiněno okolnostmi, které společnost Microsoft není schopna rozumně ovlivnit (například pracovní spory, zásah vyšší moci, válka nebo teroristické aktivity, úmyslné poškození, nehody nebo dodržování příslušných zákonů či vládních nařízení). Společnost Microsoft bude vyvíjet úsilí k minimalizaci dopadů kterékoli z těchto událostí a ke splnění povinností, které nejsou touto událostí dotčeny.

29. Postoupení. Svá práva a povinnosti uvedené v těchto prodejních podmínkách můžeme kdykoli a bez upozornění postoupit, převést nebo jiným způsobem předat, ať již v celku, nebo částečně. Nesmíte postoupit ani převést žádná práva vyplývající z těchto prodejních podmínek.

30. Rozhodné právo a místo řešení sporů. Pokud je místem vašeho pobytu (nebo vaším hlavním místem podnikání) Evropa, na všechny vaše nároky týkající se bezplatných služeb a bezplatně získaných produktů ze služby Store se bez dotčení závazných ustanovení zákonů platných v zemi, ve které máte své bydliště, vztahují zákony státu Washington (USA). Na všechny vaše nároky týkající se hrazených nákupů ze služeb Store a placených služeb se vztahují zákony platné v zemi, ve které máte své bydliště. S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v zemi, ve které máte své bydliště, a to pro všechny spory, které vznikly v důsledku těchto prodejních podmínek či v souvislosti s nimi, nebo si můžete zvolit příslušný soud ve státě Washington (USA).

31. Sdělení.

a. Sdělení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Chcete-li odeslat oznámení o porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně uplatnění nároků při porušení autorských práv, použijte jeden z postupů pro odesílání oznámení o porušení (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT TOMUTO POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. Společnost Microsoft používá postupy stanovené v článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512 k zodpovězení oznámení o porušení autorských práv.Za odpovídajících okolností může společnost Microsoft také zakázat nebo ukončit účty uživatelů společnosti Microsoft, kteří práva porušují opakovaně.

b. Sdělení o autorských právech a ochranných známkách. Veškerý obsah služby Store a služeb je chráněn autorským právem ©2016 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů a poskytovatelů ze třetích stran, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé a další poskytovatelé ze třetích stran vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se služby Store, služeb a jejich obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb společnosti Microsoft mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft v USA, Kanadě anebo v jiných zemích.

Seznam ochranných známek společnosti Microsoft je k dispozici na adrese: https://www.microsoft.com/trademarks. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou těmito prodejními podmínkami výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena.

32. Upozornění k bezpečnosti. Aby nedošlo k možnému poškození, nepříjemným pocitům nebo namáhání zraku, je třeba při používání her nebo dalších aplikací dělat pravidelné přestávky, zejména pokud v důsledku užívání cítíte bolest nebo únavu. Udělejte si přestávku, pokud cítíte nepříjemné pocity. Nepříjemné pocity mohou zahrnovat pocity nevolnosti, dezorientaci, bolest hlavy, únavu, namáhání zraku nebo suché oči. Používání aplikací vás může rozptýlit a zhoršit vaši schopnost vnímat okolí. Vyhněte se místům, kde můžete zakopnout, nízkým stropům či křehkým nebo cenným věcem, u kterých může dojít k poškození. Velmi malé procento osob může po vystavení určitým vizuálním obrazům, například blikajícím světlům nebo vzorům, které se mohou v aplikacích objevit, zaznamenat záchvat. I lidé bez předchozích záchvatů mohou mít nediagnostikovaný zdravotní problém, který je může způsobit. Mezi příznaky mohou patřit závratě, změna vidění, škubání, trhání nebo třes končetin, dezorientace, zmatení, ztráta vědomí a křeče. Pokud takové příznaky zaznamenáte, ihned přestaňte aplikaci používat a vyhledejte lékaře. Pokud jste již dříve zaznamenali příznaky spojené se záchvaty, konzultujte lékaře ještě před použitím aplikací. Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti při používání aplikací takové příznaky nevykazují.