LICENSVILKÅR FOR STANDARDPROGRAMMER

FOR PROGRAMMER, DER TILBYDES I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

MICROSOFT STORE OG XBOX STORE

Opdateret oktober 2017

Disse licensvilkår er en aftale mellem dig og programudgiveren. Læs licensvilkårene. De gælder for softwareprogrammer, du henter fra Microsoft Store eller Xbox Store (som der hver især henvises til som "Store" i disse licensvilkår), herunder eventuelle opdateringer eller udvidelser til programmet, medmindre programmet kommer med separate vilkår, hvor disse vilkår i så fald gælder.

HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, HAR DU INGEN RET TIL AT BRUGE OG MÅ IKKE HENTE PROGRAMMET.

Programudgiveren er den organisationsenhed, der licenserer programmet til dig, som identificeret i Store.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.
1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER. Du må installere og bruge programmet på Windows-enheder eller Xbox-konsoller, som beskrevet i vores regler for brug. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre vores regler for brug til enhver tid.
2. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

a. Samtykke til internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis programmet opretter forbindelse til computersystemer via internettet, som kan omfatte over et trådløst netværk, fungerer din brug af programmet som dit samtykke til overførsel af standardenhedsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din enhed, dit system samt softwareprogram og dine eksterne enheder) til internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår præsenteres i forbindelse med din brug af de tjenester, du tilgår ved brug af programmet, gælder disse vilkår også.

b. Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge nogen internetbaseret tjeneste på nogen måde, hvor du bevidst forvolder skade på den eller forringer nogen andens brug af den eller det trådløse netværk. Du må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
3. OMFANGET AF LICENSEN. Programmet er licenseret, ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheden for at bruge programmerne på dine enheder i henhold til din aftale med Microsoft, ophører alle tilknyttede licensrettigheder. Programudgiveren forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må du kun bruge programmet som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Dermed skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i programmet, der kun tillader dig at bruge det på bestemte måder. Du må ikke:

a. Omgå tekniske begrænsninger i programmet.

b. Foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere programmet, undtagen og kun i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt af gældende lovbestemmelser om ophavsret for computerprogrammer.

c. Lave flere kopier af programmet end angivet i denne aftale eller tilladt af gældende lovgivning på trods af denne begrænsning.

d. Udgive eller på anden måde gøre programmet tilgængeligt for andre til at kopiere.

e. Leje, lease eller udlåne programmet.

f. Overføre programmet eller denne aftale til eventuel tredjepart.
4. DOKUMENTATION. Hvis dokumentationen forsynes sammen med programmet, kan du kopiere og bruge dokumentationen til personlige referenceformål.
5. TEKNOLOGI- OG EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Programmet kan være underlagt teknologisk kontrol eller eksportlove og -forordninger i USA eller internationalt. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for den teknologi, som anvendes eller understøttes af programmet. Disse love omfatter begrænsninger vedrørende destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde oplysninger om produkter fra Microsoft ved at gå til Microsofts eksportwebsite (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. SUPPORTTJENESTER. Kontakt programudgiveren for at afgøre, om nogen supporttjenester er tilgængelige. Microsoft, hardwareproducenten og din trådløse mobiloperatør (medmindre en af dem er programudgiveren) er ikke ansvarlig for at levere supporttjenester til programmet.
7. HELE AFTALEN. Denne aftale, eventuel gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eventuelle yderligere vilkår, der følger med programmet, samt vilkårene for udvidelser og opdateringer er hele licensaftalen mellem dig og programudgiveren for programmet.
8. GÆLDENDE LOVGIVNING.

a. USA og Canada. Hvis du har købt programmet i USA eller Canada, er det lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor (eller, hvis en virksomhed, hvor dit hovedforretningssted er beliggende), der regulerer fortolkningen af disse vilkår, krav i forbindelse med misligholdelse af dem samt alle andre krav (herunder forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence og skadevoldende handlinger), uanset konflikter i lovprincipperne.

b. Uden for USA og Canada. Hvis du har købt programmet i et andet land, gælder lovgivningen i dette land.
9. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovene i dit land. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovene i dit land, hvis lovene i dit land ikke tillader dette.
10. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Programmet gives i licens "som det er og forefindes", "med alle fejl" og "som tilgængeligt". Programudgiveren, på vegne af sig selv, Microsoft (hvis Microsoft ikke er programudgiveren), trådløse mobiloperatører (over hvis netværk, programmet tilbydes) samt hver af vores respektive associerede selskaber, kreditorer, agenter og leverandører ("omfattede parter" ) stiller ingen yderligere kontraktmæssige garantier, garantier eller betingelser i forbindelse med programmet. Du har alle obligatoriske garantier fastsat ved lov, men vi yder ingen andre garantier. Omfattede parter udelukker eventuelle stiltiende obligatoriske garantier, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, sikkerhed, komfort og ikke-krænkelse.
11. BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER OG ERSTATNING.

a. Programudgiveren kan ikke holdes ansvarlig for noget brugerindhold eller andet tredjepartsmateriale, herunder links til tredjepartswebsites, og aktiviteter, der leveres af brugere. Sådant indhold og sådanne aktiviteter kan ikke henføres til programudgiveren og repræsenterer heller ikke programudgiverens mening.

b. Programudgiveren kan kun holdes ansvarlig, hvis materielle forpligtelser i disse licensvilkår er blevet overtrådt.

c. Programudgiveren, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uforudsete skader og/eller finansielle tab med hensyn til indirekte skade, herunder tab af fortjeneste, medmindre programudgiveren, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter i det mindste har handlet med grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

d. Programudgiverens eventuelle lovpligtige, manglende ansvar, herunder, uden begrænsning, ansvar i henhold til produktansvarsloven og lovpligtige ansvar for garantibrud, berøres ikke af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for ansvaret hos programudgiveren, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentant i tilfælde af svig eller deres forsømmelighed, der resulterer i personskade eller død.

e. Ingen andre kontraktlige og juridiske krav ud over dem, der er omfattet af underafsnit (a) til (e) af dette afsnit 11, kan udspringe fra disse programlicensvilkår og/eller brugen af de program eller de tjenester, der stilles til rådighed via programmet.