Λήψη βοήθειας για τις ανάγκες της λύσης σας

Οι συνεργάτες της Microsoft παρέχουν τεχνική βοήθεια, συμβουλές και υποστήριξη για να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να εντοπίσει και να εφαρμόσει λύσεις της Microsoft. Οι συνεργάτες προηγμένης εξειδίκευσης υποβάλλονται σε πρόσθετη τεχνική επικύρωση των δυνατοτήτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους συνεργάτες παρακάτω.

Two people in an office working on a laptop and a tablet, surrounded by desktop monitors.

Συνεργάτες με εξειδικευμένες δυνατότητες

Οι συνεργάτες προηγμένης εξειδίκευσης του Microsoft 365 και της Ασφάλειας υποβάλλονται σε τεχνική επικύρωση των δυνατοτήτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα.

Δεν υπάρχουν κατάλληλοι συνεργάτες αυτήν τη στιγμή για αυτή την προηγμένη εξειδίκευση στην επιλεγμένη κομητεία ή για το επιλεγμένο μέγεθος οργανισμού.
Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα! Προσπαθήστε ξανά.
Φόρτωση συνεργατών που ταιριάζουν
Φόρτωση χωρών
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
VG
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CW
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
XK
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
RE
XS
BL
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
SA
SN
RS
SC
SL
SG
XE
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SH
SR
SJ
SZ
SE
CH
ST
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UM
VI
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
WF
YE
ZM
ZW