POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD I DATACENTER

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

·        producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

·        osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie, która rozpowszechnia to oprogramowanie razem z serwerem.

Licencjobiorca powinien zapoznać się z tymi postanowieniami. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

·        aktualizacji,

·        uzupełnień,

·        usług internetowych oraz

·        usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. W przypadku uzyskania aktualizacji lub uzupełnień bezpośrednio od Microsoft elementy te są licencjonowane przez Microsoft, a nie przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Postanowienia licencyjne w formie elektronicznej zostają zastąpione ewentualnymi postanowieniami licencyjnymi w formie drukowanej towarzyszącymi oprogramowaniu.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z oprogramowania. W takim przypadku Licencjobiorca powinien skontaktować się z producentem serwera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie w celu uzyskania informacji o zasadach dotyczących zwrotu zapłaconej kwoty lub innej formy rekompensaty.

Zgodnie z zasadami określonymi poniżej korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania oznacza również zgodę Licencjobiorcy na automatyczne aktualizacje oraz na przekazanie określonych standardowych informacji o komputerze związanych z usługami internetowymi.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje w ramach każdej nabytej licencji na serwer opisane poniżej prawa.

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

a.      Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera:

·        oprogramowanie serwera oraz

·        oprogramowanie dodatkowe, które może być używane wyłącznie z oprogramowaniem serwera.

b.      Model licencjonowania. Model licencji różni się w zależności od wersji oprogramowania nabytej przez Licencjobiorcę:

Licencja na oprogramowanie Windows Server Standard jest udzielana na podstawie:

·        liczby wystąpień oprogramowania serwera uruchamianych przez Licencjobiorcę;

·        liczby fizycznych rdzeni w sprzęcie fizycznym;

·        liczby urządzeń i użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania serwera oraz

·        funkcji oprogramowania serwera, do których uzyskiwany jest dostęp.

Licencja na oprogramowanie Windows Server Datacenter jest udzielana na podstawie:

·        liczby fizycznych rdzeni w sprzęcie fizycznym;

·        liczby urządzeń i użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania serwera oraz

·        funkcji oprogramowania serwera, do których uzyskiwany jest dostęp.

c.      Terminy użyte w licencji

·        Wystąpienie. „Wystąpienie” oprogramowania jest tworzone przez wykonanie procedury konfiguracji lub instalacji oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania jest także tworzone przez powielenie istniejącego wystąpienia. Odniesienia do oprogramowania występujące w niniejszej umowie obejmują „wystąpienia” oprogramowania.

·        Uruchamianie wystąpienia. „Uruchomienie wystąpienia” oprogramowania następuje przez załadowanie go do pamięci i wykonanie jednej lub kilku instrukcji. Wystąpienie uważa się za uruchomione od jego pierwszego uruchomienia (bez względu na to, czy instrukcje tego wystąpienia są dalej wykonywane) do czasu usunięcia go z pamięci.

·        Środowisko systemu operacyjnego. „Środowisko systemu operacyjnego” oznacza:

(i)      całość lub część wystąpienia systemu operacyjnego albo całość lub część wystąpienia wirtualnego (lub inaczej emulowanego) systemu operacyjnego, które umożliwia istnienie osobnej tożsamości komputera (podstawowej nazwy komputera lub podobnego unikatowego identyfikatora) lub osobnych uprawnień administracyjnych, oraz

(ii)     ewentualne wystąpienia aplikacji skonfigurowane tak, aby działały w ramach wystąpienia systemu operacyjnego lub jego części wymienionych powyżej.

Istnieją dwa rodzaje środowiska systemu operacyjnego: środowisko fizyczne i wirtualne.

Fizyczne środowisko systemu operacyjnego jest tak skonfigurowane, aby działać bezpośrednio w fizycznym systemie sprzętowym. Wystąpienie systemu operacyjnego użyte w celu uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu (np. oprogramowania Microsoft Hyper-V Server lub podobnych technologii) lub w celu świadczenia usług wirtualizacji sprzętu (np. opracowanej przez Microsoft technologii wirtualizacji) jest traktowane jako część fizycznego środowiska systemu operacyjnego.

Wirtualne środowisko systemu operacyjnego jest tak skonfigurowane, aby działać w wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób) systemie sprzętowym.

Fizyczny system sprzętowy może zawierać jedno lub oba z następujących środowisk:

(i)      jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego oraz

(ii)     co najmniej jedno wirtualne środowisko systemu operacyjnego.

·        Serwer. Serwer to fizyczny system sprzętowy lub urządzenie, na którym można uruchomić oprogramowanie serwera. Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne fizyczne systemy sprzętowe.

·        Przypisywanie licencji. Przypisanie licencji oznacza przydzielenie jej do jednego urządzenia lub użytkownika.

·        Licencja na rdzeń. Licencja na rdzeń to licencja wymagana do objęcia licencją jednego rdzenia fizycznego w serwerze.

·        Rdzeń fizyczny. Rdzeń fizyczny to rdzeń w procesorze fizycznym. Procesor fizyczny składa się z co najmniej jednego rdzenia fizycznego.

·        Hyper-V Container to funkcja systemu Windows Server, która wykorzystuje wirtualne środowisko systemu operacyjnego. Każdy kontener Hyper-V Container jest uznawany za jedno wirtualne środowisko systemu operacyjnego.

·        Windows Server Container to funkcja systemu Windows Server.

·        Obciążenia Sieci Web (nazywane również „Rozwiązaniami Internetowymi”) są publicznie dostępne i obejmują wyłącznie strony, witryny, aplikacje i usługi sieci Web oraz pocztę elektroniczną obsługiwaną za pomocą protokołu POP3. Dostęp do treści, informacji i aplikacji obsługiwanych przez oprogramowanie w ramach Rozwiązania Internetowego nie jest ograniczony do pracowników Licencjobiorcy lub pracowników podmiotów stowarzyszonych Licencjobiorcy.

Licencjobiorca może używać Rozwiązań Internetowych w celu uruchamiania:

·        oprogramowania serwera sieci Web (na przykład usług Microsoft Internet Information Services) oraz agentów zarządzania lub bezpieczeństwa (na przykład agenta System Center Operations Manager);

·        oprogramowania aparatu bazy danych (na przykład systemu Microsoft SQL Server) wyłącznie w celu obsługi Rozwiązań Internetowych;

·        usługi systemu nazw domen w celu tłumaczenia adresów nazw domen na adresy IP, o ile nie jest to jedyna funkcja tego wystąpienia oprogramowania.

Wszelkie inne zastosowanie oprogramowania nie jest uważane za Obciążenie Sieci Web.

·        Obciążenie Wydajnego Przetwarzania Danych („HPC”) to obciążenie, w przypadku którego oprogramowanie serwera jest używane do uruchamiania Węzła Klastra i stosowane w połączeniu z innym oprogramowaniem wyłącznie, gdy jest to niezbędne w celu umożliwienia zarządzania bezpieczeństwem lub magazynowaniem, zarządzania systemami lub zwiększenia wydajności na Węźle Klastra na potrzeby wspomagania Klastrowych Aplikacji HPC.

·        Klastrowe Aplikacje HPC to standardowe pojęcie branżowe oznaczające aplikacje do wydajnego przetwarzania danych, które służą do wykonywania złożonych obliczeń lub równoległego wykonywania zestawów ściśle powiązanych obliczeń. Klastrowe aplikacje HPC dzielą złożone obliczenia na zbiór czynności i zadań, które są koordynowane przez moduł do planowania zadań, np. oferowany przez oprogramowanie Microsoft HPC Pack lub podobne oprogramowanie pośredniczące HPC, które rozpowszechnia je równolegle na jeden lub wiele komputerów działających w obrębie węzła HPC.

·        Węzeł Klastra to urządzenie przeznaczone do uruchamiania Klastrowych Aplikacji HPC lub wykonujące usługi planowania zadań dla Klastrowych Aplikacji HPC.

2.      PRAWA DO UŻYWANIA

a.      Licencjonowanie serwera. Producent serwera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie określili wymaganą liczbę licencji na oprogramowanie serwera i przypisali te licencje do serwera, z którym oprogramowanie zostało dostarczone. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca otrzymuje prawo do zainstalowania i uruchomienia na serwerze określonej liczby wystąpień oprogramowania serwera. Przed uruchomieniem na serwerze wystąpień oprogramowania serwera należy określić wymaganą liczbę licencji na rdzeń na serwer i przypisać je do tego serwera zgodnie z poniższym opisem. Licencjobiorca musi upewnić się, że z serwerem otrzymał odpowiednią liczbę licencji. Niniejsza licencja obejmuje 16 rdzeni (dodatkowe licencje na rdzeń mogą znajdować się w opakowaniu serwera dostarczonym przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie). Etykiety Certyfikatu Autentyczności mogą być przyklejone do serwera lub znajdować się w opakowaniu oprogramowania dostarczonym przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie i zawierają informacje o łącznej liczbie licencji na rdzeń przypisanych do serwera przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera może wiązać się z koniecznością uzyskania przez Licencjobiorcę dodatkowych licencji na oprogramowanie serwera. Wszystkie dodatkowe licencje uzyskane przez Licencjobiorcę od producenta serwera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie podlegają niniejszym postanowieniom licencyjnym. Licencje uzyskane z innych źródeł podlegają postanowieniom licencyjnym im towarzyszącym.

b.      Określenie wymaganej liczby licencji. Aby serwer został objęty licencją, wszystkie rdzenie fizyczne w tym serwerze także muszą być objęte licencją. Rdzenie fizyczne, które zostały wyłączone z używania w systemie operacyjnym, nie muszą być objęte licencją. Ten wyjątek nie zmniejsza minimalnej liczby wymaganych licencji na rdzeń zgodnie z opisem w tym punkcie. Licencja na serwer wymaga uwzględnienia co najmniej 16 licencji na rdzeń. Licencja na procesor fizyczny wymaga uwzględnienia co najmniej ośmiu licencji na rdzeń. Jeżeli liczba rdzeni fizycznych w serwerze przekracza minimalny wymóg 16 licencji na rdzeń, Licencjobiorca potrzebuje dodatkowych licencji na rdzeń, które obejmą dodatkowe rdzenie fizyczne.

c.      Przypisywanie liczby wymaganych licencji do serwera. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do serwera, z którym Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie. Na mocy każdej z tych licencji serwer uzyskuje status licencjonowanego serwera. Nie można przypisać tych samych licencji na rdzeń do więcej niż jednego serwera. Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne serwery.

d.      Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera

Windows Server Standard

i.       Dla każdego serwera, do którego przypisano wymaganą liczbę licencji na rdzeń zgodnie z punktem 2.b., w dowolnym momencie można uruchomić:

·        jedno wystąpienie oprogramowania serwera w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego,

·        maksymalnie dwa wystąpienia oprogramowania serwera w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (tylko jedno wystąpienie na wirtualne środowisko systemu operacyjnego) oraz

·        dowolną liczbę środowisk systemu operacyjnego utworzonych jako kontenery Windows Server Container.

ii.      W przypadku jednoczesnego uruchomienia wszystkich dozwolonych wystąpień, wystąpienie oprogramowania serwera uruchomione w fizycznym środowisku systemu operacyjnego może być używane wyłącznie w celu:

·        uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu,

·        świadczenia usług wirtualizacji sprzętu,

·        uruchomienia oprogramowania do zarządzania środowiskami systemu operacyjnego i ich obsługi na licencjonowanym serwerze.

iii.     Aby uruchomić dodatkowe wystąpienia oprogramowania serwera zgodnie z postanowieniami punktów 2.d.i oraz 2.d.ii, Licencjobiorca musi ponownie objąć serwer licencją zgodnie z opisem w punkcie 2.b.

Windows Server Datacenter

i        Dla każdego serwera, do którego przypisano wymaganą liczbę licencji na rdzeń zgodnie z punktem 2.b., w dowolnym momencie można uruchomić:

·        jedno wystąpienie oprogramowania serwera w fizycznym środowisku systemu operacyjnego,

·        dowolną liczbę wystąpień oprogramowania serwera w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (tylko jedno wystąpienie na wirtualne środowisko systemu operacyjnego) oraz

·        dowolną liczbę środowisk systemu operacyjnego utworzonych jako kontenery Windows Server Container.

e.      Powtórne partycjonowanie serwera. Licencjobiorca może zmienić przypisanie licencji w odniesieniu do poszczególnych urządzeń sprzętowych wcześniej niż określono powyżej w przypadku:

·        przeniesienia fizycznych procesorów z jednej licencjonowanej partycji sprzętowej na drugą,

·        utworzenia co najmniej dwóch partycji z jednej licencjonowanej partycji sprzętowej,

·        utworzenia jednej partycji z co najmniej dwóch licencjonowanych partycji sprzętowych,

pod warunkiem, że (i) przed ponownym podzieleniem na partycje każda partycja sprzętowa jest objęta pełną licencją oraz że (ii) całkowita liczba fizycznych procesorów, rdzeni fizycznych i licencji na rdzeń pozostaje niezmieniona.

f.       Uruchamianie wystąpień dodatkowego oprogramowania Licencjobiorca może uruchomić dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania wymienionego w określonej poniżej witrynie w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnej liczbie urządzeń lub korzystać z tego oprogramowania w inny sposób. Z dodatkowego oprogramowania można korzystać tylko z oprogramowaniem serwera. Listę dodatkowego oprogramowania można znaleźć na stronie (aka.ms/additionalsoftware).

g.      Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub nośnikach magazynowania danych. W ramach każdej nabytej licencji na serwer Licencjobiorca może utworzyć i przechowywać dowolną liczbę wystąpień oprogramowania na którymkolwiek ze swoich serwerów lub nośników magazynowania danych. Jest to możliwe wyłącznie w ramach przysługującego Licencjobiorcy prawa do uruchomienia wystąpień oprogramowania na mocy licencji zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich prawach używania (np. Licencjobiorca nie może przekazywać ich osobom trzecim).

h.      Dołączone programy Microsoft. Oprogramowanie obejmuje także inne programy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie niniejsze postanowienia licencyjne.

3.      DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA

a.      Licencje dostępowe (CAL) na system Windows Server 2016

i.       Do każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do wystąpień serwera Licencjobiorca musi uzyskać i przypisać stosowną licencję dostępową (CAL). Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia.

Uzyskane przez Licencjobiorcę licencje CAL umożliwiają dostęp do wystąpień wcześniejszych wersji oprogramowania serwera, nie umożliwiają jednak dostępu do wystąpień wersji późniejszych. W celu uzyskania dostępu do wystąpień wcześniejszej wersji Licencjobiorca może także używać licencji CAL odpowiadających tej wersji. Licencje dostępowe (CAL) nie są wymagane w przypadku:

·        serwerów objętych licencją na uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera;

·        uzyskiwania dostępu do wystąpień oprogramowania serwera przez maksymalnie dwa urządzenia lub dwóch użytkowników wyłącznie w celu administrowania tymi wystąpieniami;

·        wystąpień uruchomionych w fizycznym środowisku systemu operacyjnego używanych wyłącznie w celu:

·        uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu,

·        świadczenia usług wirtualizacji sprzętu,

·        uruchomienia oprogramowania do zarządzania środowiskami systemu operacyjnego i ich obsługi na licencjonowanym serwerze.

·        użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do Obciążeń Sieci Web;

·        użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do obciążenia HPC.

ii.      Niektóre funkcje oprogramowania serwera wymagają dodatkowych licencji CAL wymienionych poniżej.

·        Usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016: Licencja dostępowa (CAL) na usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016.

·        Usługi zarządzania prawami dostępu do usługi Active Directory w systemie Windows Server 2016: Licencja CAL na usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory systemu Windows Server 2016.

iii.     Typy licencji CAL. Są dwa typy licencji CAL: na urządzenie i na użytkownika. Każda licencja CAL na urządzenie umożliwia dostęp do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach za pomocą jednego urządzenia używanego przez dowolnego użytkownika. Każda licencja CAL na użytkownika umożliwia jednemu użytkownikowi, używającemu dowolnego urządzenia, uzyskiwanie dostępu do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach. Licencjobiorca może używać kombinacji licencji CAL na urządzenie i na użytkownika.

iv.      Zmiana przypisania licencji CAL. Licencjobiorca może:

·        zmienić na stałe przypisanie posiadanej licencji dostępowej (CAL) na urządzenie z jednego urządzenia na inne urządzenie albo posiadanej licencji dostępowej (CAL) na użytkownika z jednego użytkownika na innego użytkownika lub

·        zmienić tymczasowo przypisanie licencji dostępowej (CAL) na urządzenie z jednego urządzenia na wypożyczone urządzenie, gdy to pierwsze nie działa, lub licencji dostępowej (CAL) na użytkownika na tymczasowego pracownika, gdy użytkownik jest nieobecny.

v.       Usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016. Oprócz licencji dostępowej (CAL) na system Windows Server 2016, Licencjobiorca musi uzyskać licencję dostępową (CAL) na usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 dla każdego urządzenia lub użytkownika (i) uzyskującego bezpośrednio lub pośrednio dostęp do usług pulpitu zdalnego, (ii) uzyskującego bezpośrednio lub pośrednio dostęp do oprogramowania serwera w celu udostępniania graficznego interfejsu użytkownika (za pomocą usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 lub innej technologii) lub (iii) uzyskującego dostęp do usług Multipoint. Więcej informacji na temat licencji dostępowej (CAL) na usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 można znaleźć na stronie (aka.ms/windowsrds).

vi.      Licencje CAL na usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory w systemie Windows Server 2016. Oprócz licencji dostępowej (CAL) na system Windows Server 2016 Licencjobiorca musi także nabyć licencję dostępową (CAL) na usługi zarządzania prawami dostępu do usługi Active Directory w systemie Windows Server 2016 dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do usług zarządzania prawami dostępu do usługi Active Directory w systemie Windows Server 2016.

vii.     Oprogramowanie serwera może być używane w trybie „na urządzenie lub na użytkownika” albo w trybie „na serwer”. Korzystanie z trybu „na urządzenie lub na użytkownika” wymaga uzyskania licencji CAL na system Windows Server 2016 dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do wystąpień oprogramowania serwera na licencjonowanych serwerach. Korzystanie z trybu „na serwer” wymaga przydzielenia do danego wystąpienia oprogramowania serwera takiej liczby Licencji dostępowych na system Windows Server 2016, która będzie równa maksymalnej liczbie urządzeń i użytkowników mogących w sposób bezpośredni lub pośredni jednocześnie uzyskiwać dostęp do tego wystąpienia. Licencjobiorca może zmienić tryb korzystania z oprogramowania tylko raz, z trybu „na serwer” na tryb „na urządzenie lub na użytkownika”. W takim przypadku Licencjobiorca zachowa tę samą liczbę Licencji dostępowych na system Windows Server 2016.

b.      Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do:

·        grupowania połączeń,

·        przekierowywania informacji,

·        redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania lub korzystających z niego,

·        redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio obsługiwanych przez oprogramowanie

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejszają liczby wymaganych licencji.

c.      Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie:

·        osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz

·        tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania zawartości.

d.      Ikony, obrazy i dźwięki. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego ikon, obrazów, dźwięków i multimediów. Nie może jednak udostępniać tych elementów osobom trzecim. Przykładowe obrazy, dźwięki i multimedia dostarczane z oprogramowaniem są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku przez Licencjobiorcę.

e.      Integralność oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie może rozdzielać oprogramowania serwera, aby używać go w więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach pojedynczej licencji, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone. Powyższe postanowienie ma zastosowanie, nawet jeśli środowiska systemu operacyjnego występują w tym samym fizycznym systemie sprzętowym.

f.       Maksymalna liczba wystąpień. Oprogramowanie lub należący do Licencjobiorcy sprzęt może ograniczyć liczbę wystąpień oprogramowania serwera, które można uruchomić w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na serwerze.

g.      Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty.

h.      Instalacja systemu Nano Server. Aby wdrożyć opcję instalacji systemu Nano Server, należy dysponować ważną Umową Licencjonowania Zbiorowego Microsoft z aktywnym pakietem Software Assurance dla systemu Windows Server zainstalowanego na Licencjonowanym Serwerze.

4.      OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą oprogramowania do Microsoft mogą być przesyłane informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz produktu oprogramowania, adres IP oraz dane uzyskane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie (aka.ms/mandatoryactivation). Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. Jeśli oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy dokonać aktywacji. Niedokonanie aktywacji oprogramowania oznacza, że Licencjobiorca nie ma prawa do używania oprogramowania po upływie tego okresu. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. Działania zmierzające do obejścia lub pominięcia aktywacji są niedozwolone. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, oprogramowanie może automatycznie połączyć się z Microsoft w celu aktywacji. Licencjobiorca może także samodzielnie aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. W takim przypadku aktywacja, zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i przez telefon, może się wiązać z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. Oprogramowanie może przypominać o konieczności aktywacji do czasu jej dokonania.

5.      SPRAWDZANIE ORYGINALNOŚCI

a.      Oprogramowanie będzie przeprowadzać okresowe kontrole swojej oryginalności oraz może wymagać aktualizacji lub pobrania programu do sprawdzania oryginalności oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, czy oprogramowanie zostało aktywowane oraz czy jest objęte właściwą licencją. W ramach sprawdzania oryginalności udostępniane są również określone funkcje oprogramowania lub zapewniane są dodatkowe korzyści. Więcej informacji można znaleźć na stronie (aka.ms/genuine).

b.      W trakcie sprawdzania oryginalności oprogramowania do Microsoft zostaną przesłane informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te to m.in. wersja i klucz produktu oprogramowania oraz adres IP urządzenia. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. ]Więcej informacji na temat sprawdzania oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft podczas kontroli można znaleźć na stronie (aka.ms/genuineprivacy).

c.      Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją, może to mieć wpływ na działanie oprogramowania. Licencjobiorca może na przykład:

·        musieć dokonać ponownej aktywacji oprogramowania lub

·        otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii oprogramowania objętej właściwą licencją,

Może też się okazać, że Licencjobiorca nie będzie mógł:

·        używać ani kontynuować używania oprogramowania lub niektórych jego funkcji, ani

·        uzyskiwać określonych aktualizacji i uaktualnień od Microsoft.

d.      Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł.

6.      PRYWATNOŚĆ; USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.

a.      Zgoda na usługi internetowe. Niektóre z funkcji oprogramowania wymagają wysyłania lub odbierania danych podczas korzystania z tych funkcji. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje albo z nich nie korzystać. Jeśli Licencjobiorca akceptuje niniejszą umowę i korzysta z tych funkcji, wyraża zgodę na zbieranie przez Microsoft wspomnianych informacji, wykorzystywanie i ujawnianie ich zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności dostępnym na stronie (aka.ms/winserverprivacy) oraz zgodnie z opisem w dokumentacji dla użytkownika związanej z tymi funkcjami oprogramowania (aka.ms/winserverdata).

7.      TECHNOLOGIA PRZECHOWYWANIA DANYCH. Oprogramowanie serwera może korzystać z technologii przechowywania danych zwanej Wewnętrzną bazą danych systemu Windows. Technologia ta umożliwia przechowywanie danych przez składniki oprogramowania serwera. Niniejsza umowa nie uprawnia Licencjobiorcy do korzystania z tej technologii ani uzyskiwania do niej dostępu w sposób inny niż opisany.

8.      ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Producent serwera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft zastrzegają sobie wszelkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Licencjobiorca nie może:

·        omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;

·        odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;

·        używać plików i składników oprogramowania w ramach innego systemu operacyjnego lub aplikacji uruchomionej w innym systemie operacyjnym;

·        sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;

·        udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;

·        wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani

·        używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

Prawa do uzyskiwania dostępu do oprogramowania za pomocą dowolnego urządzenia nie uprawniają do wykorzystywania patentów ani innej własności intelektualnej Microsoft w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących do takiego urządzenia dostęp.

9.      KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową nośników oprogramowania i korzystać z niej wyłącznie do tworzenia wystąpień oprogramowania.

10.    OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.

11.    WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać oprogramowania oznaczonego jako „Wersja edukacyjna” („Academic Edition”) lub „WE” („AE”), Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego”. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę (aka.ms/academicedition) lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju.

12.    ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA JEGO STARSZĄ WERSJĘ. Zamiast tworzyć i przechowywać oprogramowanie oraz korzystać z niego, w ramach każdego dozwolonego wystąpienia Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać wcześniejszą wersję następujących wersji oprogramowania:

Dla Windows Server Standard

·        Windows Server Standard

·        Windows Server Essentials

·        Windows Server Foundation

·        Windows Server Enterprise

·        Windows Web Server

·        system operacyjny Windows HPC Server

Dla Windows Server Datacenter

·        Windows Server Datacenter

·        Windows Server Standard

·        Windows Server Essentials

·        Windows Server Foundation

·        Windows Server Enterprise

·        Windows Web Server

·        system operacyjny Windows HPC Server

Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku korzystania z wcześniejszych wersji zgodnie z powyższą listą. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wybierając opcję obniżenia wersji: (i) Licencjobiorca nie będzie uprawniony do tworzenia, przechowywania lub używania większej liczby wystąpień oprogramowania niż liczba dozwolona na mocy postanowień niniejszej umowy oraz (ii) Licencjobiorca będzie zobowiązany do nabycia licencji dla wszystkich rdzeni w serwerze fizycznym zgodnie z punktem 2 niniejszej umowy. Jeśli wcześniejsza wersja zawiera inne składniki, które nie są objęte postanowieniami niniejszej umowy, postanowienia związane z tymi składnikami, zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją, mają zastosowanie do używania tych składników. Producent urządzenia, osoba lub firma instalująca oprogramowanie ani Microsoft nie mają obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych lub innych wersji oprogramowania. W każdej chwili Licencjobiorca może zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania.

13.    DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na serwerze, dysku lub innym nośniku, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza otrzymana wraz z serwerem oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności. Aby etykieta była ważna, musi być przyklejona do serwera lub znajdować się na opakowaniu oprogramowania dostarczonym przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Etykiety Certyfikatu Autentyczności dla dodatkowych licencji zostaną przyklejone do opakowania przez producenta lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Etykieta otrzymana inną drogą jest nieważna. Aby potwierdzić prawo do używania oprogramowania, należy pozostawić etykietę na serwerze i zachować opakowanie oznaczone etykietą. Informacje na temat sprawdzania oryginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć na stronie (aka.ms/genuine).

 

14.    PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio osobie trzeciej wyłącznie z licencjonowanym serwerem, wszystkimi etykietami Certyfikatu Autentyczności, wszystkimi dodatkowymi licencjami dołączonymi oryginalnie do serwera oraz niniejszą umową. Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Licencjobiorca nie może zachować żadnych wystąpień oprogramowania, chyba że zachowa inną licencję na to oprogramowanie.

 

Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zabraniają przenoszenia oprogramowania w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jeżeli wygasną prawa do dystrybucji.

15.    Uwaga dotycząca standardów H.264/AVC, standardów wizyjnych MPEG-4 i standardów wideo VC-1. Niniejsze oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/AVC, MPEG-4 lub VC-1. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI H.264/AVC, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 I VC-1. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 I VC-1 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAWARTOŚCIĄ WITRYNY NALEŻĄCEJ DO MPEG LA, L.L.C. www.mpegla.com.

16.    ADOBE FLASH PLAYER. Oprogramowanie zawiera program Adobe Flash Player, które podlega postanowieniom licencyjnym Adobe Systems Incorporated dostępnym na stronie (aka.ms/adobeflash). Adobe i Flash są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spółki Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach.

17.    PROGRAMY OSÓB TRZECICH. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od producenta serwera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie, a nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące programów osób trzecich są przekazywane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

18.    OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz używania przez użytkowników końcowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie (aka.ms/exporting).

19.    USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Aby otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy technicznej, należy skontaktować się z producentem serwera bądź osobą lub firmą instalującą oprogramowanie. W tym celu należy skorzystać z numeru działu pomocy technicznej podanego w dokumentacji oprogramowania. W przypadku aktualizacji i uzupełnień uzyskiwanych bezpośrednio od Microsoft pomoc techniczna jest zapewniana przez Microsoft zgodnie z opisem znajdującym się na stronie (aka.ms/mssupport).

20.    CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

21.    PRAWO WŁAŚCIWE

a.      Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.

b.      Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

22.    SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.

Kanada. Licencjobiorca może zrezygnować z otrzymywania aktualizacji. W tym celu należy wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub dostęp do Internetu. Informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu można znaleźć w dokumentacji produktu.

23.    OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Z wyjątkiem roszczeń, które mogą być zaspokojone przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie, Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich i ubocznych.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

·        wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz

·        roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy:

·        naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub

·        producent serwera, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft wiedzieli lub powinni byli wiedzieć o możliwości powstania takich szkód.

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.***********************************************************************

OGRANICZONA GWARANCJA

A.     OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu.

Odniesienia do „ograniczonej gwarancji” stanowią odniesienia do wyraźnie określonej gwarancji udzielanej przez osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Niniejsza gwarancja uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z ustawowych rękojmi na mocy krajowej ustawy o ochronie konsumentów.

B.      OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres 90 dni od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji Licencjobiorca otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia.

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień.

C.      WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od producenta serwera, osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie lub Microsoft.

D.     UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Producent serwera bądź osoba lub firma instalująca oprogramowanie są zobowiązani do (i) bezpłatnej naprawy lub wymiany oprogramowania lub (ii) przyjęcia od Licencjobiorcy zwrotu oprogramowania wraz z serwerem w zamian za zwrot zapłaconej kwoty (jeśli płatność taka została dokonana). O formie świadczenia decyduje producent serwera bądź osoba lub firma instalująca oprogramowanie. Producent serwera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie może również naprawić lub wymienić uzupełnienia, aktualizacje oraz oprogramowanie zastępcze albo zwrócić kwotę zapłaconą za powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby uzyskać informacje o zasadach obowiązujących w tym zakresie, należy skontaktować się z producentem serwera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia ograniczonej gwarancji.

E.      ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.

F.      PROCEDURY GWARANCYJNE. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dostęp do usług gwarancyjnych dotyczących oprogramowania, Licencjobiorca powinien skontaktować się z producentem serwera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. Aby otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, należy przestrzegać zasad dotyczących zwrotów ustalonych odpowiednio przez producenta serwera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie.

G.     BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją udzielaną bezpośrednio przez producenta serwera, osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie i Microsoft. Producent serwera, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft nie udzielają żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe producent serwera, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia gwarancji” powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe.

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII. Odniesienia do „ograniczonej gwarancji” stanowią odniesienia do gwarancji udzielanej przez osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Gwarancja ta uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Towary przesłane do naprawy mogą zostać zastąpione zregenerowanymi produktami tego samego typu, a nie wymienione. Zregenerowane części mogą być użyte do naprawy produktów.

H.     OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji.

W ramach tej gwarancji Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego.

 

EULAID:T1S_SR_2_ED_SRVDC_O_PL-PL/EULAID:T1S_SR_2_ED_SRVSTD_O_PL-PL

 

 

This site in other countries/regions: