תאריךעדכוןאחרון: דצמבר2016

תנאירשיוןתוכנהשלMICROSOFT

מערכתההפעלהWINDOWS

אםאתהגר (אואםהמשרדיםהראשייםשלךנמצאים) בארצותהברית,קראאתסעיףבוררותמחייבתוכתבהוויתורעלתביעהייצוגיתבסעיף10. הםמשפיעיםעלהאופןשבוהמחלוקותמיושבות.

תודהשבחרתב- Microsoft!

בהתאםלאופןשבוהשגתאתתוכנתWindows, זהוהסכםרשיון(i)בינךלביןיצרןההתקןאומתקיןהתוכנה,שמפיציםאתהתוכנהעםההתקןשלך; או(ii)בינךלביןMicrosoft Corporation (אובהתאםלמקוםמגוריך,אוכאשרמדוברבעסק,בהתאםלמקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק,אחתהנציגויותשלה) אםרכשתאתהתוכנהממשווק. Microsoftהיאיצרןההתקןעבורהתקניםהמיוצריםעל-ידיMicrosoftאואחתהנציגויותשלה,ו- Microsoftהיאהמשווקאםרכשתאתהתוכנהישירותמ- Microsoft.

הסכםזהמתאראתהזכויותהמוקנותואתההתניותשבכפוףאליהןאתהרשאילהשתמשבתוכנתWindows. עליךלסקוראתההסכםכולו,כוללתנאירשיוןמשלימיםשנלוויםלתוכנהוכוללתנאיםמקושריםכלשהם,מאחרשכלהתנאיםחשובים,ושילובםיחדיוצראתהחוזההזהשחלעליך. באפשרותךלסקוראתהתנאיםהמקושריםעל-ידיהדבקתהקישור(aka.ms/)בחלוןדפדפן.

בכךשאתהמקבלהסכםזהאומשתמשבתוכנה,אתהמסכיםלכלהתנאיםהללווכןמסכיםלהעברתפרטימחשבמסוימיםבמהלךההפעלהובמהלךשימושךבתוכנהבהתאםלהצהרתהפרטיותהמתוארתבסעיף3. אםאינךמקבלתנאיםאלהואינךמצייתלהם,אינךרשאילהשתמשבתוכנהאובתכונותשלה. תוכלליצורקשרעםיצרןההתקןאומתקיןההתקן,אועםהמשווקאםרכשתאתהתוכנהבאופןישיר,כדילברראתמדיניותההחזריםולהחזיראתהתוכנהאוההתקןתמורתהחזרכספיאוזיכויבמסגרתמדיניותזו. עליךלצייתלמדיניותזו,שעשויהלחייבאותךלהחזיראתהתוכנהעםההתקןשבומותקנתהתוכנהתמורתהחזרכספיאוזיכוי,אםקיים.

1.סקירהכללית.

a.ישימות.הסכםזהחלעלתוכנתWindowsהמותקנתמראשבהתקןשלך,אונרכשהממשווקוהותקנהעל-ידך,עלהמדיהשבהקיבלתאתהתוכנה (אםקיימת),עלגופנים,סמלים,תמונותאוקבציצלילהנכלליםבתוכנה,וכןעלכלהעדכונים,השדרוגים,התוספותאוהשירותיםשלMicrosoftעבורהתוכנה,למעטכאשרהםמגיעיםעםתנאיםאחרים. הואחלגםעלאפליקציותWindowsשפותחועל-ידיMicrosoft, כגוןדואר,אנשיקשר,מוזיקהותמונות,שנכללותעםמערכתWindows, ומהוותחלקממנה. אםהסכםזהמכילתנאיםהקשוריםלתכונהאולשירותשאינםזמיניםבהתקןשלך,תנאיםאלהלאיחולו.

b.תנאיםנוספים.ייתכןשיחולותנאיםנוספיםשלMicrosoftושלצדשלישיעלשימושךבתכונות,שירותיםואפליקציותומיםמסוימים,בהתאםליכולותשלההתקןשלך,לאופןשבוהואמוגדרולאופןשבואתהמשתמשבו. הקפדלקרואאותם.

(i)חלקמהאפליקציותשלWindowsמספקותנקודתגישהלשירותיםמקוונים,אומסתמכותעליהם,והשימושבשירותיםאלהכפוףלעתיםלתנאיםנפרדיםולמדיניותפרטיותאחרת,לדוגמה,הסכםהשירותיםשלMicrosoftבכתובת(aka.ms/msa). תוכללהציגתנאיםוכתבימדיניותאלהבתנאיהשירותהחליםעלהשימושאובהגדרותהאפליקציה,כפישמתאים. ייתכןשהשירותיםלאיהיוזמיניםבכלהאזורים.

(ii)Microsoft, היצרןאוהמתקיןעשוייםלכלולאפליקציותנוספותשיהיוכפופותלתנאירשיוןולכללימדיניותפרטיותנפרדים.

(iii)התוכנהכוללתאתAdobe Flash Player, המורשהבמסגרתתנאירשיוןשלAdobe Systems Incorporatedבכתובת Adobe .(aka.ms/adobeflash) ו- FlashהםסימניםמסחרייםרשומיםאוסימניםמסחרייםשלAdobe Systems Incorporatedבארצותהבריתו/אובמדינותאחרות.

(iv)התוכנהיכולהלכלולתוכניותשלצדשלישיהמורשותלךבמסגרתהסכםזה,אושנלוויםלהןתנאיםמשלהן. ניתןלצפותבתנאיהרשיון,ההודעותוהאישוריםשלתוכניותהצדהשלישי,אםקיימים,בכתובת(aka.ms/thirdpartynotices).

(v)במידהשתוכניותאלהנכללותב- Windows‏, Word‏, Excel‏, PowerPointו- OneNote, הןמורשותלשימושךהאישיתוהבלתימסחרי, אלאאםישלךזכויותשימושמסחריותבמסגרתהסכםנפרד.

2.התקנהוזכויותשימוש.

a.רשיון.ניתןלךרשיוןלהשתמשבתוכנה,אךהתוכנהאינהנמכרתלך. במסגרתהסכםרשיוןזה,אנומעניקיםלךאתהזכותלהתקיןולהפעילעותקאחדשלהתוכנהבהתקןשלך (ההתקןהמורשה),לשימושעל-ידיאדםאחדבלבדבכלפעם,כלעודתצייתלכלהתנאיםשלהסכםזה. עדכוןאושדרוגמתוכנהשאינהמקוריתבאמצעותתוכנהמ- Microsoftאוממקורותמורשיםאינםהופכיםאתהגירסההמקוריתאוהגירסההמעודכנת/משדורגתלמקורית,ובמצבזה,איןלךרשיוןלהשתמשבתוכנה.

b.התקן.בהסכםזה,התקןפירושומערכתחומרה (פיזיתאווירטואלית) עםהתקןאחסוןפנימישבאפשרותולהפעילאתהתוכנה. מחיצתחומרהאולהבנחשביםלהתקן.

c.הגבלות.היצרןאוהמתקיןו- Microsoftשומריםלעצמםאתכלהזכויות (כגוןזכויותבמסגרתחוקיהקנייןהרוחני) שאינןמוענקותלךבמפורשבהסכםזה. לדוגמה,רשיוןזהלאמעניקלךכלזכות,ואינךמורשה:

(i)להשתמשבתכונותשלהתוכנהבנפרדאולהפוךאותןלווירטואליות;

(ii)לפרסם,להעתיק (פרטלעותקהגיבויהמורשה),להשכיר,להחכיראולהשאילאתהתוכנה;

(iii)להעביראתהתוכנה (למעטכפישהותרעל-ידיהסכםזה);

(iv)לעקוףאתההגבלותאוהמגבלותהטכניותשלהתוכנה;

(v)להשתמשבתוכנהכתוכנתשרת,למטרותאירוחמסחרי,להפוךאתהתוכנהלזמינהלשימושבו-זמניעל-ידימשתמשיםמרוביםברשת,להתקיןאתהתוכנהבשרתולאפשרלמשתמשיםלגשתאליהמרחוק,אולהתקיןאתהתוכנהבהתקןלשימושעל-ידימשתמשיםמרוחקיםבלבד;

(vi)לבצעבתוכנההנדסהלאחור,הידורלאחוראופירוק,אולנסותלבצעפעולותאלה,מלבדורקבמידהשההגבלהלעיל (א) מותרתעל-ידיהחוקהחל; (ב) מותרתעל-ידיתנאירישויהחליםעלהשימושברכיבימקורפתוחשעשוייםלהיכללעםהתוכנה; או (ג) נדרשתלצורךאיתורבאגיםבשינוייםשבוצעובספריותהמורשותבמסגרתהרישיוןהציבוריהכלליהמוקטןשלגנו,שנכללותבתוכנהושהתוכנהמקשרתאליהן; וכן

(vii)בעתשימושבתכונותמבוססותאינטרנט,אינךרשאילהשתמשבתכונותאלהבכלדרךשעלולהלהפריעלאדםאחרלהשתמשבהן,אולנסותלקבלגישהלשירות,נתונים,חשבוןאורשתכלשהם,אולהשתמשבהם,באופןלאמורשה.

d.תרחישיםמרובי-שימושים.

(i)גירסאותמרובות.אםבעתרכישתהתוכנהסופקולךגירסאותמרובות (כגוןגירסאות32סיביותו-64סיביות),אתהרשאילהתקיןולהפעילגירסהאחתבלבדמגירסאותאלהבכלפעם.

(ii)חיבוריםמרוביםאוצירוףחיבורים.רכיביהחומרהאוהתוכנהשבהםאתהמשתמשכדילרבבאולצרףחיבורים,אוכדילהקטיןאתמספרההתקניםאוהמשתמשיםשניגשיםאומשתמשיםבתוכנה,לאמקטיניםאתמספרהרשיונותהדרושיםלך. אתהרשאילהשתמשברכיביחומרהאותוכנהכגוןאלהרקאםברשותךרשיוןלכלעותקשלהתוכנהשבהאתהמשתמש.

(iii)חיבוריהתקנים.אתרשאילהתירל-20התקניםאחריםלכלהיותרלגשתלתוכנההמותקנתבהתקןהמורשהלמטרתשימושבתכונותהתוכנההבאות: שירותיקבצים,שירותיהדפסה,שירותימידעאינטרנט,שיתוףההתקשרויותבאינטרנטושירותיטלפוניהבהתקןהמורשה. אתהרשאילאפשרלמספרבלתימוגבלשלהתקניםלגשתלתוכנהבהתקןהמורשהכדילסנכרןנתוניםביןהתקנים. עםזאת,איןפירושושלסעיףזהשישלךזכותלהתקיןאתהתוכנה,אולהשתמשבפונקציההראשיתשלהתוכנה (למעטהתכונותהמפורטותבסעיףזה) בהתקןכלשהומהתקניםאחריםאלה.

(iv)שימושבסביבהוירטואלית. רשיוןזהמאפשרלךלהתקיןמופעאחדבלבדשלהתוכנהלשימושבהתקןאחד,פיזיאווירטואלי. אםברצונךלהשתמשבתוכנהביותרמהתקןוירטואליאחד,עליךלהשיגרשיוןנפרדלכלמופע.

(v)גישהמרחוק.אחתל- 90יוםלכלהיותר,תוכללהקצותמשתמשיחידשישתמשבאופןפיזיבהתקןהמורשהכמשתמשהמורשה. המשתמשהמורשהרשאילגשתלהתקןהמורשהמכלהתקןאחרבאמצעותטכנולוגיותגישהמרחוק. משתמשיםאחרים,בזמניםשונים,רשאיםלגשתלהתקןהמורשהמהתקןאחרבאמצעותטכנולוגיותגישהמרחוק,אךרקבהתקניםשישלהםרשיוןנפרדלהפעלתאותהמהדורהשלהתוכנהאומהדורהמתקדמתיותר.

(vi)סיועמרחוק.אתהרשאילהשתמשבטכנולוגייתסיועמרחוקכדילשתףהפעלהפעילהבלילהשיגרשיונותנוספיםעבורהתוכנה. סיועמרחוקמאפשרלמשתמשאחדלהתחברישירותלמחשבשלמשתמשאחר,בדרךכלללמטרותפתרוןבעיות.

e.עותקגיבוי.תוכלליצורעותקיחידשלהתוכנהלמטרותגיבוי,ואףלהשתמשבעותקגיבויזהכדילהעביראתהתוכנהאםהיאנרכשהכתוכנהעצמאי,כמתוארבסעיף4להלן.

3.פרטיות; הסכמהלשימושבנתונים.פרטיותךחשובהלנו. חלקמתכונותהתוכנהשולחותאומקבלותמידעבמהלךהשימושבהן. ניתןלבטלרבותמתכונותאלהבממשקהמשתמש,אולבחורשלאלהשתמשבהן. ‏בכךשאתהמקבלהסכםזהומשתמשבתוכנה,אתהמסכיםלכךש- Microsoftרשאיתלאסוףפרטים,להשתמשבהםולחשוףאותם,כמתוארבהצהרתהפרטיותשלMicrosoft‏ (aka.ms/privacy), וכפישעשוילהיותמתוארבממשקהמשתמשהמשויךלתכונותתכונהאלה.

4.העברה.התנאיםשלסעיףזהאינםחליםאםתרכושאתהתוכנהכצרכןבגרמניהאובאחתהמדינותהמפורטותבאתרזה (aka.ms/transfer), ובמקרהזהכלהעברהשלהתוכנהלצדשלישי,והזכותלהשתמשבה,חייבתלצייתלחוקהחל.

a.תוכנהמותקנתמראשבהתקן.אםרכשתאתהתוכנהמותקנתמראשבהתקן (וגםאםשדרגתמתוכנהשהותקנהמראשבהתקן),אתהרשאילהעביראתהתוכנהישירותלמשתמשאחר,רקעםההתקןהמורשה. ההעברהחייבתלכלולאתהתוכנהוכןתוויתמקוריותשלWindowsהכוללתאתמפתחהמוצר,אםתוויתכזוסופקהעםההתקן. לפניהעברהמורשית,הצדהאחרצריךלהסכיםלכךשהסכםזהחלעלהעברתהתוכנהועלהשימושבה.

b.תוכנהעצמאית.אםרכשתאתהתוכנהכתוכנהעצמאית (וגםאםשדרגתמהתוכנהשרכשתכתוכנהעצמאית),אתהרשאילהעביראתהתוכנהלהתקןאחרששייךלך. אתהרשאיגםלהעביראתהתוכנהלהתקןשנמצאבבעלותשלאדםאחראם(i)אתההמשתמשהמורשההראשוןשלהתוכנה,וכן(ii)המשתמשהחדשמסכיםלתנאיםשלהסכםזה. כדילהעביראתהתוכנה,אתהרשאילהשתמשבעותקהגיבוישאנומאפשריםלךליצוראובמדיהשבההגיעההתוכנה. בכלפעםשתעביראתהתוכנהלהתקןחדש,עליךלהסיראתהתוכנהמההתקןהקודם. אינךרשאילהעביראתהתוכנהכדילשתףרשיונותביןהתקנים.

5.תוכנהמורשיתוהפעלה.אתהמורשהלהשתמשבתוכנהזורקאםאתהמורשהכדיןוהתוכנההופעלהכראויבאמצעותמפתחמוצרמקוריאובאמצעותשיטהמורשיתאחרת. כאשרתתחברלאינטרנטבזמןשאתהמשתמשבתוכנה,התוכנהתתחברבאופןאוטומטיל- Microsoftאולנציגויותיהכדילבצעהפעלהולשייךאותהלהתקןמסוים. תוכלגםלבצעהפעלהשלהתוכנהבאופןידניבאמצעותהאינטרנטאובטלפון. בכלאחדמהמקריםיתבצעשידורשלנתוניםמסוימיםוייתכןשיחולוחיוביםעלהשימושבשירותיהאינטרנט,הטלפוןוה- SMS. במהלךההפעלה (אוהפעלהמחדששעשויהלהידרשכתוצאהמשינוייםשיבוצעוברכיביההתקןשלך),התוכנהעשויהלקבועכיהמופעהמותקןשלהתוכנהמזויף,מורשהשלאכדיןאוכוללשינוייםלאמורשים. אםההפעלהנכשלה,התוכנהתנסהלתקןאתעצמהעל-ידיהחלפתהתוכנהשלMicrosoftשעברהשינוייםבתוכנהמקוריתשלMicrosoft. תוכלגםלקבלתזכורותלקבלתרשיוןמתאיםשלהתוכנה. הפעלהמוצלחתאינהמאשרתשהתוכנההיאמקוריתאומורשיתכדין. אינךרשאילדלגעלההפעלהאולעקוףאותה. כדילברראםהתוכנהשלמקוריתוהאםאתהמורשהכדין,ראה(aka.ms/genuine). ייתכןשעדכונים,תמיכהושירותיםאחריםיוצעורקלמשתמשיםשלתוכנותמקוריתשלMicrosoft.

6.עדכונים.התוכנהבודקתמעתלעתאםישעדכוניםעבורהמערכתועבוראפליקציות,ומורידהומתקינהאותםעבורך. אתהרשאילקבלעדכוניםמ- Microsoftאוממקורותמורשיםבלבד,וייתכןש- Microsoftתצטרךלעדכןאתהמערכתכדילספקלךעדכוניםאלה. בכךשאתהמקבלהסכםזה,אתהמסכיםלקבלעדכוניםאוטומטייםמסוגיםאלהללאהודעהנוספת.

7.זכויותשדרוגלאחור.אםרכשתהתקןמיצרןאומתקיןעםגירסתProfessionalשלWindowsשהותקנהבומראש,אתהרשאילהשתמשבגירסתWindows 8.1 ProאוWindows 7 Professional, אךרקכלעודMicrosoftמספקתתמיכהעבורגירסהמוקדמתיותרזו,כמפורטב- (aka.ms/windowslifecycle). הסכםזהחלעלהשימוששלךבגירסאותקודמות. אםהגירסההקודמתכוללתרכיביםשונים,כלהתנאיםעבוררכיביםאלה,הכלוליםבהסכםהמגיעעםהגירסההקודמת,חליםשימושךברכיביםאלה. היצרן,המתקיןאוMicrosoftאינםמחויביםלספקלךגירסאותמוקדמות. עליךלהשיגבנפרדאתהגירסההמוקדמתיותר,שעבורהייתכןשתחויבבתשלום. בכלעת,אתהרשאילהחליףגירסהקודמתבגירסהשרכשתבמקור.

8.הגבלותגיאוגרפיותוהגבלותיצוא.אםהתוכנהמוגבלתלשימושבאזורגיאוגרפימסוים,אתהרשאילהפעילאתהתוכנהבאזורזהבלבד. עליךלצייתגםלכלחוקיהייצואוהתקנות,המקומייםוהבינלאומיים,החליםעלהתוכנה,שכולליםהגבלותעליעדים,משתמשיםקצהושימושקצה. לקבלתמידענוסףאודותהגבלותגיאוגרפיותוהגבלותייצוא,בקרבאתרים(aka.ms/georestrict)ו- (aka.ms/exporting).

9.תמיכהונהליםלהחזרכספי.

a.עבורתוכנהשמותקנתמראשבהתקן.עבורהתוכנהבאופןכללי,צורקשרעםיצרןההתקןאוהמתקיןלקבלתאפשרויותהתמיכה. היעזרבמספרשלהתמיכההמצורףלתוכנה. עבורעדכוניםותוספותהמתקבליםישירותמ- Microsoft,‏ Microsoftעשויהלספקשירותיתמיכהמוגבליםעבורתוכנותמורשותכדין,כמתוארבכתובת(aka.ms/mssupport). אםאתהמעונייןלקבלהחזרכספי,צורקשרעםהיצרןאוהמתקיןכדילברראתמדיניותההחזרשלו. עליךלצייתלכתבימדיניותאלה,שעשויהלחייבאותךלהחזיראתהתוכנהעםההתקןשבומותקנתהתוכנהתמורתהחזרכספי.

b.עבורתוכנהשנרכשהמקמעונאי.Microsoftמספקתשירותיתמיכהמוגבלתכבורתוכנותמורשותכדין,כמתוארבכתובת(aka.ms/mssupport). אםרכשתאתהתוכנהממפיץואתהמעונייןלקבלהחזרכספי,ואיןבאפשרותךלקבלהחזרכזהבמקוםשבורכשתאתהתוכנה,פנהל- MicrosoftלקבלתמידעעלמדיניותההחזריםשלMicrosoft. בקרבכתובת (aka.ms/msoffices), אובצפוןאמריקה,חייג(800) MICROSOFTאובקרבכתובת(aka.ms/nareturns).

10.סעיףבוררותמחייבתוכתבויתורעלתביעהייצוגיתאםאתהגר (אואםהמשרדיםהראשייםשלךנמצאים) בארצותהברית.

אנומקוויםשלעולםלאתתעוררבינינומחלוקת,אךאםתתעוררמחלוקתכזו,אתהואנחנומסכימיםלנסותבמשך60יוםליישבאותהבהליךלארשמי. אםלאנצליח,אתהואנחנומסכימיםלגשתלבוררותאישיתמחייבתבפניאיגודהבוררותהאמריקאי(“AAA”)תחתחוקהבוררותהפדרלי(“FAA”),ולאלהגישתביעהבביתמשפטלפנישופטאוחברמושבעים. במקוםזאת,בוררניאטרלייחליטוהחלטתותהיהסופית,למעטזכותמוגבלתלערערבכפוףלחוקהבוררותהפדרלי. תביעותייצוגיות,הליכיבוררותכללים,תביעותכלליותבאמצעותעורךדיןפרטיוכלהליךאחרשבואחדהצדדיםפועלאומציעלפעולבמסגרתייצוגית,אינםמותרים. בנוסף,לאניתןלשלביחדהליכיםמשפטייםשוניםללאהסכמתכלהצדדים.המונחיםאנחנו“,שלנוואנוכולליםאתMicrosoft, יצרןההתקןומתקיןהתוכנה.

a.המחלוקותהמכוסות - הכולפרטל- IP.המונחמחלוקתמקבלאתהמובןהרחבביותרהאפשרי. הואכוללכלטענהאוויכוחבינךלביןהיצרןאוהמתקין,אובינךלביןMicrosoft, בנוגעלתוכנה,למחירשלהאולהסכםזה,במסגרתכלתורהמשפטית,לרבותחוזה,אחריות,עוולה,תקנוןאותקנה,למעטמחלוקותהקשורותלאכיפהאולתקפותשלזכויותהקנייןהרוחנישלך,שלמעניקיהרשיוןשלך,שלנואושלמעניקיהרשיוןשלנו.

b.תחילהישלשלוחהודעהעלמחלוקתבדואר.במקרהשלמחלוקתשנציגישירותהלקוחותאינםיכוליםליישב,שלחהודעהעלמחלוקתבאמצעותדוארארה"בליצרןאולמתקין,לידיעתהמחלקההמשפטית. אםהתעוררהמחלוקתבינךלביןMicrosoft, שלחאותהאלMicrosoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. צייןאתשמך,הכתובתשלך,כיצדאפשרליצורעמךקשר,מההבעיהומהאתהרוצה. טופסזמיןבכתובת(aka.ms/disputeform). אנוננקוטבאותהדרךאםתהיהלנומחלקתאיתך. אחרי60יום,אתהאואנחנורשאיםלהתחילבהליךבוררותאםהמחלוקתלאתיושב.

c.ביתמשפטלתביעותקטנות.במקוםלשלוחהודעהבדוארעלהמחלוקת,ואםאתהעומדבדרישותביתהמשפט,אתהרשאיגםלתבועאותנובביתמשפטלתביעותקטנותבמדינהשבהאתהגר (אוכאשרמדוברבעסק,במקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק),אובמקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק - מחוזקינג,וושינגטון,אםהמחלוקתשלךהיאעםMicrosoft. אנומקוויםשתשלחבדוארהודעהעלהמחלוקתותעניקלנו60יוםלנסותליישבאותה,אךאינךמחויבלהמתיןתקופהזועדשתיגשלביתהמשפטלתביעותקטנות.

d.הליךבוררות.ה- AAAיערוךאתהבוררותבמסגרתכלליהבוררותהמסחריתשלו (אואםאתהמשתמשפרטישמשתמשבתוכנהלשימושךהאישיאוהמשפחתי,אואםהיקףהמחלוקתהוא75,000דולראמריקאיאופחות,ביןאםאתהמשתמשפרטיוביןאםלאו,וללאקשרלאופןשבואתהמשתמשבתוכנה,כלליהבוררותלצרכנים). לקבלתמידענוסף,ראה(aka.ms/adr)אוחייג1-800-778-7879. ‏כדילהתחילבבוררות,שלחאתהטופסהזמיןבכתובת(aka.ms/arbitration)אלה- AAA; שלחעותקליצרןאולמתקין (אול- MicrosoftאםהמחלוקתשלךהיאעםMicrosoft). במחלוקתבהיקףשל25,000דולראמריקאיאופחות,השימושיהיהטלפונים,אלאאםכןהבוררימצאלנכוןלקייםשימועפניםאלפניםבמקוםשימועטלפוני. שימועפניםאלפניםיתבצעבמדינהשבהאתהגר, (אוכאשרמדוברבעסק,במקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק) אובמקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק - מחוזקינג,וושינגטון,אםהמחלוקתשלךהיאעםMicrosoft.אתהבוחר. הבורררשאילפסוקלךבאופןאישיאתאותםנזקיםכמוביתמשפט. הבורררשאילפסוקסעדהצהרתיאוצומניעהרקלךבאופןאישיכדילספקמענהלתביעההאישיתשלך.

e.דמיבוררותותשלומים.

(i)מחלוקותבהיקףשל$75,000אופחות.היצרןאוהמתקין (אוMicrosoft, אםהמחלוקתשלךהיאעםMicrosoft) יפצואותךבאופןמיידיבגיןדמיהטיפולויישאובהוצאותשכרהטרחהל-AAAוכןבגיןדמיהבוררות. אםתדחהאתהצעתהפשרההאחרונהשלנושנכתבהוהוצגהבפניבוררממונה,המחלוקתתועברלהחלטתו (נקראתפסיקה) שלהבוררוהבורריפסוקלךיותרמההצעההאחרונההכתובה,אזיהיצרןאוהמתקין (אוMicrosoft, אםהמחלוקתשלךהיאעםMicrosoft): (1)ישלמואתגובההפסיקהאו $1,000, הגבוהמביןהשניים; (2)ישלמוסכוםסבירעבורשכרטרחהלעורךדין,אםשילמתכזה; וכן(3)יפצואותךבגיןההוצאות (לרבותתשלומיםועלויותעבורעדיםמומחים) שעורךהדיןשלךהוציאלצורךחקירה,הכנהוהגשתהתביעהשלךלבוררות. הבורריקבעאתהסכומים,אלאאםאתהואנחנונסכיםעליהם.

(ii)מחלוקותבהיקףשליותרמ- 75,000דולראמריקאי.כלליה- AAAיחולועלתשלוםדמיהטיפולועלהוצאותשכרהטרחהל-AAAולבורר.

(iii)מחלוקותבהיקףשלכלסכוםשהוא.אםתתחילבהליךבוררות,אנולאנדרושהחזרעבורהתשלומיםוההוצאותל- AAAאולבורר,אוהחזרבגיןהפיצוישהוענקלךעבורדמיהטיפול,רקאםהבוררימצאשהבוררותמיותרתאושמטרתהאינההולמת. אםאנונתחילהליךבוררות,אנונשלםאתכלדמיהטיפול,ההוצאותושכרהטרחהל- AAAולבורר. באףהליךבוררות,אנולאנדרושממךפיצויבגיןהוצאותשכרהטרחהלעורךדין. התשלומיםוההוצאותלאנלקחיםבחשבוןבעתקביעתהסכוםשעומדבמרכזהמחלוקת.

f.ישלהגישבתוךשנהאחת.אתהואנחנוחייביםלהגישבביתהמשפטלתביעותקטנותאובהליךבוררותכלתביעהאומחלוקת (למעטמחלוקותבדברקנייןרוחני - ראהסעיף10.א) בתוךשנהאחתמהמועדשבוניתןהיהלהגישתביעהזו. אחרת,האפשרותלתביעהתיחסםלצמיתות.

g.הפרדתסעיפים. אםכתבהוויתורעלהתביעההייצוגיתנמצאלאחוקיאובלתיניתןלאכיפהביחסלכלחלקיהמחלוקת,אוביחסלכמהמהחלקים,חלקיםאלהלאיובאולהליךבוררותאלאיטופלובביתמשפט,כאשרשארהחלקיםיובאולהליךבוררות. אםנמצאכיהוראהכלשהישלסעיף10אינהחוקיתאואינהניתנתלאכיפה,הוראהזותטופלבנפרדאךשארההוראותבסעיף10עדייןיחולו.

h.התנגשותעםכלליה- AAA.הסכםזההואהקובעבמקרהשלהתנגשותעםכלליהבוררותהמסחריתאוכלליהבוררותלצרכניםשלה- AAA.

.iMicrosoft כצדאוכמוטבצדשלישי.אםMicrosoftהיאיצרניתההתקןאואםרכשתאתהתוכנהמקמעונאי,Microsoft מהווהצדבהסכםזה. אחרת,Microsoft אינהצדבהסכם,אלאמוטבצדשלישיבהסכםבינךלביןהיצרןאוהמתקין,שיכולליישבמחלוקותבאמצעותמשאומתןובוררותלארשמיים.

11.החוקהחל.כלהטענותוהמחלוקותבנוגעלתוכנה,לרבותמחירה,אובנוגעלהסכםזה,כוללטענותהקשורותלהפרתהחוזהוחוקיהגנתהצרכן,לחוקיתחרותלאהוגנת,לחוקיאחריותמשתמעים,עשייתעושרולאבמשפטונזיקין,ללאקשרלהתנגשותשלעקרונותהחוק,יהיוכפופיםלחוקיםשלהמדינהשבהאתהגר (אוכאשרמדוברבעסק,החוקיםבמקוםשבונמצאיםהמשרדיםהראשייםשלהעסק). בארצותהברית,חוקהבוררותהפדרליתחלעלכלההוראותהקשורותלבוררות.

12.זכויותהצרכן,וריאציותאזוריות.הסכםזהמתארזכויותמשפטיותמסוימות. ייתכןשישלךזכויותנוספות,כוללזכויותלהגנתהצרכן,במסגרתחוקיהמדינהשבהאתהמתגורר. ייתכןגםשישלךזכויותהקשורותלצדשלישישממנורכשתאתהתוכנה. הסכםזהאינומשנהזכויותאחרותאלהאםהחוקיםהחליםבמדינהשלךאינםמתיריםזאת. לדוגמה,אםרכשתאתהתוכנהבאחדהאזוריםשלהלן,אושחליםחוקימדינהמחייבים:

a.אוסטרליה.הפניותלאחריותהמוגבלתהןהפניותלאחריותהמפרשתשסופקהעל-ידיMicrosoft, היצרןאוהמתקין. אחריותזוניתנתבנוסףלזכויותותרופותאחרותשעשויותלהיותלךבמסגרתהחוק,כוללהזכויותוהתרופותהמוקנותלךבכפוףלזכויותסטטוטוריותבמסגרתחוקהצרכןהאוסטרלי.

בסעיףזה,טוביןמתייחסיםלתוכנהשעבורהMicrosoftאוהיצרןאוהמתקיןמספקיםאתהאחריותהמפורשת. הטוביןשלנומגיעיםעםחיוביםשאינםניתניםלחריגהבמסגרתחוקהצרכןהאוסטרלי. אתהזכאילהחלפהאולהחזרכספיבמקרהשלכשלמרכזיופיצויעבורכלאובדןאונזקהגיונייםוגלוייםלעין. בנוסף,אתהזכאילתיקוןאולהחלפהשלהטובין,כאשראיכותהטוביןאינהקבילהוהכשללאנחשבלכשלמרכזי.

b.קנדה.תוכללהפסיקלקבלעדכוניםבהתקןשלךעל-ידיכיבויהגישהלאינטרנט. אםוכאשרתתחברמחדשלאינטרנט,התוכנהתחדשאתהבדיקותותתקיןעדכונים.

c.האיחודהאירופי.ההגבלהעלשימושאקדמיבסעיף13.ד(i)שלהלןאינהחלקהבסמכויותהשיפוטהמפורטותבאתרזה: (aka.ms/academicuse).

d.גרמניהואוסטריה.

(i)אחריות.התוכנההמורשיתכדיןתפעלבאופןמהותיבהתאםלמתוארבחומריםשלMicrosoftהנלוויםלתוכנה. עםזאת,היצרןאוהמתקין,ו- Microsoft, לאיספקוערבותחוזיתביחסלתוכנההמורשית.

(ii)הגבלתחבות.במקרהשלהתנהגותמכוונת,רשלנותמהותית,תביעותהמבוססותעלחוקחבותהמוצר,וכןבמקרהשלמוותאופציעהאישיתאופיזית,היצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, נושאיםבאחריותבהתאםלחוקהסטטוטורי.

בכפוףלמשפטהקודם,היצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, יישאובאחריותלרשלנותקלהרקאםהיצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, מפריםהתחייבויותחוזיותמהותיות,אשרמימושןמעניקתוקףלביצועיםשלהסכםזה,ואשרהפרתןעלולהלסכןאתהמטרהשלהסכםושצדבהסכםחייבלתתאמוןמלאותמידיבציותלהן (נקראותהתחייבויותיסודיות). במקריםאחריםשלרשלנותקלה,היצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, לאיישאובאחריותעלרשלנותקלה.

e.שימושיםאחרים.ראה(aka.ms/variations)לקבלתהרשימההנוכחיתשלוריאציותאזוריות.

13.הודעותנוספות.

a.שימושברשתות,בנתוניםובאינטרנט.ייתכןשתכונותמסוימותשלהתוכנהוהשירותיםהנגישיםבאמצעותהתוכנהיחייבואתההתקןלגשתלאינטרנט. גישתךושימושך (כוללחיובים) עשוייםלהיותכפופיםלתנאיםשלהסכםעםספקסלולריאועםספקאינטרנט. תכונותמסוימותשלהתוכנהעשויותלסייעלךלגשתלאינטרנטבצורהיעילהיותר,אךחישוביהשימושבתוכנהעשוייםלהיותשוניםמאלההנמדדיםעל-ידיספקהשירות. תמידמוטלתעליךהאחריות(i)להביןאתהתנאיםשלהתוכניותוההסכמיםשלךולצייתלהם,וכן(ii)לטיפולבבעיותשעולותכתוצאהמהשימושברשתות,כוללרשתותציבוריות/פתוחות,אוכתוצאהמהגישהאליהן. אתהרשאילהשתמשבתוכנהכדילהתחברלרשתותוכדילשתףפרטיגישהבנוגעלרשתותאלה,רקאםישלךהרשאהלעשותכן.

b.התקניםהוויזואלייםH.264/AVCו-MPEG-4ותקניהווידאוVC-1.התוכנהעשויהלכלולטכנולוגיותלדחיסתנתוניםויזואלייםכגוןH.264/MPEG-4 AVCו/אוטכנולוגייתהקידודVC-1. MPEG LA, L.L.C.דורשתלהודיעהודעהזו:

מוצרזהמורשהבמסגרתרשיונותלניהולפטנטיםשל,AVC VC-1והפטנטהוויזואליMPEG-4 PART 2לצורךשימושאישיולאמסחרישלהצרכןכדי(i)לקודדוידאובתאימותלתקניםהמפורטיםלעיל (תקניוידאו) ו/או(ii)לקודדוידאובתקן,AVC VC-1ו-MPEG-4 PART 2שהוצפןעל-ידיצרכןשעסקבפעילותאישיתולאמסחריתו/אושהתקבלמספקוידאוהמורשהלספקתוכןוידאומעיןזה. לאיוענקכלרשיוןואיןלהחילאתהאמורעלאףשימושאחרכלשהו. ניתןלקבלמידענוסףמ- .MPEG LA, L.L.Cראה(AKA.MS/MPEGLA).

c.הגנהמפניתוכנותזדוניות.Microsoftמייחסתחשיבותלהגנהעלההתקןשלךמפניתוכנותזדוניות. התוכנהתפעילהגנהמפניתוכנותזדוניותאםאיןהגנהאחרתמותקנתאושפגתוקפה. לשםכך,תוכנותאחרותלמניעתתוכנותזדוניותיושבתואושיהיהצורךלהסירן.

d.גירסאותבעלותזכויותמוגבלות.אםגירסתהתוכנהשרכשתמסומנתאומיועדתבדרךאחרתלשימושספציפיאומוגבל,אתהרשאילהשתמשבהכפישצויןבלבד. אינךרשאילהשתמשבגירסאותכאלהשלהתוכנהלביצועפעילויותמסחריות,פעילויותשאינןלמטרותרווחאופעילויותשמטרתןלהפיקרווחים.

(i)שימושאקדמי.לצורךשימושאקדמי,עליךלהיותתלמיד,חברסגלאוחברצוותבמוסדחינוכיבזמןהרכישה.

(ii)הערכה.כדילהשתמשבתוכנהלמטרותהערכה (אובדיקהאוהדגמה),אינךרשאילמכוראתהתוכנה,להשתמשבהבסביבהתפעוליתחיהאולהשתמשבהלאחרתקופתההערכה. ‏עלאףהאמורבאופןמנוגדבהסכםזה,תוכנתההערכהמסופקתכפישהיאולאחלהכלאחריות,משתמעתאומפורשת (לרבותאחריותמוגבלת),עלגירסאותאלה.

(iii)לאלהפצה(NFR). אינךרשאילמכורתוכנההמסומנתכלאלהפצה(“Not for Resale”)או“NFR”.

(iv)תצוגהמקדימה.אתהרשאילבחורלהשתמשבגירסאותתצוגהמקדימה,תוכניתInsider,גירסאותביתאאוגירסאותקדם-הפצהאחרותשלהתוכנה (גירסאותתצוגהמקדימה) המוצעותעל-ידיMicrosoft. אתהרשאילהשתמשבגירסאותתצוגהמקדימהואךורקעדלתאריךהתפוגהשלהתוכנהוכלעודאתהמצייתלתנאיםשלהסכםזה. גירסאותהתצוגההמקדימההןניסיוניותועשויותלהיותשונותבאופןמהותימהגירסההמסחרית. ‏עלאףהאמורבאופןמנוגדבהסכםזה,גירסאותהתצוגההמקדימהשלמסופקותכפישהןולאחלהכלאחריות,משתמעתאומפורשת (לרבותאחריותמוגבלת),עלגירסאותאלה. בכךשאתהמתקיןאתגירסאותהתצוגההמקדימהבמכשירשלך,אתהעשוילשלולאתהאחריותעלהמכשיראולהשפיעעליה,וייתכןשלאתהיהזכאילתמיכהשליצרןהמכשיראומפעילהרשת,אםישכזו. Microsoftאינהנושאתבאחריותלכלנזקשנגרםלךכתוצאהמהשימושבהן. ייתכןש- Microsoftאינהמספקתשירותיתמיכהעבורגירסאותתצוגהמקדימה. אםתספקל- Microsoftהערות,הצעותאומשובבנוגעלגירסתהתצוגההמקדימה (שליחה),אתהמעניקל-Microsoftולשותפיםשלהאתהזכויותלשימושבשליחהשלךבכלדרךולכלמטרה.

14.הסכםממצה.הסכםזה (יחדעםתנאיהרשיוןהמודפסיםעל-גבינייראותנאיםאחריםהנלוויםלתוספות,עדכוניםושירותיםשלהתוכנה,המסופקיםעל-ידיהיצרןאוהמתקין,אועל-ידיMicrosoft, ואתהמשתמשבהם),והתנאיםהכלוליםבקישוריהאינטרנטהמפורטיםבהסכםזה,מהוויםהסכםכוללעבורהתוכנהועבורהתוספות,העדכוניםוהשירותיםהללו (למעטכאשרהיצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, מספקיםתנאיםאחריםעםתוספות,עדכוניםאושירותיםאלה). באפשרותךלסקורהסכםזהלאחרשהתוכנהפועלתעל-ידימעברלכתובת(aka.ms/useterms)אומעבראל 'הגדרות - מערכת - אודות' בתוךהתוכנה. באפשרותךגםלסקוראתהתנאיםבכלאחדמהקישוריםהמופיעיםבהסכםזהעל-ידיהקלדתכתובותה- URLבשורתהכתובתשלהדפדפן,ואתהמסכיםלעשותכן. אתהמסכיםלקרואאתהתנאיםלפניהשימושבתוכנהאובשירותים,לרבותתנאיםמקושריםכלשהם. אתהמביןכיעל-ידישימושבתוכנהובשירותים,אתהמאשראתההסכםהזהואתהתנאיםהמקושריםאליו. הסכםזהכוללגםקישוריםלמידע. הקישוריםשמכיליםהודעותותנאיםמחייביםהם:

·הצהרתהפרטיותשלMicrosoft(aka.ms/privacy)

·הסכםהשירותיםשלMicrosoft(aka.ms/msa)

·תנאירשיוןשלAdobe Flash Player(aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

אחריותמוגבלת

היצרןאוהמתקיןשלההתקןמאשריםכיתוכנהמורשיתכדיןתפעלבאופןמהותיבהתאםלמתוארבחומריםשלMicrosoftהנלוויםלתוכנה. אםקיבלתעדכוניםאותוספותישירותמ- Microsoftבמהלךהתקופהשל90יוםשלאחריותמוגבלתזו, Microsoftמספקתלךאחריותמוגבלתזועבורם. אחריותמוגבלתזואינהחלהעלבעיותשנגרמועל-ידך,שהתעוררוכתוצאהמכךשלאפעלתבהתאםלהוראותשלנו,אומאירועיםשאינםבשליטתםהסבירהשלהיצרןאוהמתקין,אושלMicrosoft. האחריותהמוגבלתמתחילהכאשרהמשתמשהראשוןרוכשאתהתוכנה,ותקפהבמשך90יום. כלהתוספות,העדכוניםאוהתוכנותהחלופיותשאתהעשוילקבלמהיצרןאוהמתקין,אומ- Microsoft, במהלךתקופהזושל90יוםמכוסיםאףהם,אךרקלמשךהתקופהשנותרהעדלסיוםתקופהזושל90יום,אולמשך30יום,הארוךמביןהשניים. העברתהתוכנהלאתאריךאתהאחריותהמוגבלת.

היצרןאוהמתקיןו- Microsoftלאיספקוכלאחריות,חיוביםאותנאיםמפורשיםאחרים. היצרןאוהמתקיןו-Microsoft, מסיריםמעצמםכלחיובותנאיםמכללאלהתאמהלמטרהמסחריתאוכלליתאולמטרהמסוימתולאי-הפרה. אםהחוקיםהמקומייםשלךלאמאפשריםהחרגהשלאחריותמשתמעת,אזיהערבויותוהתנאיםיימשכורקבתקופתהאחריותהמוגבלת,והםמוגבליםעדלמידההמותרתעל-פיהחוקיםהמקומיים. אםהחוקיםהמקומייםמחייביםתקופתאחריותמוגבלתארוכהיותר,עלאףהסכםזה,התקופההארוכהיותרתחול,אךכפיצויתוכללקבלרקאתהתרופותשהסכםזהמאפשר.

אםהיצרןאוהמתקין,אוMicrosoft, יפרואתהאחריותהמוגבל,באפשרותם,לבחירתם: (i)לתקןאולהחליףאתהתכונהללאתשלום,או(ii)לאפשראתהחזרתהתוכנה (אולבחירתה,אתההתקןשבוהתוכנההותקנהמראש) תמורתהחזרכספיבהתאםלסכוםששולם,אםשולם. היצרןאוהמתקין (אוMicrosoft, אםרכשתאתהפריטיםהבאיםישירותמ- Microsoft) עשוייםלתקןאולהחליףתוספות,עדכוניםותוכנהחלופית,אולהעניקהחזרכספיבגובההסכוםששילמתעבורם,אםשילמת. אלההםהסעדיםהיחידיםשלךבגיןהפרתהאחריות.אחריותמוגבלתזומעניקהלךזכויותמשפטיותמיוחדות,וייתכןשמוענקותלךזכויותנוספות,המשתנותממדינהאומארץאחתלאחרת.

למעטכלתיקון,החלפהאוהחזרשהיצרן,המתקיןאוMicrosoftעשוייםלספק,אינךרשאילקבלהחזרבמסגרתאחריותמוגבלתזו,במסגרתחלקאחרכלשהושלהסכםזהאובמסגרתתורהכלשהי,בגיןנזקיםאותרופותאחרות,לרבותאובדןרווחיםאונזקיםישירים,תוצאתיים,מיוחדים,עקיפיםאומקריים.החרגותהנזקיםוהגבלותהתרופותבהסכםזהחלותגםאםהתיקון,התוכנההחלופיתאוההחזרהכספילאיהוופיצוימלאעבוראובדןמכלסוגשהוא,אםהיצרן,המתקיןאוMicrosoft, ידעו,אוהיואמוריםלדעת,עלאפשרותשלהתרחשותנזקיםכאלה,אואםאיזומהתרופותלאתשיגאתתכליתההמהותית. חלקמהמדינותוהארצותאינןמאפשרותהחרגהאוהגבלהשלנזקיםמקריים,תוצאתייםאואחרים,כךשייתכןשההגבלותאוההחרגותהללואינןחלותעליך. אםהחוקהמקומימתירלךלקבלפיצויבגיןנזקיםמהיצרןאומהמתקין,אומ- Microsoft, עלאףשהסכםזהלאמתירזאת,לאתוכללקבלפיצויגבוהמהסכוםששילמתעבורהתוכנה (אועד50דולראמריקאי,אםקיבלתאתהתוכנהללאתשלום).

הליכיאחריות

לקבלתשירותאוהחזר,עליךלספקהוכחתרכישהולצייתלמדיניותההחזרהשלהיצרןאוהמתקין,שעשויהלחייבאותךלהחזיראתהתוכנהיחדעםההתקןשבומותקנתהתוכנה; תוויתתעודתהמקוריותהכוללתאתמפתחהמוצר (אםסופקהעםההתקן) חייבתלהישארמודבקת.

צורקשרעםהיצרןאוהמתקיןבכתובתאובמספרהטלפוןלחיוגחינםשסופקועםההתקן,כדילבררכיצדלקבלאתשירותהאחריותעבורהתוכנה. אםMicrosoftהיאיצרניתההתקןאואםרכשתאתהתוכנהממשווק,פנהאלMicrosoftדרך:

1.ארצותהבריתוקנדה. לקבלתשירותיאחריותאומידעאודותדרכיםלקבלתהחזרכספיעבורתוכנהשנרכשהבארצותהבריתובקנדה,פנהל- Microsoftבאמצעותהטלפון,במספר(800) MICROSOFT,באמצעותהדואר,בכתובתMicrosoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399אועל-ידיביקורבכתובת(aka.ms/nareturns).

2.אירופה,המזרחהתיכוןואפריקה. אםרכשתאתהתוכנהבאירופה,במזרחהתיכוןאובאפריקה,עליךלפנותאלMicrosoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, IrelandאואלנציגותMicrosoftהפועלתבמדינהשלך(aka.ms/msoffices).

3.אוסטרליה. אםרכשתאתהתוכנהבאוסטרליה,פנהל- Microsoftכדילהגישתביעהבמספר13 20 58,אובכתובתMicrosoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.

4.מדינותאחרות. אםרכשתאתהתוכנהבמדינהאחרת,פנהלנציגותMicrosoftהפועלתבמדינתך(aka.ms/msoffices).


***********************************************************************

[הוראתאחריותעבורMobile SKU]

ללאאחריות

התוכנהבהתקןשלך (לרבותהאפליקציות) מורשיתכפישהיא. ‏עדלמידההמרביתהמותרתעל-פיהחוקהחל,אתהנושאבאחריותהמלאהעלאיכותהתוכנהוביצועיה. אםיימצאשהתוכנהפגומה,עליךלשאתבעלותהמלאהשלהתיקוניםהדרושים. יצרןההתקןאוMICROSOFTלאיספקוכלאחריות,חיוביםאותנאיםמפורשיםאחריםעבורהתוכנה. ‏עדלמידההמרביתהמותרתעל-פיהחוקהחל,היצרןו- MICROSOFTמסיריםמעצמםכלאחריותוחיוביםמכללא,כוללתנאיסחירות,התאמהלמטרהמסוימתואי-הפרה. ייתכןשהחוקיםהמקומייםמעניקיםלךזכויותצרכןאובטחונותחוקייםנוספים,שאינםניתניםלשינויעל-ידיתנאיםאלה.

אםהחוקיםהמקומייםכופיםאחריות,ערבותאותנאים,עלאףשההסכםאינומחייבזאת,תנאיאלהמוגבליםלפרקזמןשל90יוםמהמועדשבוהמשתמשרכשלראשונהאתהתוכנה. אםהיצרןאוMICROSOFTיפרואתהאחריות,הערבותאוההתניה,התרופההבלעדיתהמוענקתלך,על-פישיקולדעתםשלהיצרןאושלMICROSOFTהיא(I)לתקןאולהחליףאתהתכונהללאתשלום,או(II)להחזיראתהתוכנה (אועל-פיבחירתם,אתההתקןשעליוהותקנההתוכנה) תמורתכספיבהתאםלסכוםששולם,אםשולם. אלההןהתרופותהבלעדיותשלךלהפרתאחריות,ערבותאותנאיםכנדרשעל-ידיהחוקיםהמקומיים.

עדלמידהשהחוקיםהמקומייםאינםאוסריםזאת,אםישבסיסכלשהולקבלתפיצויבגיןנזקים,תוכללקבלפיצוימהיצרןאומ- MICROSOFTבגיןנזקיםישיריםבלבדעדלסכוםששילמתעלהתוכנה (אועד50דולראמריקאי,אםקיבלתאתהתוכנהללאתשלום). לאתנסה,ואתהמוותרעלזכותךלנסותלבקשהחזרבגיןנזקיםאחריםאותרופה,כוללאובדןרווחיםונזקיםישירים,תוצאתיים,מיוחדים,עקיפיםאומקריים,במסגרתכלחלקשלהסכםזהאוכלתאוריהמשפטית. ‏הגבלהזוחלהעל(I)כלדברהקשורלהסכםזה,לתוכנה (לרבותהאפליקציות),להתקן,לשירותים,לנזקאולאובדןרווחים,כשלבהעברהאוקבלהשלנתונים,תוכן (לרבותקוד) באתריאינטרנטשלצדשלישיאובתוכנותצדשלישי,וכן(II)תביעותבנוגעלהפרתחוזה,הפרתהאחריות,ערבותאוהתניה; אחריותקפידה,רשלנותאועוולהאחרת; הפרתתקנוןאותקנות; עשייתעושרולאבמשפטאוכלתיאוריהאחרת.

החרגותהנזקיםוהגבלותהתרופותבהסכםזהחלותגםאםלאמוענקתלךכלתרופה (התרופהמורשיתכפישהיא) ,אםהתיקון,התוכנההחלופיתאוההחזרהכספי (אםנדרשעל-ידיהחוקהמקומי) לאיהוופיצוימלאעבוראובדןמכלסוגשהוא,אםהיצרןאוMICROSOFT, ידעו,אוהיואמוריםלדעת,עלאפשרותשלהתרחשותנזקיםכאלה,אואםאיזומהתרופותלאתשיגאתתכליתההמהותית.

פנהליצרןההתקןכדילבדוקאםההתקןמכוסהבאחריות.

This site in other countries/regions: